Monday night Irish Class, June 18, 2018

Irish Class, June 18, 2018

Rang Gaeilge, 18ú lá Mí na Mheiteam 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is minic a fuarthas comhairle ghlic ó amadán. Clever advice is often gotten from a fool.
Tá níos mó ná a phaidreacha aige. He knows more than is prayers. (He is not stupid)
Dhá dtreabhfadh sé an tír, chaithfeadh sé an ríocht. If he’d plow the whole country, he would spend the kingdom. (he’s a very hard worker, but he never gets ahead because he is a spendthrift.)

Súil le Breith

 • Bhí an tAifreann thart sa Village ag leathuair tar éis a naoi. Bhí
  an sagart, Tom Connor, ag baint éadaí an Aifrinn de nuair a
  buaileadh an doras. Fear an
  turn a bhí ann, an t-ainm a thugtar
  ar an gcéad fhear eile ar leis an sagart a thabhairt trasna. Tá an
  focal céanna acu in Inis Oírr agus in
  Inis Meáin in Oileáin Árann na Gaillimhe, chuala sé Bhí
  scéalta agus cur síos ag chuile sheanfhear an am a raibh
  sé féin ar
  turn, b’fhéidir leathchéad blian nó tuilleadh
  roimhe sin. Chuimhnídís ar gceard a raibh an ghaoth, ar
  an gcaoi a raibh an taoille, ar chomh fliuch nó chomh
  cantalach is a bhí an sagart.

  Bhí an tAifreann thart The mass was done
  Fear an turn The “turn man”
  an gcéad fhear the next man
  trasna across
  cur síos gave account
  cuimhnigh remember 3rd pers pl chuimhnídís “they used to remember”
  ceard Artificer, artisan m. Not céard
  gceard a raibh an ghaoth direction of the wind
  caoi way, path
  taoille tide
  fliuch wet
  cantalach Plaintive; peevish, querulous
 • ‘Níl an mhaidin an-iontach, a Athair.’ Chuimhnigh sé air
  féin agus sciob sé de an caipin.

  ‘Ní bhreathnaíonn sí an-mhaith, a John. Cen chaoi a
  bhfuil an fharraige?

  ‘Níl farraige ar bith ann, a Athair, ach ní an ghaoth
  an-chóiriúil.’

  ‘Nach bhfuil?’

  ‘Níl, a Athair, níl si.’
  ‘Bhuel, muna bhfuil muid in ann dul siar. . .’

  ‘Ó, níl mé ag rá nach mbeidh.’

  ‘Gabhfaimid siar mar sin.


  ‘Ni dhearna bríos beag anoir aduaidh aon dochar d’aon duine ariamh.’

  ‘Beidh mé thíos mar sin taobh istigh de leathuair.’

  ‘Clúdaigh go maith thú fein. Beidh sé fuair. Ceard faoin
  mála, a Athair? An dtiocfaidh mé dá iarraidh?’

  ‘Níl aon mheáchan ann. Tabharfaidh mé féin síos é.’

  Sean-mhala duffle a bhí í gceist a bhiodh aige le héadai a
  thabhairt leis, nó fíon no arán na haltóra nuair a
  theastaíodh tuilleadh de. Bhí a fhios aige gur le hómós don
  sagart a bhídís ag tairiscint an mála nó a chóta a iompar, ach
  níor thaitnigh sé leis go mbeifí ag déanamh
  lady de, mar a
  chuir sé féin é. Ba dheacair a dhéanamh amach an as ómós
  dáiríre a dhéantai é, nó as ómós bréige do chineál boicín
  mar a thugtaí do na tiarnaí talún fadó.

