Category Archives: languages

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Bealtaine 2021

Duinnín agus an Bhadhbh (tuilleadh)

 • Tháinig Dínny amach ón gcuilinn agus a lámha san aer.

  ‘Tá drochbhail ar na créatúirí istigh ansin.’ ar seisean.

  ‘Ná bog,’ arsa Jeremiah leis agus, gan béal an ghunnáin a bhogadh, chúlaigh sé gur thug sé stracfhéachaint ar a raibh istigh i gcairt Dinny.

  ‘Boscaí folmha agus beart sac. Sin uile atá ann,’ arsa Dinny.

  Chinntigh Lowney nach raibh Dinny armtha.

  ‘Suigh id chairt go nglaofaidh mé ort ‘

  Chrom an tAthair P’ádraig athuair ar an mbeirt a bhí ceangailte a scaoileadh saor.

  ‘Bhí tú ag súil go mbeadh gunnaí sa chairt?’ ar seisean le Lowney.

  Dinny came out from the holly with his hands in the air.

  ‘The creatures in there are in bad shape.’ he said.

  ‘Don’t move,’ Jeremiah said to him and, without moving the mouth of the revolver, move back to take a cursory glance at everything that what was in Dinny’s cart.

  ‘Empty boxes and a bundle of sacks. That’s all there is,’ said Dinny.

  Lowney made sure Dinny was not armed.

  ‘Sit in your cart until I call you’

  Fr. Patrick bent over the two that were tied up to release them.

  ‘You were expecting guns in the cart?’ he said to Lowney

  cuileannhollym gs cuilinn
  drochbhailBad condition; bad circumstances
  cúlaighBack, move back; reverse, retreat
  strac- = srac- Cursory, sketchy, slight
  féachaintlook, glance; appearance; aspect; trial, test; taste, small portionf
  beartbundle,
  sacsackm
  CinntighMake certain; confirm, assure
  id = i do
  athuairAgain, a second time
  scaoilLoose(n), release, discharge; Undo, untie, unfasten

 • Léigh tuilleadh

A Newly Discovered Hittite City

Last night I watched A New Iron Age Kingdom in Anatolia, as part of the class I am currently taking a class on the Languages and Writing Systems of Anatolia. The lecture was about the archaelogy of Türkmen-Karahöyük, a mound in the Konya plain of what is now Turkey. The OI is leading the Türkmen-Karahöyük Intensive Survey Project (TISP), which is part of the Konya Regional Archaeological Survey Project (KRASP). TISP is a surface survey, a necessary first step at an archaeological site. However, it has already yielded significant results.

Continue reading

Indo-Hittite

As I mentioned before, I am currently taking a class on the Languages and Writing Systems of Anatolia, focusing on the ancient Hittites and some of their neighbors and successors in the region. These languages have long been recognized as part of the Indo-European language family, but they have common features among themselves which are not shared with the rest of the IE family.

Continue reading

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí na mí Aibreáin 2021

Duinnín agus an Bhadhbh

Boladh … smell, scent; Boladh an scéil, hint of the story; Boladh na húire, the smell of earth, a smell presaging death (Ker.); Boladh an tsionnnaigh, “a fox smell,” a peculiar smell said to be hereditary in certain families …

 • Bhí an tAthair Pádraig ag obair ag a bhinse sa Leabharlann Náisiúnta nuair a thug sé foai ndeara go raibh lochán gréine ar an urlár. Ni scáil na gréine, go fírinneach, a dhúisigh óna néal é ach scáil phréacháin a dhubhaigh an ghile ar an urlár le rince beag earraigh a dhein se ar dhíon gloine na leabharlainne. ‘Badhbh!’ arsa an tAthair Pádraig. ‘Leid ón mBé.

