Rang Gaeilge, 26ú lá mí Eanáir 2021

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di (tuilleadh)

 • ‘Bhí sailéid[veriant] ag Miss Montague. Ubh beirithe a bhí agam féin.’
  ‘Cad a bhí sa sailéid?’
  ‘Bradán stánaithe, leitís, tráta agus prátaí beirithe.’
  D’ith an Duinníneach slaimice aráin agus d’ól sé muigín tae, gan focal as [3rd pers sing prep pronoun]. D’ól Minnie deora beaga tae ón mhuigín aici siúd go béasach agus chogain sí grabhóga aráin lena fiacla tosaigh mar dhéanfadh coinín.

  ‘Miss Montague had a salad. I myself had a boiled egg.’
  ‘What was in the salad?’
  ‘Canned salmon, lettuce, a tomato, and boiled potatoes.’
  Dineen ate a chunk of bread and drank a little mug of tea, without a word out of him. Minnie drank small drops of tea from her little mug there politely and she chewed bread crumbs with her front teeth like a rabbit would.

  sailéadsaladm gs npl sailéid
  Bradánsalmon
  stánaithecanned
  mugamugm
  deoirdropf npl deora
  béasachWell-behaved; mannerly, polite
  cogainchew
  grabhrógcrumbf npl grabhróga
  tosaighbegin, start
  tosachbeginning, frontm gs tosaigh

 • ‘On uair go bhfuil sí mímhuiníneach asam, beidh orm imeacht ón teach agus níl aon áit le dul agam.’
  ‘Téigh abhaile anois a Mhinnie agus tabharfaidh mé cuaird ort amárach. Ní bheinn ach ag caitheamh tuairimí dá ndéarfainn aon ní anois ach thug tú ábhar machnaimh dom. Tá aithne agam ar sháirsint na bpóilíní i Ráth Maonais agus beidh focal agam leis. Conas mar a rachaidh tú abhaile?’
  ‘Ar an tram, a Athair.’
  ‘Siúlfaidh mé chomh fada leis an stad leat. Inis dom i dtaobh Augusta agus muid ag siúl. Murar tugadh nimh di agus, má deir na dochtúirí go raibh nimh sa chóras aici, tá seans gur thóg sí uaithi féin é, ach nach mian léi é admháil anois.’

  ‘Since the time she has been suspicious of me, I will have to leave the house and have nowhere to go.
  ‘Go home now Minnie and I will visit you tomorrow. I would only be guessing if I said anything now but you gave me food for thought. I know the police sergeant in Rathmines and I will have a word with him. How will you go home?’
  ‘On the tram, Father.’
  ‘I will walk as far as the stop with you. Tell me about Augusta as we walk. Unless she was given poison, if the doctors say she had poison in the system, there is a chance she took it herself, but she does not want to admit it now.’

  mímhuiníneachDistrustful; doubtful, suspicious
  tuairimopinionf pl tuairimí
  machnamhWonder; Reflection, contemplation.m
  ábhar machnaimhfood for thought
  miandesiref
  admháilAcknowledgement, admissionf

 • ‘Ní dhéanfadh sí a leithéid. Ba pheaca é. Lena chois sin tá sí an-sásta lena saol faoi láthair. Beidh dán aici in Iris an Pharóiste go luath: “An Rós Nár Stoitheadh” le Augusta Millicent Montague. Tá sí ag beartú leabhar filíochta a fhoilsiú.’
  ‘Go bhfóire Dia orainn!’
  An mhaidin dár gcionn, bhuail an Duinníneach isteach i stáisiún na bpóilíní i Ráth Maonais. Leag sé a hata agus a chuid leabhar ar an gcuntar agus d’iarr sé ‘mo chara, mo namhaid, an Sáirint Phil’ ar an gconstábla a diúité.
  ”Bhfuil smacht agat ar an gcopail “is” go fóill?’ arsa an Duinníneach ag craitheadh lámh leis an bhfear ard scrogallach meánaosta a tháinig chuige.

