Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Iúil 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil X: Cuadraill na nGliomach
Quadrille of the Lobsters
gliomachlobsterm gpl gliomach

 • Lig an Turtar osna dhomhain agus chuimil sé a lapa mór trasna a dhá shúil. D’fhéach sé ar Eilís agus thug sé iarracht ar labhairt léi, ach ní fhéadfadh sé focal a thabhairt leis go ceann píosa, tháinig a leithéid sin de thocht ar a chroí. “Ba dhóigh leat go raibh cnámh sa scornach á thachtadh,” arsa an Ghríobh; agus thosaigh sé á chroitheadh agus á bhualadh sa droim. Fuair an Turtar Bréige a ghlór sa deireadh thiar, agus thosaigh ag caint arís agus na deora ag sileadh go fras síos a leicne:—

  The Turtle let out a deep sigh and he rubbed his large paw across his two eyes. He looked at Alice and he tried to talk to her, but he could not say [give] a word in one piece, such a strain came to his heart. “You would think there was a bone in his throat strangling [him],” said the Griffin and he began shaking him and hitting him in the back. The Mock Turtle found his voice at long last, and he started talking again as the tears were dripping copiously down his cheeks.

  lapapaw, flipperm
  cuimilrub
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  tocht
  scornachthroat
  tachtadhstrangling, strangulationm
  deoirtearf npl deora
  sileadhdripping, weapingm
  frasCopious, plentiful, abundant
  leacacheekf npl leicne

 • “Is dócha gur beag de do shaol a chaith tú faoin bhfarraige—” (“Níor chaitheas[?] aon chuid de,” arsa Eilís)— “agus is dócha nár cuireadh in aithne do ghliomach riamh thú—” (“D’ith mé gliom—” a dúirt Eilís ach choisc sí í féin faoi dheifir go ndúirt “Níor cuireadh riamh.”) “—agus mar sin de níl aon tuiscint agat cad [implies copula] é an spórt é Cuadraill na nGliomach!”
  “Níl tuiscint ar bith, muise,” a dúirt Eilís. “Cén cineál rince atá ann?”

  “You probably have spent little of your life under the sea—” (“I did not spend any part of it,” said Alice)— “and you have probably never been introduced to a lobster before—” (“I have eaten [Irish is past, but past hab seems better here] lobst—” said Alice but stopped herself in a hurry to say “Never.”) “— and so you have no idea what fun the Lobsters’ Quadrille is!”
  “No idea at all,” Alice said. “What kind of dance is it?”

  coisccheck, stop, restrain, prevent
  tuiscintUnderstanding; wisdom, discernment; thoughtfulness, considerationf

 • “Mar seo,” a dúirt an Ghríobh, “caithfidh gach éinne seasamh in aon líne amháin i ndiaidh a chéile ar an trá—”
  “Dhá líne!” a ghlaoigh an Turtar Bréige. “Róin, turtair, bradáin, agus mar sin díobh: agus ansin nuair a bhíonn na smugairlí róin curtha as an mbealach agaibh—”
  “Tógann sé sin roinnt ama go hiondúil,” a dúirt an Ghríobh ag cur isteach air.
  “—téann gach rinceoir chun tosaigh agus i ndiaidh a chúil dhá uair—”
  “Bíonn gliomach mar pháirtí ag gach éinne,” a dúirt an Ghríobh.

  “Like this,” the Griffin said,”Everyone must stand one after another on the beach—”
  “Two lines!” called the Mock Turtle. “Seals, turtles, salmon, and so on: and then when you have put the jellyfish out of the way—”
  “This usually takes some time” said the Griffin interrupting him.
  “—every dancer goes to the front and afterwards to the back two times—”
  “Everyone has a lobster as their partner,” said the Griffin.

  smugairle r

  Ní cuadraill é an damhsa sin>

 • “Is ea, ar ndóigh,” arsa an Turtar Bréige, “gach éinne chun tosaigh agus ar ais arís dhá uair agus ansin d’aghaidh a thabhairt ar do pháirtí—”
  “—déan malairt ghliomaigh agus tar ar ais go dtí d’áit féin arís,” a dúirt an Ghríobh.
  “Tá a fhios agat ansin,” a dúirt an Turtar Bréige, “go gcaitear—”
  “—na gliomaigh!” dúirt an Ghríobh ag baint an fhocail as béal an Turtair Bhréige agus ag tabhairt léim as a chabhail in airde.
  “—chomh fada amach san fharraige agus a fhéadfaidh tú—”