  Father Patrick was working at his bench in the National Library when he noticed a pool of sunlight on the floor. It was not the image of the sun, in fact, that woke him from his nap, but the shadow of a crow that darkened the light on the floor with a little spring dance that he performed on the glass roof of the library. ‘War-goddess!’ said Fr. Patrick. ‘A sign from the woman/muse.’

  binsebenchm
  lochánsmall lake, pond
  scáilshadow, shade, darkness, reflection, image
  néalcloud, napm
  préacháncrow, rookm
  dubhaighblacken, darken
  gileWhiteness, brightnessf
  díonroof
  LeidHint, inkling; prompt; pointer, cluef
  Woman; maidenf

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 23ú lá na Márta 2021

Duinnín agus na Beacha (tuilleadh)

 • Bhí Cáit ag súil go gcaithfeadh sé an oíche ar an settle sa chistin acu siúd ach bhí a chroí rólán chuige. D’éalaigh sé amach bealach an chnoic trí pháirceanna Mholly – thíos uaidh sa ghleann, páistí Cháit ag spraoi … dhá fholt fionn agus folt donn . . . gáire ard caol leanaí. Chuala sé glór Cháit ag insint dó go soilbhir, faoi dhiscréid, go mbeadh a céile, Tom, ag ceannach na talún ó Nóra … soláthar don triúr leanbh … íoc thar thréimhse … iasacht an árthaigh … siúicre san earrach … siopa … bainis . . spanlóir de sprionlóir ar shlí na fírinne … deis a thabhairt don óige … úsc nimhneach ó na ródaideandróin a chur sa siúicre … seans go n-oibreodh sé, seans nach n-oibreodh. Dá n-oihreodh, bheadh feirm Uí Shé le díol / le ceannach – ar phraghas insroichte / réasúnta … thar thréimhse.

  Kate was hoping he would spend the night on the settle they had in the kitchen, but his heart was too full to him. He escaped out the way of the hill through Molly’s fields. Below him in the valley Kate’s children were playing … two blond heads and a brown head … the high thin laugh of children. He heard Kate’s voice telling him clearly, discretely, that her husband, Tom, would be buying the land from Nora … provide for three children … pay over time … lending the container … sugar in spring … shop … wedding … Spindle-legged person of a miser to his eternal reward … giving the youth an opportunity … put poisonous extract from the rhododendrons in the sugar … chance it would work, chance it would not. If it worked, O’Shea’s farm would be for sale/purchase – at an affordable/reasonable price … over time.

  rólántoo full
  foltHair (of head); (pl.) locks, tressesm
  soilbhirPleasant, cheerful; jovial, merry; ready of speech, well-spoken
  discréiddiscretionf
  iasachtLending, borrowing; loanf
  árthach Vessel, ship, boat; containerm gs árthaigh
  bainisweddijng
  spanlóirSpindle-legged person
  sprionlóirMean, miserly, person; miser, skinflintm
  ar shlí na fírinneto his/her/their eternal reward
  deisopportunity [here]f
  úscfat, grease; extractm
  insroichteachtinsroichteacht

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 6ú lá na Márta 2021

Duinnín agus na Beacha

Saite, a swarm (of bees, {et cetera})… MacShaithe, a second swarm
cráin beiche, a female bee
máthair áil, mother of a brood, a prolific mother, a queen-bee
céir bheach, bees wax, honey in the comb
fig. what is choice or perfect; c. bheach is péarla na Muimhneach, the choice and pearl of the men of Munster; but (iron.) Tá sé ‘na céir bheach agat

 • Bhí an tAthair Pádraig istigh sa Leabharlann Náisiúnta, falla foclóirí[gpl] thart air, píosaí páipéir le focail luachmhara breactha orthu ag titim ina gconfetti ar an urlár thart air. Taobh leis bhí East Lynne le Mrs. Henry Woods [Diolann Amazon an leabhar sin]. Bhí dhá chairéad, duileasc agus úll leagtha amach go néata ar an leabhar seo. Léifadh sé Mrs. Henry ag am lóin chun a intinn a fhuaradh. Go dtí sin, choinneodh sí na cairéidí amach ón dúch.

