Category Archives: languages

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Bealtaine 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • “Tháinig tú ar an tuiscint sin uait féin, gan leid ó chara léi?”
  ‘Sceith an bhean bhocht uirthi féin go rialta agus go minic, an té a thuigfeadh. De réir mhuintir Ath na Lachan, Bhíodh sí ag ceartú a mbéasa boird agus a gcuid foghraíochta mar a bheadh bean dá sórt. Ach ní raibh aon dealramh in aon chor leis na nodanna a thugadh sí uaithi.
  Delias, ambaist, seachas /i>Dahlias! Ar ndóigh is dócha gur thug bean ti éigin uirthi fadó “Tea is served” a rá, seachas “Tay, Missus”, agus gur shíl sí ó shin nar den ghalántacht an ‘a’ leathan. Bhíodh sí ag caoineadh laethanta rachmais, ach is é an siopa a luadh sí, ní hé an teach ná a seoda. Nuair a dheineadh sí tagairt do “Mr. Prunty, my husband”, bhíodh daoine ag magadh faoi aistíl chainte na nDuibhlinneach. Tá’s againn gur nós le daoine bochta i mBaile Atha Cliath an leagan san a úsáid, ach níor den chosmhuintir [d.l. 185] Bella Prunty.’


  ‘You came to that understanding by yourself, without a hint from a friend?’


  ‘The poor woman informed on herself regularly and often, to whom would understand. According to the people of Duckford, she would be correcting their table manners and their pronunciation like a woman of her sort. But her appearance did not match at all the hints she gave. Delias indeed, rather than Dahlias. Of course probably some lady told her a long time ago to say “Tea is served”, rather than “Tay, Missus”, and that she had since thought that the broad ‘a’ was elegant. She would be lamenting the days of prosperity, but it is the shop she mentioned, not the house or its jewels/treasures. When she referred to “Mr. Prunty, my husband”, people used to mock the strange speech of the Dubliners. We know that poor people in Dublin used that version, but not the followers of Bella Prunty.

  leid Hint, inkling; prompt; pointer, clue f
  sceith vomit, burst forth
  béas custom, habit, manners m
  dealramh Sheen, splendour, radiance; Look, appearance; likeness, resemblance m
  nod hint; abbreviation m
  ambaist = ambaiste Indeed! Really!
  seachas Besides, other than, rather than; compared to
  rachmas Wealth, abundance m
  luaigh mention, cite v
  cosmhuintir Hangers-on; followers, dependants; Poor people, proletariat f

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 25ú lá mí Aibreáin 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • Ní fhéadfadh Fayler an choir a shéanadh mar bhí eagla air [d.l. 179]
  ina chroí istigh gur mharaigh Mary Bella Prunty,’ arsa an Duinnineach le Bill. ‘Ar an ábhar céanna, níorbh fhéidir leis aon cheist a chur ina taobh ar eagla go ndíreodh sé aird uirthi.’

  ‘Nil inti ach gearrchaile,’ arsa Bill agus uafás air.


  ‘Cailin beag láidir, ionraic, macánta,’ arsa an Duinnineach. ‘Ba chóir go mbeadh náire ar a hathair gur shamhlaigh sé dúnmharú léi.’

  ‘Fayley could not deny the crime because he feared in his heart that Mary had killed Bella Prunty,’ Dineen said to Bill. ‘On the same subject, he could not ask her any questions for fear of directing attention to her.’

  ‘She is only a young girl,’ said Bill in horror.

  ‘A strong, honest, little girl,’ said Dineen. ‘Her father should be ashamed that he dreamed of her committing murder.’

  gearrchaile young girl, lass m
  ionraic Upright, honest
  macánta Childlike; gentle, meek, mild; honest

  Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Márta 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • ‘Go bhfóire Dia orainn,’ ar seisean, agus ba phaidir óna chroí amach é. ‘A Mhary, a chroí … Bhí snáth dearg chun cliath a chur ar gheansai, nó a leithéid, a bhí ar ordú ón mangaire aici, ‘Bhfuil ball éadaigh dearg ag éinne agaibh?’

  ‘Nil, a Athair.’

  ‘Agus cogar, a thaisce, ‘mbionn an clog cruinn de ghnáth?’

  D’fhéach Mary ar an gclog, seanchlog a raibh aghaidh bhán bhricneach air.

  ‘God save us,’ he said, and it was a prayer from his heart. ‘Mary, my heart, There was red yarn to darn a sweater, or the like, which she had on order from the peddler, Do any of you have a red garment?’

  ‘No, Father.’

  ‘And whisper, treasure, is the clock accurate as a rule?’

  Mary looked at the clock, an old clock with a speckled white face.

  fóir Help, succour, relieve, save v
  cliath Wattled, latticed, frame; hurdle; patch of darning f
  mangaire Hawker, peddler; Small dealer, monger; Huckster, haggler m
  ball organ; spot, place; member m
  cruinn round; exact, accurate
  gnáth Custom, usage; customary thing m
  De ghnáth as a rule
  bricíneach freckled
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Feabhra 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • ‘Thuig Toole nárbh fhiú aon ní a cheilt. Tá marc an dúnmharfóra ar a chlár éadain ón uair gur rugadh é,’ arsa Nell.