  “Yes, of course,” the Mock Turtle said, “everyone forward and back two times and face your partner [LC has “set”]—
  —change lobsters and go back to your place again,” the Griffin said.
  “You know then,” said the Mock Turtle, “the lobsters—”
  “—are thrown!” said the Griffin taking the word out of the mouth of the Mock Turtle and making a sudden jump up.
  “;—as far out to sea as you can—”

  he gave a sudden, startled, jump
  cabhailbody; torso; framef
  Léim sé as a chabhail

 • “Snámh ina ndiaidh ansin,” arsa an Ghríobh de scréach.
  “Iompaigh toll thar ceann san fharraige ansin,” arsa an Turtar Bréige agus é a pramsáil timpeall.
  “Malairt ghliomaigh arís!” a dúirt an Ghríobh in ard a ghutha.
  “Gach éinne a theacht i dtír arís ansin, agus—sin é deireadh leis an gcéad bhabhta,” arsa an Turtar Bréige go ciúin mín macánta, agus an dá bheithíoch a bhí fiáin mear roimhe sin, shuigh siad síos go dubhach dobrónach agus iad ag cur a súl trí Eilís.
  “Rince an-deas atá ann, is dócha,” a dúirt Eilís go faiteach.
  [end p 105]

  “Swim after [them] then,” the Griffin said with a screech.
  “Turn bottom over head [somersault] in the sea then,” said the Mock Turtle while prancing around.
  “Change lobsters again!” said the Mock Turtle in a loud voice.
  “Everybody goes on land again, and—that is the end of the first round[figure],” said the Mock Turtle quietly and mildly, and the two beasts that were lively and wild before that sat gloomily and woe-begone and looked at Alice.
  “Seems like a very nice dance,” said Alice timidly.

  Iompaighturnv
  mínsmooth
  macántamacánta
  mín macántatender and mild; quiet and inoffensive
  tollhole
  beithíochbeast
  fiáinwild
  mearQuick, fast, nimble, lively, spirited
  dubhachDismal, gloomy; melancholy, sorrowful
  dobrónachGrieving, afflicted, woe-begone

 • “Ar mhaith leat cuid de a fheiceáil,” a dúirt an Turtar Bréige.
  “Ba mhaith go deimhin,” arsa Eilís.
  “Is ea, bainimis[1st pers plural imp] triail as an gcéad bhabhta!” arsa an Turtar Bréige leis an nGríobh. “Is féidir linn é a dhéanamh gan na gliomaigh, tá a fhios agat. Cé a déarfaidh an t-amhrán?”
  “Ó, abairse an t-amhrán,” arsa an Ghríobh, “Tá sé dearmadta agamsa.”

  “Would you like to see some of it,” the Mock Turtle said.
  “I would indeed,” said Alice.
  “Yes, let’s try the first round!” said the Mock Turtle to the Griffin. “We can do it without the lobsters, you know. Who will sing the song?”
  “O, you say the song,” said the Griffin, “I have forgotten it.”


 • Seo chun an damhsa an bheirt acu. Sheasaídís anois is arís ar chosa Eilíse nuair a thagaidís [thiocfaidís] gairid di, agus bhí a dhá lapa in airde acu araon agus iad á gcroitheadh chun a thaispeáint go [end p 106] raibh siad ag coimeád istigh leis an gceol. Agus bhí an Turtar Bréige ag gabháil an amhráin seo go mall righin brónach:—

  “This is the dance of the two of them. They stood on Alice’s feet when they briefly came to her, both of them had their two paws up and shaking to show that they were keeping in with the music. And the Mock Turtle was singing the song slowly and sadly:—

  gairidshort
  araonboth
  croitheadhshakingm
  coimeádkeeping, observing
  righinTough; tenacious; unyielding, stubborn; Slow, deliberate; lingering, tardy
  brónachsorrowful

 • Dúirt an faoitín leis an seilide, “Géaraigh beagán ar do shiúl.
  Muc mhara atá laistiar dínn; tá sí ag spágáil ar mo chúl.
  Féach na turtair is na gliomaigh ’s iad ag teacht ar aghaidh go binn;
  táid ag fanacht ar an gcladach—an dtiocfaidh tú ag damhsa linn?
  An dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú, an dtiocfaidh tú ag damhsa linn?
  An dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú ag damhsa linn?