  sciob snatch
  caipin cap
  cóiriúil favorable, suitable
  muna = mura if not, unless
  muna bhfuil muid in ann dul siar if not/unless we can go back
  níl mé ag rá nach mbeidh I am not saying it isn’t
  Gabhfaimid siar mar sin we go back like that
  bríos
  anoir from the east
  adiaidh/i> from the north
  dochar harm, hurt, injury
  Beidh mé thíos mar sin taobh istigh de leathuair I will be down inside a half-hour mar sin[?]
  Clúdaigh cover, wrap
  Ceard faoin mála? what about a bag?
  An dtiocfaidh mé dá iarraidh? Will I come if asked?
  meáchan weight
  Tabharfaidh mé féin síos é. Í will take it down myself
  altóir altar
  nuair a theastaíodh tuilleadh de when more would be required
  ómós homage, reverence, respect m
  tairiscint offer
  bhídís used to be p hab
  iompar carrying
  níor thaitnigh sé leis go mbeifí ag déanamh lady de He did not like it to be treated like a lady
  mar a chuir sé féin é as he put it
  bréige false
  boicín fellow, rake, upstart
  na tiarnaí talún the lords of the land
 • Is minic a b’fhacthas dó, go bhféadfá a rá ar bhealach go
  raibh áit an tiarna talún tógtha ag cuid den chliarlathas
  Caitliceach sa gcéad seo. Thugtaí an cineál céanna onóra
  don dá dhream, agus bhí daoine ann a cheap go mb’fhéidir
  go bhfaighidís an bás nádúrtha céanna.

  Thug Tom leis a chuid oilers agus wellingtons; shiúil sé
  an leathmhile síos chuig an gcaladh. Bhí an curach tugtha
  síos cheana féin ag fear an
  turn agus ag an mbeirt a bhí in
  éindí leis. Bhí siad ag triáil na maidí agus na gcnogaí. Cé gur
  oibrigh siad inneall go minic, b’fhearr leis an gcuid is mó
  acu na maidí a oibriú nuair a bhiodh sé gaofar. B’fhearr leis
  an sagart an t-inneall mar gurbh é a dhroim a bheadh báite.
  Isteach san éadan a bhuailfí an fharraige cháite air nuair a
  bheadh an triúr ag iomramh agus é féin i ndeireadh na
  curaí. Thug sé faoi deara go raibh an curach gléasta le
  haghaidh seoil, rud a bheadh chomh maith le hinneall ar
  bith sa ngaoth sin.

  ‘Bhfuil bean ar bith thiar ansin ar an oileán a d’fheilfeadh
  Mick anseo, a Athair?’ d’fhiafraigh Pádraic Mhicilin de.
  B’fhear mór láidir é Mick, cloigeann mór pórtair air;
  baitsiléir ciúin, a bhí ina chónai leis féin ag barr an bhaile.
  An-fhear farraige.

  ‘Dá labhródh sé go deas leat, b’fhéidir go dtabharfá iníon
  leat féin dó?’

  Ba bheag an seans go mbreathnódh ceachtar de chailíní
  slim slachtmhar Phádraic ar Mhick mór mantach.

  factas was seen p dep aut of feic
  Is minic a b’fhacthas dó It often seemed to him
  tógtha taken, raised va of tóg
  cliarlathas hierarchy
  sa gcéad seo in this century
  onóir honor
  dream body of people, group
  bhí daoine ann a cheap go mb’fhéidir go bhfaighidís an bás nádúrtha céanna. there were people who thought it might be they {the Catholic hierarchy] would get the same natural death [as the landlords].
  caladh landing place mi>
  cheana already
  in éindí le together (with)
  triáil
  maide oar f
  cnoga oarlock
  inneall engine
  b’fhearr leis an gcuid is mó acu na maidí a oibriú nuair a bhiodh sé gaofar It was mostly better to have the oars and oarlocks working when it was windy
  droim back m
  báigh drown, sink, drench va báite
  buail strike, hit, beat cond aut bhuailfí
  éadan front, fact
  iomramh rowing
  curach currach f gs curaí
  Thug sé faoi deara he noticed
  gléasta equipped
  le haghaidh for the purpose
  seol sail m gs seoil
  chomh maith le as well as/as good as
  rud a bheadh chomh maith le hinneall ar bith sa ngaoth sin. Sa thing that would be as good as an engine if there was any wind
  feil suit, fit, become
  thiar west, back
  B’fhear mór láidir é Mick Mick was a big strong man
  cloigeann head, skull
  pórtar porter [beer] m gs pórtair
  baitsiléir bachelor m
  labhair speak cond labhródh
  dtabharfá you would give/take
  ceachtar de either of the
  slachtmhar neat, tidy, well-groomed, of good appearance
  mantach gap-toothed, toothless; inarticulate
 • ‘B’fhéidir go bhfuil mé féin is thu féin níos fearr as gan
  bean ar bith, a Athair.’

