Tag Archives: irish

Rang Gaeilge, 26ú lá mí Eanáir 2021

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di (tuilleadh)

 • ‘Bhí sailéid[veriant] ag Miss Montague. Ubh beirithe a bhí agam féin.’
  ‘Cad a bhí sa sailéid?’
  ‘Bradán stánaithe, leitís, tráta agus prátaí beirithe.’
  D’ith an Duinníneach slaimice aráin agus d’ól sé muigín tae, gan focal as [3rd pers sing prep pronoun]. D’ól Minnie deora beaga tae ón mhuigín aici siúd go béasach agus chogain sí grabhóga aráin lena fiacla tosaigh mar dhéanfadh coinín.

  ‘Miss Montague had a salad. I myself had a boiled egg.’
  ‘What was in the salad?’
  ‘Canned salmon, lettuce, a tomato, and boiled potatoes.’
  Dineen ate a chunk of bread and drank a little mug of tea, without a word out of him. Minnie drank small drops of tea from her little mug there politely and she chewed bread crumbs with her front teeth like a rabbit would.

  sailéadsaladm gs npl sailéid
  Bradánsalmon
  stánaithecanned
  mugamugm
  deoirdropf npl deora
  béasachWell-behaved; mannerly, polite
  cogainchew
  grabhrógcrumbf npl grabhróga
  tosaighbegin, start
  tosachbeginning, frontm gs tosaigh

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Nollag 2020

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di

There is a slightly different version of the story at Feasta.

Neimh, ­e, f., poison venom, virulence, pus. . . neimh na ndúl i ngrúg na gaoithe, all the venom of Nature in the fury of the wind (Kea.). . . Tá neimh na meanadh ar an snáthaid, the poison of the awl is on the needle (of inherited qualities); domlas dragúin agus neimh thríd suaidhte go mbadh é deoch do shuain é ar uair do bháis.. . .

dúl = dúilelement (of creation)
grúgAnger, displeasuref
domlasgall, bile
dragúndragoon; dragonm
suaidhte
badh
suanSleep, slumberm

 • Bhí an bhean bheag liath roimhe[?] ina pharlús nuair a d’fhill an tAthair Pádraig Ó Duinnín ón leabharlann Náisiúnta go dtí an bungaló i bPort Mhearnóg mar a mbíodh cónaí air. Ní raibh tine ar lasadh ann agus bhí taise an fhómhair agus taise an tsáile sa pharlús. Bhí an beanín, cuachta ina cóta liath, suite ar imeall cathaoireach. Ainneoin an fhuachta, bhí péacáin allais ar a héadan. D’éirigh sí go scáfar nuair tháinig sé isteach.

  The little gray woman was in his parlor before Father Patrick Dineen returneed from the National Library to the bungalow in Portmarnock where he lived. There was no fire lit and the dampness of the autumn and the moisture of the sea were in the parlor. The little woman, wrapped in a gray coat, was seated on the edge of a chair. In spite of the cold, there were drops of sweat on her face/forehead. She rose up timidly when he came in.

  taiseDampness, moistness, humidity; softness, smoothness, tenderness; mildness, gentleness; kindness, compassion; Fetch, wraithf
  sáileSea-water, sea; Ease, comfortf
  cuachtabundled, wrapped
  imeallBorder, edge, rim, marginm
  Ainneoinnotwithstanding, in spite of
  péacánSprout, shoot, plumulem
  éadanfacem
  scáfarFearful; Frightful, dreadful; Timid, apprehensive

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2020

Duinnín agus an Cat (tuilleadh)

 • ‘Tá an gloine briste i ndoras uimhir a 33,’ arsa Eleanór, ‘díreach mar a bheadh i ndoras Mharia murach gur imir tú cleas ar an nglas.’
  ‘Féach an sneachta os comhair an dorais [g],’ ar sise. ‘B’é go raibh cruinniú poiblí ar an táirseach?’
  ‘Dráma, seachas cruinniú, déarfainn,’ arsa an Duinníneach. ‘An rian is tábhachtaí ná an ceann sin ar clé ar fad.’
  ‘Is geall le rian coise eilifint é.’

