Monday Night Irish Class, February 25, 2013

Irish Class, February 25, 2013

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí Feabhra 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

 1. Deireadh á chur le maoiniú Ghaelscéal
   • Níorbh leor ciorclaíocht de 4,000 don Fhoras
   • Neamhaird iomlán déanta ar dhíolacháin scoileanna
   • Neamhaird iomlán déanta ar léitheoireacht ar líne
   Níorbh leor not enough
   maoiniú funding
   ciorclaíocht circulation
   Foras foundation, institution, base, stability
   neamhaird disregard
   iomlán completely
   ar dhíolacháin scoileanna of school sales
   ar léitheoireacht ar líne of online reading

  • Tá sé fógartha ag Foras na
   Gaeilge go bhfuil siad chun
   deireadh a chur le maoiniú
   do Ghaelscéal. Dúirt an
   Foras go raibh an cinneadh
   á dhéanamh de bharr go raibh an
   méid cóipeanna den nuachtán a bhí á
   dhíol sna siopaí, 1,314 in aghaidh na
   seachtaine, níos lú ná an sprioc a leagadh
   amach don nuachtán.

   fógairt call, proclamation, warning f3 gs fógartha
   cinneadh decision
   de bharr as a result of, because
   an méid cóipeanna the number of copies
   in aghaidh na seachtaine per week
   níos lú less
   sprioc mark, target
   a leagadh amach set out for

  • Mhaígh siad i ráiteas go raibh fóirdheontas
   €6 á íoc as gach cóip a díoladh
   sna siopaí.

   Tá an líomhainn seo séanta go láidir
   ag Torann na dTonn.

   maigh state, claim v
   ráiteas statement
   fóirdheontas subsidy
   íoc payment, charge, rate
   líomhain allegation
   láidir strong
   torann noise
   tonn wave
   séan deny

  • Deir an comhlacht nár chuir an
   Foras san áireamh breis agus 1,000
   cóip a dhíoltar le scoileanna agus eile,
   cóipeanna digiteacha a léitear in
   aghaidh na seachtaine ar líne ná an
   1,200 duine eile a bhain úsáid as an
   suíomh idirlín ar bhonn seachtainiúil.

   Ciorclaíocht sheachtainiúil de 3,978
   san iomlán atá ag an nuachtán de réir
   an chomhlachta.

   comhlacht company, firm
   áireamh counting, reckoning, number
   breis increase, excess, more than
   cóipeanna digiteacha a léitear digital copies are read
   an 1,200 duine eile a bhain úsáid as an suíomh idirlín ar bhonn seachtainiúil. the 1,200 other people who have used the website on a weekly basis.
   Ciorclaíocht sheachtainiúil weekly circulation
   san iomlán in total
   de réir according to

  • Tá sé ráite i litir a fuair stiúrthóirí
   Thorann na dTonn go raibh bord an
   Fhorais den tuairim “go bhfuil treochtaí
   phobal léitheoireachta na
   Gaeilge ag imeacht go suntasach ó
   fhormaid na meán clóite agus tá
   pleananna á gcur le chéile ag Foras na
   Gaeilge le freastal a dhéanamh ar na
   riachtanais seo.”

   ráite said
   tuairim view
   treochtaí trends
   pobal léitheoireachta reading public
   suntasach noticeable,
   ag imeacht leaving
   ó fhormaid na meán clóite from the format of the print media
   freastal service
   riachtanas necessity, need

  • Níor thug an Foras le fios cén bunús
   taighde a bhí leis an tuairim sin, óir
   léiríonn figiúirí Ghaelscéal féin go
   léann i bhfad níos mó daoine an
   nuachtán clóite ná an leagan digiteach.
   Rinne Bord an Fhorais an cinneadh
   tar éis dóibh tuairisc a fháil ó
   choiste irisí na heagraíochta.

   fios knowledge, information m3
   cén bunús what basis
   taighde research
   óir because, gold
   léirígh clarify, explain, illustrate
   leagan fall, lowering, knocking down, version m1
   cinneadh decision
   tuairisc report, information
   coiste committee m4
   iris magazine, journal f2
   eagraíocht organization f3

  • Maidir le líon na gcóipeanna –
   tuigtear, ó fhoinsí iontaofa, nár
   cuireadh san áireamh ach an líon a
   dhíoltar sna siopaí agus eolas á thabhairt
   don Bhord.