  Said the whiting with the snail, “Speed up your walking a little
  A porpoise is behind us; she is shambling on my back.
  Look at the turtles and lobsters; they are coming forward splendidly;
  they are waiting on the shore—will you come dancing with us?
  Will you come? Won’t you come, will you come dancing with us?
  Will you come? Won’t you come, won’t you come dancing with us?

  faoitínwhiting
  seilidesnail, slug
  Géaraighsharpen
  laistiarwest; behind
  spágáilwalk clumsily, shamblevn spágáil
  binnmelodious, sweet sound
  go binnsplendidly
  cladachshorem
  fanstay, wait, remain

 • “Ní féidir leat a shamhlú a dheise a bheidh sé nuair a thógfar[fut aut] is a theilgfear sinn amach sa sáile fuar.”
  Dúirt an seilide, “Rófhada dom!” Bhí amhras air is sceon.
  Ghabh sé buíochas leis an bhfaoitín ach ní thiocfaidh sé ag damhsa leo.
  Ní thiocfadh sé, ní thiocfadh[?] leis, ní thiocfadh ag damhsa leo!
  Ní thiocfadh sé, ní thiocfadh leis, ní thiocfadh leis damhsa leo!

  You cannot imagine the chance it will be when we will be lifted up and thrown out in the cold sea.
  The snail said, “Too far for me!” He was suspicious and scared.
  He thanked the whiting but he would not come dancing with them.
  He would not come, he could not come, he could not come dancing with them.
  He would not come, he could not come, he could not come dancing with them.

  sáilesea, sea waterm
  deisright side; chance, opportunity
  tóglift, raise, take up
  teilgcast, throw
  seilidesnail, slugm
  sceon = scéinfright, terror; wild look; wildness
  amhrasdoubtm
  faoitínwhiting [fish]/td>m
  gabhtake, catcg

 • “Nach cuma an fad a rachfar?” d’fhiafraigh faoitín lách na lann,
  “Beidh a fhios agat go bhfuil talamh ann nuair a fheicfear an cósta thall.
  Dá fhad an tslí ó Éirinn is giorra don Bhreatain sinn.
  Ná bíse tréith[??], a sheilide shéimh, ach tar ag damhsa linn.
  An dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú, an dtiocfaidh tú ag damhsa linn?
  An dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú, nach dtiocfaidh tú ag damhsa linn?”
  [end p 107]

  “Doesn’t matter how far it goes?” asked the kindly and scaly whiting,
  “You will know that there is land when you see the coast beyond.
  The farther we are from Ireland the closer we are to Britain. [LC has England and France]
  “Don’t be feeble/weak, gentle snail, but come dance with us.
  Will you come? Won’t you come, will you come dancing with us?
  Will you come? Won’t you come, won’t you come dancing with us?

  f
  láchPleasant, affable, sociable, friendly
  lannthin place, scale [fish]f
  giorrashortness
  bísvice, screw; spiralf
  seilidesnail, slug
  tréithTrait, characteristic; quality, accomplishment; achievement; trick, pran
  séimhThin, slender; fine, smooth; tenuous, subtle; gentle, sweet-tempered

 • “Go raibh maith agaibh araon; damhsa iontach deas is ea [Munster] é,” arsa Eilís. Ba mhór an faoiseamh di deireadh a bheith leis: “agus is mór mar a thaitin an t-amhrán faoin bhfaoitín liom!”
  “Ó, maidir leis an bhfaoitín,” a dúirt an Turtar Bréige, “bíonn siad—chonaic tú iad, ar ndóigh?”
  [simple past here, but seems like past hab] “Chonaic,” arsa Eilís, “is minic a chonaic mé iad ag dinn—” is chuir sí cosc léi féin go tapa.

