Rang Gaeilge, 23ú lá na Márta 2021

Duinnín agus na Beacha (tuilleadh)

 • Bhí Cáit ag súil go gcaithfeadh sé an oíche ar an settle sa chistin acu siúd ach bhí a chroí rólán chuige. D’éalaigh sé amach bealach an chnoic trí pháirceanna Mholly – thíos uaidh sa ghleann, páistí Cháit ag spraoi … dhá fholt fionn agus folt donn . . . gáire ard caol leanaí. Chuala sé glór Cháit ag insint dó go soilbhir, faoi dhiscréid, go mbeadh a céile, Tom, ag ceannach na talún ó Nóra … soláthar don triúr leanbh … íoc thar thréimhse … iasacht an árthaigh … siúicre san earrach … siopa … bainis . . spanlóir de sprionlóir ar shlí na fírinne … deis a thabhairt don óige … úsc nimhneach ó na ródaideandróin a chur sa siúicre … seans go n-oibreodh sé, seans nach n-oibreodh. Dá n-oihreodh, bheadh feirm Uí Shé le díol / le ceannach – ar phraghas insroichte / réasúnta … thar thréimhse.

  Kate was hoping he would spend the night on the settle they had in the kitchen, but his heart was too full to him. He escaped out the way of the hill through Molly’s fields. Below him in the valley Kate’s children were playing … two blond heads and a brown head … the high thin laugh of children. He heard Kate’s voice telling him clearly, discretely, that her husband, Tom, would be buying the land from Nora … provide for three children … pay over time … lending the container … sugar in spring … shop … wedding … Spindle-legged person of a miser to his eternal reward … giving the youth an opportunity … put poisonous extract from the rhododendrons in the sugar … chance it would work, chance it would not. If it worked, O’Shea’s farm would be for sale/purchase – at an affordable/reasonable price … over time.

  rólántoo full
  foltHair (of head); (pl.) locks, tressesm
  soilbhirPleasant, cheerful; jovial, merry; ready of speech, well-spoken
  discréiddiscretionf
  iasachtLending, borrowing; loanf
  árthach Vessel, ship, boat; containerm gs árthaigh
  bainisweddijng
  spanlóirSpindle-legged person
  sprionlóirMean, miserly, person; miser, skinflintm
  ar shlí na fírinneto his/her/their eternal reward
  deisopportunity [here]f
  úscfat, grease; extractm
  insroichteachtinsroichteacht

 • Thug an Duinníneach aghaidh ar Bhaile Átha Cliath agus an dubh air. Ba bhreá leis a bheith ar na daoine soineanta san a chonaic an ghile in anam gach éinne. Seachas sin, thuig sé an peaca agus chonaic sé peacaigh fairis. Ní dheachaidh sé abhaile go Port Mearnóg. Bhuail sé isteach i dteach an tsagairt i Ráth Maonais agus fuair sé lóistín na hoíche óna chara Fr. Merrigan.

  Ar maidin, chuaigh sé chuig 110 Róthar Ráth Maonais mar[?] a raibh seomra cúil ar cíos ag neacht Pheadair Uí Shé.

  Dineen set out for Dublin with darkness on him. He loved to be among those innocent people who saw the brightness in everyone’s soul. Besides that, he understood sin and he also saw sinners. He did not go home to Portmarnock. He struck out for the priest’s house in Rathmines and got a night’s lodging from his friend Fr. Merrigan.

  In the morning he went to 110 Rathmines Road where Peter O’Shea’s niece rented a back room [there].

  soineantaInnocent, guileless; simple, naive
  gileWhiteness, brightness
  peacachsinnergs npl peacaigh
  fairis ← faraalong with
  lóistínLodging, accommodationm
  cúil Corner, nookf
  cúibackm gs cúil
  cíosrent

 • ‘Céad fáilte romhat, a Athair,’ arsa Nóra go meidhreach. ‘Ba mhinic m’uncail Peadar ag caint ort.’

  Dreoilín beag beoga de bhean ab ea í agus í chomh haerach le cailín óg.

  ‘Taoi sona, a thaisce?’ a d’fhiafraigh an tAthair Pádraig di, tar éis tamaill.