   Maidir as for, as regards
   líon number
   foinse source
   iontaofa trustworthy, reliable
   áireamh counting, reckoning, number
   an líon a dhíoltar sna siopaí the number sold in stores

  • Tugadh le fios do Bhord an
   Fhorais chomh maith go raibh
   Torann na dTonn ag iarraidh
   tarraingt as an chonradh, beart
   a shéanann an comhlacht.

   Tugadh le fios do Bhord The board was informed
   chomh as, so
   tarraingt pull, drag
   conradh contract, treaty
   beart plan, action
   séan deny

  • Ag caint dó faoin gcinneadh,
   dúirt Julian de Spáinn, Ardrúnaí
   Chonradh na Gaeilge, gur
   “nuacht tubaisteach” a bhí anseo

   Ag caint dó faoin gcinneadh speaking about the decision
   Conradh na Gaeilge The Gaelic league
   tubaisteach disastrous, calamitous

  • Dúirt Niamh de Búrca ó
   Ghael Linn go raibh an-aiféala
   uirthi faoin “drochscéal” nach
   mbeadh an nuachtán
   ‘Gaelscéal’ á fhoilsiú i bhfad
   eile.

   aiféala regret, remorse
   uirthi on her
   foilsiú revelation, disclosure
   i bhfad eile much longer

  • Mar gheall ar an chinneadh
   seo, chun críoch luath a chur le
   maoiniú Ghaelscéal, meastar
   go gcuirfear deireadh le foilsiú
   an nuachtáin ag am éigin an
   mhí seo chugainn.

   Mar gheall ar an chinneadh seo Because of this decision
   chun críoch luath a chur le maoiniú Ghaelscéal to end soon the funding of Gaelscéal
   meas consider, estimate, value, judge v and m3. aut meastar
   foilsiú revelation, disclosure, publication
   ag am éigin an mhí seo chugainn at some time next month

 2. Kenny cáinte ag grúpa na Maigdiléana
  • RINNE grúpa atá ag stocaireacht ar
   son íospartaigh na Neachtlanna
   Maigdiléana cáineadh ar an
   Taoiseach inné de bharr an fhreagra
   a bhí aige ar thuairisc nua.

   stocaireacht lobbying
   ar son on behalf of
   íospair ill-treat, ill-use
   neachtlann laundry
   cáineadh condemnation, censure
   de bharr an fhreagra because the answer
   tuairisc information, report

  • Dhiúltaigh Enda Kenny leithscéal
   a ghabháil ar son an Stáit tar éis don
   iarSheanadóir Martin McAleese
   tuairisc faoi na hinstitiúidí a fhoilsiú.

   Diúltaigh refuse, deny
   iarSheanadóir former senator
   leithscéal a ghabháil ar son an Stáit give an apology on behalf of the state
   foilsiú revelation, disclosure, publication

  • De réir na tuairisce, bhí baint lárnach
   ag an Stát i bhfeidhmiú na
   neachtlann, rud a shéan rialtais a
   tháinig roimh an gceann reatha seo.

   Ag caint dó sa Dáil, dhiúltaigh an
   Taoiseach glacadh le moladh ón bhfreasúra
   go ngabhadh sé leithscéal ar
   son an Stáit.

   de réir according to
   tuairisc report, information
   lárnach central
   feidhmiú functioning, operation
   séan deny
   rith run, course, career m3 gs reatha
   tháinig roimh an gceann reatha seo came before the current one
   diúltaigh refuse
   glacadh accept
   moladh praise, proposal
   freasúra opposition m4
   gabh take, catch, capture, go
   ar son on behalf of

  • Dúirt Steven Riordan, urlabhraí an
   ghrúpa Magdalene Survivors
   Together, go raibh díomá air faoin
   bhfreagra i leith na tuairisc a bhí ag
   an Taoisigh agus na n-ord eaglasta a
   bhí i bhfeighil na neachtlann.

   urlabhraí spokesman
   díomá disappointment, sorrow
   leath side, part, direction f2 ds leith
   tuairisc report, information
   ord eaglasta ecclesiastical order
   feighil vigilance, watchfulness, care, attention


  • Dúirt sé gur dearnadh sclábhaithe
   de na mná agus gur scriosadh a
   gcearta bunreachtúla.