  ‘She would not do such a thing. It would be a sin. Besides that she is very happy with her life at present. She will soon have a poem in the Parish Magazine: “The Rose not picked” by Augusta Millicent Montague. She is planning to publish a poetry book.’
  ‘God help us!’
  The next morning Dineen happened to come into the Rathmines police station He laid his hat and his book on the counter and he asked for ‘my friend, my enemy, Sergeant Phil’ to the constable on duty.
  ‘Do you still have control over the “is” copula?’ said Dineen shaking hands with the tall, long-necked middle-aged man who came to him.

  Lena chois sinAlong with that, besides
  iris Journal, magazine, gazettef
  Stoitheadhpull, extractionm
  beartúplan, schemem
  namhaidenemym
  smachtRule, regulation, ordinancem
  craith = croithshake
  scrogallachlong-necked

 • ‘Bhuail tú isteach chun ceacht a thabhairt dom, nó an ag iarraidh scailliún agus cairéidí ó mo phlásán talún[var gen] atá tú? Tar isteach im oifig, tá teas éigin ann.’
  “Tháinig mé chun cainte leat faoi Augusta Montague atá istigh in Ospidéal Mercer’s agus í in ainriocht de bharr nimhe.’
  ‘Tháinig scéala ón Ospidéal anois beag go bhfuil sí slán agus go mbeidh cead abhaile aici faoi cheann cúpla lá. Rinne an dochtúir anailisiú ar[prep] ar[past relative particle] shúigh sé as a bolg lena phumpa. Sub­staint nimhneach, mar a bheadh atraipín, a dúirt se. Bhí comharthaí sóirt an othair ag teacht leis sin, síorútamáil leis na lámha, meánfhaíoch bailbhe lúbarnach.’

  ‘You dropped in to give me a lesson, or are you looking for scallions and carrots from my plot of land? Come into my office, there is some heat there.’
  ‘I came to talk to you about Augusta Montague who is in Mercer’s Hospital and in a bad way because of poison.’
  ‘News came from the Hospital now that she is safe and that she will be allowed home in a few days. The doctor analyzed what he sucked out of her stomach with his pump. A poisonous substance, like atropine, he said. The variety of symptoms was consistent with that, constant fumbling with the hands, yawning, stammering, and writhing.

  scailliúnScallion; Immature, underdeveloped, thingm
  cairéidcarrot
  plásánLevel, smooth, patch; plot, lawnm
  ainriochtevil state, bad shapem
  de bharrbecause of
  anois beagjust now
  scéalaNews, tidingsm
  súighAbsorb, suck
  comharthasign, make; signal; symptom; indicationm
  comharthaí sóirtdescription, appearance; identifying marks
  otharInvalid, patientm
  meánfhaíoch = méanfachyawning, yawnf
  bailbheDumbness, muteness; stammering
  lúbarnachTwisting, writhing, wriggling
  útamáilputtering

 • ‘Ní hé gur dhein sí iarracht an bás a thabhairt di féin?’
  ‘Cá bhfaigheadh sí Belladona atropa, nó atraipin an phoitigéara gan oideas? Ní hí an cineál duine, í a dhéanfadh a leithéid. Baineann sí spraoí as a bheith ag cur comhairle a leasa ar an sagart paróiste agus ag tabhairt orduithe don luichín mná sin atá mar chompánach aici.’
  ‘Tháinig Minnie Hayes ar cuairt chugam.’
  ‘An luichín a chas. . .’
  ‘Sin é do thuairim?’

  ‘Did she not try to kill herself?’
  ‘Where would she get Belladona atropa or Pharmaceutical atropine without a prescription? She is not the sort of person that would do such a thing. She enjoys giving good advice to the parish priest and giving orders to the little mouse woman that is her companion.’
  ‘Minnie Hayes came to visit me.’
  ‘The mouse turned …’
  ‘Is that your opinion?’

  poitigéirPharmaceutical chemistm
  oideasInstruction, teaching; Prescription
  leasGood, well-being, benefit, interest