  Bhí sé soineanta go leor ar bhealach. Shíl sé go mbeadh an té a rinne peaca marfach brúite faoina ualach.

  ‘You are most welcome, Father, ‘ Nora said merrily, ‘My uncle Peter often talked about you.’

  She was a lively little wren of a woman and as merry as a young girl.

  ‘Are you happy, my dear?’ Father Patrick asked her, after a while.

  He was quite innocent in a way. He thought that the one who committed a mortal sin would be crushed under her burden.

  meidhreachMirthful, merry, gay; frisky, sportive
  aerachairy
  beogaively, sprightly; vivid
  soineantaInnocent, guileless; simple, naive
  marfach Deadly, fatal, lethal
  brúitepressed, crushed
  ualachload, burden
  taoiare/you you/areMunster

 • ‘Táim sna flaithis. Pósfaidh George agus mé féin. Díolfaimid an fheirm. Tá Siopa beag thíos i Sráid Camden go mba mhaith linn é an cheannach. Mo leithscéal, a Athair. Táim chomh sceitimíneach san gur dhearmadas tae a thabhairt duit. Ar ndóigh, beidh cupán tae agat. Nil aon cháca milis sa teach agam. Nil deoir meala, fiú, ón uair gur thóg na póilíní chun siúil é.’

  ‘Mil ón ngleann?,

  ‘I am in heaven. George and I will marry. We will sell the farm. There is a small Shop down in Camden Street that we would like to buy. My apologies, Father. I’m so excited that I forgot to give you tea. Of course, you will have a cup of tea. I have no sweet cake in the house. Not a drop of honey, even, since the police took it away [for a walk].’

  ‘Honey from the valley?’

  sceitimíneachRapturously excited
  deoirtear, drop
  milhoneyf gs meala

 • ‘Chuir m’Uncail Peadar chugam é. An t-aon bhronntanas a thug sé riamh dom. D’ith mé a leath agus thóg na póilíní an fuíoll. Shíl siad go mb’fhéidir go mbeadh sé nimhneach. Beacha Pheadair a shúigh rud éigin ó na ródaideandróin, a thug a bhás.’

  ‘Chuir Peadar mil chugat? Shíleas go raibh sibh in adharca a chéile.’

  ‘Is mór liom gur mhaith sé dhom sular cailleadh é. Féach an nóta beag deas a chuir sé chugam leis an mil.’

  ‘My Uncle Peter sent it to me. The only gift he ever gave me. I ate half of it and the police took the remainder. They thought it might poisonous. Peter’s bees sucked something from the rhododendrons, which brought about his death.

  ‘Did Peter send you honey? I thought you were at loggerheads/in each other’s horns.’

  ‘I am glad that he forgave me before he was lost. Look at the nice little note he sent me with the honey.’

  leathsiide, part; halff
  fuíollremainder; surplus; consequencesm
  súighsuck, absorb
  adharchorn [of animal]f

 • Thóg sí amach as tarraiccán é.

  A Nóra dhil, seo bronntanas beag duit ón nGleann. Is trua liom gur éirigh eadrainn. Deirtear go bhfuil mil úr na bliana sona don té atá i ngrá. Ith leat, d’Uncail Peadar.

  Chuimil an Duinníneach pláitín a chinn.

  ‘D’éirigh eadraibh mar nach ndíolfá an pháirc luachra leis. Ar thug tú dó ar deireadh é?’

  ‘Níor thug. Ach dúras leis go bhfágfainn le huacht aige é. Talamh clainne, tá’s agat. D’aontaigh George liom.’

  She took it out of the drawer

  ‘Dear Nora, here is a little gift for you from the Valley. It’s a pity we have quarrelled. Fresh honey of the year is said to be pleasing for the one who is in love. Eat it, your Uncle Peter

  Dineen rubbed his bald spot.

