Monday night Irish Class, March 7, 2011

Irish Class, March 7, 2011

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Márta 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

An Sionnach agus an Charóg — “The Fox and the Crow”

 1. Bhí sionnach ag siodrabháil leis agus ag smúrthach faoi bhruach na coille lá agus chonaic sé caróg ag
  teacht agus ag seasamh ar ghéagán os a chionn, agus bhí píosa breá cáise ina gob aici.

  siod = sead blow, puff, pant
  smúrthacht nosing, sniffing
  bruach bank, brink
  coill wood, forest f2
  (one) day
  caróg crow f2
  ag teacht coming
  seasamh standing
  os a chionn over his head cionn ds
  cáis cheese f2
  gob beak, bill

 2. Chuir sé dúil sa cháis ar an bpointe agus thosaigh sé ag cuimhneamh ar cén sórt cleas a d’imreodh sé ar
  an gcaróg le go ligfeadh sí uaithi an cháis.

  dúil desire, fondness, expectation, hope f2
  pointe point, dot m4
  Chuir sé dúil sa cháis “Put the desire for cheese”
  tosaigh begin, start
  cuimhnigh remember, consider, thing
  cuimhneamh remembrance, recollection, conceptions m1
  imir play, gamble d’imreodh “would play” (cond.)
  lig let, allow, release ligfeadh cond.
  uaithi from her ó

 3. Is gearr gur thosaigh sé ag dul timpeall agus ag dul timpeall chomh tréan ‘s a bhí sé in ann, ag iarraidh
  bheith ag breith ar a dhrioball. Bhí an charóg ag breathnú anuas le leathshúil anois ‘s leathshúil eile arís
  agus í ag casadh a cloiginn, anonn is anall, ach dá mbeadh sé ag dul timpeall ó shin, ní raibh sé ag cur
  tada as di.

  gearr short, near
  timpeall round, circuit
  chomh as, so
  tréan strong, powerful, intense
  bhí sé in ann he was able
  chomh tréan ‘s a bhí sé in ann as hard as he was able
  iarraidh request, demand, attempt
  bheith being vn of
  breith birth, bringing, taking, seizing,
  judgement, decision, injunction
  f2
  drioball = eirieaball tail
  ag iarraidh bheith ag breith ar a dhrioball trying to catch his tail
  leathshúil one eye
  arís again, afterwards
  cas turn, twist
  cloigeann skill, head m1
  ag casadh a cloiginn turning her head
  anonn is anall back and forth, to and fro
  ó shin ago ???
  di for her do/de
  ní raibh sé ag cur tada as di he was not taking anything from her ??

 4. ‘Á,’ deir an charóg léi féin, ‘dá ghlice dá bhfuil an sionnach bocht, tá sé imithe. Níl ciall ar bith fanta
  aige.
  Ach bhí an sionnach ag rá leis féin: “Ara muise, a chailleach, cuirfidh mé deis éigin eile ort.”
  Agus rinne, thriail sé plean eile. Nuair a chinn an chéad cheann air, thriail sé cleas eile.
  Shuigh sé síos ‘s bhí sé ag breathnú suas uirthi.

  glic clever comp. glice
  glice=gliceas cleverness, ingenuity
  bocht poor
  dá ghlice dá bhfuil an sionnach bocht As clever as the poor fox may be
  ciall sense, sanity
  fan stay, wait, remain
  cailleach old woman, hag voc. a chailleach
  cuirfidh will put
  deis right hand/side, opportunity
  éigin some
  triail try, test
  céad first
  cinn fix, determine
  cinn ar = teip ar fail
  Nuair a chinn an chéad cheann air When the first [trick] failed for him “When the first failed on him”
  cuirfidh mé deis éigin eile ort I will try something else on you

 5. ‘Ó,’ a dúirt sé leis féin, ‘nach álainn an t-éan tú.’ ‘Tá rí ar na héin uile,’ a deir sé,
  ‘ach níl banríon ar bith
  fós againn. Agus tá mé chomh cinnte agus atá mé i mo shuí anseo, go ndéanfá banríon ar na héin.’ ‘Tá
  an loinnir atá i do sciatháin, chomh dubh agus tá sí . . . tá gach uile shórt,’ a deir sé, ‘do chuid cleití,
  gach uile ní, do shúile, gach uile shórt go breá.’ ‘Dhéanfá banríon bhreá,’ a deir sé. ‘Ach níl a fhios
  agam an bhfuil fonn ar bith agat, nó an bhfuil tú in ann ceol ar bith a dhéanamh?’

  álainn beautiful, delightful
  éan bird m1 gs, npl éin
  king
  uile all, every
  Tá rí ar na héin uile There is a king of all birds (the wren — dreolín m4)
  fós yet, still
  níl banríon ar bith fós againn we still have no queen
  chomh as, so
  tá mé chomh cinnte agus atá mé i mo shuí anseo as sure as I am sitting here
  déan do, make déanfá “you would do/make” (cond.)
  loinnir light, brightness, radiance f
  sciathán wing, arm
  cleite feather
  gach uile ní everything ?
  súil eye
  fonn desire, inclination/
  tune, melody
  m1
  in ann able

 6. ‘Aááá!’ a deir an charóg. ‘Cá, cá, cá,’ a deir sí agus d’oscail sí a gob agus — an óinseach — scaoil sí
  uaithi an cháis.
  Bhí an sionnach ag fanacht léi agus d’alp sé í agus d’ith sé í. Choinnigh an charóg uirthi mar go raibh a
  cloigeann tógtha aige lena chuid molta. ‘Cá, cá, cá.’
  D’imigh ah sionnach leis. ‘A, dún do bhéal,’ a dúirt sé, ‘nach scoiltfeá mo chloigeann.’

  óinseach foolish woman, fool f2
  scaol release, loose
  uaithi from her ó
  fan wait, stay, remain vn fanacht
  léi with her le
  alp bolt, devour
  coinnigh keep, maintain
  uirthi at her ar
  Choinnigh an charóg uirthi The crow continued
  cloigeann skill, head m1
  tóg lift, raise, take up va tógtha “taken”
  aige at him ag
  lena with her/his le + a
  molta = moladh praise mol
  mar go raibh a cloigeann tógtha aige lena chuid molta as her head was taken with his praise
  scoilt split, crack, divide scoiltfeá “you would split” (cond.)
  imigh go, leave
  nach scoiltfeá mo chloigeann so you would not split my head


An amhránaí í an charóg? Is the crow a singer? Sea/ Hea
An í an charóg an t-amhranaí? Is the crow the singer? /
ó shin ago
leathchúpla a twin
leataobh one side [of two]
cúis cause, reason
áthas jou
bród
amhras doubt, suspicion m1
dabht doubt m4
is féidir a rá one could say
seargtha dried, mummified
cearc Chornach géim Cornish game hen ghéim ??
muir sea f3
Teamhair Tara
An tSiombáib Zimbabwe

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.