   Frítheadh sa tuairisc gur cuireadh
   10,000 bean chuig na hinstitúidí ó
   bunaíodh an Stát. Ba é an Stát féin a
   chuir an ceathrú díobh ann.

   gur dearnadh sclábhaithe de na mná that slaves had been made of the women
   gur scriosadh a gcearta bunreachtúla that their constitutional rights had been destroyed
   frith finding
   tuairisc report, information
   ó bunaíodh an Stát from the establishment of the state
   ceathrú fourth, quarter

  • Thug rialtais maoiniú do na
   neachtlanna mar aon le conarthaí
   oibre a bhí le déanamh ag na mná.
   Cuireadh iachall ar na mná obair a
   dhéanamh sna neachtlanna, gan
   phá. Chaith seisear as gach deichniúr
   níos lú ná bliain iontu.

   maoiniú funding
   conradh contract pl conarthaí
   iachall = iallach compulsion
   pay, wages
   seisear as gach deichniúr six out of every ten
   iontu in them i

 3. Deireadh ag teacht le Gaelscéal
  • BEIDH deireadh le foilsiú Ghaelscéal i gcló
   agus ar líne go luath. Caillfear 5 phost lán-
   Ghaeilge agus post amháin páirtaimseartha
   sa Ghaeltacht mar thoradh air seo,
   ceathrar de na fostaithe sin ina gcainteoirí
   dúchais Gaeilge.

   Deireadh ag teacht le Gaelscéal The end of Gaelscéal is coming
   BEIDH deireadh le foilsiú Ghaelscéal i gcló agus ar líne go luath. The end of publication of Gaelscéal in print and on line is soon
   Caillfear 5 phost lán-Ghaeilge agus post amháin páirtaimseartha sa Ghaeltacht mar thoradh air seo
   5 full [time] Irish jobs and one part time job in the Gaeltacht will be lost as a result of this
   ceathrar de na fostaithe sin ina gcainteoirí dúchais Gaeilge. four of those employees are native speakers of Irish.

  • Caillfidh go leor saoirisiseoirí, a bhfuil na
   céadta blianta de thaithí acu le chéile, a
   gcuid ioncaim chomh maith, arís, riar
   maith acu ina gcainteoirí dúchais Gaeilge.

   Tá sé seo ag tarlú de bhrí gur chinn bord
   Fhoras na Gaeilge deireadh aontaobhach a
   chur leis an Chonradh idir iad féin agus
   Torann na dTonn Teo.

   Caillfidh go leor saoirisiseoirí Many free-lance journalists
   a bhfuil nacéadta blianta de thaithí acu le chéile that together have hundreds of years of experience
   ioncam income m1
   a gcuid ioncaim chomh maith, arís and their income as well, again.
   riar administration, management, supply m4
   riar maith acu ina gcainteoirí dúchais Gaeilge well supplied with native speakers of Irish [??}
   Tá sé seo ag tarlú de bhrí gur this is happening because
   chinn bord Fhoras na Gaeilge deireadh aontaobhach a chur leis an Chonradh idir iad féin agus Torann na dTonn Teo the Board of FnG unilaterally put and end to the contract between them and TnT

  • Ba mhaith linn a chur in iúl go raibh
   Torann na dTonn Teo go hiomlán tiomanta
   go hiomlán don togra seo i gcónaí agus
   gur cuireadh sin in iúl don Fhoras taobh
   istigh de choicís ó shin.

   Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do
   dhaoine chomh maith, gur fhoilsigh
   Gaelscéal nuachtán 40 leathanach de
   ghnáth cé nach bhfuair muid ach deontas
   do 32 leathanach.

   Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do dhaoine chomh maith We would like to remind people
   foilsigh reveal, publish
   deontas grant

  • Tá sé ráite ag an Fhoras gur chuir siad
   deireadh leis an chonradh de bhrí nár dhíol
   Gaelscéal go leor cóipeanna.

   Agus bhí an ceart acu – níor dhíol muid
   go leor, ach bhí preasráiteas an Fhorais
   dochreidte i leith dhíolacháin Gaelscéal go
   díreach.

   preasráiteas press release

  • Go deimhin, bhí sé iomlán míchruinn.

   Chuir ráiteas an Fhorais in iúl nach raibh
   de chiorclaíocht ag Gaelscéal ach 1,314 cóip
   in aghaidh na seachtaine, ní raibh sé sin
   beacht ar chor ar bith.

   Ní fios an ndearna an Foras é sin
   d’aonghnó, trí easpa cumarsáide idir an
   bord agus feidhmeannas an Fhorais, nó trí
   easpa cumais.

   míchruinn inaccurate

  • Ní fios an ndearna an Foras é sin
   d’aonghnó, trí easpa cumarsáide idir an
   bord agus feidhmeannas an Fhorais, nó trí
   easpa cumais.