 • ‘An nia mo chéad rogha. Bhi sé istigh san Ospidéal romham inniu agus binsín bláth aige. Thógas i leataoibh é chun comhrá a dhéanamh leis. Bhí sé lán de lán, a dhá chois ‘má[umá] seach, todóg ina bhéal. Fear mór gnó, más fíor. “Céard tá á dhéanamh ag na póilíní chun an té a choir [chuir] nimh i súp m’Aintín Aggie a aimsiú?” ar seisean. “Cé d’inis duit gur sa súp a cuireadh é,” arsa mise. “Murar cuireadh sa súp é, cuireadh sa chaifé nó in áit éigin é, is dócha,” ar seisean. “Is cinnte nach dtógfadh sí nimh, dá deoin féin.” Leagfainn mo léine air, a Athair, gur imir an boc san cleas éigin, ach ní fheicim cén chaoi ar dhein sé é.’[end p 29]

  ‘The nephew [is] my first choice. He was in the Hospital in front of me today with a little bunch of flowers. I took him aside to have a chat with him. He was full of himself, his two legs crossed, cigar in his mouth. Big businessman, if true, “What are the police doing to find the person who put the poison in my Aunt Aggie’s soup?” he said. “Who told you it was put in the soup?” I said. “If no put in the soup, it was put in the coffee or somewhere, likely,” he said. “She certainly wouldn’t take poison of her own will.” I would bet my shirt on it, Father, that the fellow played some trick, but I do not see how he did it.

  nianephewm
  binsínlittle bunchm
  seachBy, past, beyond; Other than, rather than, more than
  coirCrime, offence; fault. transgressionf
  aimsiúaim; hit; attackm
  deoinWill, consentf
  bocfellowm

 • ‘Chuardaigh sibh an teach, a Phil?’
  ‘Ní bhfuaireamar tada.’
  ‘Ba mhaith liom dá dtiocfá ann anois liomsa arís. Tá Minnie ag súil liom. Tá tuairim ag borradh im[i mo] cheann. Ba mhaith liom dá mbeifeá im theannta.’
  Cúig nóiméad ina dhiaidh sin, chnagadar ar dhoras Augusta.
  ‘An ndéanfá pota tae dom féin agus don Sáirsint, a Mhinnie?’
  ‘Déanfad agus fáilte,’ ar sise, ach thuig an Duinníneach, ón scáil a ghluais thar a haghaidh i dtosach, nach móide go mbeadh cead déanta tae, ar a toil, aici, de réir rialacha an tí.

  ‘Did you search the house, Phil?’
  ‘We found nothing.’
  ‘I wish you would come there again with me. Minnie is expecting me. An idea is growing in my head. I would like it if you were along with me.’
  Five minutes later, they knocked on Augusta’s door.
  ‘Would you make a pot of tea for me and the Sergeant, Minnie?’
  ‘I will and welcome,’ she said, but Dineen understood, from the shadow that moved over her face at first, making tea was probably not permitted, according to the rules of the house.

  <tdm
  Cuardaighsearch
  borrswell, grow, prosper
  teanntatrait, difficulty, predicament; Prop, support; Foothold, grip
  scáilshadow, shade, darkness; reflection, image; gleamf
  gluaisset in motion, stir, go
  móidemore, plusmór + de
  Ní móide goprobably not, hardly

 • Chuaigh siad in aírde staighre i dtosach. D’oscail siad tarraiceáin. D’fhéach siad i gcófraí. Ní raibh de smideadh ag Miss Montague ach pota beag rouge, púdar bándearg agus beoldath corcra.
  ‘Ní chuireadh sí Belladonna ina súile chun na himrisc a leathadh?’
  ‘Baol uirthi!’
  Bhí Opas Tablets, Beechams Pills agus ola ae troisc cois leapa. Ní raibh ach Coróin Mhuire cois leapa ag Minnie.
  ‘Nil uisce reatha thuas staighre, a Athair Pádraig. Tá an leithreas amuigh ar chúl an tí.’