  Father Dineen was in the National Library, a wall of dictionaries around him, pieces of paper with valuable words written on them falling like confetti on the floor around him. Beside him was East Lynne by Mrs. Henry Woods. There were two carrots, dulse[a seaweed] and an apple were neatly laid out on this book. He would read Mrs. Henry at lunchtime to cool his mind. Until then, she would keep the carrots out of the ink.

  falla = ballawallm
  luachmharValuable, costly, precious
  breacthaspeckled, dappled; written
  cairéadcarrotm
  duileascdulse[a seaweed]

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 26ú lá mí Eanáir 2021

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di (tuilleadh)

 • ‘Bhí sailéid[veriant] ag Miss Montague. Ubh beirithe a bhí agam féin.’
  ‘Cad a bhí sa sailéid?’
  ‘Bradán stánaithe, leitís, tráta agus prátaí beirithe.’
  D’ith an Duinníneach slaimice aráin agus d’ól sé muigín tae, gan focal as [3rd pers sing prep pronoun]. D’ól Minnie deora beaga tae ón mhuigín aici siúd go béasach agus chogain sí grabhóga aráin lena fiacla tosaigh mar dhéanfadh coinín.

  ‘Miss Montague had a salad. I myself had a boiled egg.’
  ‘What was in the salad?’
  ‘Canned salmon, lettuce, a tomato, and boiled potatoes.’
  Dineen ate a chunk of bread and drank a little mug of tea, without a word out of him. Minnie drank small drops of tea from her little mug there politely and she chewed bread crumbs with her front teeth like a rabbit would.

  sailéadsaladm gs npl sailéid
  Bradánsalmon
  stánaithecanned
  mugamugm
  deoirdropf npl deora
  béasachWell-behaved; mannerly, polite
  cogainchew
  grabhrógcrumbf npl grabhróga
  tosaighbegin, start
  tosachbeginning, frontm gs tosaigh

 • Léigh tuilleadh

A Taste of Latin

I really do not have much talent for foreign languages, but I find them fascinating. I studied German in High School and Russian in College. For some years now I have studying Irish. Last summer I took a short introduction to Ancient Babylonian. I have had a interest in Latin for a long time. So when I found on Facebook a notice for Vocatio ad cenamI decided to sign up.

There were three days of video lessons, entirely in Latin. Simplified Latin, but still Latin. We worked through Carmen XIII, by Catullus. The first day was with a very simplied version of the text, while on the second we had a version that was less simplified. One the third day we went through the original text. The class ended the next day with an interactive session to review the exercises and have some general discussion.

Continue reading

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Nollag 2020

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di

There is a slightly different version of the story at Feasta.

Neimh, ­e, f., poison venom, virulence, pus. . . neimh na ndúl i ngrúg na gaoithe, all the venom of Nature in the fury of the wind (Kea.). . . Tá neimh na meanadh ar an snáthaid, the poison of the awl is on the needle (of inherited qualities); domlas dragúin agus neimh thríd suaidhte go mbadh é deoch do shuain é ar uair do bháis.. . .

dúl = dúilelement (of creation)
grúgAnger, displeasuref
domlasgall, bile
dragúndragoon; dragonm
suaidhte
badh
suanSleep, slumberm

 • Bhí an bhean bheag liath roimhe[?] ina pharlús nuair a d’fhill an tAthair Pádraig Ó Duinnín ón leabharlann Náisiúnta go dtí an bungaló i bPort Mhearnóg mar a mbíodh cónaí air. Ní raibh tine ar lasadh ann agus bhí taise an fhómhair agus taise an tsáile sa pharlús. Bhí an beanín, cuachta ina cóta liath, suite ar imeall cathaoireach. Ainneoin an fhuachta, bhí péacáin allais ar a héadan. D’éirigh sí go scáfar nuair tháinig sé isteach.

