Monday Night Irish Class, March 4, 2013

Irish Class, March 4, 2013

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Márta 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

árachas insurance m1
dlíteannas liability m1
taithí experience, practice, habit f4
ar an gcéad uair ariamh for the first time ever
le haghaidh ár gceardlainne Gaeilge for our Irish workshop

Digiteach agus Clóite, nó Digiteach agus Crainn Marbhu

Ní ceist éasca Not an easy question
Cé acu is fearr dom? Which is better for me?
Ní ceist éasca Not an easy question
Tá an leagan clóite ann. There is the print version.
Mar a rá daoine As some people
an leagan clóite the print version
an leagan digiteach the digital version
an leagan crainn marbh the dead tree version
Má ní liom an chéad nuachtán digiteach, If I don’t like the first newspaper
Is féidir liom a fháil ceann eile go héasca I can easily get another one
Is féidir liom a bheith céad nuachtáin digiteach liom I can have a hundred newspapers with me at the same time
Tá sé níos éasca a léamh an leagan clóite It is easier to read the print version
Ceist eile: Ní maith liom rudái leictreonacha sa seomra folctha I do not like electronic things in the bathroom
Ach b’fhéidir tá mé seanfhaiseanta
Tugann mo iníon a iPad isteach sa seomra seo.
Cad is féidir liom a dhéanamh? What can I do?
Is déagóir í She is a teenager

Is breá le Gaeilgeoirí scéalta faoin nGaeilge

 • AGUS bás nuachtáin Ghaeilge eile ar na
  bacáin, ní mór cúpla ceist a chur maidir le
  chur chuige na hearnála a phlé. Ceann acu
  ná an teannas síoraí idir ‘nuacht faoin
  nGaeilge’ nó ‘nuacht i nGaeilge’.

  Is breá le Gaeilgeoirí scéalta faoin nGaeilge The Irish learners love stories about Irish
  bacan crook, peg, hook m1
  ar na bacáin in train, in preparation
  ní mór We have to
  maidir as for, as regards; like, as well as
  chuige to it, towards it
  earnáil sector, faction f3
  plé discussion m4
  teannas tension
  síoraí eternal, constant

 • Deir neart daoine go mbíonn agus go
  raibh an-iomarca plé faoin teanga i
  nGaelscéal agus nuachtáin eile a tháinig
  roimhe. Cás é seo ina mbíonn an rud a deir
  daoine agus an rud a dhéanann daoine ag
  teacht salach ar a chéile.

  neart strength, power, plenty m1
  iomarca too much, excess
  nuachtán newspaper
  cás case
  teacht salach ar a chéile run afoul of each other

 • Tá a fhios ag foireann Ghaelscéal go
  díreach ceard iad na scéalta is mó tóra ar
  shuíomh idirlín an nuachtáin – scéalta faoin
  nGaeilge. Is scéalta faoin teanga a mheall
  níos mó amas ná scéalta ar bith eile.

  foireann team
  tóraigh pursue, seek, search for
  meall charm, entice, attract
  amas attack, aim, attempt, hit

 • Nuacht faoin nGaeilge nó Nuacht i nGaeilge –
  cé acu ab fhearr leat?

  Is amhlaidh a bhí sé leis an leagan clóite.
  Thit díolachán nuair nach raibh scéal faoin
  nGaeilge nó faoin nGaeltacht ar an
  bpríomhleathanach.

  cé acu ab fhearr leat? which would you prefer
  amhlaidh thus, so
  an leagan clóite
  Thit díolachán nuair nach raibh scéal faoin
  nGaeilge nó faoin nGaeltacht ar an
  bpríomhleathanach
  New sales fell when there was not a story about Irish or about the Gaeltacht
  on the front page


 • Is scéalta faoin nGaeilge formhór ollmhór
  na scéalta a tharraing aird na meán Gaeilge
  eile. Is fíorannamh go deo a iarradh ar bhall
  den fhoireann labhairt ar chláracha raidió
  faoi scéal nó gné-alt nár bhain leis an teanga.