  ‘The glass is broken in door number 33,’ Eleanor said , ‘just like it would be in Maria’s door if you hadn’t played a trick on the lock.’
  ‘Look at the snow in front of the door,’ she said. Was there a public meeting on the threshhold?’
  ‘Drama, rather than a meeting, I would say,’ said Dineen. ‘The most important track is that one on the far left. It is like an elephant’s footprint.’

  cruinniúGathering, Meetingm
  poiblípublie
  táirseachthreshhold
  rianCourse, path; Mark, trace, track; Power of movement, vigorm
  geallPledge, security; Wager, bet; promisem
  Is geall leIt is like

 • ‘Cuimhnigh go raibh bróga tí á gcaitheamh ag Maria. Faoin am seo, bheidís báite fliuch agus éadach na n-uachtar ag sliobarnaíl thar na boinn. Tá na coiscéimeanna eile anuas ar na cinn aici siúd.’
  ‘An méid atá iontu!’ arsa Eleanor go himníoch. ‘Fiú agus méadú le linn leá a chur san áireamh! . . . Feicim fathaigh, abominable snowmen, dosaen garraíodóir ar thóir Mharia.’
  ‘Siúil anseo i lár an chosáin mar a bhfuil an sneachta leáite.’
  ‘Fuil!’ arsa Eleanór agus uafás uirthi.
  ‘Braonta ar fud na háite,’ a d’aontaigh an Duinníneach.
  Chuir sé lámh trín bpoll agus d’oscail sé an doras.

  Remember Maria was wearing house shoes. By this time, they would be drenched wet and the cloth on top drooping over the soles. The other footsteps are on top of hers.
  ‘The size of them!’ said Eleanor anxiously. ‘Even considering the increase during melting! . . . I see giants, abominable snowmen, a dozen gardeners in search of Maria.’
  ‘Walk here in the middle of the path where the snow has melted.’
  ‘Blood!’ said Eleanor in horror.
  ‘Drops all over the place,’ agreed Dineen.
  He put his hand through the hole and opened the door.

  báitedrowned
  éadachclothm
  uachtartop, upper part; creamm
  ag sliobarna = ag liobarnahanging loose, drooping
  bonnsolem
  méadúincreasem
  leámelting, dissolutionm
  áireamhcounting, reckonning
  fathachgiantm
  ar thóirin search of
  cosán Path; Footway, track; Way, passage; directionm
  fuilbloodf
  uafásHorror, terrorm
  aontaighunite; agree

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2020

Duinnín agus an Cat

Féirín . . . a reward, a present, a keepsake . . . in a bad sense, a lasting complaint, an affliction ; f. Nodlag, a Christmas box.

Deireadh an scéil
End of the story

Oíche Lae Nollag atá ann. Tá an tAthair Pádraig Ó Duinnín ar an traein dheireanach ó Shráid Amiens ar a shlí abhaile go dtí an bungaló beag cois farraige i bPort Mearnóg mar a bhfuil cónaí air. Tá a hata ard dubh síoda leagtha béal in airde ar a ghlúine mar a mbíonn lámhscríbhinn éigin de ghnáth. Tá sé ag cáitheadh sneachta. Ó am go chéile ardaíonn an Duinníneach an nuachtán atá leagtha ar an hata aige agus féachann sé arís ar an bpiscín cait atá ina chodladh istigh. Agus é ag druidim le stáisiún Phort Mearnóg, crochann sé an ruidín beag dubh san aer le súil go mbeadh cat ó dhuine éigin. Ní fhéachann ceachtar den bheirt eile sa charráiste air féin ná ar an bpiscín. Ligeann sé osna agus cuireann sé síos ina phóca é. Póca doimhin é a shíneann go bun a chóta – maintín, a bhfuil sé cairdiúil léi, a réitigh an póca seo, in aisce, dó – le gur féidir leis rudaí ilghnéitheacha a iompar thart go discréideach. Sháigh an piscín ingne ina láimh agus é á stiúrú isteach go cneasta. ‘Féirín!’ arsa an Duinníneach go grod.

It is Christmas Eve. Pádraig Ó Duinnín on the last train from Amiens Street on his way home to the small seaside bungalow in Portmarnock where he lives. His tall black silk hat is set mouth-high on his knees where some manuscript is usually. It is snowing [lit. “throwing snow”]. Occasionally Dineen raises the newspaper set on his hat and he looks again at the kitten who is sleeping inside. Approaching Portmarnock station, he lifts the little black thing in the air with the hope it be someone’s cat. Neither of the other two in the carriage looks at him or the kitten. He lets out a sigh and puts it down in his pocket. It is a deep pocket that stretches to the bottom of his coat, – a seamstress, with whom he is a friend, made this pocket, for nothing, for him – so that he can carry various things around discreetly. The kitten pushed a claw into his hand while while he was politely steering it in. ‘Gift!’ Said Dineen abruptly.