  “Thank you both; it’s a really nice dance,” Alice said. It was a great relief for her to be at the end of it: “and I really liked song about the whiting!” “O, as for the whiting,” the Mock Turtle said, they are—you have seen them, of course?
  “I have seen,” Alice said, “I often saw them at dinn—” and quickly restrained herself.

  araonboth
  faoiseamhRelief; alleviation, ease
  maidir leas for, as regards
  coscrestraint, checkm

 • “Níl a fhios agam beo cá bhfuil Dinn,” arsa an Turtar Bréige; “ach má chonaic tú iad, ní foláir nó tá a fhios agat cén dreach atá orthu.”
  “Is dóigh liom é,” a dúirt Eilís go smaointeach. “Bíonn a n-eireaball ina mbéal acu—agus iad clúdaithe le grabhróga aráin.”
  “Tá dul amú ort faoi na grabhróga,” a dúirt an Turtar Bréige: “Thiocfadh grabhróga díobh san fharraige. Ach is ina mbéal a bhíonn a n-eireaball ceart go leor; agus is é an fáth atá leis sin—” rinne an Turtar Bréige méanfach ag an bpointe sin agus dhún a dhá shúil. “Inis an fáth di agus mar sin de,” a dúirt sé leis an nGríobh.

  “I don’t know where the Dinn live,” The Mock Turtle said; “but if you saw them, you must know what they look like.”
  “I think,” said Alice thoughtfully. “They have their tails in their mouths—and they are covered with bread crumbs. “
  “You are mistaken about the crumbs,” the Mock Turtle said. “Crumbs would come off them in the sea. But the tails in their mouths is right enough; the reason for that is—” the Mock Turtle yawned at that point and closed its eyes. “Tell her why and so on,” he said to the Griffin.

  ní foláirit is necessary
  dreachFacial appearance; look, expression; aspect; face; frontm
  clúdaithecovered
  amú Wasted, in vain; astray
  méanfachyawnf

 • “Seo mar atá,” a dúirt an Ghríobh, “theastaigh uathu dul leis na gliomaigh chuig an damhsa. Caitheadh amach san fharraige mar sin iad. Thit siad chomh fada sin go ndeachaigh a n-eireaball i bhfostú ina mbéal. Ní fhéadfaí na heireabaill a bhaint amach arís.”
  “Táim fíorbhuíoch díot,” arsa Eilís, “is an-spéisiúil an scéal é. Ní raibh an oiread sin ar eolas agam faoi na faoitíní roimhe seo.”
  “D’fhéadfainn a lán eile a insint duit, dá mba mhian leat,” a dúirt an Ghríobh. “An bhfuil a fhios agat cén t-iasc is plámásaí?”
  “Is eagal liom nach bhfuil a fhios,” a dúirt Eilís. “Ní raibh a fhios agam go bhféadfadh na héisc a bheith plámásach fiú.”
  [end p 108]

  “This is how it is,” said the Griffin, “they wanted to go with the lobsters to the dance. So they were thrown out in the sea like them. They fell so far that their tails were caught in their mouths. The tails could not be taken out again.
  “Ï am truly thankful to you,” Alice said, “The story is very interesting. I did not know so much about whitings before this.”
  “I can tell you a lot more, if you wish,” the Griffin said. “Do you know what fish is a flatterer?”
  “I fear I do not know,” Alice said. “I did not know that fish could flatter.

  fostúcatching, entanglingm
  miandesiref
  eagalfearful, timorous

 • “Muise, bíonn a bhformhór mór an-sleamhain, an bhfuil a fhios agat? Ach is é an plás an ceann is measa díobh gan amhras,” a dúirt an Ghríobh go sollúnta. “D’fhéadfadh ribe róibéis ar bith é sin a insint duit.”
  “Agus an bhfuil iasc ar bith ann nach mbíonn plámásach?” a d’fhiafraigh Eilís.
  “Na concair, deile!” a ghlaoigh an Ghríobh go láidir.
  “Ní thuigim thú, a dhuine uasail,” a dúirt Eilís go híseal, “mar níl a fhios agam cad is “concair” ann.”
  “Eascannaí móra is ea iad sin,” a dúirt an Turtar Bréige. “Níl bladar ná plámás ar bith a roinnt leo.”

