Category Archives: languages

Rang Gaeilge, 27ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

Duinnín agus Professor Moriarty (tuilleadh)

Dineen and Professor Moriarty (continued)
 • ‘Tá an leabhar a d’iarr tú ar an leabharlannaí gan oscailt fós agus tu ag réiteach chun imeachta. Tá dhá leathphéire stoca cniotdilte, bána ort. Ní hi an bhean chéanna a chniotáil an dá cheann mar ta na greamannaí sa stoca nua ar do chois chlé níos rialta ná na greamanna sa cheann eile atá lán greamanna iomraill. Ní chaithfeá stocaí corra murach tú a bheith corraithe. Déarfadh mo chara, an Dochtúir Bhatson, gur chaith tú stocaí corra i ngan fhios duit féin chun aird a dhíriú ar fhadhb atá ag déanamh imni duit. Siceolaíocht.”

  ‘The book you asked the librarian for is still unopened and you are preparing to leave. You are wearing two half-pairs of white, knitted socks. It is not the same woman who knitted both because the stitches in the new sock on your left foot are more regular than the stitches in the other which are full of missed stitches. You wouldn’t wear odd socks unless you were odd. My friend, Dr. Watson, would say that you have worn odd socks without knowing it to draw attention to a problem that is worrying you.’

  greim Grip, grasp, hold; stitch m pl greamanna
  iomrall Aberration, error m
  rialta regular
  corr odd
  corraigh Move, stir
  díriú Direction; aiming, guidance m
  síceolaíocht síceolaíocht f
 • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 8ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

  Duinnín agus Professor Moriarty

  Dineen and Professor Moriarty

  fuaduighim… I take by force, abduct; I carry off (as the fairies a child); put to flight, drive away, blow away; Is amhlaidh do fuaduigheadh í, hers was a case of abduction, al. she was carried off by the fairies.

  fuadaigh Take away by force; abduct, kidnap
  • Bhí ceathrar fear cruinnithe in uimhir 122b Sráid an Bhéicéara i Londain. Bhí an lá go breá amuigh, cuid éigin aeir agus gile sa chathair arís ón uair go raibh deireadh leis an ngeimhreadh agus laghdú ar líon na dtinte guail. Bhí coiscéim níos airde faoi na capaill agus ní raibh croíthe lucht díolta pósaetha chomh trom agus a bhíodh ar laethanta fliucha éadóchasacha.
   Istigh sna seomraí mar ar mhair[indirect relative clause] Searbhlach de Hoilm agus a chara an Dochtúir Bhatson, bhí an t-aer trom le deatach, ámh, deatach píopaí agus an deatach áirithe sin a éirionn ó bhaithisí na bhfear nuair a bhíonn cruacheist á plé agus gan réiteach acu uirthi.

   There were four men meeting at number 122b Baker Street in London. It was a fine day outside, some air and brightness in the city again since the end of winter and a decrease in the number of coal fires. There was a higher step about the horses and the hearts of posy sellers were not as heavy as they used to be on desperate wet days.

   Inside the rooms where Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson lived the air was heavy with smoke, however, pipe smoke and that particular smoke that rises from the heads of men when they are discussing a difficult issue and have not settled it

   gile Whiteness, brightness f
   laghdú Decrease, diminution; reduction m
   tint tent f
   gual coal m
   coiscéim Footstep; pace f
   croí heart m pl croíthe
   lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load; (Class, category, of) people m
   pósae Posy, flower m pl pósaetha
   trom Weight; burden, oppression m
   éadéchasach Despairing, hopeless
   ámh Indeed, truly; However
   baithis Top, crown (of head) f
   cruacheist Difficult question; conundrum f
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Iúil 2022

  Duinnín agus an Bótun (tuilleadh)

  Dineen and the Mistake (continued)
  • ‘Fear an bhainne, ní foláir!’ ar sise. ‘Gabhaigí mo leithsceal, soicind.’ Rith sí as an seomra, an doras á dhúnadh aici ina diaidh.Leanfadh an tAthair Pádraig amach sa halla í ach bhagair
   Abraham air seasamh, ina theannta, sa bháfhuinneog.

