Category Archives: irish

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Nollag 2020

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di

There is a slightly different version of the story at Feasta.

Neimh, ­e, f., poison venom, virulence, pus. . . neimh na ndúl i ngrúg na gaoithe, all the venom of Nature in the fury of the wind (Kea.). . . Tá neimh na meanadh ar an snáthaid, the poison of the awl is on the needle (of inherited qualities); domlas dragúin agus neimh thríd suaidhte go mbadh é deoch do shuain é ar uair do bháis.. . .

dúl = dúilelement (of creation)
grúgAnger, displeasuref
domlasgall, bile
dragúndragoon; dragonm
suaidhte
badh
suanSleep, slumberm

 • Bhí an bhean bheag liath roimhe[?] ina pharlús nuair a d’fhill an tAthair Pádraig Ó Duinnín ón leabharlann Náisiúnta go dtí an bungaló i bPort Mhearnóg mar a mbíodh cónaí air. Ní raibh tine ar lasadh ann agus bhí taise an fhómhair agus taise an tsáile sa pharlús. Bhí an beanín, cuachta ina cóta liath, suite ar imeall cathaoireach. Ainneoin an fhuachta, bhí péacáin allais ar a héadan. D’éirigh sí go scáfar nuair tháinig sé isteach.

  The little gray woman was in his parlor before Father Patrick Dineen returneed from the National Library to the bungalow in Portmarnock where he lived. There was no fire lit and the dampness of the autumn and the moisture of the sea were in the parlor. The little woman, wrapped in a gray coat, was seated on the edge of a chair. In spite of the cold, there were drops of sweat on her face/forehead. She rose up timidly when he came in.

  taiseDampness, moistness, humidity; softness, smoothness, tenderness; mildness, gentleness; kindness, compassion; Fetch, wraithf
  sáileSea-water, sea; Ease, comfortf
  cuachtabundled, wrapped
  imeallBorder, edge, rim, marginm
  Ainneoinnotwithstanding, in spite of
  péacánSprout, shoot, plumulem
  éadanfacem
  scáfarFearful; Frightful, dreadful; Timid, apprehensive

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2020

Duinnín agus an Cat (tuilleadh)

 • ‘Tá an gloine briste i ndoras uimhir a 33,’ arsa Eleanór, ‘díreach mar a bheadh i ndoras Mharia murach gur imir tú cleas ar an nglas.’
  ‘Féach an sneachta os comhair an dorais [g],’ ar sise. ‘B’é go raibh cruinniú poiblí ar an táirseach?’
  ‘Dráma, seachas cruinniú, déarfainn,’ arsa an Duinníneach. ‘An rian is tábhachtaí ná an ceann sin ar clé ar fad.’
  ‘Is geall le rian coise eilifint é.’

  ‘The glass is broken in door number 33,’ Eleanor said , ‘just like it would be in Maria’s door if you hadn’t played a trick on the lock.’
  ‘Look at the snow in front of the door,’ she said. Was there a public meeting on the threshhold?’
  ‘Drama, rather than a meeting, I would say,’ said Dineen. ‘The most important track is that one on the far left. It is like an elephant’s footprint.’

  cruinniúGathering, Meetingm
  poiblípublie
  táirseachthreshhold
  rianCourse, path; Mark, trace, track; Power of movement, vigorm
  geallPledge, security; Wager, bet; promisem
  Is geall leIt is like

 • ‘Cuimhnigh go raibh bróga tí á gcaitheamh ag Maria. Faoin am seo, bheidís báite fliuch agus éadach na n-uachtar ag sliobarnaíl thar na boinn. Tá na coiscéimeanna eile anuas ar na cinn aici siúd.’
  ‘An méid atá iontu!’ arsa Eleanor go himníoch. ‘Fiú agus méadú le linn leá a chur san áireamh! . . . Feicim fathaigh, abominable snowmen, dosaen garraíodóir ar thóir Mharia.’
  ‘Siúil anseo i lár an chosáin mar a bhfuil an sneachta leáite.’
  ‘Fuil!’ arsa Eleanór agus uafás uirthi.
  ‘Braonta ar fud na háite,’ a d’aontaigh an Duinníneach.
  Chuir sé lámh trín bpoll agus d’oscail sé an doras.