  Rinne sé scairt mhór gháire: B’fhearr leis an sagart go
  sloigfeadh an talamh é, an soicind sin.

  Rug an ceathrar acu ar an gcurach agus tharraing siad
  síos go colbha an uisce í. Chuireadar mála gainimh inti mar
  bhallasta. Chuaigh Mick isteach chun tosaigh agus réitigh
  sé na maidí. Ar an seas láir a chuaigh fear an
  turn. Ní raibh
  mórán cleachtaidh aige ar an bhfarraige taobh amuigh da
  thuras bliantuil ar an
  turn. D’airigh sé freisin nach mbeadh
  mórán maitheasa leis ag coinneáil chainte le sagart. D’fhág
  sé an obair sin ag Pádraic Mhicilín a choinneodh caint leis
  an bPápa da mbeadh call aige leis.

  scairt shout, call f
  gáire laugh
  sloig = slog swallow
  B’fhearr leis an sagart go sloigfeadh an talamh é the priest would prefer that the ground would swallow him
  an soicind sin that second
  ceathrar four ‘[people]
  Rug an ceathrar acu ar an gcurach the four of them took the currach
  colbha edge, side
  Chuireadar mála They put a bag
  gaineamh sand m gs gainimh
  Chuaigh Mick isteach chun tosaigh agus réitigh sé na maidí. Mick went to the front and prepared the oars
  seas stand, bench [in a boat]
  lár middle; ground, floor
  cleachtadh habit, wont; experience m
  bliantúil annual, yearly
  airigh perceive, sense
  maitheasa goodness
  ag coinneáil chainte le sagart keeping speech with a priest
  call call, need
 • Isteach leis an sagart ar an seas deiridh, nuair a bhí an
  curach ar snámh, agus bhrúigh Pádraic amach í, agus é ag
  léim isteach inti ag an am céanna. D’athraigh sé áit ansin
  leis an sagart, choisric sé é féin, agus thosaigh an triúr acu ag
  iomramh go staidéarach.

  Bhí Pádraic i ngar do na trí scóir, ach bhí sé láidir crua.
  Bhí clann mhór beagnach tógtha aige féin agus ag a bhean,
  Cáit. Bhí an cuid is sine acu i Meiriceá agus i Sasana,
  Bairbre i scoil chónaithe ar chostas an Stáit, agus Teresa sa
  mbaile in éindí leo féin. Seacht mbliana déag a bhí sí, í
  beagán simplí.

  Nuair a bhíodar amuigh ó fhoscadh na talún, chrochadar
  triantán de sheol dubh. Chuaigh Pádraic chun deiridh arís,
  ag oibriú an mhaide rámha mar stiúir. Leis an mbuille
  éadrom sciobtha iomartha a thug an bheirt eile lena gcuid
  maidí bhí gearradh breá faoin gcurach.

  nuair a bhí an curach ar snámh when the currach was floating
  brúigh press, push
  athraigh change, alter
  coisric blessed
  iomramh rowing
  staidéarach steady
  gar near
  bhí sé láidir crua he was strong and hard
  tógtha raised
  cónaigh dwell, reside
  scoil chónaithe boarding school
  in éindí le together with
  beagán little
  simplí simple, simple-minded
  bhíodar they were
  foscadh shelter; shade
  talamh earth, ground, land gs talún
  croch hang, raise
  triantán triangle
  seol sail
  rámh oar
  stiúir rudder, steer
  buille blow, stroke
  éadrom light
  sciobtha fast, rapid
  iomartha rowed
  gearradh cut, cutting [the water]
 • Ní raibh aon snámh ag formhór fhir farraige na háite, ach
  san am céanna, ní chaitheadh aon duine acu seaicead
  tárrthála. Bhí sé ráite nach bhféadaí an bád a bhí iompar
  an tsagairt chuig an Aifreann a chur sios, agus níor tharla sé
  go dtí sin cé go raibh siad i gcontúirt sách minic. Ní raibh a
  fhios ag Tom an creideamh nó pisreog a bhí ansin, ach níor
  mhaith leis gurbh é féin a chruthódh ceachtar acu. Ar aon
  chaoi, ba bheag an mhaith snámh dá mbáfadh drochuair an
  curach amuigh i lár na farraige móire. Cén mhaith a
  dhéanfadh seaicéad tarrthála ach duine a choinneáil beo
  beagán níos faide, le bás a fháil sa deireadh leis an bhfuacht
  agus leis an tart. Bhí na báid tarrthála ba ghaire dóibh os
  cionn leathchéad míle uathu, in Árainn Mhór Thír
  Chonaill, agus in Árainn na Gaillimhe.