  ‘Seafoid,’ arsa an gabha. ‘Nil ansin ach ball dearg, faoi mar a bheadh gead ar chapall.’

  ‘Cá raibh Fayley Toole sular fhill sé abhaile an lá úd?’ arsa an Duinníneach.

  ‘Toole realized that there was no point in hiding anything. The mark of the murderer has been on his forehead since the time he was born,’ said Nell.

  ‘Nonsense,’ said the smith, ‘Nothing there but a red mark, about like a patch on a horse.’

  ‘Where was Fayley Toole before he returned home that day?’ said Dineen.

  Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 24ú lá mí Eanáir 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • Chuir sí an leanbh ina sheasamh, ainneoin gur chaoin sé. Rug sí ar shlaitín a bhí ag tabhairt taca do chlumpa dahlia agus thosaigh sí ag greadadh tóin muice a bhí ag cogaint ar sciorta Nell agus Nell féin ag eascaine. ‘Ní baol duit,’ ar sise le Nell. ‘Tá Huirris macánta. Faigheann sí boladh beorach uait, sin uile.’
  Rug sí greim ar sciorta Nell agus tharraing sí amach as craos na muice é. Strac an sciorta.

  She made the child stand up, even though he was crying. She took a little rod that was supporting a clump of dahlias and she began beating the rear of a pig that was chewing on Nell’s skirt and Nell herself was cursing.

  ‘You are not in danger,’ she said to Nell. ‘Huirris is gentle. She smells beer on you, that’s all.’

  She grabbed Nell’s skirt and pulled it out of the pig’s mouth. The skirt was torn.

  slaitín little rod, stick f
  taca prop, support m
  greadadh Beating, trouncing
  muc pig f gs muice
  cogaint chewing f
  sciorta skirt m
  eascaine curse f
  macánta Childlike; gentle, meek, mild
  boladh smell, scent m
  craos Gullet; maw m
  strac = srac pull, tear
  strac = stróic tear, rend
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 4ú lá mí Eanáir 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • D’úsáid sí a lán gallúnaí.’
  ‘Bhuel, bhiodh jorum beag de dhith ar an mbean bhocht agus gan slí eile aici chun é a fháil. Chuirinn an jorum síos as leabhar ina ghallúnach,’ ar sise, gan náire.
  ‘Go maithe Dia dhuit é,’ arsa an Duinníneach agus thug sé drochfhéachaint uirthi
  .
  ‘Istigh ansin, sa snug a d’óladh sí é?’ ar seisean, agus lámh aige ar an mbosca faoistine.
  ‘Ó, ná téigh isteach ansin, a Athair,’ arsa Mrs. Byrne.

  She used a lot of soap.
  ‘Well, jorum would be needed by the poor woman and she would have no other way to get it. I used to put jorum from the book as her soap,’ she said without shame.
  ‘God Bless you,’ said Dineen and he gave her a wicked look.
  ‘In there, in the snug she drank it?’ he said, with his hand on the confession box.
  ‘O, Don’t go in there, Father,’ said Mrs. Byrne.

  díth Loss; deprivation, destruction; Want, lack; need, requirement f
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 29ú lá Mí na Samhna, 2022

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • Niorbh fhada go raibh an Duinníneach agus an Constábla de Brún ar a mbealach go teach Fayley Toole in Áth na Lachan mar ar tharla an marú coicís roimhe sin. Lár mhí Iúil a bhí ann. Bhí an lá ag scarbháil i ndiaidh báisti, rith maith uisce sna claiseanna ar thaobh an bhóthair agus na loganna lán báistí. Talamh cothrom, feirmeacha beaga, bó ag féachaint thar chlaí anseo, asal ag grágaíl ansiúd. ‘Dein cur síos dom ar do chara Fayley Toole, a Bhill,’ arsa an Duinníneach.


  Bhí a ghairm maite aige do Bhill agus é éirithe cairdiúil leis.[d.l. 153]

  It wasn’t long before Dineen and Constable de Brún were on their way to Fayley Toole’s house in Duckford where the killing had taken place a fortnight before. It was the middle of July. The day was drying after rain, there was a good run of water in the gullies on the side of the road and the hollows were full of rain. Flat land, small farms, a cow looking over a fence here, a donkey braying there.

  ‘Describe your friend Fayley Toole to me, Bill’ said Dineen.