either, neither [with neg.]
síodasilkmgs síoda
leagthalaid
béalmouthm
de ghnáthas a rule
lámhscríbhinnmanuscriptf
féachlookv
piscínkittenm
druidclose, shut; Move close to, draw near, approach [with le
crochhang; raise up; lift, carryv
ceachtar
osna a ligeansighv
doimhin = domhaindeep
sínstretchv
maintínseamstress
aisceRequest, favour; gift, present.f
in aiscefor nothing, gratis
ilghnéitheachaDiverse, various, heterogeneous
discréideachdiscreet
SáighThrust; stab; push, press; dart, lunge
iongaclaw; fingerf pl ingne
stiúrústeering, directing, guiding
cneastaHonest, sincere; Decent, seemly; Mild-mannered
grodShort, sudden; prompt, abrupt

Tus an scéil
Beginning of the story
Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Mheán Fómhair 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XII: Fianaise Eilíse
Alice’s Testimony

 • “Anseo!” a ghlaoigh Eilís, agus í ag dearmad toisc a chorraithe is a bhí sí, cé chomh mór a d’fhás sí sna nóiméid deireanacha. Léim sí ina seasamh chomh tobann sin gur leag sí bosca an ghiúire le binn a gúna, rud a chaith na giúróirí anuas ar an slua thíos. D’fhan siad ina luí ansin ar a bhfad is ar a leithead, rud a chuir i gcuimhne di go baileach an babhla d’éisc órga a leag sí go tuaipliseach an tseachtain roimhe sin.

  “Here!” called Alice, and she had forgotten because she was excited how big she had grown in the last few minutes. She jumped to her feet so fast that she knocked over the jury box with the hem of her dress, which threw the jurors down onto the crowd below. They remained lying there far and wide, which reminded her of exactly the goldfish bowl that she had accidentally knocked over the week before.

  corraighmove, stir, agitate
  leagknock down; lay, set
  binnpeak, edge
  baileachexact
  babhlabowlm
  iascfishm gs npl éisc
  órgagolden
  tuaiplisblunderf

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Lúnasa 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XI: Cé a ghoid na Cácaí?
Who stole the cakes?

 • Nuair a shroich siad an áit bhí an Rí Hart is an Bhanríon Hart ina suí ar a gcathaoir ríoga agus comhthionól mór ina dtimpeall—scata mór de gach uile chineál éan beag agus beithíoch beag, chomh maith le paca iomlán cártaí: bhí an Cuileata ansiúd ina sheasamh os a gcomhair, é ceangailte le slabhraí agus saighdiúir ar garda ar gach aon taobh de; díreach taobh leis an Rí bhí an Coinín Bán, stoc i lámh leis agus scrolla meamraim sa lámh eile. Bhí bord i gceartlár na cúirte agus mias mhór cácaí ina luí air; bhí siad ag féachaint chomh deas sin nuair a bhreathnaigh Eilís orthu gur chuir siad uisce lena fiacla—“Faraor nach bhfuil an triail thart,” a dúirt sí léi féin, “agus an bia á chur timpeall!” Ach ba bheag an baol go dtarlódh sé sin; thosaigh sí mar sin ag féachaint ar gach rud thart uirthi chun an t-am a chur di.

  When they reached the place where the King of Hearts and the Queen of Hearts were sitting on their throne with a big gathering around them—a big crowd of all sorts of small birds and small beasts, as well as a full deck of cards: the Jack was standing there in front of them, bound with chains and a soldier on guard on each side of him; just next to the King was the White Rabbit, trumpet in one hand and a memo scroll in the other. There was a table in the exact center of the court and a large dish of cakes lying on it; they seemed so nice when Alice looked at them that she watered her teeth—”Alas, the trial is not over,” she said to herself, “and the food being passed around!” But there was little danger of that happening so she started looking at everything around her to pass the time.

  comhthionólAssembly; gathering, groupm
  scataCrowd; group, drove, packm
  iomlánAll, the whole; total, aggregate; full
  Cuileata = CuireataKnave, Jackm
  meamramParchment; parchment writing; Memorandum
  miasdishf
  baoldangerm

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Iúil 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil X: Cuadraill na nGliomach
Quadrille of the Lobsters
gliomachlobsterm gpl gliomach

 • Lig an Turtar osna dhomhain agus chuimil sé a lapa mór trasna a dhá shúil. D’fhéach sé ar Eilís agus thug sé iarracht ar labhairt léi, ach ní fhéadfadh sé focal a thabhairt leis go ceann píosa, tháinig a leithéid sin de thocht ar a chroí. “Ba dhóigh leat go raibh cnámh sa scornach á thachtadh,” arsa an Ghríobh; agus thosaigh sé á chroitheadh agus á bhualadh sa droim. Fuair an Turtar Bréige a ghlór sa deireadh thiar, agus thosaigh ag caint arís agus na deora ag sileadh go fras síos a leicne:—