  formhór majority, greater part m
  tarrthálach rescuing, saving
  Bhí sé ráite It was said
  iompar carrying
  cé go raibh even though, although
  contúirt doubt, danger
  sách full, sated, satisfied; rather
  creideamh belief
  pisreog superstition
  crutaigh create; form; prove cond chruthódh
  ceachtar either
  Ar aon chaoi Anyway
  báigh drown, sink cond bháfadh
  drochuair evil hour; unfortunate occasion
  duine a choinneáil beo beagán níos faide keeping a person alive a little longer
  tart thirst
  gaire nearness, proximity
 • ‘Beidh sé crua oraibh, ag teacht ar ais ina haghaidh, a Phádraic.’

  ‘A, b’fhéidir go mbeidh sí lagtha tráthnóna. Táim ag
  ceapadh go bhfanfadh muid thiar píosa, le haghaidh cúpla
  deoch. Ní raibh ceachtar againn thiar le fada. Níl aon
  fharraige ann ar aon chaoi. Níl ann ach bríos gaoithe.’

  Bhí siad ag seoladh siar go deas le cóir. Las Pádraic a
  phíopa agus bhí boladh álainn an tobac ar aer seaca na
  maidine. Anois is arís b’éigean dóibh aghaidh a thabhairt
  caol díreach isteach i maidhmeanna contráilte, áit a raibh sruth.

  ‘An mbíonn aon fhaitíos ort ar an bhfarraige, a Athair?’

  ‘Ní bhionn, fad is nach bhfeicim na fir atá in éineacht liom ag fáil faiteach.’

  ‘Nach iontach an rud é sin anois – do dhuine a tógadh i bhfad ón bhfarraige.’

  in aghaidh against
  ina haghaidh in her face
  le haghaidh for the purpose
  ceachtar either
  le fada for long
  Níl aon fharraige ann ar aon chaoi No sea for any reason
  bríos breeze [?]
  le cóir with a favorable wind
  boladh smell, scent
  sioc frost m gs seaca
  b’éigean dóibh they had to
  aghaidh face; front
  caol slender [part]
  díreach isteach straight into
  maidhm burst, eruption, wave pl maidhmeanna
  contráilte contrary
  sruth stream, current
  faitíos fear
  in éineacht le together with
  faiteach fearful, timid
  fad is nach bhfeicim na fir atá in éineacht liom ag fáil faiteach as long as I do not see the men I am together with getting afraid
  Nach iontach an rud é sin anois that is not a surprising thing now
  do dhuine a tógadh i bhfad ón bhfarraige for a person who was raised far from the sea
 • ‘Bhíodh an-fhaitíos orm nuair a tháinig mé i dtosach.
  Shílinn nuair a bhíodh maidhm mhór ag teacht gurbh in é
  an deireadh. Bhíodh an ‘Ó mo Dhia’ ar mo bhéal go minic.
  Ach thagadh muid tríd, agus bhínn in ann anáil a tharraingt arís.’

  ‘Is le haghaidh a leithéidí sin atá an curach.’

  ‘Tuigim é sin anois, ach thóg sé píosa maith orm.’

  ‘Bhíodh cuid de na sagairt a bhí ann fadó sách crua.’

  ‘Céard tá chomh bog sin faoi na ceanna atá anois ann?’

  ‘Tuigeann tú go maith ceard tá mé a ra. Tá rudaí
  athraithe anois, buíochas le Dia. Anois fágann sibh faoi
  fhear an
  turn a intinn a dhéanamh suas an bhfuil sé in
  araíocht a ghabhail amach, nó nach bhfuil. Sa tseanaimsir is
  iomaí sagart a thug triúir amach i gcurach leis, laethanta
  nach raibh sé in araíocht.’