  He had forgiven Bill his profession and had become friendly with him.

  scarbháil Hardening, drying, crustation f
  clais channel; gully, ditch. f pl claiseanna
  log place, hollow m
  cothrom Level; balance; Equal, equable, measure. m
  claí Dike, wall; fence m
  grágaíl (Act of) cawing, croaking; braying; cackling; squawking f
  gairm call f
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na mí Dheireadh Fómhair, 2022

Duinnín in Áth na Lachan

Dineen in Duckford

leannán, áin, pl id, m., a lover, paramour, concubine, favourite, leman ; also fig. a chronic ailment or infirmity . . . L. peacaidh, an habitual sin… L. sidhe, an endearing phantom, a phantom lover, al. fig. of a delicate person: an bás, death, is a L. sidhe for all (SR): L. sidhe is used smt. like musa as a source of poet. inspiration.

peaca sin m
peacach sinner m gs npl peacaigh
 • ‘Mo nia, Bill,’ arsa Penelope de Brún leis an Athair Padraig, ‘tá sé cráite. bhí air a chara, Fayley Toole, a ghabháil, é a chúisiú i ndúnmharú, ar orduithe óna Sháirsint.
  ‘Do nia, Bill de Brún atá san R.I.C.?’ arsa an Duinníneach agus amhras an Náisiúintóra ina ghlor.

  ‘My nephew, Bill,’ said Penelope de Brún to Father Patrick, ‘he is tormented. He had to arrest his friend, Fayley Toole, who is accused of murder, on the orders of his Sergeant.’

  ‘Your nephew, Bill de Brún is in the R.I.C.?’ said Dineen with the suspicion of the Nationalist in his voice.

  nia nephew m
  cráite Agonized, tormented, grieved
  cúisigh Accuse; charge, prosecute
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 27ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

Duinnín agus Professor Moriarty (tuilleadh)

Dineen and Professor Moriarty (continued)
 • ‘Tá an leabhar a d’iarr tú ar an leabharlannaí gan oscailt fós agus tu ag réiteach chun imeachta. Tá dhá leathphéire stoca cniotdilte, bána ort. Ní hi an bhean chéanna a chniotáil an dá cheann mar ta na greamannaí sa stoca nua ar do chois chlé níos rialta ná na greamanna sa cheann eile atá lán greamanna iomraill. Ní chaithfeá stocaí corra murach tú a bheith corraithe. Déarfadh mo chara, an Dochtúir Bhatson, gur chaith tú stocaí corra i ngan fhios duit féin chun aird a dhíriú ar fhadhb atá ag déanamh imni duit. Siceolaíocht.”

  ‘The book you asked the librarian for is still unopened and you are preparing to leave. You are wearing two half-pairs of white, knitted socks. It is not the same woman who knitted both because the stitches in the new sock on your left foot are more regular than the stitches in the other which are full of missed stitches. You wouldn’t wear odd socks unless you were odd. My friend, Dr. Watson, would say that you have worn odd socks without knowing it to draw attention to a problem that is worrying you.’

  greim Grip, grasp, hold; stitch m pl greamanna
  iomrall Aberration, error m
  rialta regular
  corr odd
  corraigh Move, stir
  díriú Direction; aiming, guidance m
  síceolaíocht síceolaíocht f
 • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 8ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

  Duinnín agus Professor Moriarty

  Dineen and Professor Moriarty

  fuaduighim… I take by force, abduct; I carry off (as the fairies a child); put to flight, drive away, blow away; Is amhlaidh do fuaduigheadh í, hers was a case of abduction, al. she was carried off by the fairies.

  fuadaigh Take away by force; abduct, kidnap
  • Bhí ceathrar fear cruinnithe in uimhir 122b Sráid an Bhéicéara i Londain. Bhí an lá go breá amuigh, cuid éigin aeir agus gile sa chathair arís ón uair go raibh deireadh leis an ngeimhreadh agus laghdú ar líon na dtinte guail. Bhí coiscéim níos airde faoi na capaill agus ní raibh croíthe lucht díolta pósaetha chomh trom agus a bhíodh ar laethanta fliucha éadóchasacha.
   Istigh sna seomraí mar ar mhair[indirect relative clause] Searbhlach de Hoilm agus a chara an Dochtúir Bhatson, bhí an t-aer trom le deatach, ámh, deatach píopaí agus an deatach áirithe sin a éirionn ó bhaithisí na bhfear nuair a bhíonn cruacheist á plé agus gan réiteach acu uirthi.

   There were four men meeting at number 122b Baker Street in London. It was a fine day outside, some air and brightness in the city again since the end of winter and a decrease in the number of coal fires. There was a higher step about the horses and the hearts of posy sellers were not as heavy as they used to be on desperate wet days.

   Inside the rooms where Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson lived the air was heavy with smoke, however, pipe smoke and that particular smoke that rises from the heads of men when they are discussing a difficult issue and have not settled it

   gile Whiteness, brightness f
   laghdú Decrease, diminution; reduction m
   tint tent f
   gual coal m
   coiscéim Footstep; pace f
   croí heart m pl croíthe
   lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load; (Class, category, of) people m
   pósae Posy, flower m pl pósaetha
   trom Weight; burden, oppression m
   éadéchasach Despairing, hopeless
   ámh Indeed, truly; However
   baithis Top, crown (of head) f
   cruacheist Difficult question; conundrum f
  • Léigh tuilleadh