Monday night Irish Class, January 8, 2018

Irish Class, January 8, 2018

Rang Gaeilge, 8ú lá mí Eanáir 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Dearmad bhean an tí ag an gcat. The housewife’s mistake/forgetfulness/neglect goes to the cat. [The cat gets that milk you forget to put away, etc.]
Téann focal le gaoth, agus téann buille le cnámh Sticks and stones…. “A word goes with the wind, but a blow/strike goes to the bone.”
Gluaiseacht na Gaeilge, gluaiseacht ar strae? Caint a bhfuil lorg na fírinne fós uirthi

Gluaiseacht movement, motion
ar strae astray, lost
lorg point, mark
fírinne truth
Dúirt Máirtín Ó Cadhain i 1969 nach bhféadfaí ‘an geáitse meath-réabhlóideach féin’ a shamhlú le gluaiseacht na Gaeilge fiú. An bhfuil aon athrú tagtha ar an scéal?

geáitse affected manner, pose
meath fading, failing
réabhlóideach revolutionary
samhlaigh imagining
An bhfuil aon athrú tagtha ar an scéal? Has the story changed?
 • Nuair a chuaigh an bheainín bheag amach don chistin an mhaidin eile bhí an bord clúdaithe le páipéir, leabhair,
  blúiríocha de nótaí ina mbuindilí caite thall is abhus óm’ sheisiún staidéir,
  agus an chuma ar an áit go raibh cóch gaoithe tar éis séideadh ón ndoras thiar go dtí’n ndoras tosaigh.

  clúdaithe covered
  blúire bit, fragment
  abhus here, on this side
  óm = ó mo
  seisiún staidéir study session
  cóch onset, squall
  séideadh blowing
 • ‘Cad é sin?’ ar sí.
  ‘Sin m’obair bhaile,’ arsa mise.

  D’fhéach sí orm, amhail gur mé an stúmpa amadáin ba mheasa a tharraing peidhre drárs aníos air fhéinig riamh.

  ‘Daidí! Canathaobh go bhfuileann tú fós ar scoil?!’

  An-cheist a leanbh, arsa mise liom féin, ceist nach bhfuil freagra agam air, agus dhá bhliain is fiche caite agam sa chóras oideachais.

  <!–

  –>

  amhail like, as
  stumpa stump
  measa worst
  drár drawer
  peidhre drárs pair of drawers [pants]
  fhéinig = féin
  canathaobh = cad ina thaobh What in the world/why
  go bhfuileann = go bhfuil
 • Ach ní hé sin ach é seo agus sin scéal eile. I measc na gcarn páipéar bhí cóip d’óráid a thug an t-údar
  agus gníomhaí Máirtín Ó Cadhain ag Comhdháil an Chomhchaidrimh i dTír Chonaill, mí Lúnasa na
  bliana 1969: páipéar dar teideal ‘Gluaiseacht na Gaeilge: Gluaiseacht ar Strae’. Ach ar léigheas an t-alt
  ar dtús, rith sé liom dá mairfeadh an Cadhnach, go bhféadfadh sé an óráid cheannann chéanna a
  scríobh i mbliana, ó tá sé chomh hábhartha, chomh dúshlánach, is a bhí ag deireadh na seascaidí. Tá
  teideal na cainte féin ábhartha. Is ábhartha fós é an tseachtain seo, i bhfianaise sár-alt Mháire Ní
  Fhinneadha ar Bhliain na Gaeilge, a foilsíodh an tseachtain seo caite ar Tuairisc.ie, agus a spreag an-allagar
  agus plé. Cheapas nach mbeadh sé de mhisneach ag éinne ar na saolta seo alt chomh
  dúshlánach le ceann an Chadhnaigh a chur amach, ach féach go raibh dearúd trom orm.

  agus sin scéal eile but that’s another story
  carn pile, heap m
  cóip copy f
  óráid speech f
  gníomhaí activist
  Comhdháil meeting, congress
  comhchaidreamh association m
  Gluaiseacht movement, motion
  ar strae astray
  ar léigheas on reading eas
  rith sé liom dá mairfeadh an Cadhnach, it ocrred to me that if C were living
  ceannann white-faced
  an óráid cheannann chéanna the same speech ann
  ábhartha material, relevant
  dúshlánach Challenging, defiant; reckless, foolhardy
  fianaise witness, testimony
  sár- Exceeding, surpassing; excellent
  spreag urge, incite, ispire
  allagar loud talk, disputation
  plé discussion
  Cheapas It was thought p aut
  nach … ag éinne no one
  misneach courage
  cadhnaíocht lead, vanguard
  féach look, see
  dearúd = dearmad mistake
  trom weight, burden, oppression
 • ‘Sé dualgas lucht na Gaeilge,’ a deir An Cadhnach, ‘a bheith ina sóisialaigh. Siad lucht labhartha na
  Gaeilge sa nGaeltacht an aicme is direoile agus is buailte den mhuintir seo againn in Éirinn. Is mar a
  chéile agamsa, an aicme sin pobal na Gaeilge, a shlánú, agus an Ghaeilge a shlánú.’