  They went upstairs first. They opened drawers. They looked in chests. The only make-up Miss Montague had was a small pot of rouge, pink powder, purple lipstick.
  ‘Wouldn’t she put Belladonna in her eyes to dilate the irises?’
  ‘Little danger of that!’
  There were Opas Tablets, Beechams Pills, and cod-liver oil at the foot of the bed. Minnie only had a rosary at the foot of her bed.
  ‘No running water upstairs, Father Patrick. The toilet is outside the back of the house.’

  tarraiceándrawerm
  smideadhmake-upm
  béaldathLipstickm
  imreasciris [of eye]m
  leathadhSpreading, spread; diffusionm
  ola ae troisccod-liver oilf
  Coróin MhuireRosary

 • Ní raibh aon phlanda ag fás sa teach seachas Aspidistra sa halla agus Sansevieria sa seomra suí.
  ‘Téimis amach sa ghairdín.’
  Dhein Minnie luíochán orthu leis an bpota tae, áfach. Bhí roinnt ceapairí trátaí déanta aici agus Thin Arrowroot Biscuits leagtha amach ar phláta. Bhí an tae lag.
  ‘Biodh ceapairi agaibh,’ arsa Minnie
  ‘losfaidh tú féin ceann,’ arsa an Duinníneach go cneasta léi.
  ‘Ní íosfaidh, a Athair. D’ith mé carn díobh ag am lóin.’
  ‘An fhírinne, a Mhinnie!’
  [end p 30]

  There was no plant growing in the house except Aspidistra in the hall and Sansevieria in the living room.
  ‘Let’s go out in the garden.’
  Minnie ambushed them with the teapot, however. She had made some tomato sandwiches and Thin Arrowroot Biscuits laid out on a plate. The tea was weak.
  ‘Have some sandwiches,’ Minnie said.
  ‘You will eat one yourself,’ Dineen said sincerely to her.
  ‘I will not eat, Father. I ate a pile of them at lunch time.’
  ‘The truth, Minnie!’

  luíochánLying in wait, ambushm
  cneastaHonest, sincere; Decent, seemly

 • ‘Ní raibh ach an t-aon tráta amháin fágtha agus b’fhearr liom go mór fada é a bheith agaibhse. Bíonn gá ag fir le beathú.’
  ‘Tráta ón ngairdín é, a thaisce?’
  ‘An ceann deiridh. Ní raibh dóthain gréine ann chun dath a chur air ach d’fhilleas i bpáipéar nuachta é agus d’aibigh sé.’
  ‘Mholfainn duit gan an ceapaire sin a ithe, a Phil. Fianaise é,’ arsa an tAthair Pádraig go séimh. ‘Tóg amach ceann de na clúdaigh litreach sin a bhíonn id phóca agat agus cuir isteach ann é.’
  ‘Nior chuir mé aon ní sa cheapaire, a Athair,’ a dúirt Minnie agus i ar crith.

  There was only one tomato left and I would much rather you have it. Men need nourishment.’
  ‘A tomato from the garden, my dear?’
  ‘The last one. There was not enough sun to color it but I wrapped it in a newspaper and it ripened.’
  ‘I would advise you not to eat that sandwich, Phil. It is evidence,’ Father Patrick said softly. ‘Take out one of those envelopes you have in your pocket and put it in it.’
  ‘I didn’t put anything in the sandwich, Father.’ said Minnie trembling

  beathúFeeding, nourishmentm
  A thaiscemy dear
  dóthainEnough, sufficiencyf
  FianaiseWitness, testimony, evidence
  clúdachCovering; cover, wrap; lidm
  clúdach litreachenvelope
  crith Tremble, shiver; tremor, shudder; vibration, quiverm

 • ‘Tútachán me, a Mhinnie,’ arsa an Duinníncach, ‘mo mhíle leithscéal. Andrew a chuir nimh ann. Tá sé ag obair do tháirgeoir trátaí. Tá trataí sna ceapairí, trátaí sa sailéad, trátaí sa ghairdín. Is cuid den chlann mhór chéanna Solanacae, miotóg bhuí agus tráta.’
  ‘Ach níl nimh i dtrátaí, a Athair,’ arsa Minnie agus a súile leata.
  Rinne an Sáirsint gáire.
  ‘Síleann tú, a Athair, gur shleamhnaigh Andrew isteach sa ghairdín oíche éigin agus gur chuir sé nimh sna trátaí?’