  ‘You quarreled out because you didn’t sell the field of rushes to him. Did you finally give it to him? ‘

  ‘Í did not give it. But I said I would leave it to him in the will. Family land, you know. George agreed with me.’

  tarraiceándrawerm
  dilDear, beloved; dropf
  eadrainnbetween usidir
  truapityf
  éirigh idirfall out, quarrel
  cuimilrubv
  pláitínsmall platem
  eadraibhbetween you
  luachairrushesf
  dúrhard; grim; stupid
  uachtwill, testamentf
  aontaighunite

 • Thuig Peadar go bhfaigheadh sé an pháirc dá n-éagfá?’

  ‘Ar ndóigh … ach b’é Peadar an deartháir ba shine ag mo Mhaim … Bheadh tríocha bliain aige orm … Ar éigean, murach timpist . . .’

  ‘D’ith tú den mhil a chuir sé chugat? Níor dhein sé díobháil duit?’

  ‘Níor dhein. Caithfidh gur dhein na beacha é sular sceith na rosydanders.’ Chuimil an Duinníneach a bhlaosc cinn arís.

  ‘Did Peter understand that he would get the field if you died?’

  ‘Of course … but Peter was my Mom’s oldest brother … He would have thirty years on me … Hardly, except for an accident. . . ‘

  ‘Did you eat the honey he sent you? Didn’t it hurt you?’

  ‘It did not. It must have been made by the bees before the blooming of the rosydanders.’

  éagDie; expire, die out, become extinct
  díobháilLoss, deprivation, want; Injury, harm, damagef
  sceithvomit; spawn; Overflow; discharge, eruption; spreading; disintegrationf

 • Chuimil an Duinníneach a bhlaosc aris.

  D’fhan sé oíche eile le Fr. Merrigan agus ar athmhaidin thug sé faoi Ghleann na Smól arís. Bhí triúr leanaí Cháit suite chun boird mar a bhí cheana, uibheacha beirithe agus arán caiscín á n-ithe acu. D’ól sé bláthach. Ní raibh sé ar a shuaimhneas. Triúr óg ag fás aníos ar fheirm an-bheag. Fearann béaldorais a dhíolfadh Nóra – dá mba léi é – ar théarmaí a d’oiriúnódh. Tuiscint ar na beacha, fáil ar an nimh …

  ‘Cá bhfuil Tomás, a Cháit?’

  Dineen rubbed his head again.

  He stayed another night with Fr. Merrigan and on the next morning set out for the Valley of the Embers again. Kate’s three children were seated at a table as before. They were eating boiled eggs and whole-meal bread. They were drinking buttermilk. He was not at ease. Three young people growing up on a very small farm. Nora would sell the land next door – if it were hers – on terms that would suit. Understanding of the bees, get the poison.

  ‘Where is Thomas, Kate?’

  cuimilrubv
  blaoscshell; skullf
  cheanaAlready; Beforehand
  bláthachbuttermilkf
  suaimhneasPeace, tranquillity; quietness, restm
  FearannLand, territory, domain; field, farm, groundsm
  téarmaterm; period; limitm
  oiriúnaighFit, adapt; suit
  tuiscintunderstanding; wisdom, discernment; thoughtfulness, considerationf

 • ‘Tá sé amuigh i ngarraí na mbeach.’

  Rachaidh mé amach chuige.’

  Ní raibh aon chosúlacht ag coirceoga néata Thomáis le bathalaigh[?] bhriste a chomharsan. Bhí sé choirceog aige, gach ceann acu ar dhath ar leith, ar sheastán, féar agus fiailí coinnithe faoi smacht, lochán úruisce in aice láimhe.

  ‘Tar i leith agus fáilte,’ arsa Tomás nuair a chuir an Duinníneach forrán air. ‘Ní maith leo éadach duhh ar dhuine, de ghnáth, a Athair, ach tá siad chomh ríméadach sin go bhfuil na driseacha ag teacht fáoi bhláth nach gcuirfidh siad isteach ort.’

  ‘He is out in the bee garden.

  ‘I will go out to him ‘

  Thomas’s neat hives bore no resemblance to his neighbor’s broken heaps. He had six hives, each of a different color, on a stand, grass and weeds kept under control, a freshwater pond near at hand.