  Bhíodh an-fhaitíos orm nuair a tháinig mé i dtosach I was very afraid when I first came
  Shílinn I used to think
  maidhm burst, eruption
  bhíodh used to be p hab
  thagadh used to com
  bhinn I used to be
  anáil breath
  tarraingt pull, draw
  le haghaidh for [the purpose of]
  leithéid like, counterpart, such
  Bhíodh cuid de na sagairt a bhí ann fadó sách crua Some of the priests long ago were rather hard
  Céard tá chomh bog sin faoi na ceanna atá anois ann? What is so soft about the ones now?
  athraigh change v
  intinn mind
  araíocht appearance
  gabh take; go
  iomaí many
 • Bhí cosúlacht ann go raibh an, fharraige ag éirí crosach orthu. Mhínigh Pádraic go raibh an taoille ag casadh.

  ‘Is cuimhneach liomsa,’ a dúirt sé,’an chéad turn a raibh
  mé ariamh air, deich mbliana fichead . . .,sea, agus suas le
  dhá scór bliain ó shin; ní raibh mé ach ocht mbliana déag nó
  naoi mbliana déag. Tá siad ar fad caillte anois, ‘ndéana Dia
  trócaire orthu, na fir a bhí in éineacht liom agus an sagart freisin . . . ‘

  Cheapfa go raibh an curach ag dul ag cur a béil fúithi an
  chaoi ar rug an ghaoth ar an seol, nuair a bhíodar ag
  tabhairt a haghaidh díreach isteach i gcúpla maidhm
  chontúirteach. Labhair Pádraic trí fhiacla a bhí ag coinneáil
  a phiopa:

  cosúlacht Likeness; appearance, resemblance
  crosach crosswise
  orthu on them %larr; ar
  Mínigh smooth, polish; Make gentle, assuage, quiet; Explain, expound, interpret
  taoille = taoide tide
  Mhínigh Pádraic go raibh an taoille ag casadh Patrick explained that the tide was turning
  Is cuimhneach liomsa I remember
  deich mbliana fichead thirty years
  dhá scór bliain 40 years
  ocht mbliana déag 18
  Tá siad ar fad caillte anois They are all lost now
  trócaire mercy
  in éineacht le together with
  Cheapfa You would think
  béal mouth; opening, entrance; front, face; sound [naut] m gs béil
  béil
  fúithi about it/her, under it/her
  bhíodar they were
  maidhm Break, burst, eruption
  contuirteach dangerous
 • ‘ . . . lá uafásach dona a bhí ann, le gála anoir aneas ag
  lascadh isteach díreach ar an tslip bheag sin thiar ar an
  oileán. Bhí muid leathuair ag fanacht le ham, le go mbeadh
  seans againn, tá’s agat, le dhul isteach. Bhí muintir an
  oileain istigh ag tabhairt comharthaí duinn dul soir abhaile.
  Tá a fhios acusan an áitin sin le dhul i dtír ann níos fearr ná
  atá a fhios againne. Father Daly — is é a bhí in éindi linn —
  fear deas, ach ní raibh a fhios aige tada faoin bhfarraige. Níl
  mé ag cur bréag ar an bhfear anois ná rud ar bith mar é.
  Fear misniúil a bhí ann, ach tá sé ceart go leor a bheith
  misniúil, nuair nach bhfuil i gceist ach thú féin. Ní raibh
  mise pósta ag an am, ach bhí muirín ar an mbeirt eile.
  ‘Gabhfaidh muid isteach,’ a dúirt sé, ‘in ainm De.’
  Dhéanfadh muid an rud a déarfadh sé. Chuaigh muid I
  teach píosa. An chéad rud eile thug muid faoi dara na
  hoileánaigh ag rith suas ón tslip. An mhaidhm is mó dá
  bhfacthas ariamh, bhí sí ag éirí taobh amuigh dínn, í chomh
  hard ag breathnú leis na hailltreacha sin thoir ó dheas, barr
  mór cúir bhain uirthi. Tá muid réidh, a dúirt mé liom féin,
  ach ní raibh am againn le bheith ag cuimhneamh air. Rinne
  muid iarracht a dhul isteach roimpi, ach cén mhaith a bhí
  dúinn ann. Rug sí ar an gcurach, ar nós a bhéarfadh sí ar
  bhosca meaitseanna, agus d’aon ruathar amhain, caitheadh
  isteach ar bharr na slipe muid, agus an curach anuas orainn.
  Rug muintir na háite ar lámha agus ar chosa orainn, agus
  tharraingíodar i dtír muid. Thug na súiteán an curach
  amach, agus rinne an chéad mhaidhm eile cipíní di ar an
  gcarraig ó thuaidh.