  Remember Maria was wearing house shoes. By this time, they would be drenched wet and the cloth on top drooping over the soles. The other footsteps are on top of hers.
  ‘The size of them!’ said Eleanor anxiously. ‘Even considering the increase during melting! . . . I see giants, abominable snowmen, a dozen gardeners in search of Maria.’
  ‘Walk here in the middle of the path where the snow has melted.’
  ‘Blood!’ said Eleanor in horror.
  ‘Drops all over the place,’ agreed Dineen.
  He put his hand through the hole and opened the door.

  báitedrowned
  éadachclothm
  uachtartop, upper part; creamm
  ag sliobarna = ag liobarnahanging loose, drooping
  bonnsolem
  méadúincreasem
  leámelting, dissolutionm
  áireamhcounting, reckonning
  fathachgiantm
  ar thóirin search of
  cosán Path; Footway, track; Way, passage; directionm
  fuilbloodf
  uafásHorror, terrorm
  aontaighunite; agree

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2020

Duinnín agus an Cat

Féirín . . . a reward, a present, a keepsake . . . in a bad sense, a lasting complaint, an affliction ; f. Nodlag, a Christmas box.

Deireadh an scéil
End of the story

Oíche Lae Nollag atá ann. Tá an tAthair Pádraig Ó Duinnín ar an traein dheireanach ó Shráid Amiens ar a shlí abhaile go dtí an bungaló beag cois farraige i bPort Mearnóg mar a bhfuil cónaí air. Tá a hata ard dubh síoda leagtha béal in airde ar a ghlúine mar a mbíonn lámhscríbhinn éigin de ghnáth. Tá sé ag cáitheadh sneachta. Ó am go chéile ardaíonn an Duinníneach an nuachtán atá leagtha ar an hata aige agus féachann sé arís ar an bpiscín cait atá ina chodladh istigh. Agus é ag druidim le stáisiún Phort Mearnóg, crochann sé an ruidín beag dubh san aer le súil go mbeadh cat ó dhuine éigin. Ní fhéachann ceachtar den bheirt eile sa charráiste air féin ná ar an bpiscín. Ligeann sé osna agus cuireann sé síos ina phóca é. Póca doimhin é a shíneann go bun a chóta – maintín, a bhfuil sé cairdiúil léi, a réitigh an póca seo, in aisce, dó – le gur féidir leis rudaí ilghnéitheacha a iompar thart go discréideach. Sháigh an piscín ingne ina láimh agus é á stiúrú isteach go cneasta. ‘Féirín!’ arsa an Duinníneach go grod.

It is Christmas Eve. Pádraig Ó Duinnín on the last train from Amiens Street on his way home to the small seaside bungalow in Portmarnock where he lives. His tall black silk hat is set mouth-high on his knees where some manuscript is usually. It is snowing [lit. “throwing snow”]. Occasionally Dineen raises the newspaper set on his hat and he looks again at the kitten who is sleeping inside. Approaching Portmarnock station, he lifts the little black thing in the air with the hope it be someone’s cat. Neither of the other two in the carriage looks at him or the kitten. He lets out a sigh and puts it down in his pocket. It is a deep pocket that stretches to the bottom of his coat, – a seamstress, with whom he is a friend, made this pocket, for nothing, for him – so that he can carry various things around discreetly. The kitten pushed a claw into his hand while while he was politely steering it in. ‘Gift!’ Said Dineen abruptly.