  ‘Come hither and welcome’ Thomas said when Dineen addressed him. ‘They do not usually like black clothes on a person, Father, but they are so glad that the brambles are in bloom that they will not inconvenience you.’

  cosúlachtlikeness, appearancef
  coirceoghivef
  néataneat
  batálachHeap, stack, of bundled straw; ramshackle housef
  Ar leithapart, separate; several, distinct; remarkable, special
  seastánstandm
  fiaileweeds
  coinnighkeep, maintain
  smachtRule, regulation, ordinance; dominion, sway; subjection; Control, restraint, disciplinem
  lochánsmall lake, pondm
  in aice láimhenear at hand
  tar i leithcome hither
  ríméadachGlad; jubilant, proud
  driseacha = drisBramble, briar
  Cuir isteachput/place in; to interfere with, to inconvenience, s.o.; to interrupt s.o.; [other meanings]

 • Shuigh siad ar bhruach in aice leis na coirceoga agus iad ag faire ar na beacha.

  ‘Nil rud ar bith ar domhan chomh suaimhneach le siosma na mbeach[gpl] lá gréine,’ arsa Tomás.

  Bhí tráithnín coganta an duine acu agus an Duinníneach ag iarraidh teacht ar bhealach éigin chun a fhiafraí de Thomás ar mharaigh sé a chomharsa. Go tobann, léim Tomás ina sheasamh.

  They sat on a bank near the hives watching the bees.

  ‘Nothing in the world is as peaceful as the rustling of bees on a sunny day’, said Thomas

  Each of them chewed a blade of grass and Dineen was trying to find a way to ask Thomas if he had killed his neighbor. Suddenly Thomas jumped to his feet.

  bruachbank, brinkm
  fairewatching
  tráithnínDry grass-stalk; blade of grassm
  cogainchewv

 • ‘Scrios orthu mar ladhráin!’ ar seisean go feargach. ‘Mí-ádh orthu mar fheithidí!’

  ‘Cad é, a Thomáis? ‘Féach na beacha atá ag teacht amach as an gcoirceog dhearg agus tuigfidh tú.’

  ‘Feicim beacha. Sin uile.’

  ‘Destroy them like twigs!’ he said angrily. ‘Bad luck on those bugs!’

  ‘What is it, Thomas?’

  ‘Look at the bees coming out of the red hive and you will understand.’

  ‘I see bees. That’s all.’

  Scriosscrape, tear off; Destroy, ruin
  ladhrán(Small) toe, claw, fork, branch, forked stickm
  feithidTiny creature, insectf

 • ‘Ach nach bhfeiceann tú an chaoi a bhfuil a gcosa cúil brúite chun tosaigh acu? Comhartha go bhfuil a gcuid sacán meala lán. Bíonn sacán lán ag beach mheala ag filleadh ar a baile, ní ag teacht as. Beacha ón gcoirceog bhuí iad seo. Féach iad ag filleadh abhaile. Tá siad ag goid meala ón gcoirceog dhearg, seachas dua a bailithe a bheith orthu[?], agus na lúdramáin istigh ina gcodladh … seas siar soicind. a Athair, a chroí, go ndúiseoidh mé iad.’

  ‘But don’t you see how their back legs are pressed forward? A sign that their honey sacks is full. A honey bee has a full sack returning to her home, not coming out of it. These are bees from the yellow hive. Watch them returning home. They are stealing honey from the red hive, instead of the work of collecting it, and the lazy ones inside sleeping … stand back a second, dear Father, that I will wake them.’

  cúilCorner, nook; Store, heap
  cúlback
  brúitePressed, crushed
  Comhartha Sign; Mark, symbol
  sacánlittle sackm
  duaLabour, toil; difficulty, trouble, hardshipm
  bailighCollect, gather
  lúdramán = liúdramánloafer; lanky lazy personm
  dúisighWake, awake; rouse, stir, star

 • Bhrúigh sé an Duinníneach taobh thiar de na coirceoga agus thug sé cic don choirceog dhearg a chuir na mílte beach amach as agus iad ag giúnaíl.

  ‘Cuirfidh sé sin ar aire iad,’ ar seisean go sásta.