   ‘Tá crann idir mé agus an doras. Ní maith liom crainn. Níl gá
   leo,’ arsa Tomkins go crosta.

   ‘Tom labhrais atá ann,’ arsa an tAthair Pádraig.

   ‘Sssss! Éist!’

   Nior chuala siad ach doras a oscailt agus a phlabadh arís
   láithreach.

   ‘Duine ar bith!’ arsa Miss Sweetman nuair a d’fhill sí.

   ‘It must be the milkman!’ she said. ‘Excuse me, a second.’

   She ran out of the room, closing the door behind her.

   Father Patrick would have followed her out into the hall but Abraham beckoned him to stand,
   along with him, in the bay window.

   ‘There is a tree between me and the door. I do not like trees. No need for[??] them,’ Tompkins said crossly[?]

   ‘That is a laurel there,’ said Fr. Patrick.

   ‘Shhhh! Listen!’

   They only heard a door opening and slamming again immediately.

   ‘Nobody!’ said Miss Sweetman when she returned.

   ní foláir it is necessary
   bagair brandish, beckon, threaten, drive(animals)
   teannta Strait, difficulty, predicament m
   i dteannta along with, in addition to
   crosta Fractious; troublesome, difficult; (Of child) Mischievous, contrary
   labhras (Bay) laurel m
   plabadh plopping, banging m
   láithreach Present, immediate
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na mí Mheiteamh 2022

  Duinnín agus an Bótun

  Dineen and the Mistake

  Botún, pl. -i, a smith’s paring knife; an unfledged bird; misfortune, irreparable mistake; ní raibh aon bhotún. ‘na béal nuair d’ith sé an fheoil … rinne mé mo bhotún …

  • ‘Aitheim’ arsa an Duinníneach agus é ag taibhsiú taobh thiar
   den gheolaí mór le rá, an t-aindiagaí Abraham Tomkins, sa Leabharlann Náisiúnta.

   ‘Umf,’ a d’fhreagair Abraham.

   ‘Fágaimis Dia as an áireamh, cad ann a chreideann tú?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach de.


   ‘Ahem!’ said Dineen to the eminent geologist looming behind him, the atheist Abraham Tomkins, in the National Library.

   ‘Umf,’ answered Abraham.

   ‘Let us leave God out of the reckoning, what do you believe?’ Dineen asked him.

   taibhsigh loom v
   geolaí geologist m
   aindiagaí atheist m
   áireamh Count(ing), enumeration; census m
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na Bealtaine 2022

  Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

  Dineen and the navel of Kali (continued)
  • Lig Brady osna as, ach thug sé an treoir chuí do phóilín a bhí ar dualgas.

   Brady sighed,but he gave the appropriate direction to a police officer on duty.

   treoir Guidance, direction f
   cuí Fitting, proper
   dualgas Natural right, due; customary fee or reward
   ar dualgas on duty
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin 2022

  Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

  Dineen and the navel of Kali (continued)
 • ‘Rugadh agus tógadh Marie i Sr. Cuffe agus is ansin atá cónaí ormsa. Baisteadh Marie i Sráid na mBráithre Bána. Dhein sí a céad chomaoineach ann. Tá ag éirí go maith le Mr. McCausland sa bhanc agus thóg se an teach seo ar cíos anuraidh. Ar ndóigh, ní bheinnse ag seadú anseo ach go bhfuil gá ag Marie le cúnamh agus Mr. McCausland san … ospidéal.’