  Ní hé nach raibh scéalta nó gné-ailt fiúntacha
  nár bhain leis an teanga nach raibh
  suim ag éinne iontu.

  formhór greater part, majority
  ollmhór huge, immense
  tarraing pull, drag, draw
  fíor- true, real, intense, very
  annamh rare, unusual
  go deo forever, always
  a iarradh requested
  ball component, member
  gné species, kind, appearance
  gné-alt feature
  bain le touch, interfere with, involve
  fiúntach worthy, respectable, generous
  suim ag éinne iontu interest to anyone

 • Rinne an Daily Mail scéal bunaithe ar
  thuairisc eisiach a bhí againn faoin mbaol
  dóiteáin a bhaineann le hOspidéal
  Máithreachais Choláiste na hOllscoile Chorcaí.
  D’fhoilsigh an Journal.ie leagan Béarla
  de ghné-alt a bhí againn faoi fhoréigean in
  éadan ban, alt a mheall 10,000 amas ar an
  suíomh sin.

  scéal bunaithe story based
  tuairisc report, information
  baol danger m1
  dóiteán fire m1
  máithreachas maternity n1
  coláiste college m4
  foilsigh reveal, disclose, publish
  leagan version
  foréigean violence, force, compulsion m1
  in éadan against
  meall charm, entice, attract
  amas attack, aim, attempt, hit

 • Is é sin an taithí atá ag Gaelscéal ar an
  gceist seo, gur aoibhinn le Gaeilgeoirí scéalta
  faoin nGaeilge. Ach archeart go gcuirfeadh
  sé seo iontas ar dhuine ar bith?

  taithí experienc
  aoibhinn delightful, blissfull
  ceart right
  iontas wonder, surprise m1
  ar cheart go gcuirfeadh sé seo iontas ar dhuine ar bith? is it right that this would surprise anyone?

 • Maith dom é mar sin má tá níos mó alt
  faoi chúrsaí Gaeilge san Oireachtas mar
  chuid den cholún seo ar feadh píosa – ní hé
  go bhfuil éinne eile chun tuairisciú a
  dhéanamh air, seachas b’fhéidir, gearán ó
  iriseoirí eile go bhfuil – uafás na n-uafás – an
  Ghaeilge á labhairt sa Dáil.

  Maith dom Forgive me
  mar sin so
  Oireachtas deliberative assembly, Legislature, festival
  ar feadh píosa for a piece/while
  tuairisc report, information
  ní hé go bhfuil éinne eile chun tuairisciú a dhéanamh air there is not anyone else to make a report on it
  seachas b’fhéidir except perhaps
  gearán complaint
  uafás horror m1

Bean le Gaeilge á cosaint féin ar shuíomh ‘Escort Ireland’

 • [Following bullets not on that page, but on the handout we got in class]

  • ‘Measúnú’ ar líne déanta ag fir ar mhná maidir le ‘seirbhísí’ gnéis ar shuíomh ‘léirmheastóireachta’
  • Freagraí i nGaeilge ar léirmheasanna ‘Escort-Ireland.com’

  eisiach exclusive
  cosaint defense
  gnéas sex m1
  léirmheastóireacht criticism
  measúnaigh assess, assay, rate vn measúnú
  léirmheas review m pl léirmheasanna

 • Rinne bean Ghaeltachta, a théann faoin ainm cleite ‘Canadian Mandy’ í féin a chosaint i gcoinne léirmheasanna a rinneadh i dtaca lena seirbhísí ar shuíomh ‘Escort-Ireland.com’.

  ainm cleite pen name
  cosaint defense
  i gcoinne
  léirmheas review m pl léirmheasanna
 • Is é ‘Escort-Ireland’ an suíomh fógraíochta is mó úsáide in Éirinn chun seirbhísí ‘mná cuideachta’ nó ‘Escorts’ a fhógairt.

  fógraíocht advertising
  cuideachta company
  fógairt announcing
 • Chosain an bhean áirithe í féin i gcoinne droch-léirmheasanna go dátheangach, i mBéarla agus i nGaeilge, ó fhir a d’íoc mná ar son seirbhísí fríd an suíomh Escort-Ireland.com.

  áirithe particular
  bilingual
  ioc pay v
  fríd = trí through
 • Scríobhadh in airde ar an fhóram léirmheasa gur “as an Ghaeltacht” di agus dheimhnigh sí féin gur chaith sí roinnt blianta i gCeanada.

  deimhnigh confirm, verify
 • Tá polasaí ag an suíomh ‘Escort-Ireland’, i leith mná cuideachta a bhaineann leas as an suíomh, a thugann cead dóibh diúltú don chóras léirmheastóireachta.

  i leith as far as
  leas benefit
  diúltú denial, refusal
  córas system m1
  léirmheastóireacht criticism
 • Is léir, áfach, go bhfuil ardán ag fir chun léirmheasanna a dhéanamh tríd an fhóram oscailte.

  Is léir, áfach It is clear, however
  ardán platform
 • Cé go maíonn an suíomh nach bhfuil mná cuideachta a dhéanann fógraíocht ar ‘Escort Ireland’ ag díol gnéis, is rí-léir go bhfuil an suíomh á úsáid mar ardán ag mná atá ag obair mar striapacha.

  maigh claim, state v
  striapach harlot f2 gs striapachaí, npl striapacha, gpl striapach

<!–

 • –>

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.