Tag Archives: irish

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na mí Mheiteamh 2022

Duinnín agus an Bótun

Dineen and the Mistake

Botún, pl. -i, a smith’s paring knife; an unfledged bird; misfortune, irreparable mistake; ní raibh aon bhotún. ‘na béal nuair d’ith sé an fheoil … rinne mé mo bhotún …

 • ‘Aitheim’ arsa an Duinníneach agus é ag taibhsiú taobh thiar
  den gheolaí mór le rá, an t-aindiagaí Abraham Tomkins, sa Leabharlann Náisiúnta.

  ‘Umf,’ a d’fhreagair Abraham.

  ‘Fágaimis Dia as an áireamh, cad ann a chreideann tú?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach de.


  ‘Ahem!’ said Dineen to the eminent geologist looming behind him, the atheist Abraham Tomkins, in the National Library.

  ‘Umf,’ answered Abraham.

  ‘Let us leave God out of the reckoning, what do you believe?’ Dineen asked him.

  taibhsigh loom v
  geolaí geologist m
  aindiagaí atheist m
  áireamh Count(ing), enumeration; census m
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na Bealtaine 2022

Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

Dineen and the navel of Kali (continued)
 • Lig Brady osna as, ach thug sé an treoir chuí do phóilín a bhí ar dualgas.

  Brady sighed,but he gave the appropriate direction to a police officer on duty.

  treoir Guidance, direction f
  cuí Fitting, proper
  dualgas Natural right, due; customary fee or reward
  ar dualgas on duty
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 20ú lá mí Aibreáin 2022

Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

Dineen and the navel of Kali (continued)
 • ‘Rugadh agus tógadh Marie i Sr. Cuffe agus is ansin atá cónaí ormsa. Baisteadh Marie i Sráid na mBráithre Bána. Dhein sí a céad chomaoineach ann. Tá ag éirí go maith le Mr. McCausland sa bhanc agus thóg se an teach seo ar cíos anuraidh. Ar ndóigh, ní bheinnse ag seadú anseo ach go bhfuil gá ag Marie le cúnamh agus Mr. McCausland san … ospidéal.’

  ‘Marie was born and raised in Cuffe Street and that is where I live. Marie was baptized in Whitefriars Street. She made her first communion there. Mr. McCausland is doing well in the bank and he rented this house last year. Of course, I wouldn’t be here except that Marie needs help and Mr. McCausland is in the … hospital.’

  comaoineach Communion f
  cíos rent m
  seadú Settlement; stay, wait m
  cúnamh help m

  Léigh tuilleadh

 • Rang Gaeilge, 30ú lá na Márta 2022

  Duinnín agus Imleacán Kali

  Dineen and the navel of Kali

  Nodlaig, -lag, pl. -i, f. , oft. with art … .
  N. mhaith chughat, I wish you a merry Christmas…

  • Seachtain roimh Nollaig. An aimsir an-mhíthaitneamhach ar
   fad. Gálaí gaoithe, ráigeanna baistí, flichshneachta. An Duinnineach
   ar a bhealach isteach go hEaglais na mBráithre Bána. Bhí
   sé thart ar a haon agus ba léir go leanfadh an lá anfach, fliuch. I
   halla mór na hEaglaise, bhí go leor pramanna, báibíní ina gcodladh iontu,
   teachtaireachtaí carntha orthu. Bhí daoine, mná don
   chuid is mó de, ag rith isteach chun faoistine nó ag lasadh
   coinnle: ullmhú i gcomhair na Nollag faoi lán tseoil.

   Week before Christmas. The weather was thoroughly unpleasant. Gales of wind,
   sudden outbreaks of rain, sleet. Dineen was on his way to the WhiteFriars’ church.
   It was about one and it was clear that the rainy, wet day would continue.
   In the great hall of the Church, there were many prams, babies sleeping in them,
   messages piled on them. There were people, mostly women, running in to confession or lighting up candles: preparation for Christmas in full swing[sail].

   míthaitneamhach Displeasing, disagreeable; unpleasant, unattractive
   ráig udden rush; sudden outbreak; fit, bout, attack f pl ráigeanna
   flichshneachta sleet m
   anfach Stormy, rough, tempestuous
   teachtaireacht message f
   carn heap, pile v
   faoistin confession f
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 23ú lá Mí Feabhra 2022

  Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

 • ‘Rachaidh mé féin anseo isteach, ‘arsa an Duinníneach nuair
  a shroicheadar an eaglais. ‘Ba mhaith liom cúpla focal a bheith
  agam le Tom Merrigan.’

