Monday Night Irish Class, February 28, 2011

Irish Class, February 28, 2011

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí Feabhra 2011

ar maidin in the morning
tráthnóna in the afternoon
san oíche at night

Note the inconsistent use of pronouns.

An í Hillary Clinton? Is she Hillary Clinton?
garbh rough, course, harsh
snoigh cut, carve, shape
garbhshnoite rugged (appearance)
Aghaidh gharbhshnoite rugged face

Leaba Shíoda

Do chóireoinn leaba duit
i Leaba Shíoda
sa bhféar ard
faoi iomrascáil na gcrann
is bheadh do chraiceann ann
mar shíoda ar shíoda
sa doircheacht
am lonnaithe na leamhan.

Do [negative/conditional particle. Old, but still
sometimes used in Munster]
cóirigh arrange, dress
leaba bed
Do chóireoinn leaba duit Iwould make up a bed for you
síoda silk m4
Leaba Shíoda [place name]
féar grass, hay m1
iomrascáil wrestling
craiceann skin m1
doirche darker dorcha
doire oak (grove)
sa doircheacht in the darkness
lonnaigh stop, stay, settle, frequent
leamhan moth
am lonnaithe na leamhan at the time the moths settle

Craiceann a shnionn
go gléineach thar do ghéaga
mar bhainne á dháil as crúisciní
am lóin
is tréad gabhar ag gabháil thar chnocáin
do chuid gruaige
cnocáin ar a bhfuil faillte arda
is dhá ghleann atá domhain.

Craiceann skin m1
snigh pour, flow, crawl
gléineach clear, lucid, transparent
géag branch, limb f2
bainne milk m4
dáil allocate, distribute, pour out
crúiscin small jug, small jar m4
tréad flock, herd, congregration
gabhar goat m1
gabh take, capture, undertake, go
cnocán hillock, heapd\
gruaig hair
failligh neglect, omit, delay
faillte cliff, precipice
gleann glen, valley
domhain depth, deep, abyss f2
domhan world, earth m1

Is bheadh do bheola taise
ar mhilseacht shiúcra
tráthnóna is sinn ag
spaisteoireacht
cois abhann
is na gaotha meala
ag séideadh thar an Sionna
is na fiúisí ag beannú duit
ceann ar cheann.

beola lips
taise dampness, humidity
milseacht sweetness
siúcra sugar m4
Is bheadh do bheola taise
ar mhilseacht shiúcra
And your lips would be like
sweet sugar
sinn we = muid
spaisteoireacht strolling
cos leg, foot ds cois
abhainn river f gs abhann
cois abhann at the shore/side of the river
gaoth wind f2 pl gaotha
mil honey f3 gs meala
séid blow, inflate, puff
an Sionna the [river] Shannon ?
fiúisí Fuchsia = fiúse
beannú blessing, greeting m4
ceann head
ceann ar cheann one by one

Na fiúisí ag ísliú
a gceann maorga
ag umhlú síos don áilleacht
os a gcomhair
is do phriocfainn péire acu
mar shiogairlíní
is do mhaiseoinn do chluasa
mar bhrídeog.

fiúisí Fuchsia = fiúse
ísliú lowering, decline m4
maorga stately, dignified, sedate
umhlú genuflection, obeisance, submission m4
áilleacht beauty, delight f3
os comhair in front of, opposite
os a comhair in front of her
os a chomhair in front of him
os a gcomhair in front of them
comhar partnership, cooperation m1
prioc prick, prod, goad
péire pair m4
is do phriocfainn péire acu I would pick a pair of them do neg./cond. particle
siogairlín hanging ornament, pendant pl siogairlín pendulous flowers
maisigh adorn, beautify
cluas ear
do mhaiseoinn do chluasa I would adorn your ears
brídeog bride = brídeach

Ó, chóireoinn leaba duit
i Leaba Shíoda
le hamhascarnach an lae
i ndeireadh thall
is ba mhór an pléisiúr dúinn
bheith géaga ar ghéaga
ag iomrascáil
am lonnaithe na leamhan.

Do [negative particle]
cóirigh arrange, dress
leaba bed
amhscarthanach daybreak, twilight f2
thall over, beyond
deireadh end, finish
i ndeireadh thall at lasr
pléisiúr pleasure, enjoyment
géag branch, limb f2
géaga ar ghéaga limb on limb
lonnaigh stop, stay, settle, frequent
leamhan moth

Teanga an Ghrá

Ní gá di faic a rá
labhrann sí teanga an ghrá
lena lámha.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
abair say vn
Ní gá di faic a rá No need for her to say
labhair speak
lámh hand, arm pl lámha

Ní gá di faic a dhéanamh
cruthaíonn sí teanga an ghrá
lena géaga.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
cruthaigh create, form, prove
géag branch, limb f2

Ní gá di faic a gheallúint
bronnann sí teanga an ghrá
lena guíochan.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
geall pledge, promise v, m1
bronn grant, bestow
guí prayer, entreaty

Ní gá di faic a cheilt
nochtann sí teanga an ghrá
lena féachaint.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
ceilt concealment, withholding, denial f2
nocht bare, uncover, expose
féachaint look, aspect

Ní gá di faic a chaitheamh
beathaíonn sí teanga an ghrá
lena seasamh.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
caith wear out, consume, spend, throw, cast, shoot
She does not need to wear anything
beathaigh feed, nourish, rear, bring to life
seasamh standing

Ní gá di faic na ngrást
is í teanga iomlán an ghrá
gach anáil aici.

need, requirement m4
di for her do/de + í
faic [with negativé] nothing
grásta grace gpl grást
iomlán all, total
anáil breath f3

Múin dúinn análú as a nua
chun teanga an ghrá a adú
as béal a chéile.

múin teach, instruct
análú respiration
chun to, towards
adaigh, adú Prolonging, extending =fadaigh, fadú
Prolonging, extending
béal mouth m1
as béal a chéile from each others’s mouths

Taispeáin agus Inis — “Show and Tell”

From a news article about the Irish elections.

lá na sceanna fada day of the long knives A couple of us cringed
when we understood the phrase.
doirt pour, spill, shed
fuil blood gs, npl fola
tuar predict
arís again
nuair when, considering that, although
namhaid enemy
bualadh beating, striking
maith go leor bheith ag buachaint it is good enough to win
ach is fearr arís nuair atá an namhaid á bhualadh faoi chois but it is better when beating the enemy under [your] feet

ná cailligí é! Don’t miss it!
na Glasaigh the Greens the Green Party
an chéad X eile the next X
Ní bheidh aon suíochán ag na Glasaigh anois sa chéad Dáil eile Now there will not be any Greens in the next Dáil

Our class will be contributing to
Seachtain na Gaeilge.

@Josieblak — JS on Twitter.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.