Category Archives: Uncategorized

Dating a passage in Acts

Acts 18:12-17 reads (NRSV):

12 But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal. 13 They said, “This man is persuading people to worship God in ways that are contrary to the law.” 14 Just as Paul was about to speak, Gallio said to the Jews, “If it were a matter of crime or serious villainy, I would be justified in accepting the complaint of you Jews; 15 but since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves; I do not wish to be a judge of these matters.” 16 And he dismissed them from the tribunal. 17 Then all of them seized Sosthenes, the official of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of these things.
Continue reading

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Lúnasa 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XI: Cé a ghoid na Cácaí?
Who stole the cakes?

 • Nuair a shroich siad an áit bhí an Rí Hart is an Bhanríon Hart ina suí ar a gcathaoir ríoga agus comhthionól mór ina dtimpeall—scata mór de gach uile chineál éan beag agus beithíoch beag, chomh maith le paca iomlán cártaí: bhí an Cuileata ansiúd ina sheasamh os a gcomhair, é ceangailte le slabhraí agus saighdiúir ar garda ar gach aon taobh de; díreach taobh leis an Rí bhí an Coinín Bán, stoc i lámh leis agus scrolla meamraim sa lámh eile. Bhí bord i gceartlár na cúirte agus mias mhór cácaí ina luí air; bhí siad ag féachaint chomh deas sin nuair a bhreathnaigh Eilís orthu gur chuir siad uisce lena fiacla—“Faraor nach bhfuil an triail thart,” a dúirt sí léi féin, “agus an bia á chur timpeall!” Ach ba bheag an baol go dtarlódh sé sin; thosaigh sí mar sin ag féachaint ar gach rud thart uirthi chun an t-am a chur di.

  When they reached the place where the King of Hearts and the Queen of Hearts were sitting on their throne with a big gathering around them—a big crowd of all sorts of small birds and small beasts, as well as a full deck of cards: the Jack was standing there in front of them, bound with chains and a soldier on guard on each side of him; just next to the King was the White Rabbit, trumpet in one hand and a memo scroll in the other. There was a table in the exact center of the court and a large dish of cakes lying on it; they seemed so nice when Alice looked at them that she watered her teeth—”Alas, the trial is not over,” she said to herself, “and the food being passed around!” But there was little danger of that happening so she started looking at everything around her to pass the time.

  comhthionólAssembly; gathering, groupm
  scataCrowd; group, drove, packm
  iomlánAll, the whole; total, aggregate; full
  Cuileata = CuireataKnave, Jackm
  meamramParchment; parchment writing; Memorandum
  miasdishf
  baoldangerm

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Iúil 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil X: Cuadraill na nGliomach
Quadrille of the Lobsters
gliomachlobsterm gpl gliomach

 • Lig an Turtar osna dhomhain agus chuimil sé a lapa mór trasna a dhá shúil. D’fhéach sé ar Eilís agus thug sé iarracht ar labhairt léi, ach ní fhéadfadh sé focal a thabhairt leis go ceann píosa, tháinig a leithéid sin de thocht ar a chroí. “Ba dhóigh leat go raibh cnámh sa scornach á thachtadh,” arsa an Ghríobh; agus thosaigh sé á chroitheadh agus á bhualadh sa droim. Fuair an Turtar Bréige a ghlór sa deireadh thiar, agus thosaigh ag caint arís agus na deora ag sileadh go fras síos a leicne:—

  The Turtle let out a deep sigh and he rubbed his large paw across his two eyes. He looked at Alice and he tried to talk to her, but he could not say [give] a word in one piece, such a strain came to his heart. “You would think there was a bone in his throat strangling [him],” said the Griffin and he began shaking him and hitting him in the back. The Mock Turtle found his voice at long last, and he started talking again as the tears were dripping copiously down his cheeks.

  lapapaw, flipperm
  cuimilrub
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  tocht
  scornachthroat
  tachtadhstrangling, strangulationm
  deoirtearf npl deora
  sileadhdripping, weapingm
  frasCopious, plentiful, abundant
  leacacheekf npl leicne

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Mheiteamh 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil IX: Scéal an Turtair Bhréige
The Story of the Mock Turtle
Turtarturtlegenitive here. Lenition blocked by n
Bréigefalse

 • “Ní féidir leat a shamhlú a[however much] shásta is atáim thusa a fheiceáil arís, a sheanchara[vocative] dhil!” arsa an Bandiúc, agus í ag sacadh a láimhe[g following vn] go ceanúil faoi ascaill Eilíse agus iad ag siúl ar aghaidh le chéile.
  Ba chúis áthais le hEilís í a fháil agus giúmar grianmhar mar sin uirthi, agus dúirt sí léi féin go mb’fhéidir gurb [direct rel clause] é an piobar a rinne chomh fíochmhar sin í nuair a casadh[past aut] ar a chéile sa chistin iad.