  ‘Eureka!’ a bhéic an tAthair Pádraig agus deora leis mar gur cealgadh a shrón. ‘An dtarlaíonn san go minic?’

  ‘Minic go leor. Nil aon trua ag an láidir don lag.’

  He pushed Dineen behind the hives and kicked the red hive which sent thousands of bees out of it droning.

  ‘That will get their attention,’ he said happily.

  ‘Eureka!’ shouted Father Patrick with tears as his nose was blocked[?]. ‘Does that happen often?’

  ‘Often enough. The strong have no pity on the weak.’

  cickickm
  míltethousands
  giúnaíl = geonaílAct of) droning, murmuring; whining, whimpering
  cealgadhBeguilement, allurement; deceptionm

 • ‘Mile altú do Dhia agus buíochas ó chroí leis na beacha,’ arsa Ó Duinnín. ‘Tá’s agam anois cé mharaigh Peadar.’

  ‘Dhiúil a chuid beacha ródaideandrón nó sin a dúirt na saineolaithe. Ní thuigim cad a thahharfadh orthu é sin a dhéanamh.’

  ‘A Thomáis, ón uair gur aimsigh mé praiseach de bhláthanna ródaideandrón beirithe thuas in aice le teach Pheadair, tá mo chroí trasna orm.’

  ‘A thousand thanks to God and thanks from the heart to the bees,’ said Dineen. ‘I now know who killed Peter.

  ‘His bees sucked rhododendron or so the experts said. I did not understand what would cause them to do that.’

  ‘Thomas, from the moment I found a porridge of boiled rhododendron flowers up near Peter’s house, my heart is across myself.’

  diúil = diúlsuck
  saineolaíSpecialist, expertm
  aimsighaim; hit; Find, locate; lay hands on; attack; tempt
  beiritheboiled

 • ‘Nil aon drochdhuine sa ghleann seo.’

  ‘Ní drochdhuine a bhí ann is dócha ach bhí sé ag druidim in aois agus tháinig speabhraídí pósta air.’

  ‘Peadar? Tá tú ag rá gur chuir sé lámh ina bhás féin, gur bheirigh sé ródaideandróin chun nimh a bhaint as, gur thug sé an nimh dá bheacha sa tsiúicre?’

  ‘There is no bad person in this valley.’

  ‘There is no bad person certainly, he was approaching old age and fantasies of marriage came on him.

  Ṕeter? You are saying that he had a hand in his own death, that he boiled rhododendrons to extract poison, that he gave the poison to his bees in the sugar?

  speabhraídHallucination; (pl.) illusions, fantasies, ravingsf

 • ‘Chuir sé bronntanas meala chuig Nóra. Bhí mil nimhe sa chíor mheala sin, a shíl sé. “Ith leat,” ar seisean léi. Níor thuigeas go dtí seo conas mar a dhéanfadh sé an botún … a chuid féin a sheoladh chuici agus é fhéin an nimh a ithe. Tuigim anois. Na beacha a d’imir cleas air. Díoltas Dé. Go bhfóire Dia orainn.’

  ‘Áiméan,’ arsa Tomás agus sceimhle air. ‘Céard a dhéanfas tú ina thaobh, a Athair?’

  ‘He sent a gift of honey to Nora. There was poisonous honey in that honeycomb, he thought. “Eat it” he said to her. I didn’t understand until now how he would make the mistake … sending his own to her and eating the poison himself. The bees played a trick on him. God’s vengeance. God save us.’

  ‘Amen.’ said Thomas, terrified. ‘What will you do about it, Father?’

  botúnmistakem
  díoltasVengeance, revengem
  fóirHelp, succour, relieve, save
  sceimhleterrorm

 • ‘Tada. Tá leorghníomh déanta aige. G[h]lanadh[needs h for past hab., otherwise autonomous, which does not make sense] Cáit tigh Pheadair, mar dhia[?] do stáisiún. Cuirfimid Aifreann á léamh ann ar son Pheadair.’

  Faoin am seo bhí beacha na coirceoige deirge[g] dúisithe ceart agus fiáin chun troda. Bhí cogadh ollmhór á fhearadh ar an gclár tosaigh, beacha ag iomrascáil, ag titim, taoide an chogaidh ag líonadh agus ag trá.