  ‘Marie was born and raised in Cuffe Street and that is where I live. Marie was baptized in Whitefriars Street. She made her first communion there. Mr. McCausland is doing well in the bank and he rented this house last year. Of course, I wouldn’t be here except that Marie needs help and Mr. McCausland is in the … hospital.’

  comaoineach Communion f
  cíos rent m
  seadú Settlement; stay, wait m
  cúnamh help m

  Léigh tuilleadh

 • Rang Gaeilge, 30ú lá na Márta 2022

  Duinnín agus Imleacán Kali

  Dineen and the navel of Kali

  Nodlaig, -lag, pl. -i, f. , oft. with art … .
  N. mhaith chughat, I wish you a merry Christmas…

  • Seachtain roimh Nollaig. An aimsir an-mhíthaitneamhach ar
   fad. Gálaí gaoithe, ráigeanna baistí, flichshneachta. An Duinnineach
   ar a bhealach isteach go hEaglais na mBráithre Bána. Bhí
   sé thart ar a haon agus ba léir go leanfadh an lá anfach, fliuch. I
   halla mór na hEaglaise, bhí go leor pramanna, báibíní ina gcodladh iontu,
   teachtaireachtaí carntha orthu. Bhí daoine, mná don
   chuid is mó de, ag rith isteach chun faoistine nó ag lasadh
   coinnle: ullmhú i gcomhair na Nollag faoi lán tseoil.

   Week before Christmas. The weather was thoroughly unpleasant. Gales of wind,
   sudden outbreaks of rain, sleet. Dineen was on his way to the WhiteFriars’ church.
   It was about one and it was clear that the rainy, wet day would continue.
   In the great hall of the Church, there were many prams, babies sleeping in them,
   messages piled on them. There were people, mostly women, running in to confession or lighting up candles: preparation for Christmas in full swing[sail].

   míthaitneamhach Displeasing, disagreeable; unpleasant, unattractive
   ráig udden rush; sudden outbreak; fit, bout, attack f pl ráigeanna
   flichshneachta sleet m
   anfach Stormy, rough, tempestuous
   teachtaireacht message f
   carn heap, pile v
   faoistin confession f
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 23ú lá Mí Feabhra 2022

  Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

 • ‘Rachaidh mé féin anseo isteach, ‘arsa an Duinníneach nuair
  a shroicheadar an eaglais. ‘Ba mhaith liom cúpla focal a bheith
  agam le Tom Merrigan.’

  Tharla cruinniú coiste de chuid bhuanchoiste an aonaigh
  saothair ar siúl ar ardán an halla nuair a bhuail an Duinníneach
  isteach agus bhí an tAthair Merrigan ag déanamh eadrána idir
  seastán na gcístí agus lucht roth an áidh. Chuir sé na mná uaisle
  ar fad in aithne don Duinníneach, a gheall go dtiocfadh sé chun
  aonaigh agus go gceannódh sé stocaí bána cniotáilte uathu dá
  mbeidís ar fáil. D’éalaigh siad on gcruinniú ansin agus shiúil
  siad thart ar an halla, idir na stainníní, agus iad ag caint.

  ‘I’ll go in here myself,’ said Dineen when they reached the church.
  ‘I would like to have a few words with Tom Merrigan.’

  A meeting of the standing committee of the job fair was taking place on the hall stage
  when Dineen came in and Father Merrigan was mediating between the cake stand and
  the wheel of fortune. He introduced all the ladies to Dineen, who promised to come to the
  fair and buy white knitted socks from them if available. They then escaped from the meeting and walked around the hall, between the booths, talking.

  coiste jury, committee m
  buanchoiste Standing committee m
  ardán platform, stage, stand m
  eadráin Separation of combatants; intervention in dispute; mediation, conciliation f gs eadrána
  seastán stand m
  roth wheel n
  ádh luck m gs áidh
  lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load;
  Class, category, of) people
  m
  geall pledge, security m
  stainnín Stand, stall, booth m
 • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 26ú lá mí na Eanáir 2022

  Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

  Also Duinnín i Ráth Maonais

  • ‘Charlotte Lehane a d’aimsigh an corpan, a Athair.’
   ‘Mar sin é, a Sheosaimh?’
   ‘Níorbh fhéidir lei – deir sí – ligint dá comharsa an séú
   haithne a bhriseadh os comhair an tsaoil gan comhairle a leasa a
   chur uirthi. Ní túisce X imithe nár gur thrasnaigh Charlotte an
   bóthar. Chnag sí ar an doras – tá a méarlorg ar an gcnagaire.
   Nuair nach bhfuair sí freagra thuig sí go raibh náire ar an
   bpeacach roimpi. Chuaigh sí thart ar chúl an tí, grásta Dé á
   spreagadh, a deir sí. Bhí a fhios aici cá mbeadh eochair an
   chúldorais. Bhíodh sí mór le Nellie gur éirigh eatarthu i ngeall
   ar John Pinkerton. Isteach lei sa chistin. Bhí Nellie ar an urlar
   roimpi, marbh más fior.’

   ‘Charlotte Lehane found the body, Father.’
   ‘So that’s it, Joseph?’
   ‘She couldn’t – she says – allow her neighbor to break the sixth commandment in front of the world without giving her advice for her well-being. No sooner had X gone than Charlotte crossed the road. She knocked on the door – her fingerprint is on the knocker. When she did not receive an answer, she understood that the sinner before her was ashamed. She walked around the back of the house, inspired by God’s grace, she says. She knew where the back door key would be. She was friendly with Nellie until they quarreled on account of John Pinkerton. Into the kitchen. Nellie was on the floor
   before her, dead as it were.’

   ligint
   comharsa neighbor f
   séú sixth m
   aithne acquaintance, commandment f
   comhairle Advice, counsel; direction, influence f
   leas Good, well-being, benefit, interest m gs leasa
   túisce
   trasnaigh Cross; traverse, intersect; Contradict; interrupt, heckle; interfere
   náire shame f
   peacach sinner m
   grásta grace m
   spreag Urge, incite; arouse, inspire; prompt, encourage
   i ngeall in pledge
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 17ú lá Mí na Samhna 2021

  Duinnín i Ráth Maonais

  Also Duinnín i Ráth Maonais


  Fairim … I watch, guard; notice, perceive; spy (with ar); I wake or hold a wake on; I keep a thing from (ar); Tá sé ag faire na taoide ar an dtráigh, he is endeavoring to keep the tide away from the strand, attempting to do the impossible (Con.); ag faire an chait ar an mbainne … sean-duine ‘na chodladh agus seana-bhean ag faire uirthe féin … d’fhaireas go bhfaca é …. [the cat watching for milk…an old person asleep and an old woman watching herself … I watched him see it.]


  • Ní raibh an tAthair Pádraig O Duinnín rócheanúil ar Miss
   Charlotte Lehane a raibh cónaí uirthi i Lána na Sceach, Ráth
   Maonais. Mar sin féin, shuíodh sé ina parlús – seomra tosaigh
   dorcha, troscánshactha – uair sa ráithe, nó mar sin, agus
   thugadh sé deis di sceitheadh uirthi féin. Lig sí uirthi riamh
   nach raibh ach gannchuid Gaelainne aici

   ‘Mummy, and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

   Father Patrick Dineen was not too fond of Miss Charlotte Lehane
   who lived in Thornbush Lane, Rathmines. Even so, he used to sit in her parlor –
   a dark front room, stuffed furniture -once a quarter, or so,
   he gave her a chance to express/explode herself. She always pretended to
   speak only a little bit of Irish.

   ‘Mummy and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

   ceanúil Loving, affectionate
   Sceach Thorn-bush f
   Mar sin féin Even so
   troscán furniture m
   ráithe Three-month period, quarter, season f
   Gaelainn = gaeilge
  • Léigh tuilleadh