  Tharla cruinniú coiste de chuid bhuanchoiste an aonaigh
  saothair ar siúl ar ardán an halla nuair a bhuail an Duinníneach
  isteach agus bhí an tAthair Merrigan ag déanamh eadrána idir
  seastán na gcístí agus lucht roth an áidh. Chuir sé na mná uaisle
  ar fad in aithne don Duinníneach, a gheall go dtiocfadh sé chun
  aonaigh agus go gceannódh sé stocaí bána cniotáilte uathu dá
  mbeidís ar fáil. D’éalaigh siad on gcruinniú ansin agus shiúil
  siad thart ar an halla, idir na stainníní, agus iad ag caint.

  ‘I’ll go in here myself,’ said Dineen when they reached the church.
  ‘I would like to have a few words with Tom Merrigan.’

  A meeting of the standing committee of the job fair was taking place on the hall stage
  when Dineen came in and Father Merrigan was mediating between the cake stand and
  the wheel of fortune. He introduced all the ladies to Dineen, who promised to come to the
  fair and buy white knitted socks from them if available. They then escaped from the meeting and walked around the hall, between the booths, talking.

  coiste jury, committee m
  buanchoiste Standing committee m
  ardán platform, stage, stand m
  eadráin Separation of combatants; intervention in dispute; mediation, conciliation f gs eadrána
  seastán stand m
  roth wheel n
  ádh luck m gs áidh
  lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load;
  Class, category, of) people
  m
  geall pledge, security m
  stainnín Stand, stall, booth m
 • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 26ú lá mí na Eanáir 2022

  Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

  Also Duinnín i Ráth Maonais

  • ‘Charlotte Lehane a d’aimsigh an corpan, a Athair.’
   ‘Mar sin é, a Sheosaimh?’
   ‘Níorbh fhéidir lei – deir sí – ligint dá comharsa an séú
   haithne a bhriseadh os comhair an tsaoil gan comhairle a leasa a
   chur uirthi. Ní túisce X imithe nár gur thrasnaigh Charlotte an
   bóthar. Chnag sí ar an doras – tá a méarlorg ar an gcnagaire.
   Nuair nach bhfuair sí freagra thuig sí go raibh náire ar an
   bpeacach roimpi. Chuaigh sí thart ar chúl an tí, grásta Dé á
   spreagadh, a deir sí. Bhí a fhios aici cá mbeadh eochair an
   chúldorais. Bhíodh sí mór le Nellie gur éirigh eatarthu i ngeall
   ar John Pinkerton. Isteach lei sa chistin. Bhí Nellie ar an urlar
   roimpi, marbh más fior.’

   ‘Charlotte Lehane found the body, Father.’
   ‘So that’s it, Joseph?’
   ‘She couldn’t – she says – allow her neighbor to break the sixth commandment in front of the world without giving her advice for her well-being. No sooner had X gone than Charlotte crossed the road. She knocked on the door – her fingerprint is on the knocker. When she did not receive an answer, she understood that the sinner before her was ashamed. She walked around the back of the house, inspired by God’s grace, she says. She knew where the back door key would be. She was friendly with Nellie until they quarreled on account of John Pinkerton. Into the kitchen. Nellie was on the floor
   before her, dead as it were.’

   ligint
   comharsa neighbor f
   séú sixth m
   aithne acquaintance, commandment f
   comhairle Advice, counsel; direction, influence f
   leas Good, well-being, benefit, interest m gs leasa
   túisce
   trasnaigh Cross; traverse, intersect; Contradict; interrupt, heckle; interfere
   náire shame f
   peacach sinner m
   grásta grace m
   spreag Urge, incite; arouse, inspire; prompt, encourage
   i ngeall in pledge
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 17ú lá Mí na Samhna 2021

  Duinnín i Ráth Maonais

  Also Duinnín i Ráth Maonais


  Fairim … I watch, guard; notice, perceive; spy (with ar); I wake or hold a wake on; I keep a thing from (ar); Tá sé ag faire na taoide ar an dtráigh, he is endeavoring to keep the tide away from the strand, attempting to do the impossible (Con.); ag faire an chait ar an mbainne … sean-duine ‘na chodladh agus seana-bhean ag faire uirthe féin … d’fhaireas go bhfaca é …. [the cat watching for milk…an old person asleep and an old woman watching herself … I watched him see it.]


  • Ní raibh an tAthair Pádraig O Duinnín rócheanúil ar Miss
   Charlotte Lehane a raibh cónaí uirthi i Lána na Sceach, Ráth
   Maonais. Mar sin féin, shuíodh sé ina parlús – seomra tosaigh
   dorcha, troscánshactha – uair sa ráithe, nó mar sin, agus
   thugadh sé deis di sceitheadh uirthi féin. Lig sí uirthi riamh
   nach raibh ach gannchuid Gaelainne aici

   ‘Mummy, and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

   Father Patrick Dineen was not too fond of Miss Charlotte Lehane
   who lived in Thornbush Lane, Rathmines. Even so, he used to sit in her parlor –
   a dark front room, stuffed furniture -once a quarter, or so,
   he gave her a chance to express/explode herself. She always pretended to
   speak only a little bit of Irish.

