Monthly Archives: September 2022

Rang Gaeilge, 27ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

Duinnín agus Professor Moriarty (tuilleadh)

Dineen and Professor Moriarty (continued)
 • ‘Tá an leabhar a d’iarr tú ar an leabharlannaí gan oscailt fós agus tu ag réiteach chun imeachta. Tá dhá leathphéire stoca cniotdilte, bána ort. Ní hi an bhean chéanna a chniotáil an dá cheann mar ta na greamannaí sa stoca nua ar do chois chlé níos rialta ná na greamanna sa cheann eile atá lán greamanna iomraill. Ní chaithfeá stocaí corra murach tú a bheith corraithe. Déarfadh mo chara, an Dochtúir Bhatson, gur chaith tú stocaí corra i ngan fhios duit féin chun aird a dhíriú ar fhadhb atá ag déanamh imni duit. Siceolaíocht.”

  ‘The book you asked the librarian for is still unopened and you are preparing to leave. You are wearing two half-pairs of white, knitted socks. It is not the same woman who knitted both because the stitches in the new sock on your left foot are more regular than the stitches in the other which are full of missed stitches. You wouldn’t wear odd socks unless you were odd. My friend, Dr. Watson, would say that you have worn odd socks without knowing it to draw attention to a problem that is worrying you.’

  greim Grip, grasp, hold; stitch m pl greamanna
  iomrall Aberration, error m
  rialta regular
  corr odd
  corraigh Move, stir
  díriú Direction; aiming, guidance m
  síceolaíocht síceolaíocht f
 • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 8ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

  Duinnín agus Professor Moriarty

  Dineen and Professor Moriarty

  fuaduighim… I take by force, abduct; I carry off (as the fairies a child); put to flight, drive away, blow away; Is amhlaidh do fuaduigheadh í, hers was a case of abduction, al. she was carried off by the fairies.

  fuadaigh Take away by force; abduct, kidnap
  • Bhí ceathrar fear cruinnithe in uimhir 122b Sráid an Bhéicéara i Londain. Bhí an lá go breá amuigh, cuid éigin aeir agus gile sa chathair arís ón uair go raibh deireadh leis an ngeimhreadh agus laghdú ar líon na dtinte guail. Bhí coiscéim níos airde faoi na capaill agus ní raibh croíthe lucht díolta pósaetha chomh trom agus a bhíodh ar laethanta fliucha éadóchasacha.
   Istigh sna seomraí mar ar mhair[indirect relative clause] Searbhlach de Hoilm agus a chara an Dochtúir Bhatson, bhí an t-aer trom le deatach, ámh, deatach píopaí agus an deatach áirithe sin a éirionn ó bhaithisí na bhfear nuair a bhíonn cruacheist á plé agus gan réiteach acu uirthi.

   There were four men meeting at number 122b Baker Street in London. It was a fine day outside, some air and brightness in the city again since the end of winter and a decrease in the number of coal fires. There was a higher step about the horses and the hearts of posy sellers were not as heavy as they used to be on desperate wet days.

   Inside the rooms where Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson lived the air was heavy with smoke, however, pipe smoke and that particular smoke that rises from the heads of men when they are discussing a difficult issue and have not settled it

   gile Whiteness, brightness f
   laghdú Decrease, diminution; reduction m
   tint tent f
   gual coal m
   coiscéim Footstep; pace f
   croí heart m pl croíthe
   lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load; (Class, category, of) people m
   pósae Posy, flower m pl pósaetha
   trom Weight; burden, oppression m
   éadéchasach Despairing, hopeless
   ámh Indeed, truly; However
   baithis Top, crown (of head) f
   cruacheist Difficult question; conundrum f
  • Léigh tuilleadh

  Chicon 8

  Thursday

  On Thursday, Sept. 1, Mia McDavid and I drove to Chicago for Chicon 8: The 80th World Science Fiction Convention at the Hyatt Regency Chicago . This was our 5th Chicon. Previously we had attended:

  Despite some glitches, we really enjoyed the Con, and visiting downtown Chicago again.

  Continue reading