  gála anoir aneas south-east gale
  lascadh lashing, whipping
  thiar west
  comhartha sign, signal
  soir eastward
  Tá a fhios acusan an áitin sin le dhul i dtír ann níos fearr ná atá a fhios againne they know the little place to [go to] land better than we know
  is é a bhí in éindi linn he was together with us
  bréag lie, falsehood
  Níl mé ag cur bréag ar an bhfear anois ná rud ar bith mar é I am not gainsaying the man or anything like that
  misniúil Courageous; Hopeful, cheerful.
  muirín family
  Dhéanfadh muid an rud a déarfadh sé we would do the thing he would say
  oileánach islander
  maidhm Break, burst, eruption
  facthas seen
  dínn off/from us de
  aill cliff f pl ailltreacha
  thoir ó dheas south east
  cúr foam gs cúir
  Tá muid réidh We are ready
  ach ní raibh am againn le bheith ag cuimhneamh air we did not have the time to remember it
  roimpi before it/her
  cén mhaith a bhí dúinn ann what good was it to us
  meait match m gs,pl meaitseanna
  ruathar rush, onrush, onset
  tharraingíodar they pulled
  súiteán undertow
  cipín little stick m
  di of/from it/her de
  carraig rock f
  ó thuaidh to the north
 • ‘Nuair a bhí am againn le breathnú timpeall, bhí Father
  Daly ansin ag tóraíocht a chuid pócaí. Shíl mé go raibh
  airgead nó rud eicínt caillte aige. Bhí chuile dhuine ina
  sheasamh ansin ag breathnú air. Shíl me, ar a laghad, a dúirt
  sé, go mbeadh breac nó rud éicínt faighte againn. Fear
  barúil a bhí ann. Bhí sé seachtain ina dhiaidh sin sula
  bhfuair muid deis a dhul soir abhaile.’

  tóraíocht searching
  póca pocket m
  ar a laghad at least
  breac trout
  barúil opinion
  Fear barúil a bhí ann. He was a funny man.
  deis chance
  soir eastward

Notaí Scéil
Nuair a bhí mé óg, Chuaigh mé go minic i músaeim/iarsmalanna i Chicago, go háirithe an Músaem Field Staire nádúrtha agus an Planetarium Adler
Is breá liom na háiteanna sin, agus d’fhoghlaim mé go leor orthu
tá mé ina chónaí i Minnesota anois. tá siad deacair cuairt a thabhairt orthu
Dé Sathairn naoú lá Meitheamh
iarsmalann Bell Staire nádúrtha
Is roinn na hOllscoile M í
Bhí sé i Minneapolis, ach bhog sé go Saint Paul
cúinne sráideanna L agus C
Tá sé fós dúnta, ach bhí lá speisialta do bhaill
Is áit an-deas í
cnámharlaigh ainmhithe áitiúla
diorama ge leor with éin agus ainmhithe
taispeántais faoi gheolaíocht
plandaí plants
Tá planetarium ansin
Chonaic muid Taispeáint
Is músaem beag é
is féidir gach rud a fheiceáil i gcuairt amháin
Ar an lá dár gcionn, chuaigh mé chuig Institiúid Mheiriceá na Gearmáine ar Shráid
Bhí Laethanta Gearmáinis (Deutsche Tage) ansin
beoir, bia, ceol, ginealais
cosúil le Féile beag Éireannach
Bhé ceann de mo sheanmháthair as an Ostair, soir ó Vín
Bhí ranganna Gearmáine agam nuair….

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.