Monday Night Irish Class, September 12, 2011

Irish Class, September 12, 2011

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí Mheán Fómhair 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Rules for Scrabble

 1. Focail cheadaithe Permitted words
  ceadaithe permitted, sanctioned

  Ceadaíonn na rialacha aon fhocail atá le fáil i bhfoclóir
  caighdeánach Gaeilge. Ní cheadaíonn sé: focail a bhfuil
  ceannlitir thosaigh orthu i gcónaí, giorrúcháin; réimíreanna ná
  iarmhíreanna ná focail a dteastaíonn uaschamóga nó fleiscíní
  uathu. Má tá focail iasachta i bhfoclóir caighdeánach Gaeilge
  mar fhocail sa Ghaeilge ceadóidh na rialacha iad.
  ceadaigh permit, allow
  riail rule, regulation f pl rialacha
  caighdeánach standard
  ceannlitir capital letter pl ceannlitreacha
  tosaigh begin, start
  orthu at them/they have ar
  giorrú abbreviation
  réirmír prefix
  iarmhrír suffix
  teastaigh want, need
  uaschamóg apostrophe
  fleiscín hyphen
  uathu from them ó
  iasacht lending, borrowing, loan f3
  ceadóigh sé it will be allowed ceadaigh

  Nuair a chuireann imreoir tíl ar an gclár ni féidir í a bhogadh
  ach amháin sa chás go ndeir imreoir eile go bhfuil litriú an
  fhocail mícheart nó nach bhfuil a leithéid d’fhocal ann.
  tíl tile f2 tíleanna
  ni féidir not possible
  bogadh move
  cás case
  go ndeir might say pres.subj of abair
  litriú spelling m4
  mícheart wrong
  leithéid like, counterpart, eqal f2
  nach bhfuil a leithéid d’fhocal ann there is not a word like it.


 2. Cluiche focal is ea SCRABBLE© le haghaidh 2 [beirt], 3 [triúir] nó 4 [ceathrar]imreoirí.
  Chun an chluiche a imirt cruthaíonn imreoirí focail a théann síos
  nó trasna ar an gclar imeartha SCRABBLE©, cosúil le crosfhocal,
  agus úsáideann siad tíleanna a bhfuil litreacha orthu agus
  luachanna éagsúla ar na litreacha. Is é cuspóir an chluiche ná
  an scór is airde a fháil. Úsáideann na himreoirí a gcuid tíleanna
  in áiteanna ar an gclár a bhainfidh an tairbhe is fearr as luach
  na litreacha agus na gcearnóg bisigh. Féadfaidh an scór iomlán
  i gcluiche bheith idir 400 agus 800 pointe nó níos mó, ag brath
  ar chumas na n-imreoirí.

  tr>

  Cluiche focal is ea SCRABBLE© SCRABBLE© is a word game Mun. C.O.: Is cluiche focal é SCRABBLE©
  cluiche game
  le haghaidh for
  chun to, for, toward
  cruthaigh create, form, prove
  téann goes teigh
  trasna across
  imeartha practised, clever
  cosúil le like
  luach value, price, reward m3
  éagsúil unlike, different, various
  a fháil to get
  cuspóir objective, target m3
  tairbhe benefit, profit f2
  luach value, price, reward
  cearnóg square
  bisigh improve, recover, increase, prosper
  féad be able to fut. féadfaidh
  bheith being vn of
  brath perception, feeling, spying, betrayal, expectation
  cumas capability, power m1


 3. RIALACHA IMEARTHA PLAYING RULES

  <!–

  –>

  An scór a choinneáil Keeping score

  Roghnaíon na himeoirí imreoir amháin mar scórchoimeádaí.
  Féadfaidh an duine seo bheith páirteach sa chluiche chomh
  maith.
  roghnaigh choose, select
  coimeádaí keeper, custodian
  féad be able to fut. féadfaidh
  bheith being vn of b
  páirteach participating, sharing, sympathetic, partial
  chomh as, so

  Coinníonn an scórchoimedaí nóta de scór gach imreora, agus
  Scríobhann sé síos é tar eis seal gach imreora. B’fhéidir gur
  mhaith leis an scórchoimedaí an bhileog scórála atá i lár an
  leabhráin seo a úsáid ach é a fhótachóipeáil.

  gs

  imreoir player imreora (Common pattern for gs)
  nóta note
  tar eis after
  seal turn
  bileog sheet of paper
  scóráil score v. vn scóráil “scoring” gs scórála
  lár center
  cópeáil copying
  leabhrán booklet
  úsáid use, usage f2