  dualgas Natural right, due; duty
  sóisialaigh socialist
  labhairt speaking, speech, utterance f gs labhartha
  aicme class, family, tribe, set,clique f
  direoile = dearóil [?] feeble; puny, insignificant
  Is mar a chéile agamsa It is the same to me
  slánú Redemption, salvation
 • Sin atá ina sheanphort agamsa le fada – gan pobail bhuana theaspúla sa Ghaeltacht, níl faic ach bás i
  ndán don dteanga. Agus féach go bhfuil fianaise i mapaí na heagraíochta Pobal, a foilsíodh le déanaí,
  ar mhaíomh Uí Chadhain go raibh, agus go bhfuil fós, muintir na Gaeltachta (nó cuid acu ach go
  háirithe) ar an aicme is dearóile in Éirinn. Tá, mar shampla, geall le leath d’fhearaibh i dtoghroinn
  Ghaeltachta amháin i dTír Chonaill, dífhostaithe. Plus ça change …

  port tune
  pobal people, community
  buan enduring, permanent
  teaspúil well off
  faic fact
  dán poem; fate
  fianaise evidence
  mapa map m
  eagraíocht organization
  a foilsíodh le déanaí recently published
  maíomh statement, assertion
  áirithe
  Certainty, surety; Certain quantity; Allotment, portion
  aicme class, family, tribe, set,clique f
  direoile = dearóil [?] feeble; puny, insignificant
  geall pledge, security, bet m
  leath spread; half; side, part, direction
  fear grant, provide v
  toghroinn Electoral division
  dífhostaithe unemployed
  geall le leath d’fhearaibh i dtoghroinn Ghaeltachta amháin i dTír Chonaill, dífhostaithe Nearly half the men in the TyrConnell Gaeltacht are unemployed
 • Ag trácht dó ar shaol na Gaeltachta, bhí a léamh Marcsach féin ag an gCadhnach ar shochaí
  Chonamara: ‘Mar thar áit ar bhith eile in Éirinn tá an t-idirdhealú aicmeach, an class distinction,
  suntasach sa nGaeltacht. Gheobhadh Marx, Engels, agus Lenin cruthú breá ann ar a ndeimhne gurb
  iad an ardaicmne agus lucht an rachmais, na capitalists, is túisce a thréigeas saíúlacht nó cultúr na
  muintire. B’ionann na boicht agus lucht na Gaeilge.’

  trácht mention; travelling
  Marcsach Marx ?
  sochaí host, multitude; society
  ar bhith = ar bith ?
  idirdhealú distinction, differentiation, separation
  aicmeach class [social]
  suntasach noticeable, remarkable; prominent, distinctive
  tá an t-idirdhealú aicmeach, an class distinction, suntasach sa nGaeltacht There is a remarkable class distinction in the Gaeltacth
  Gheobhadh would get
  cruthú creation
  deimhne sureness, certainty
  rachmas wealth, abundance
  túisce sooner, rather, first
  thréigeas ← téigh ???
  tréig abandon, forsake eas
  saíúlacht wisdom of the people ?
  ionann same, alike, equal
 • D’fhéadfaí a rá go bhfuil an éagothromaíocht seo dulta in olcas ón am a deinadh páirc saoire do lucht
  rachmais na gcathracha as cuid den nGaeltacht, an chuid di a bhí beo bocht tamall ach ag a bhfuil
  áilleacht nádúrtha gan sárú inti. Cén tuiscint atá ag a bhformhór ar ‘saíúlacht nó cultúr na muintire’?