  The Turtle let out a deep sigh and he rubbed his large paw across his two eyes. He looked at Alice and he tried to talk to her, but he could not say [give] a word in one piece, such a strain came to his heart. “You would think there was a bone in his throat strangling [him],” said the Griffin and he began shaking him and hitting him in the back. The Mock Turtle found his voice at long last, and he started talking again as the tears were dripping copiously down his cheeks.

  lapapaw, flipperm
  cuimilrub
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  tocht
  scornachthroat
  tachtadhstrangling, strangulationm
  deoirtearf npl deora
  sileadhdripping, weapingm
  frasCopious, plentiful, abundant
  leacacheekf npl leicne

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Mheiteamh 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil IX: Scéal an Turtair Bhréige
The Story of the Mock Turtle
Turtarturtlegenitive here. Lenition blocked by n
Bréigefalse

 • “Ní féidir leat a shamhlú a[however much] shásta is atáim thusa a fheiceáil arís, a sheanchara[vocative] dhil!” arsa an Bandiúc, agus í ag sacadh a láimhe[g following vn] go ceanúil faoi ascaill Eilíse agus iad ag siúl ar aghaidh le chéile.
  Ba chúis áthais le hEilís í a fháil agus giúmar grianmhar mar sin uirthi, agus dúirt sí léi féin go mb’fhéidir gurb [direct rel clause] é an piobar a rinne chomh fíochmhar sin í nuair a casadh[past aut] ar a chéile sa chistin iad.

  “You can’t imagine how happy I am to see you again, dear old friend!” said the Duchess, and she affectionately thrust her hand under Alice’s arm as they walked forward together.
  Alice was delighted to find her in a cheerful mood like that and she said to herself that it might have been the pepper that made her so fierce when they met each other in the kitchen.

  dilDear, beloved
  sacadhthrust, shovem
  ceanúilLoving, affectionate
  ascaillarmpitf
  giúmarhumor, moodm
  grianmharSunny; bright, cheerful, pleasant.
  piobarpepperm
  fíochmharFurious, ferocious

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 13ú lá Mí na Bealtaine 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VIII: Páirc Cróice na Banríona
The Queen’s Croquet Park
 • Bhí crann mór róis [g] ina sheasamh gar do gheata an ghairdín [g]: is geal a bhí na rósanna ag fás air, ach bhí triúr gairneoirí ina thimpeall agus iad go gnóthach á bpéinteáil dearg. Chonacthas d’Eilís gurbh an-aisteach an rud é agus dhruid sí leo ionas gur fearr a d’fheicfeadh sí iad. Nuair a bhí sí ag teacht i láthair, d’airigh sí duine díobh á rá, “Fainic, a Chúig! Ná bí ag stealladh péinte [g] orm mar sin!”

  A large rose tree was standing near the gate of the garden: The roses growing on it were white, but there were 3 gardeners around it and they were busy painting them red. This was seen by Alice to be a very strange thing and she moved closer to them so she could see them better. When she came up to them, she heard one of them saying, “Watch out, Five! Don’t be splashing paint on me like that!”

  garnear
  gairneoirgardenerf
  láthairPlace, spot; site, location
  í láthairpresent
  airighperceive, sense
  Fainicbeware, look out, watch out
  geal/bán

 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na mí Aibreáin 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VII: Cóisir Tae na nGealt [gpl]
Tea Party of the Crazy People
Cóisirfeast, banquet, party; attendant groupf
gealtCrazy person, lunaticf

 • Bhí bord arna leagan faoi chrann os comhair an tí agus bhí an Giorria Márta agus an Haitéir ina suí aige: bhí Luch Chodlamáin ina suí eatarthu agus í ina sámhchodladh, agus bhí an bheirt eile ag baint feidhm aisti mar chúisín, a [singular because of beirt?] n-uillinneacha ina luí uirthi, agus iad ag comhrá le chéile os a cionn. “An-mhíchompordach don Luch Chodlamáin,” a smaoinigh Eilís; “ach is ina codladh atá sí; is dócha mar sin nach miste léi.”

  A table was set under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were sitting at it: A dormouse was sitting between them and it was peacefully sleeping, and the other two were making use of it as a cushion, their elbows lying on it and they were conversing together over its head, “Very uncomfortable for the dormouse,” thought Alice; “but it is sleeping, so it probably doesn’t mind.”

  arnaOn his, her, its, their, having been … with vn
  feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
  cúisíncushionm

 • Léigh tuilleadh