  ‘That was mean of me, Minnie,’ Dineen said, ‘a thousand apologies. Andrew put poison there. He is working for a tomato producer. There are tomatoes in the sandwiches, tomatoes in the salad, tomatoes in the garden. Nightshade and tomatoes are part of the same large family Solanacae.
  ‘But tomatoes are not poisonous, Father,’ Minnie said and her eyes widened.
  The Sergeant laughed.
  ‘Do you think, Father, that Andrew slipped into the garden one night and put poison in the tomatoes?’

  TútachánCrude, awkward, person; Mean, churlish, personm
  táirgeoirproducerm
  leathspread, widenv
  sleamhnaighslide, slip

 • ‘Nigh mise iad.’
  ‘Instealladh atá i gceist ag an Athair Pádraig b’fhéidir. Caithfidh nár chuimhnigh sé go bhfuil an teach seo mar chuid de chearnóg a bhfuil na gairdíní uilig ar an taobh istigh. Táim drochamhrasach i dtaobh Andrew ach ní fheicim go mbeadh slí isteach sa ghairdín aige i ngan fhios daoibh.’
  ‘Amach linn sa ghairdín,’ arsa an Duinníneach.
  Ni raibh ann ach clós, cró aoldaite don leithreas, seid le móin inti agus fáisceadán éadaigh.
  ‘Sin[Is in] an tigín gloine a rinne Andrew,’ arsa Minnie.
  ‘Nil tada anseo,’ arsa an Sáirsint. Tá na gasanna féin críon.’

  ‘I washed them.’
  ‘Father Patrick may be referring to an injection. He must have forgotten that this house is part of a square with all the gardens on the inside. I am suspicious of Andrew but I do not see that he would have a way into the garden without your knowledge
  ‘Let us go out in the garden,’ said Dineen.
  There was nothing in the yard but the whitewashed toilet outhouse, a shed for turf, and a clothes wringer.
  ‘That’s the glass hut that Andrew made,’ said Minnie.
  ‘Nothing here,’ said the sergeant. ‘The stalks themselves are withered.’

  Instealladhinjectionm
  cearnógsquaref
  amhrasachdoubtful, suspicious
  clósClose, enclosure; yardm
  cróeye, socket; bore; ring; enclosure; outhousem
  aoldathaighwhitewash
  seidshedf
  móinTurf, peatf
  fáisceadán éadaighclothes wringer
  gasStalk, stemm var pl gasanna
  críonOld; withered, decayed

 • ‘A Mhinnie, a thaisce, ‘bhfuil lián nó a leithéid agat?’ arsa an tAthair Pádraig.
  Thug sí spúnóg mhór dó.
  ‘Ní mian liom an gas a bhaint den phréamh,’ ar seisean. ‘Seo, a Phil, coinnigh greim ar an mbarr.’
  ‘An tAthair Pádraig, seandálaí!’ arsa an Sáirsint go magúil ach dhein sé rud air.
  ‘Práta!’ arsa Minnie agus iontas uirthi nuair a ghéill an planda don tarraingt agus don tochailt.
  ‘Fata faoi thráta!’ arsa an Sáirsint agus iontas air siúd freisin.

  ‘Minnie, my dear, do you have a trowel or the like?’ said Father Patrick.
  She gave him a big spoon.
  ‘I don’t want to remove the stem from the root,’ he said. ‘Here, Phil, hold on to the top.’
  ‘Father Patrick, archaeologist!’ said the sergeant jokingly but he did it for him.
  ‘Potato!’ said Minnie with surprise when the plant yielded to the pulling and digging.
  ‘Potato under tomato!’ said the Sergeant, surprised.

  liántrowelm
  miandesiref
  gasStalk, stemm var pl gasanna
  préamh = fréamhrootf
  seandálaíarchaeologistm
  magúilMocking, jeering, jesting
  géillyield, submit to
  tochailtDigging, excavation; uprootingf
  fata = prátapotatom