   ‘Mummy and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

   ceanúil Loving, affectionate
   Sceach Thorn-bush f
   Mar sin féin Even so
   troscán furniture m
   ráithe Three-month period, quarter, season f
   Gaelainn = gaeilge
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na mí Dheireadh Fómhair 2021

  Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

  • Chiúnaigh an tseanbhean tar éis tamaill agus d’fhill Brídín. ar
   an gcomhluadar. Thóg an tAthair Pádraig an buideal uaithi.
   Bhain se an corc as agus é ag mothú gurbh é uair na cinniúna é.
   Bholaigh sé é. Ansin dhoirt se braon ar a bhois agus bhlais sé de.
   Bhí sé ar an bpoitín ba ghairge agus ba ghránna a bhlais sé
   riamh, ach ní raibh aon amhras air ach gur phoitín é. Bhí na
   cailíní á choimhéad. Chuimil sé an braon go cúramach ar alt a
   ordóige.

   ‘Tá leigheas ann ceart go leor,’ ar seisean.

   The old woman calmed down after a while and Bridey returned to
   the company. Father Patrick took the bottle from her. He removed the cork,
   feeling it was the moment of destiny. He smelled it. Then he poured a
   drop on his palm and tasted it. It was the harshest and ugliest poteen he
   had ever tasted, but he had no doubt but that it was poteen.
   The girls were watching him. He carefully rubbed the drop on a joint of his thumb.

   ‘That is certainly medicine,’ he said.

   Ciúnaigh Calm; pacify
   comhluadar (social) company m
   mothú Feeling, perception; sensation, consciousness m
   cinniúint Destiny; chance; Tragedy, misfortune f gs cinniúna
   Bolaigh smell v
   doirt
   braon drop m
   gairge Harshness, pungency f
   gránna ugly
   coimhéad watch, guard m
   Cuimil rub, stroke, fondle; wipe
   alt joint m
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Mheán Fómhair 2021

  Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

  • Is ansin a chuir an diabhal cathú air. Bhí air suí síos ar an
   trasnán. Phléasc a cheann le físeanna. An mhaith a dhéanfadh
   dornán beag bonn do mhuintir Shé … aturnae don mháthair,
   spré do Bhrídín, faoiseamh don deirfiúr bhreoite, dram don
   tsean-
   lady, cearca . . . bó. Bhí a lámha ar crith nuair a bhrúigh
   sé an cláirín anuas ar an mbosca. Chuir sé ar ais sa pholl folaigh
   é. Chuir sé an tomhaisín ina phóca.

   It was then that the devil tempted him. He had to sit down on the crossbar.
   His head exploded with visions. A small handful of coins would be good for
   the Shea family … an attorney for the mother, a dowry for Bridey, relief for
   the ailing sister, a dram for the old lady, hens … a cow.
   His hands were shaking when he pushed the palm down on the box.
   He put it back in the hiding hole. He put the small paper cone in his pocket.

   cathú Conflict, battle; temptation
   Pléasc
   dornán Fistful, handful; small quantity or number m
   bonn sole; coin gpl here
   aturnae Attorney, solicitor
   spré wealth; dowry
   faoiseamh Relief; alleviation, ease m
   breoite Sick, ailing.
   crith tremble, shake; trembling, shaking v and m
   brúigh press; push, shove
   cláirín Little board; short stave; Flat part; palm (of hand m
   tomhaisín Small measure, small amount; Cone-shaped paper bag; wallet, purse m
  • Léigh tuilleadh

  Rang Gaeilge, 30ú lá Mí na Lúnasa 2021

  Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

  • D’imigh an Duinníneach leis go Buailín Siar. D’fháiltigh a
   chairde roimhe. D’éirigh leis bainis Bhridín a chur as a cheann
   agus codladh maith mór a dhéanamh. Ar maidin, i ndiaidh
   bricfeasta, thug sé bóthar Thrá Lí air féin. Thug sé cuairt ar Ard
   Fhearta, ón uair go raibh sé ag dul thairis, agus shroich sé baile
   Thrá Lí anonn go maith sa lá. Dhírigh sé láithreach ar
   phroinnteach Sally Murphy, gar don stáisiún traenach.

   Dineen left for Bouleenshere. His friends welcomed him. He succeeded in getting Bridín’s wedding out of his head and got a good big sleep. In the morning, after breakfast, he took to the Tralee road himself. He visited Ardfert, since he was passing by, and reached the town of Tralee well into the day. He presently aimed for Sally Murphy’s cafeteria, near the train station.

   anonn Over, to the other side.
   dírigh straighten; direct, aim
   láithreach Present, immediate
   proinnteach Dining-hall, refectory
  • Léigh tuilleadh