  “Indeed, the majority are very slippery, you know? But the flatterer is the worst of them without doubt,” the Griffin said solemnly. “Any shrimp can tell you that.”
  “And are there any fish that are not flatterers?” Alice asked.
  “The conger eels, what else!” the griffin said loudly.
  “I don’t understand you, sir,” Alice said softly, “because I do not know what a ‘Conger’ is.
  “Those are big eels,” the Mock Turtle said. “They do not have any share of cajolery or flattery.”

  formhórGreater part, majoritym
  sleamhainsmooth, slippery
  pláslevel place, smooth patch; flattery
  sollúntasolemn
  is measaworst
  ribe róibéisshrimp, prawnm
  concarconger eelm
  deile = cad eilewhat else
  láidirstrong
  Eascanneelf
  bladarcajolery, flatterym

 • “Féach,” arsa an Ghíobh, “inis dúinn beagán faoi do chuidse eachtraí.”
  “D’fhéadfainnse gach dár[?] tharla dom a insint daoibh—ón maidin inniu i leith [?],” a dúirt Eilís agus beagán scátha uirthi, “ach ní fhéadfainn dul siar go dtí an lá inné, mar is éagsúil an duine a bhí ionam an uair sin.”
  “Mínigh thú féin,” a dúirt an Turtar Bréige.
  “Ní hea, ní hea! Inis na heachtraí ar dtús,” a dúirt an Ghríobh go mífhoighneach, “glacann míniúcháin an oiread sin ama.”

  “Look,” said the Griffin, “tell us a little about your adventures.”
  “I can tell you all that happened to me—from this morning […],” said Alice a little shyly, “but I could not go back to yesterday, because I was a different person then” [faux copula with i]
  “Explain yourself,” said the Mock Turtle.
  “No, no! Tell the adventures first,” said the Griffin impatiently, “explanations take so much time.”

  eachtraadventuref
  scáthshadow, shadem gs scátha
  éagsúilunlike, dissimilar; different, various, diverse
  mífhoighneachimpatient
  míniúchánexplanationm gs npl míniúcháin
  ar ar tharlapast indirect relative

 • Thosaigh Eilís mar sin ag cur síos ar ar tharla di ón gcéad uair a chonaic sí an Coinín Bán. Chuir an insint iarracht den imní uirthi ar dtús, mar bhí an dá bheithíoch chomh gar sin di, ceann acu ar gach aon taobh, agus a dhá súil agus a mbéal chomh leathan sin ar oscailt. Ach mhéadaigh ar a misneach de réir a chéile. D’fhan na héisteoirí ina dtost ar fad, go dtí gur thosaigh sí ar an gcaoi ar aithris sí “Athair Liam” don Speig Neanta agus gur tháinig na focail amach as a béal ina dtranglam ceart. Tharraing an Turtar Bréige anáil fhada ansin go ndúirt, “Nach aisteach an scéal é sin!”
  “Is ar éigean a d’fhéadfadh sé a bheith ní b’aistí,” a dúirt an Ghríobh.
  [end p 109]

  Alice thus began to describe what had happened to her since she first saw the White Rabbit. Attempting the narration gave her anxiety at first, because the two beasts were so close to her, one on each side, their eyes and their mouths so wide open. But her courage increased gradually. The listeners remained silent throughout it, until she began to recite “Father Liam” to the wooly caterpillar and the words came out of her mouth in a proper clutter. The Mock Turtle took a deep breath and then said, “Isn’t that a strange story!”
  “It could hardly have been stranger,” the Griffin said.

  ar ar tharlapast indirect relative
  beithíochbeast
  garnear
  méadaighincrease, multiply; enlarge, augment; grow bigger
  misneachcouragem
  éisteoirlistenerm
  tostsilencem
  caoiway, path; manner; mean, opportunity; order, (proper) conditionf
  aithrisnarrationf
  tranglamCrowded confusion; clutter, tangle, disorderm
  aistístrangercomp aisteach
  ar éigeanhardly

 • “Tháinig na focail amach ina dtranglam ceart,” a dúirt an Turtar Bréige leis féin go smaointeach. “Ba mhaith liom í a chloisteáil ag aithris dán éigin anois. Abair léi tosú.” D’amharc sé ar an nGríobh amhail is dá mbeadh údarás éigin aige ar Eilís.
  “Seas suas agus aithris ‘Bhí an leisceoir ag clamhsán’,” a dúirt an Ghríobh.