  D’fhéadfaí a rá It could be said
  éagothrom Unevenness, unbalance; Unfairness, inequality
  dulta gone
  olcas Badness, evil; bad state; bad nature, spite
  deinadh was made p aut: dein = déan
  páirc saoire vacation park
  rachmas wealth, abundance
  a deinadh páirc saoire do lucht rachmais na gcathracha as cuid den nGaeltacht part of the Gaeltacht was made into a vacation park for the rich of the cities
  tamall while, space of time
  áilleacht Beauty, loveliness; Delight.
  sárú violation; Thwarting, frustration; Confutation, contradiction
  áilleacht nádúrtha gan sárú inti natural beauty that cannot be surpassed
  tuiscint Understanding; wisdom, discernment
  formhór greater part, majority
  saíúlacht convenience ?
 • Díríonn An Cadhnach formhór a rachta feirge ar na heagraíochtaí Gaelainne a bhí suas lena linn. ‘Ní
  féidir an geáitse meath-réabhlóideach féin a shamhlú leis an gConra anois,’ a deir sé, agus dá
  mairfeadh sé, agus dá gcloisfeadh sé Conraitheoirí na linne seo agus iad ag damhsa as a gcoirp le
  háthas agus le sceitimíní fé Bhliain na Gaeilge, b’fhéidir go ndéarfadh sé gur tháinig tuar féna
  thairngreacht. Ach i gcead don gConradh, is deacair dóibh bheith réabhlóideach, nuair atáid ag
  maireachtaint ar mhaoiniú stáit. Ina theannta san, ní ar mhaithe le muintir na Gaeltachta atá
  Conradh na Gaeilge ann, agus níorbh iad muintir na Gaeltachta a bhí ag déanamh tinnis dóibh riamh.

  dírigh straighten; direct; rectify
  racht Pent-up, violent, emotion
  fearg anger gs feirge
  eagraíocht eagraíocht
  geáitse affected manner, pose
  meath fading, failing
  réabhlóideach revolutionary
  samhlaigh imagining
  Conra = C na G
  Conraitheoir member of the C na G
  linn space of time, period; pool
  áthas Joy, gladness
  sceitimíní Rapturous excitement, raptures, ecstasies.
  fé = faoi about
  tuar sign, omen
  tairngreacht prediction, prophesy
  atáid
  maireachtáil living, subsistence
  maoiniú financing, endowment
  Ina theannta san As a result that
  mhaithe goodness
  tinneas trouble, bother gs tinnis
 • Cuirtear inár leith mar Ghaeil, pé acu fíor nó bréagach é, nach mbíonn aon faic ar siúl againn ach ag
  labhairt as Gaelainn, le Gaeil, fén nGaelainn. (Nach maith gur Bliain na Gaeilge seachas Bliain na
  Gaeltachta atá beartaithe?). Thuig Máirtín Ó Cadhain an méid sin. Deir sé ‘má tá lucht na Gaeilge in
  ann borra le gearáin seachas rudaí faoi Ghaeilge féin agus fiú cúpla míle vóta a fháil i roinnt
  Dáilcheantair, beidh sin i n-ann cónardaíocht na gconlán a chur droim ar ais’. Tá sé thar am díriú ar
  na deacrachtaí atá ag pobal na Gaeltachta, an méid dóibh atá fágtha, agus todhchaí fónta éigin a
  chinntiú dóibh, seachas bheith, fé mar a deir Máire, ‘ag ceiliúradh éachtaí na hathbheochana (an
  cúpla focal atá ag gach Éireannach)’.

  seachas besides, other than, compared to
  beartaigh poise, brandish
  an méid sin that amount
  borra barrow, bog m
  gearán complaint, grievance
  i roinnt Dáilcheantair in some constituencies
  cónard = comh-ard Equal height, level; comparison
  conlán collection, heap; Group, band, family
  droim back [of a person]
  ar ais back [return]
  droim ar ais reverse
  díriú direction, guidance
  deacracht difficulty
  pobal people, community
  méid amount
  todhchai future
  fónta Serviceable, useful; good, sound, adequate
  Rud a chinntiú to make certain of sth., to confirm sth.
  dóibh to them
  seachas Besides, other than, rather than; compared to
  ceiliúradh celebration
  éachtaí more wonderful
  athbheochan revival gs a
 • Má dheintear san, mairfidh an teanga.

  san – sin that
 • <!–

 • –>


Scéal
Bhí an aimsir an-fhuar an lá Nollag
ach go luath bhí fiabhras cábáin
Fuair mé mo bhróga agus agus stocaí is troime
mo seaicéad gheimhridh is fearr
Scairf fada thart ar mo mhuineál agus smig
goggles ar mo shúile
mo hata nós Mongóil ar an mbarr
Chuaigh mé lasmuigh. Fadhb ar bith
Shiúil mé ceithre mhíle sa fuar.
Bhí mé go maith, ach bhí an-ocras orm ag an dinnéar
D’fhan muid abhaile ar Oíche AthBhliana
D’éist muid le clár raidió ó Chicago: An Speisialta meán oíche ó stáisiún WFMT
Is traidisiún é seo dúinn
an chéad lá eile
chuaigh muid go dtí pictiúrlann ar lá na Bliana Nua
Bhreathnaigh muid Cogaí Réalta an Jedi Deireanach

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.