  • Bhí ciorclaíocht 3,978 sa tseachtain ag
   Gaelscéal. Thiocfadh leis sin a bheith i
   bhfad níos fearr go cinnte, ach le cúrsaí
   eacnamaíochta mar atá agus nuachtáin an
   domhain mhóir ag streachailt, tá muid
   bródúil as sin.

  • Ar ndóigh is ionann an figiúr sin agus
   léitheoireacht 8,000 in aghaidh na seachtaine.
   Líon 7,806 teaghlach Daonáireamh
   2011 amach i nGaeilge. Is ionann an dá
   fhigiúr a bheag nó a mhór.

   <!–

   –>

  • Cuimhnímis go raibh ar Gaelscéal an
   páipéar a chur ar líne saor in aisce, agus
   suíomh idirlín cuimsitheach a bheith
   againn, rud a rinne dochar dár ndíolachán
   gan amhras –ach nach raibh aon chreidiúint
   a fháil do na rudaí sin ón Fhoras.

   nach raibh aon chreidiúint a fháil wasn’t even mentioned

  • Níor luadh é fiú.

   Níor luadh an díolachán sna scoileanna
   ach an oiread, d’ainneoin gur cóipeanna
   crua a bhí i gceist.

   Bhí sé sin maslach go díreach agus léirigh
   sé easpa measa ar an obair a rinneadh i
   dtaca leis an díolachán seo.

   luadh mentioned
   ainneoin in spite of

  • Cén fáth nár luadh na nithe sin sa
   phreasráiteas a chuir Foras na Gaeilge
   amach?

   Cén fáth ar dearnadh a bheag de
   Gaelscéal, d’iriseoireacht na Gaeilge agus
   na Gaeltachta i súile na meán Béarla?

   preasráiteas press release
   i súile na meán Béarla in the eyes of the English media

  • Tá buncheist eile ann, d’ainneoin go
   léann níos mó daoine an leagan clóite de
   Gaelscéal ná mar a léann ar líne í – 2,378 in
   éadan 1,600, dar leis an Fhoras, gur “léir go
   bhfuil treochtaí phobal léitheoireachta na
   Gaeilge ag imeacht go suntasach ó fhormaid
   na meán clóite agus tá pleananna á
   gcur le chéile ag Foras na Gaeilge le freastal
   a dhéanamh ar na riachtanais seo.”

   ainneoin in spite of

  • Fágaimis an bhunfhadhb mhatamaitice i
   leataobh ag an phointe seo, ach cad iad na
   ‘pleananna’ seo atá ag an Fhoras? Tuigtear
   dúinn go bhfuil ‘suirbhé’ a ullmhú ag an
   Fhoras. Ach is léir go nglacfaidh sé bliain ar
   a laghad sula mbeidh aon tseirbhís nua
   bunaithe.

   <!–

   –>

  • Cén mhaitheas a dhéanfaidh an bhearna
   sin don Ghaeilge?
   Cén fáth nár ligeadh do Gaelscéal
   leanúint ar aghaidh, go leictreonach fiú, go
   dtí go mbeadh comórtas nua ann?
   Tá sé cruthaithe ag an pháipéar seo go
   bhfuil fios ár ngnó againn maidir le seirbhís
   ar líne.

   Cén fáth nár why not
   Tá sé cruthaithe it is proven
   maidir as regards

  • Ná déanaimis dearmad go mbeadh ar
   sheirbhís nua nuachta ar líne tosú as nua –
   tá 3,745 lucht leanúna againn ar Twitter (ár
   gceithre chuntas curtha le chéile), 3,822
   ‘likes’ ar Facebook agus 830 lucht leanúna
   ar Abairleat.

   <!–

   — >

  • Sin iad na bun-uirlisí atá ag teastáil le
   seirbhís nuachta ar líne a chur ar bun agus
   beidh siad curtha amú ag an Fhoras anois.

   Agus caithfear a chur san áireamh nach
   bhfuil ach suíomh idirlín TG4 chun tosaigh
   orainn sa rangú domhanda, agus go bhfuil
   bearna mhór idir shuíomh Ghaelscéal agus
   an chéad suíomh eile i nGaeilge atá taobh
   thiar dúinn sa tríú háit.

   uirlis tool
   bearna gao

  • An mbeidh maoiniú ann ó Fhoras na
   Gaeilge do pháipéar clóite arís? Is é tuairim
   an pháipéir seo go mbeidh.