 • ‘Tabhair isteach sa chistin é go ndéanfaimid é a iniúchadh,’ arsa an Duinníneach.
  Leag se anuas ar éadach boird Augusta é agus thug sé léacht beag don bheirt eile.
  ‘Feiceann sibh anseo práta mór agus gas ag fás aníos as. Féachaigí go cúramach ar an ngas sin. Céard a fheiceann tú ansin, a Phil, sé orlach ón tiúbar?’
  ‘Tá cnapán sa ghas. Tá sé cosúil leis an mburla i gcrann róis áit a ndéantar stoc agus buinneán a nódú ina chéile.’
  ‘Agus sin é go díreach a tharla anseo. Cheangail duine éigin buinneán tráta le stoc práta. Ghabhfaidis a chéile mar gur den chlann chéanna iad araon. Tá barr tráta pósta ar bhun práta.’

  ‘Bring it into the kitchen so we can inspect it,’ said Dineen.
  He set it down on Augusta’s tablecloth and gave a little lecture to the other two.
  ‘Here you see a large potato and a stem growing out of it. Look carefully at that stem. What do you see then, Phil, six inches from the tuber?’
  ‘There is a lump on the stem. It’s like the burl in a rose tree where stock and sprout are grafted together.’
  ‘And that is exactly what happened here. Someone tied a tomato shoot to a potato stock. They would take hold of each other because they are both of the same family. A tomato top is married to a potato bottom.’

  éadachclothm
  léachtlecturef
  gasStalk, stemm var pl gasanna
  orlachinchm
  tiúbartuberm
  cnapánlumpm
  burlabundle, sroll
  buinneánSlender shoot, sproutm
  stocstock, stalkm
  nódúgraft, transplantationm
  araonboth

 • ‘Is dóca go gcaithfidh gur dheín Andrew é,’ arsa Minnie, ‘ach cad chuige go ndéanfadh sé é agus cén dochar a dhéanfadh a leithéid? Ithimid trátaí agus prátaí de réir mar is mian linn.’
  ‘Ach ní itheann éinne gas an phráta. Tá san nimhneach, glicealcalóideach ann mar a bheadh in Belladonna. De réir mar a bhí tusa, a Mhinnie, ag leasú agus ag uisciú leat go macánta, bhí na duilleoga seo ag déanamh nimhe agus á stóráil sna trátaí. Níor ghá don mharaitheoir aon ní a dhéanamh ach fanacht.’
  ‘Ach dá mba rud é gur roinn Augusta na trátaí ormsa? … Níorbh fhéidir go mbeadh a fhios aige go gcoinneodh sí iad ar fad di féin . . .

  ‘Probably Andrew must have done it,’ said Minnie, ‘but why would he do it and what harm would such a thing do? We eat tomatoes and potatoes as we wish.’
  ‘But no one eats the stalk of the potato. That is poisonous, a glycoalkaloid there like would be in Belladona. As you were fertilizing and irrigating, Minnie, so honestly, these leaves were making poison and storing it in the tomatoes. The killer didn’t have to do anything but wait.’
  ‘But what if it was the case be/what that Augusta shared the tomatoes with me? … He could not have known that she would keep them all to herself. . .’

  dóca = dócha
  docharHarm; hurt, injury; loss, distressm
  de réiraccording to
  nimhneachpainful, hurtful
  alcalóideachalkaloidm
  leasúAmendment, improvement; Dressing, currying; fertilizing/fertilizerm
  uisciúirrigation
  macántaChildlike; gentle, meek, mild; honest
  need, requirementm


 • ‘A Mhinnie, a chroí, sílim gur róchuma leis san. Ní bheadh anáid le híoc leat mura mbeifeá ann.’
  Fágadh faoin Sáirsint plé leis an nia nimhneach.
  Chuaigh an Duinníneach chun cainte le Miss Montague san Ospidéal. Thuig sí, agus é ag fágáil slán léi, go mbeadh fear a dúnmharaithe fós ag feitheamh léi murach gur íarr Minnie cúnamh ar an Athair Pádraig. Thuig sí gur ghá di féachaint chuige gur ith Minne mar ba chóir, gur ól sí tae nuair ba mhian léi, gur cuireadh pluideanna breise ar a leaba, gur íocadh tuarastal cóir lei. Thuig sí freisin go mbeadh an tAthair Pádraig ag teacht ar cuairt chucu araon aon uair go mbeadh sé ag dul thar bráid.
  ‘Beidh fáilte romhat, a Athair,’ ar sise agus nimh ina glór.