  “The words came out in a proper clutter,” the Mock Turtle said to himself thoughtfully. “I would like to hear her recite a some poem now. Tell her to begin.” He looked at the Griffin as if he had some authority over Alice.
  “Stand up and recite ‘The idler was complaining’,” the Griffin said.

  tranglamCrowded confusion; clutter, tangle, disorderm
  aithrisnarrationf
  amhaillike, as
  údarásauthoritym
  leisceoirlazy person, idlerm
  clamhsángrumble, complaintm

 • “Nach uafásach an chaoi a dtugann na beithígh orduithe do dhuine á iarraidh air[?] ceachtanna a aithris!” a dúirt Eilís léi féin. D’éirigh sí ina seasamh ina dhiaidh sin féin agus thosaigh á rá, ach bhí a ceann lán de Chuadraill na nGliomach agus is ar éigin a bhí a fhios aici cad a bhí sí a rá. Is an-aisteach an chuma a bhí ar na focail:—

  “Isn’t it awful how the beasts give orders to a person asking her to recite lessons!” Alice said to herself. She stood up herself after that and began to say [it], but her head was full of the Lobsters’ Quadrille and she hardly knew what she was saying. Very strange was the appearance of the words:—

  caoiway, path; manner; mean, opportunity; order, (proper) conditionf
  uafásachhorrible, terrible
  beithíochbeast

 • “Bhí an Gliomach ag clamhsán is chualas [Munster] a ghlór:
  ‘Cuirfead [Munster] siúcra ar mo [cuid???] ghruaig, tá mé bruite rómhór.’
  Ar a chnaipí ’s ar a bheilt a chuireann sé dreach
  lena shrón is ansin sánn sé a choisíní amach.
  Nuair is tirim an gaineamh siúd é ag imirt cleas
  is ag magadh faoi shiorcanna mara gan mheas.
  Le linn an lán mara tig siorcanna thart,
  ’s ar an nGliomach ansin bíonn imeagla cheart.”

  “The Lobster was complaining and I heard his voice:
  ‘I will put sugar on my hair, I am overcooked.’
  On his buttons and on his belt it gives a look
  with his nose and then he presses his toes out.
  When yonder sand is dry he plays a trick
  and joking disrespectfully about sharks.
  With high tide the sharks come around,
  and the lobster then is truly terrified.”

  clamhsángrumble, complaintm
  bruitefiery; Mean, good for nothing; cooked
  cnaipebuttonm
  beiltbeltf
  dreachFacial appearance; look, expression; aspect; face; frontm
  sáigh Thrust; stab; push, press; dart, lungepres sánn
  gaineamhsandm
  cleastrick, feat
  siorcshark; jerkm pl siorcanna
  muirseaf gs pl mara
  imeaglaGreat fear, terror, dreadf

 • “Is an-éagsúil é sin leis an leagan a deirinnse [deir not lenited] nuair a bhíos óg,” a dúirt an Ghríobh.
  “Níor chuala mise riamh cheana é,” arsa an Turtar Bréige, “ach feictear dom gur deargsheafóid atá ann.”
  Ní dúirt Eilís dada: bhí sí ina suí lena ceann ina lámha ag fiafraí di féin a dtitfeadh aon rud amach ceart arís go deo.
  “Ba mhaith liom míniú a fháil air,” arsa an Turtar Bréige.
  “Níl sí in ann é a mhíniú,” a dúirt an Ghríobh go deifreach, “Lean ort leis an gcéad rann eile.”
  [end p 110]

  “This is very different from the version I learned when I was young,” the Griffin said.
  “I have never heard it before,” said the Mock Turtle, “but it seems to me to be utter nonsense.”
  Alice said nothing: She was sitting with her head in her hands asking if anything would ever fall out right again.
  “I would like an explanation of it,” the Mock Turtle said.
  “She cannot explain it,” the Griffin said hurriedly, “Continue with the next verse.”