  ‘Nothing. He has made restitution. Kate used to cleaned Peter’s house, as was her station[??]. We will offer a Mass on behalf of Peter.

  By this time the red hive bees had woken up properly and were wild for fighting. A huge war was beginning to be waged on the table, bees wrestling, falling, the tide of war ebbing and flowing.

  leorghníomhFull amends, reparation, restitutionm
  dúisithewoken, aroused
  fiáinwild
  troidfightf gs troda
  ollmhórhuge, immense
  Cogadh a fhearadhwage war
  iomrascáilwrestling
  taoidetide; time, spellf

 • ‘Thomáis a chroí, cad a lagaíonn coirceog?’ arsa an Duinnineach go fuaránta, mar dhia.

  ‘Saithe agus mac-shaithe a chaitheamh,’ arsa Seán gan chuimhneamh.

  Bhreac an tAthair Pádraig nóta go tapaidh.

  An oíche sin, roimh dhul a chodladh dó, scríobh sé an focal a thug go Gleann na Smól é, ina leabhar nótaí. ‘Mac-shaithe: secondary swarm.’

  ‘Dear Thomas, what weakens a hive?’ said Dineen pretending indifference.

  ‘Swarms and secondary swarms consume them,’ said Sean[Thomas] inadvertently

  Father Patrick wrote a note quickly.

  That night, before going to sleep, he wrote the word that took him to the Valley of the Embers in his notebook. ‘Mac-shaithe: secondary swarm.’

  lagaighweaken
  fuarántaFrigid, indifferent; listless, apathetic
  cuimhneamhRemembrance; recollection, thought
  gan chuimhneamhinadvertently
  breacSpeckle, dapple; Mark with letters, figures; write
  tapaQuick, ready, active


“Is” sentences (English)

 • glycoalkaloid
  1. Glycoalkaloids are a family of chemical compounds derived from alkaloids to which sugar groups are appended
  2. Several are potentially toxic….
 • When A Country Declared War on a Bird — and Lost
  1. Emus are a native Australian bird.
  2. The year was 1932, and farmers in the state of Western Australia were struggling through the Great Depression.
  3. ….this newly irrigated land was attractive to emus;
  4. To say the farmers were struggling is an understatement.
  5. So confidant was Pearce of a quick victory he sent along a cameraman to record a triumph and ordered the men to keep the emu feathers for their hats.
  6. The military campaign was led by Major GPW Meredith of the Royal Australian Artillery.
  7. …a ceasefire was ordered….
  8. ….only twenty emus were killed….
  9. ….asked if there was a better way to solve the problem.
  10. ….the war was ordered to end.
 • Arsinoe of Ancient Egypt: A Retelling of The Royal Rebel Against Rome
  1. …. history is written by the victors
  2. Arsinoe was just as ambitious, just as power-hungry and just as political as Cleopatra
  3. Cleopatra was exiled by Ptolemy
  4. ….it is this sibling squabbling that brought Julius Caesar to Egypt on a trip that would become a legend in the year 48 BC
  5. It was a trip that would involve intrigue, betrayal, sex, scandal, rebellion and power
  6. Arsinoe, who is estimated to have been in her mid-teens around the context of this time was about to become betrayed by her elder sister who was now twenty-two years old.
  7. She was rebelling against Rome and against the notorious Julius Caesar himself.
  8. Arsinoe was to enter another one of the ancient world’s wonders by taking up residence in the Temple of Artemis.
  9. This Greco-Roman Goddess was the protector of political hostages
  10. Arsinoe’s teenage body was buried beneath a structure matching the Lighthouse of Pharos

Fear cruaiche

Bhí mé ag taisteal chuig go leor cathracha i SAM. Maidin amháin dhúisigh mé i m’óstán agus ní raibh cuimhne agam ar an gcathair ina raibh mé an lá sin. Chuaigh mé taobh amuigh agus cheannaigh mé nuachtán. Tugadh “An Pláinéad laethúil” ar an nuachtán. Cuma aisteach…. Go tobann bhí daoine ag béicíl. “Féach! Thuas sa spéir! Is éan é!” Dúirt duine éigin eile, “Is eitleán é!” Dúirt tríú duine, “Is é Sárfhear!”