  ‘Minnie, my dear, I think that was a matter of complete indifference to him. The annuity wouldn’t be paid to you if you were not there.
  It was left to the sergeant to deal with the poisoning nephew.
  Dineen went to speak with Miss Montague in the hospital. She understood, as he bade her farewell, that a man would still be waiting to murder her if Minnie had not asked for help from Fr. Patrick. She understood that she needed to see to it that Minnie ate as she should, that she drank tea when she wished, that additional blankets were put on her bed, that she would be paid fair wages. She also understood that Father Patrick would be coming to visit both of them whenever he passed by.
  ‘You will be welcome, Father,’ she said with poison in her voice.

  pléDiscussion, disputation; dealings
  feitheamh Watch, look-out, guard; Wait, expectationm
  murachIf not, only
  cúnamhhelpm
  need, requirementm
  féachaintlook; appearance; aspect; trial, testf
  pluidblanketf pl pluideanna
  breisincrease, additionf
  íocpayv
  tuarastalsalary, wages; hirem
  braidneckf
  Dul thar braidpass by


TITHE GLOINE

 • Aguisín

  IMEACHTAÍ NA SAOIRSE AGUS SCÉIM NA dTITHE GLOINE

  Tar éis Imeachtaí na Saoirse, a léamh is fiú súil a chaitheamh siar ar an gcúlra staire atá mar néal bhagrach os cionn an stáitse: eachtra ainnis na dtithe. Mar seo a fríothadh sna Tuairiscí Dála é, agus go deimhin is dráma ann féin é.

  Addendum

  PROCEEDINGS OF FREEDOM AND A PLAN FOR GREENHOUSES

  After reading Proceedings of Freedom it is worth casting an eye on the historical background that is a threatening cloud over the states: the misery of the houses. This is how it was found in the Dáil Reports, and it is certainly a drama itself.

  AguisínAddition, addendumM
  néalcloud
  eachtraadventuref
  ainnisMiserable; mean; wretched, afflicted; Awkward, ungainly
  fríothadh = fríthfind; finding
  tuairiscInformation, tidings; Account, report, statementf

 • DÁIL ÉIREANN: 5 BEALTAINE 1948

  D’fhiafraigh Gearóid Mac Pharthaláin den Aire Talmhaíochta an abródh[???] sé i leith Scéim na dTithe Gloine i gConamara cé mhéad acu a bhí ceaptha; cé hiad na háiteacha a ceapadh lena n-aghaidh; cé mhéad tithe a ceapadh le haghaidh gach áit acu; agus má rinneadh aon athrú ar an scéim, an dtabharfadh miontuairisc ar an athrú sin.

  Dáil of Ireland, May 5, 1948

  Gearóid Mac Pharthaláin asked the Minister for Agriculture if he [would ???] on behalf of the Connemara Greenhouse Scheme how many of them were built; what places were designed for that purpose; how many houses were planned for each place; if any change had been made to the scheme, would he give a detailed report of that change.

  airecare, attentionf
  aireminister [of state]m
  i leithin the direction of; tending toward; in favor of; on behalf ofNótaí faoi scéalta

Bhí ár Nollaig ciúin, ach bhí go leor bia maith ann.
Bhí Lá Athbhliana cosúil leis
Táimid go léir fós sláintiúil.
Caithimid ár maisc agus táimid ag fanacht leis an vacsaín
Bhí mé i gcruinnithe Zoom ar feadh cúig uair an chloig Dé Domhnaigh

For February: Next Dineen story through the last full paragraph on p. 39.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.