Category Archives: languages

Rang Gaeilge, 26ú lá mí na Eanáir 2022

Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

Also Duinnín i Ráth Maonais

 • ‘Charlotte Lehane a d’aimsigh an corpan, a Athair.’
  ‘Mar sin é, a Sheosaimh?’
  ‘Níorbh fhéidir lei – deir sí – ligint dá comharsa an séú
  haithne a bhriseadh os comhair an tsaoil gan comhairle a leasa a
  chur uirthi. Ní túisce X imithe nár gur thrasnaigh Charlotte an
  bóthar. Chnag sí ar an doras – tá a méarlorg ar an gcnagaire.
  Nuair nach bhfuair sí freagra thuig sí go raibh náire ar an
  bpeacach roimpi. Chuaigh sí thart ar chúl an tí, grásta Dé á
  spreagadh, a deir sí. Bhí a fhios aici cá mbeadh eochair an
  chúldorais. Bhíodh sí mór le Nellie gur éirigh eatarthu i ngeall
  ar John Pinkerton. Isteach lei sa chistin. Bhí Nellie ar an urlar
  roimpi, marbh más fior.’

  ‘Charlotte Lehane found the body, Father.’
  ‘So that’s it, Joseph?’
  ‘She couldn’t – she says – allow her neighbor to break the sixth commandment in front of the world without giving her advice for her well-being. No sooner had X gone than Charlotte crossed the road. She knocked on the door – her fingerprint is on the knocker. When she did not receive an answer, she understood that the sinner before her was ashamed. She walked around the back of the house, inspired by God’s grace, she says. She knew where the back door key would be. She was friendly with Nellie until they quarreled on account of John Pinkerton. Into the kitchen. Nellie was on the floor
  before her, dead as it were.’

  ligint
  comharsa neighbor f
  séú sixth m
  aithne acquaintance, commandment f
  comhairle Advice, counsel; direction, influence f
  leas Good, well-being, benefit, interest m gs leasa
  túisce
  trasnaigh Cross; traverse, intersect; Contradict; interrupt, heckle; interfere
  náire shame f
  peacach sinner m
  grásta grace m
  spreag Urge, incite; arouse, inspire; prompt, encourage
  i ngeall in pledge
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 17ú lá Mí na Samhna 2021

Duinnín i Ráth Maonais

Also Duinnín i Ráth Maonais


Fairim … I watch, guard; notice, perceive; spy (with ar); I wake or hold a wake on; I keep a thing from (ar); Tá sé ag faire na taoide ar an dtráigh, he is endeavoring to keep the tide away from the strand, attempting to do the impossible (Con.); ag faire an chait ar an mbainne … sean-duine ‘na chodladh agus seana-bhean ag faire uirthe féin … d’fhaireas go bhfaca é …. [the cat watching for milk…an old person asleep and an old woman watching herself … I watched him see it.]


 • Ní raibh an tAthair Pádraig O Duinnín rócheanúil ar Miss
  Charlotte Lehane a raibh cónaí uirthi i Lána na Sceach, Ráth
  Maonais. Mar sin féin, shuíodh sé ina parlús – seomra tosaigh
  dorcha, troscánshactha – uair sa ráithe, nó mar sin, agus
  thugadh sé deis di sceitheadh uirthi féin. Lig sí uirthi riamh
  nach raibh ach gannchuid Gaelainne aici

  ‘Mummy, and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

  Father Patrick Dineen was not too fond of Miss Charlotte Lehane
  who lived in Thornbush Lane, Rathmines. Even so, he used to sit in her parlor –
  a dark front room, stuffed furniture -once a quarter, or so,
  he gave her a chance to express/explode herself. She always pretended to
  speak only a little bit of Irish.

  ‘Mummy and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

  ceanúil Loving, affectionate
  Sceach Thorn-bush f
  Mar sin féin Even so
  troscán furniture m
  ráithe Three-month period, quarter, season f
  Gaelainn = gaeilge
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na mí Dheireadh Fómhair 2021

Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

 • Chiúnaigh an tseanbhean tar éis tamaill agus d’fhill Brídín. ar
  an gcomhluadar. Thóg an tAthair Pádraig an buideal uaithi.
  Bhain se an corc as agus é ag mothú gurbh é uair na cinniúna é.
  Bholaigh sé é. Ansin dhoirt se braon ar a bhois agus bhlais sé de.
  Bhí sé ar an bpoitín ba ghairge agus ba ghránna a bhlais sé
  riamh, ach ní raibh aon amhras air ach gur phoitín é. Bhí na
  cailíní á choimhéad. Chuimil sé an braon go cúramach ar alt a
  ordóige.

  ‘Tá leigheas ann ceart go leor,’ ar seisean.