   Is léir nach iad Foras na Gaeilge, agus
   níos tábhachtaí, Bord an Fhorais atá
   ceaptha ag polaiteoirí na tíre, an dream is
   fóirsteanaí chun maoiniú a dhéanamh ar
   na meáin Ghaeilge. Tá buncheist dhaonlathach
   ann.

  • Ní gá ach spléachadh a thabhairt ar
   shuíomhanna idirlín pháirtithe polaitiúla
   na hÉireann chun a seasamh i leith na
   Gaeilge a fheiceáil – tá formhór acu i
   mBéarla amháin. Mar a léirigh Gaelscéal
   cheana, tá níos mó Gaeilge ar shuíomh
   idirlín Bhanríon Shasana.

   a seasamh standing
   formhór majority

  • Tá múnla nua maoinithe ag teastáil agus
   beidh ceann á mholadh againn sna seachtainí
   atá fágtha againn.

   Leanfaidh Gaelscéal ar aghaidh chomh
   fada agus is féidir, ach tá muid ag caint ar
   sheachtainí seachas ar mhíonna, faraor.

   Leanfaidh Gaelscéal ar aghaidh chomh
   fada agus is féidir
   Gaelscéal will continue as long as possible

  • I gceann tamall róghairid, beidh ‘Foinse’
   ag treabhadh leo féin, go n-éirí leo, go raibh
   tacaíocht acu ón phobal, agus go raibh misneach
   acu chun súil ghéar a choinneáil
   orthu sin a bhfuil an cumhacht acu.

   I gceann tamall róghairid In too short a time
   treabhadh plowing
   tacaíocht support

 4. <!–

 5. Is breá le Gaeilgeoirí scéalta faoin nGaeilge
  • AGUS bás nuachtáin Ghaeilge eile ar na
   bacáin, ní mór cúpla ceist a chur maidir le
   chur chuige na hearnála a phlé. Ceann acu
   ná an teannas síoraí idir ‘nuacht faoin
   nGaeilge’ nó ‘nuacht i nGaeilge’.

  • Deir neart daoine go mbíonn agus go
   raibh an-iomarca plé faoin teanga i
   nGaelscéal agus nuachtáin eile a tháinig
   roimhe. Cás é seo ina mbíonn an rud a deir
   daoine agus an rud a dhéanann daoine ag
   teacht salach ar a chéile.

  • Tá a fhios ag foireann Ghaelscéal go
   díreach ceard iad na scéalta is mó tóra ar
   shuíomh idirlín an nuachtáin – scéalta faoin
   nGaeilge. Is scéalta faoin teanga a mheall
   níos mó amas ná scéalta ar bith eile.

  • Nuacht faoin nGaeilge nó Nuacht i nGaeilge –
   cé acu ab fhearr leat?

   Is amhlaidh a bhí sé leis an leagan clóite.
   Thit díolachán nuair nach raibh scéal faoin
   nGaeilge nó faoin nGaeltacht ar an
   bpríomhleathanach.


  • Is scéalta faoin nGaeilge formhór ollmhór
   na scéalta a tharraing aird na meán Gaeilge
   eile. Is fíorannamh go deo a iarradh ar bhall
   den fhoireann labhairt ar chláracha raidió
   faoi scéal nó gné-alt nár bhain leis an teanga.

   Ní hé nach raibh scéalta nó gné-ailt fiúntacha
   nár bhain leis an teanga nach raibh
   suim ag éinne iontu.

  • Rinne an Daily Mail scéal bunaithe ar
   thuairisc eisiach a bhí againn faoin mbaol
   dóiteáin a bhaineann le hOspidéal
   Máithreachais Choláiste na hOllscoile Chorcaí.
   D’fhoilsigh an Journal.ie leagan Béarla
   de ghné-alt a bhí againn faoi fhoréigean in
   éadan ban, alt a mheall 10,000 amas ar an
   suíomh sin.

  • Is é sin an taithí atá ag Gaelscéal ar an
   gceist seo, gur aoibhinn le Gaeilgeoirí scéalta
   faoin nGaeilge. Ach ar cheart go gcuirfeadh
   sé seo iontas ar dhuine ar bith?

  • Maith dom é mar sin má tá níos mó alt
   faoi chúrsaí Gaeilge san Oireachtas mar
   chuid den cholún seo ar feadh píosa – ní hé
   go bhfuil éinne eile chun tuairisciú a
   dhéanamh air, seachas b’fhéidir, gearán ó
   iriseoirí eile go bhfuil – uafás na n-uafás – an
   Ghaeilge á labhairt sa Dáil.

   tuairisc report, information

  • –>
   <!–

 6. –>

<!–

–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.