  éagsúilUnlike, dissimilar
  leaganfelling, lowering, setting, arranging, versionm
  deifreachHurried, in a hurry
  rannversem

 • “Ach céard faoina choisíní?” a d’fhiafraigh an Turtar Bréige go daingean. “Conas a d’fhéadfadh sé iad a chasadh amach lena shrón, an bhfuil a fhios agat?”
  “Is é an chéad seasamh sa bhailé atá ann,” arsa Eilís; ach chuir an scéal trína chéile ar fad í, agus ba mhór léi ábhar an chomhrá a athrú.
  “Lean ort leis an gcéad rann eile,” a dúirt an Ghríobh, “Is le ‘Chuas[chuathas?] thar a ghairdín’ a thosaíonn sé.”
  Ní bhfuair Eilís inti féin gan [?] géilleadh, agus rinne sí rud air, cé go raibh sí cinnte go dtiocfadh sé uile amach mícheart. Lean sí uirthi, mar sin, agus bhí creathán ina glór:—

  “But what about the toes?” the Mock Turtle asked firmly. “How could he turn them out with his nose, do you know?”
  “It is the first position in ballet,” Alice said; but the whole story confused her, and she wanted to change the subject.
  “Continue with the next verse,” the Griffin said, “It begins with ‘I walked past his garden’.” Alice did not find it in herself not to surrender, and she did something to it, that she was sure it would all come out wrong.

  daingeanFortified, solid; strong; firm
  cuascavity; hollow, recess; cove, creek
  géilleadhsubmission, surrender; obedience, subjection; acceptance, compliancem

 • “Chuas thar a ghairdín is chonac pióg mhéith
  á hithe ag Pantar is Ceann Cait araon.
  D’ith an Pantar an t-anlann, an crústa is an fheoil,
  an mhias ’fuair[??] an Ceann Cait mar chiondáil den lón.
  Ghlac an Ceann Cait ón bPantar le chuile dhea-mhéin
  an spúnóg ar deireadh mar fhéirín dó féin.
  Sciob an Pantar an scian is an ghabhlóg go hait
  ’s mar chríoch ar an mbéile is ea d’ith an—”

  I walked across the garden and saw a juicy pie
  eaten by both a panther and an owl.
  The Panther ate the sauce, the crust and the meat,
  the dish the owl got as a lunch ration.
  The owl took from the Panther with all the good grace
  the spoon finally as a gift for himself.
  The Panther strangely snatched the knife and fork.
  and as the end of the meal, ate the —

  </ta
  Ceann CaitHorned owl
  piógpief
  méithFat; rich, fertile; mellow, juicy
  araonboth
  miasdish, board, slab, tablef
  ciondáilration, allowancef
  mhéinMind, dispositionf
  féiríngift, presentf
  sciobsnatch
  gabhlógforkf
  aitPleasant, likeable; Fine, excellent; Comical; queer

 • “Cén mhaith duit a leithéid sin uile a aithris?” arsa an Turtar Bréige ag teacht roimpi, “mura ndéanfaidh tú é a mhíniú fad is a bheidh tú á rá? Níor chuala mé aon rud riamh ba mhó a chuir trína chéile mé.”
  “Is ea, is dóigh liom go mb’fhearr duit éirí as,” a dúirt an Ghríobh, agus bhí ríméad ar Eilís an cead sin a fháil.
  “An mbainfimid triail as babhta eile de Chuadraill na nGliomach?” a d’fhiafraigh an Ghríobh, “Nó arbh fhearr leat go ndéarfadh an Turtar Bréige amhrán eile?”

  “Why do you want to recite all this?” said the Mock Turtle coming before her, “if you will not explain it while you are saying it? I never heard anything that confused me more.”
  “Yes, I think the best for you is to quit,” said the Griffin, and Alice was delighted to get that permission.
  “Will we try another round of the Lobsters’ Quadrille?” asked the Griffin, “or would you prefer the Mock Turtle would sing another song?”