either, neither [with neg.]
síodasilkmgs síoda
leagthalaid
béalmouthm
de ghnáthas a rule
lámhscríbhinnmanuscriptf
féachlookv
piscínkittenm
druidclose, shut; Move close to, draw near, approach [with le
crochhang; raise up; lift, carryv
ceachtar
osna a ligeansighv
doimhin = domhaindeep
sínstretchv
maintínseamstress
aisceRequest, favour; gift, present.f
in aiscefor nothing, gratis
ilghnéitheachaDiverse, various, heterogeneous
discréideachdiscreet
SáighThrust; stab; push, press; dart, lunge
iongaclaw; fingerf pl ingne
stiúrústeering, directing, guiding
cneastaHonest, sincere; Decent, seemly; Mild-mannered
grodShort, sudden; prompt, abrupt

Tus an scéil
Beginning of the story
Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Mheán Fómhair 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XII: Fianaise Eilíse
Alice’s Testimony

 • “Anseo!” a ghlaoigh Eilís, agus í ag dearmad toisc a chorraithe is a bhí sí, cé chomh mór a d’fhás sí sna nóiméid deireanacha. Léim sí ina seasamh chomh tobann sin gur leag sí bosca an ghiúire le binn a gúna, rud a chaith na giúróirí anuas ar an slua thíos. D’fhan siad ina luí ansin ar a bhfad is ar a leithead, rud a chuir i gcuimhne di go baileach an babhla d’éisc órga a leag sí go tuaipliseach an tseachtain roimhe sin.

  “Here!” called Alice, and she had forgotten because she was excited how big she had grown in the last few minutes. She jumped to her feet so fast that she knocked over the jury box with the hem of her dress, which threw the jurors down onto the crowd below. They remained lying there far and wide, which reminded her of exactly the goldfish bowl that she had accidentally knocked over the week before.

  corraighmove, stir, agitate
  leagknock down; lay, set
  binnpeak, edge
  baileachexact
  babhlabowlm
  iascfishm gs npl éisc
  órgagolden
  tuaiplisblunderf

 • Léigh tuilleadh

Ceardlann, 20ú lá Mí na Bealtaine 2018

bainextract, release, …bíogchirp; start, jumpbrisbreakcaiththrow, spend, wear,…
ceapthinkcíorcombcuirputdíolsell
doirtpourdúnclose, shutfágleavefanwait, stay
féachlookfillBend, turn back; foldfliuchwetgeallpledge, promise
gobpeck, project; sproutgoidTake away, removelaslightleanfollow
liglet, allow, permit, let out, release,…measEstimate, value, judge; deem, considermolPraise, commend; recommendmúchSmother, suffocate; extinguish, dull, deaden, suppress
múinteachnochtBare, strip, uncoverpléascExplode; burst, shatterpógkiess
priocPrick, prod, goadscuabSweepseasstandsiocfreeze
stadstop, halttittógLift, raise; take up, taketuigunderstan d
atswell, bloatéagDie; expire, die outéistlisteniarrask, request, attempt
iascfishiocpayóldrinkúscOoze, exude
bailighCollect, gatherbreathnaighObserve, examine; look at, watch; look, appearceannaighbuycodailsleep
coinnighkeep, maintaincríochnaighfinishdeifrighhurrydírighstraighten, direct, point at
dorchaighdarkendúisighwake, awakefiosraighinquirefógairCall out, proclaim
foilsigh Reveal, disclose; publishgiorraighgiorraighgortaighHurt, injuremaraighkill
labhairspeakléirighMake clear, explain, illustratemínigh Smooth, polish; make gentle, quiet; explain, expoundmungailMunch, chew
múscailWake, awakeneartaighstrengthenpeacaighsinponcaighPoint, punctuate; dot
postaighPost, appoint to postsmaoinighthinkséimhighThin, attenuatesocraighsettle, level, adjust
taitinshine; pleasetarlaighhappen, occurteastaighBe wanted, neededtosaighbegin
ainmnighnameaistrighMove; transfer, translateéirighrise, becomeeitilfly
imirplayimighgo away, leaveinistellíslighLower, depress
oibrighworkoscailopenullmhaighMake ready, prepareúraighfreshen, become moist/damp