Chuir mé ceist, “Cé hé Sárfhear?” Thosaigh siad ar fad ag caint ag an am céanna. “Tá sé níos tapúla ná piléar brostaithe.” “Tá sé níos láidre ná inneal traenach.” “Is féidir leis foirgnimh arda a léim in aon iarracht amháin.”

Tháinig Sárhear anuas in aice linn. Bhí a chuid éadaí an-aisteach. Bríste gorm caol le fobhríste dearga taobh amuigh. Chaith sé buataisí dearga. Bhí a léine gorm. Sa lár bhí litir dhearg “S” ar chúlra buí. Chaith sé cába dearg.

Ansin d’imigh sé. Tháinig fear an-gnáth as an slua cúpla nóiméad ina dhiaidh sin agus dúirt “Mise Clark Kent.”

cruachsteel
béicílshouting
laethúildaily
piléarbullet
brostaighhurry[verb]
innealengine
foirgneamhbuilding
Tháinig Sárhear anuas in aice linnSuperman came down next to us
cúlrabackground
cábacape

Oirthear na hEorpa

Is maith liom an stair hEorpa. Thug mé cuairt ar Transylvania, cuid den Rómáin in aice leis an Ungáir. Thug sean uasal cuireadh dom chuig a chaisleán. Ba Cunta é. Fear an-mhuinte a bhí ann, ach aisteach go leor. Maidin amháin bhí mé ag bearradh. Bhí ionadh orm orm nach raibh scáthán i mo sheomra. Fadhb ar bith. Tugaim scáthán beag i gcónaí agus mé ag taisteal. Go tobann bhí mo óstach ina sheasamh in aice liom. Chonaic mé doras an tseomra i mo scáthán, ach ní fhaca mé é ag siúl tríd. Labhraíomar ar feadh cúpla nóiméad agus ansin d’imigh sé. Thuig mé ansin nach bhfaca mé scátháin ar bith sa chaisleán.

Ní raibh mé in ann codladh an oíche sin. D’éirigh mé as an leaba faoi dheireadh chun siúl timpeall an chaisleáin. Bhí sciatháin leathair ag eitilt i ngach áit. Chonaic mé seomra le solas. Dúirt an Cunta go raibh sé ina chónaí leis féin, ach go raibh triúr ban sa seomra. Bhí siad go hálainn, le craiceann bán cosuil dath an bháis agus liopaí rúibíneach. Tháinig siad chugam. Bhí siad ag iarraidh póg a thabhairt dom, ach go tobann bhí an-eagla orm. Tháinig an Cunta ansin. Dúirt sé leis na mná a imeacht. Caithfidh siad mise a fhágáil. Thug mé faoi deara ansin go raibh craiceann an Cunta bán freisin. Bhí liopaí rúibíneach aige freisin. Dúirt sé liom dul go dtí mo sheomra. Chuaigh mé. Bhí an-eagla orm.

RómáinRomania
UngáirHungary
uasalNobleman, gentleman
bearradhshaving
scáthánmirror
taistealtravelling
óstachhost
sciathán leathairbat
rúibíneachruby red


seansProbability
dóchúlachtProbability
teoiric na dóchúlachtaProbability theory
baol risk
priacalrisk
rioscarisk
shatail an bhó airThe cow trampled over him
gortaíodh éHe was injured
níor thug an bhó í féin faoi dearaThe cow itself didn’t notice
ní dhéanfaidh mé é choíche arísI won’t do it ever again
ní thiocfaidh siad choíchethey will never come
beidh sé choíche amhlaidhit’ll always be like that
mairfidh sé choícheit will live for ever
ní chreidfeá choíche éyou’d never believe it
ar labhair sé leat riamh?did he ever talk to you
tá sé riamh amhlaidh’twas ever thus
Tá siad marbh le fada riamhthey’ve been dead a very long time
bhí sé riamh corrhe was always odd
an bhfaca tú a leithéid riamh?did you ever see anything like that?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.