  Chun tosú ag imirt To start playing
  tosú beginning, commencement, start m4

  Cuireann imreoir na tíleanna go Iéir sa mhála, Tógann gach
  imreoir tíl amháin amach as an mála chun a fháil amach cé a
  bheidh ag imirt ar dtús. Is í an tíl is cóngaraí do thús na
  haibítreach (agus tá an tíl bhán roimh an litir A) a shocróidh an
  t-imreoir a imreoidh ar dtús. Cuireann gach imreoir na tíleanna
  seo ar ais sa mhála agus croitheann imreoir an mála chun na
  tíleanna a mheascadh.
  mála bag
  tóg lift, raise, take
  a fháil to get
  a fháil amach to find out déan amach “make out”
  tús begip
  cóngar proximity, vicinity
  aibítreach alphabetical
  bán white
  roimh before
  scoraigh calm, settle fut socróidh
  ais back
  croith shake
  meascadh mixture, confusion
  a mheascadh to mix up

  Tarraingíonn gach imreoir, ar a sheal, seacht dtíl nua agus
  cuireann siad iad ar a racaí. Leanann an imirt ó dheis go clé
  agus le gach seal as seo amach tá rogha ag imreoirí tíleanna a
  mhalartú, staonadh, nó focal a chur ar an gclar.
  Each player draws,
  at his turn, seven new tiles and puts them on his rack. The play continues from right
  to left,…
  tarraing pull, draw, drag
  raca rack, bench
  lean follow, continue
  roghnaigh choose, select
  roghna choice
  tá rogha ag imreoirí the players have a choice
  malartaigh change, exchange
  staonadh pass, abstain

  Tíleanna a mhalartú Exchanging tiles
  malartaigh change, exchange v

  Féadfaidh imreoirí a seal a úsáid chun aon tíleanna, nó na
  Tíleanna go léir a mhalartú ar a raca. Chun seo a dhéanamh
  cuireann siad uathu na thíleanna aghaidh fúthu, tarraingíonn
  siad an líon céanna de thíleanna nua ón mála, ansin meascann
  siad na tíleanna a chuir siad uathu leis na cinn atá fós sa mhála
  Fanann siad ansin ar a gcéad seal eile le himirt.

  <!–

  –>

  féad be able to fut. féadfaidh
  raca rack, bench
  uathu from them ó
  futhú about them faoi
  tarraing pull, draw, drag
  aghaidh face, front, against
  aghaidh fúthu face down
  céanna same
  cinn ones
  fós still, yet
  fan wait
  céad first


 4. Seal an chéad imreora eile The next player’s turn

  <!–

  –>

  Tá rogha ag an gcéad imreoir eile, agus gach imreoir ina
  dhiaidh sin, tíleanna a mhalartú, staonadh nó tíl/tíleanna a chur
  leis na cinn atá ar an gclár cheana chun focail nua de dha litir
  nó níos mó a chruthú.
  rogha choice, option
  an gcad imreoir eile The next player
  gach imreoir ina dhiaidh sin every player after that
  malartaigh change, exchange
  staonadh abstention, cessation, restraint
  cheana already
  cruthaigh create, form, prove

  Ní mór gach tíl a imríonn imreoir in aon seal amháin bheith in
  aon sraith amháin trasna nó in aon cholún amháin síos an clár.

  <!–

  –>

  Ní mór must, necessary
  sraith series
  trasna across
  colún column

  Má theagmhaíonn siad le tíleanna atá i sraitheanna cóngaracha
  ní mór dóibh focail iomlána a chruthú leis na tíleanna sin, mar

  a tharlaíonn i gcrosfhocal.
  teagmhaigh chance happen. With le: meet with, encounter
  cóngarach near
  dóibh to them do
  dóibh focail iomlána a chruthú form their complete words
  tarlaigh happen, occur

  Faigheann imreoirí scór iomlán ar son gach focail a
  chruthaíonn siad nó a athraíonn siad de bharr a n-imeartha.
  Cuireann siad san áireamh na scoir bhónais ó chearnóga bisigh
  ar a bhfuil a dtíleanna.

  <!–

  –>

  iomlán total
  ar son for the sake of, on behalf of
  athraigh change, alter
  barr tip, point, top, result, outcome
  áireamh counting, reckoning
  bónas bonus
  cearnóg square
  bisigh improve, recover, increase, prosper
  ar a bhfuil a dtíleanna which tiles are on


Chuaigh sí faoi scian She had surgery lit. “She went under the knife”
spéis interest, affection f2

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.