  The little gray woman was in his parlor before Father Patrick Dineen returneed from the National Library to the bungalow in Portmarnock where he lived. There was no fire lit and the dampness of the autumn and the moisture of the sea were in the parlor. The little woman, wrapped in a gray coat, was seated on the edge of a chair. In spite of the cold, there were drops of sweat on her face/forehead. She rose up timidly when he came in.

  taiseDampness, moistness, humidity; softness, smoothness, tenderness; mildness, gentleness; kindness, compassion; Fetch, wraithf
  sáileSea-water, sea; Ease, comfortf
  cuachtabundled, wrapped
  imeallBorder, edge, rim, marginm
  Ainneoinnotwithstanding, in spite of
  péacánSprout, shoot, plumulem
  éadanfacem
  scáfarFearful; Frightful, dreadful; Timid, apprehensive

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2020

Duinnín agus an Cat (tuilleadh)

 • ‘Tá an gloine briste i ndoras uimhir a 33,’ arsa Eleanór, ‘díreach mar a bheadh i ndoras Mharia murach gur imir tú cleas ar an nglas.’
  ‘Féach an sneachta os comhair an dorais [g],’ ar sise. ‘B’é go raibh cruinniú poiblí ar an táirseach?’
  ‘Dráma, seachas cruinniú, déarfainn,’ arsa an Duinníneach. ‘An rian is tábhachtaí ná an ceann sin ar clé ar fad.’
  ‘Is geall le rian coise eilifint é.’

  ‘The glass is broken in door number 33,’ Eleanor said , ‘just like it would be in Maria’s door if you hadn’t played a trick on the lock.’
  ‘Look at the snow in front of the door,’ she said. Was there a public meeting on the threshhold?’
  ‘Drama, rather than a meeting, I would say,’ said Dineen. ‘The most important track is that one on the far left. It is like an elephant’s footprint.’

  cruinniúGathering, Meetingm
  poiblípublie
  táirseachthreshhold
  rianCourse, path; Mark, trace, track; Power of movement, vigorm
  geallPledge, security; Wager, bet; promisem
  Is geall leIt is like

 • ‘Cuimhnigh go raibh bróga tí á gcaitheamh ag Maria. Faoin am seo, bheidís báite fliuch agus éadach na n-uachtar ag sliobarnaíl thar na boinn. Tá na coiscéimeanna eile anuas ar na cinn aici siúd.’
  ‘An méid atá iontu!’ arsa Eleanor go himníoch. ‘Fiú agus méadú le linn leá a chur san áireamh! . . . Feicim fathaigh, abominable snowmen, dosaen garraíodóir ar thóir Mharia.’
  ‘Siúil anseo i lár an chosáin mar a bhfuil an sneachta leáite.’
  ‘Fuil!’ arsa Eleanór agus uafás uirthi.
  ‘Braonta ar fud na háite,’ a d’aontaigh an Duinníneach.
  Chuir sé lámh trín bpoll agus d’oscail sé an doras.

  Remember Maria was wearing house shoes. By this time, they would be drenched wet and the cloth on top drooping over the soles. The other footsteps are on top of hers.
  ‘The size of them!’ said Eleanor anxiously. ‘Even considering the increase during melting! . . . I see giants, abominable snowmen, a dozen gardeners in search of Maria.’
  ‘Walk here in the middle of the path where the snow has melted.’
  ‘Blood!’ said Eleanor in horror.
  ‘Drops all over the place,’ agreed Dineen.
  He put his hand through the hole and opened the door.

  báitedrowned
  éadachclothm
  uachtartop, upper part; creamm
  ag sliobarna = ag liobarnahanging loose, drooping
  bonnsolem
  méadúincreasem
  leámelting, dissolutionm
  áireamhcounting, reckonning
  fathachgiantm
  ar thóirin search of
  cosán Path; Footway, track; Way, passage; directionm
  fuilbloodf
  uafásHorror, terrorm
  aontaighunite; agree

 • Léigh tuilleadh