  The old woman calmed down after a while and Bridey returned to
  the company. Father Patrick took the bottle from her. He removed the cork,
  feeling it was the moment of destiny. He smelled it. Then he poured a
  drop on his palm and tasted it. It was the harshest and ugliest poteen he
  had ever tasted, but he had no doubt but that it was poteen.
  The girls were watching him. He carefully rubbed the drop on a joint of his thumb.

  ‘That is certainly medicine,’ he said.

  Ciúnaigh Calm; pacify
  comhluadar (social) company m
  mothú Feeling, perception; sensation, consciousness m
  cinniúint Destiny; chance; Tragedy, misfortune f gs cinniúna
  Bolaigh smell v
  doirt
  braon drop m
  gairge Harshness, pungency f
  gránna ugly
  coimhéad watch, guard m
  Cuimil rub, stroke, fondle; wipe
  alt joint m
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Mheán Fómhair 2021

Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

 • Is ansin a chuir an diabhal cathú air. Bhí air suí síos ar an
  trasnán. Phléasc a cheann le físeanna. An mhaith a dhéanfadh
  dornán beag bonn do mhuintir Shé … aturnae don mháthair,
  spré do Bhrídín, faoiseamh don deirfiúr bhreoite, dram don
  tsean-
  lady, cearca . . . bó. Bhí a lámha ar crith nuair a bhrúigh
  sé an cláirín anuas ar an mbosca. Chuir sé ar ais sa pholl folaigh
  é. Chuir sé an tomhaisín ina phóca.

  It was then that the devil tempted him. He had to sit down on the crossbar.
  His head exploded with visions. A small handful of coins would be good for
  the Shea family … an attorney for the mother, a dowry for Bridey, relief for
  the ailing sister, a dram for the old lady, hens … a cow.
  His hands were shaking when he pushed the palm down on the box.
  He put it back in the hiding hole. He put the small paper cone in his pocket.

  cathú Conflict, battle; temptation
  Pléasc
  dornán Fistful, handful; small quantity or number m
  bonn sole; coin gpl here
  aturnae Attorney, solicitor
  spré wealth; dowry
  faoiseamh Relief; alleviation, ease m
  breoite Sick, ailing.
  crith tremble, shake; trembling, shaking v and m
  brúigh press; push, shove
  cláirín Little board; short stave; Flat part; palm (of hand m
  tomhaisín Small measure, small amount; Cone-shaped paper bag; wallet, purse m
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 30ú lá Mí na Lúnasa 2021

Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

 • D’imigh an Duinníneach leis go Buailín Siar. D’fháiltigh a
  chairde roimhe. D’éirigh leis bainis Bhridín a chur as a cheann
  agus codladh maith mór a dhéanamh. Ar maidin, i ndiaidh
  bricfeasta, thug sé bóthar Thrá Lí air féin. Thug sé cuairt ar Ard
  Fhearta, ón uair go raibh sé ag dul thairis, agus shroich sé baile
  Thrá Lí anonn go maith sa lá. Dhírigh sé láithreach ar
  phroinnteach Sally Murphy, gar don stáisiún traenach.

  Dineen left for Bouleenshere. His friends welcomed him. He succeeded in getting Bridín’s wedding out of his head and got a good big sleep. In the morning, after breakfast, he took to the Tralee road himself. He visited Ardfert, since he was passing by, and reached the town of Tralee well into the day. He presently aimed for Sally Murphy’s cafeteria, near the train station.

  anonn Over, to the other side.
  dírigh straighten; direct, aim
  láithreach Present, immediate
  proinnteach Dining-hall, refectory
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí na Lúnasa 2021

Duinnín agus na Bollain

bullan, A round hollow in a stone, a bowl.

tuathal … cursing stones (clocha breaca) at Inishmurray, Sligo, are turned to
the left to effect a curse…

 • Bhí an oíche caite ag an Duinnineach i nDrom Gabhar le
  muintir Magee. Tar éis bricfeasta, rinne páistí an teaghlaigh é a
  chomóradh go Tír Sheanacháin go bhfaigheadh sé radharc ar an
  Sionnainn agus go bhfeicfeadh sé an áit as ar shnámh Daideo
  Magee Béal na Sionna. Bhi an lá bioranta fuar, an ghaoth ag
  saighdeadh as gach aird faoi seach agus nimh inti. Rith an bheirt
  bhuachaillí thart ar an Duinníneach go meidhreach gan aon
  aird acu ar an bhfuacht ach shiúil Hanna taobh leis go modhúil.