  “You can’t imagine how happy I am to see you again, dear old friend!” said the Duchess, and she affectionately thrust her hand under Alice’s arm as they walked forward together.
  Alice was delighted to find her in a cheerful mood like that and she said to herself that it might have been the pepper that made her so fierce when they met each other in the kitchen.

  dilDear, beloved
  sacadhthrust, shovem
  ceanúilLoving, affectionate
  ascaillarmpitf
  giúmarhumor, moodm
  grianmharSunny; bright, cheerful, pleasant.
  piobarpepperm
  fíochmharFurious, ferocious

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 13ú lá Mí na Bealtaine 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VIII: Páirc Cróice na Banríona
The Queen’s Croquet Park
 • Bhí crann mór róis [g] ina sheasamh gar do gheata an ghairdín [g]: is geal a bhí na rósanna ag fás air, ach bhí triúr gairneoirí ina thimpeall agus iad go gnóthach á bpéinteáil dearg. Chonacthas d’Eilís gurbh an-aisteach an rud é agus dhruid sí leo ionas gur fearr a d’fheicfeadh sí iad. Nuair a bhí sí ag teacht i láthair, d’airigh sí duine díobh á rá, “Fainic, a Chúig! Ná bí ag stealladh péinte [g] orm mar sin!”

  A large rose tree was standing near the gate of the garden: The roses growing on it were white, but there were 3 gardeners around it and they were busy painting them red. This was seen by Alice to be a very strange thing and she moved closer to them so she could see them better. When she came up to them, she heard one of them saying, “Watch out, Five! Don’t be splashing paint on me like that!”

  garnear
  gairneoirgardenerf
  láthairPlace, spot; site, location
  í láthairpresent
  airighperceive, sense
  Fainicbeware, look out, watch out
  geal/bán

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na mí Aibreáin 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VII: Cóisir Tae na nGealt [gpl]
Tea Party of the Crazy People
Cóisirfeast, banquet, party; attendant groupf
gealtCrazy person, lunaticf

 • Bhí bord arna leagan faoi chrann os comhair an tí agus bhí an Giorria Márta agus an Haitéir ina suí aige: bhí Luch Chodlamáin ina suí eatarthu agus í ina sámhchodladh, agus bhí an bheirt eile ag baint feidhm aisti mar chúisín, a [singular because of beirt?] n-uillinneacha ina luí uirthi, agus iad ag comhrá le chéile os a cionn. “An-mhíchompordach don Luch Chodlamáin,” a smaoinigh Eilís; “ach is ina codladh atá sí; is dócha mar sin nach miste léi.”

  A table was set under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were sitting at it: A dormouse was sitting between them and it was peacefully sleeping, and the other two were making use of it as a cushion, their elbows lying on it and they were conversing together over its head, “Very uncomfortable for the dormouse,” thought Alice; “but it is sleeping, so it probably doesn’t mind.”

  arnaOn his, her, its, their, having been … with vn
  feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
  cúisíncushionm

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Eanáir 2020

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Eanáir 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VI: Piobar agus Muc
Pepper and a Pig
 • D’fhan sí ag féachaint ar an teach go ceann cúpla [cúpla does not take genitive ] nóiméad agus í ag fiafraí di féin cad ba chóir di a dhéanamh. Go tobann rith giolla gléasta i libhré amach as an gcoill (cheap sí gur giolla a bhí ann toisc libhré a bheith air: mura measfaí [cond aut] é, áfach, ach ar a aghaidh amháin, déarfaí gur iasc a bhí ann [alternative to copula])—agus bhuail go tréan lena ailt ar an doras. Bonnaire eile i libhré a d’oscail é, aghaidh chruinn agus súile móra ar nós froig a bhí air siúd[?]; agus thug Eilís faoi deara go raibh peiriúicí catacha púdracha ar chloigeann na beirte. Bhí an-fhiosracht uirthi le fáil amach cad a bhí ar bun acu agus shleamhnaigh sí as an gcoill beagán le héisteacht leo.

  She looked at the house for a couple minutes and asked herself what she should do. Suddenly a well-dressed servant in livery ran out of the wood (she thought he was a servant because of the livery he had on: if it would not be judged, however, from his face, it would be said a fish was there)—and knocked with his knuckles on the door. Another footman in livery opened the it, he had a round face and big eyes like a frog; and Alice noticed that both had curly powdered periwig on their heads. Alice was very curious to find out was was going on with them and she slipped from the wood to listen to them.

  go ceannTo the top of; To the end of; For the duration of
  giollaYouth; page, boy; Attendant, gillie; man-servant, messenger; fellow
  gléastaglazed, glossy, shining; equipped; (well-)dressed
  libhréLivery
  measestimate, value, judge
  áfachhowever
  tréanStrong, powerful; intense, violent
  siúdThat, yon
  peiriúicperiwigf
  catachcurly
  púdrachpowdered
  ar bunestablished; going on
  sleamhnaighslide, slip
  beagánlittle bitbeagán usually followed by a noun, but not here

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Nollag 2019

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Nollag 2019

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil V: Comhairle ón Speıg Neanta
Advice from the Hairy Caterpillar
 1. D’fhéach an Speig Neanta agus Eilís ar a chéile ar feadh tamaill gan focal as ceachtar acu: bhain an Speig Neanta an húca as a bhéal sa deireadh gur labhair léi go spadánta sámh.
  “Cé tusa?” a dúirt an Speig Neanta.

  The Hairy Caterpillar and Alice looked at each other for a while without a a word from either of them: The hairy Caterpillar took the hooka out of his mouth to speak to her Sluggishly and easily/peacefully.
  “Who are you?” said the hairy Caterpillar.

  ceachtarEither, one or other of two; (with neg.) neither
  spadántaSluggish, lethargic
  sámhPeaceful, tranquil; easy, restful; pleasant

 2. Léigh tuilleadh