  Dineen spent the night in Drumgour with the Magee people. After breakfast the children of the family as an to Tiershanaghan so he would get a view of the Shannon and would see the place where Grandpa Magee swam the mouth of the Shannon. It was a piercingly cold day, the wind blowing from all directions with poisonous sting in it. The two boys ran around Dineen merrily with no regard for the cold but Hanna walked beside him politely.

  comóradh gathering, assembly; celebration m
  radharc sight m
  lá bioranta fuar piercingly cold day
  bioranta sharp
  saighdeadh inciting, provoking m
  aird direction; attention f
  faoi seach in turn; occasionally; respectively; in confusion
  nimh poison f
  meidhreach Mirthful, merry, gay; frisky, sportive
  fuacht cold
  modhúil Well-behaved, mannerly; mild, gentle, modest
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 29ú lá Mí na mí Mheiteamh 2021

Duinnín agus an Bhadhbh (tuilleadh)

 • Bhí tost sa seomra. Bhain an Duinníneach taitneamh, soicind,
  as éifeacht a scéil ar an gcomhluadar. An soicind ina
  dhiaidh sin, chúb sé roimh an mbéic a lig Woodley as.

  ‘Mo chuid sionnacht [var pl?]! Iad á ngoid ag mo thionóntaithe féin!’

  ‘Ach ni bhíonn tú ag seilg sionnach, a thaisce, agus tá’s agat
  go n-itheann siad na piasúin . . .’arsa a chéile.

  There was silence in the room. Dineen enjoyed, for a second, the effect of his story
  on the company. The second after that he cowered before the shout Woodley let out

  ‘My foxes! My own tenants are stealing them!’

  ‘But you don’t hunt foxes, my dear, and you know they eat the pheasants . . .’ said his wife.

  taitneamh Shine, brightness; Liking, enjoyment
  soicind second [of time] m
  éifeacht Force, significance; efficacy, effect; value, importance f
  comhluadar (Social) company m
  chúb bend, cower, shrink
  béic yell; shout f
  seilg hunt, chase f
  piasún pheasant m gs npl piasúin
 • Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 25ú lá Mí na Bealtaine 2021

Duinnín agus an Bhadhbh (tuilleadh)

 • Tháinig Dínny amach ón gcuilinn agus a lámha san aer.

  ‘Tá drochbhail ar na créatúirí istigh ansin.’ ar seisean.

  ‘Ná bog,’ arsa Jeremiah leis agus, gan béal an ghunnáin a bhogadh, chúlaigh sé gur thug sé stracfhéachaint ar a raibh istigh i gcairt Dinny.

  ‘Boscaí folmha agus beart sac. Sin uile atá ann,’ arsa Dinny.

  Chinntigh Lowney nach raibh Dinny armtha.

  ‘Suigh id chairt go nglaofaidh mé ort ‘

  Chrom an tAthair P’ádraig athuair ar an mbeirt a bhí ceangailte a scaoileadh saor.

  ‘Bhí tú ag súil go mbeadh gunnaí sa chairt?’ ar seisean le Lowney.

  Dinny came out from the holly with his hands in the air.

  ‘The creatures in there are in bad shape.’ he said.

  ‘Don’t move,’ Jeremiah said to him and, without moving the mouth of the revolver, move back to take a cursory glance at everything that what was in Dinny’s cart.

  ‘Empty boxes and a bundle of sacks. That’s all there is,’ said Dinny.

  Lowney made sure Dinny was not armed.

  ‘Sit in your cart until I call you’

  Fr. Patrick bent over the two that were tied up to release them.

  ‘You were expecting guns in the cart?’ he said to Lowney

  cuileannhollym gs cuilinn
  drochbhailBad condition; bad circumstances
  cúlaighBack, move back; reverse, retreat
  strac- = srac- Cursory, sketchy, slight
  féachaintlook, glance; appearance; aspect; trial, test; taste, small portionf
  beartbundle,
  sacsackm
  CinntighMake certain; confirm, assure
  id = i do
  athuairAgain, a second time
  scaoilLoose(n), release, discharge; Undo, untie, unfasten

 • Léigh tuilleadh

A Newly Discovered Hittite City

Last night I watched A New Iron Age Kingdom in Anatolia, as part of the class I am currently taking on the Languages and Writing Systems of Anatolia. The lecture was about the archaelogy of Türkmen-Karahöyük, a mound in the Konya plain of what is now Turkey. The OI is leading the Türkmen-Karahöyük Intensive Survey Project (TISP), which is part of the Konya Regional Archaeological Survey Project (KRASP). TISP is a surface survey, a necessary first step at an archaeological site. However, it has already yielded significant results.

Continue reading

Indo-Hittite

As I mentioned before, I am currently taking a class on the Languages and Writing Systems of Anatolia, focusing on the ancient Hittites and some of their neighbors and successors in the region. These languages have long been recognized as part of the Indo-European language family, but they have common features among themselves which are not shared with the rest of the IE family.

Continue reading