  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  aithrisnarrationf
  ríméadGladness; joyous pridem
  ceadleave; permission
  babhtabout, spell, turn; time, occasion

 • “Ó, amhrán eile, le bhur dtoil, má tá an Turtar Bréige chomh lách,” a d’fhreagair Eilís leis an oiread sin foinn gur ghoill sí ar an nGríobh. “Hm! Beatha duine a thoil, is dócha,” a dúirt seisean. “Abair ‘Súp an Turtair’ di, a mhic ó[?]!”
  Lig an Turtar Bréige osna fhada as, agus cé go raibh tocht air, dúirt sé an t-amhrán seo a leanas de ghlór snagach:—

  “O, another song, please, if the Mock Turtle is so kind,” Alice answered with so much desire that she offended the griffin. “Hm! No accounting for taste,” he said. Sing ‘Turtle Soup’ to her, o son
  The Mock Turtle let out a long sigh, and although he he had an emotional catch, he sang the following song in a sobbing voice:—

  bhuryour
  toilWill; inclination, desire, wishf
  láchPleasant, affable, sociable, friendly
  fonnDesire, wish, inclination, urge.m gs foinn
  goillgrieve, pain; afflict, distress; vex, hurt.
  Beathalifef
  tochtEmotional catch; deep emotion.m
  lean asFollow from
  snagach Gasping, sobbing

 • “Súp fíor-sho-bhlasta, glas is méith,
  ag fanacht linn sa scála cré.
  Cé nach mbeadh aige ann mórdhúil?
  Súp an tráthnóna, fíorthogha an tSúip!
  Súp an tráthnóna, fíorthogha an tSúip!
  Fíorthogha an tSú–úip!
  Fíorthogha an tSú–úip!
  Sú–úp an trá–áthnóna,
  Fíorthogha, fíorthogha an tSúip!
  [end p 112]

  A truly delicious soup, green and juicy,
  waiting for us in the clay bowl.
  Who wouldn’t have a great desire?
  Evening soup, the perfect soup!
  Evening soup, the perfect soup!
  Perfect is the soup!
  Perfect is the soup!
  Soup of the evening
  Soup of the evening
  Perfect, perfect is the soup!

  scálaBasin, bowl; measure; scale
  créclayf
  dúilElement; Desire, fondness, liking, cravingf
  toghaPick, choice [best]

 • “Súp fíor-sho-bhlasta. Nach cuma faoi iasc
  nó faoi aon chineál eile bia—’s cé
  nach mbeadh aige ann mórdhúil?
  Súp an tráthnóna, fíorthogha an tSúip!
  Súp an tráthnóna, fíorthogha an tSúip!
  Fíorthogha an tSú–úip!
  Fíorthogha an tSú–úip!
  Sú–úp an trá–áthnóna,
  Fíorthogha, fíorthogha AN TSÚIP!”

  A truly delicious soup, don’t care about fish
  or about any other kind of food
  wouldn’t he have a great desire?
  Evening soup, the perfect soup!
  Evening soup, the perfect soup!
  Perfect is the soup!
  Perfect is the soup!
  Soup of the evening
  Perfect, perfect is the SOUP! • “Abair an loinneog arís!” a ghlaoigh an Ghríobh agus bhí an Turtar Bréige ar tí a tosú, nuair a chualathas gáir i bhfad uathu a dúirt “Tá an triail ag tosú!”
  “Téanam ort!” a liúigh an Ghríobh agus rug sé ar lámh Eilíse agus d’imigh faoi dheifir gan fanacht go gcloisfeadh sé deireadh an amhráin.
  “Cén triail atá ann?” a d’fhiafraigh Eilís agus saothar uirthi leis an rith; ach ní dúirt an Ghríobh ach “Téanam ort!” agus is tapúla a thosaigh sé ag rith. Lena linn sin chualathas na focail bhrónacha [lenited because previous word ends in a slender consonant] seo ag dul i léig ar an ngaoth:—

  “Sing the chorus again!,” called the Griffin and the Mock Turtle was about to start when a shout from the distance was heard saying “The trial is beginning!”
  “Come on!” shouted the Griffin and he caught Alice by the and and hurried away without waiting to hear the end of the song
  “What trial is it?: asked Alice panting with the running; but the Griffin only said “Come on!” and he began running faster. During this these sad words were heard fading in the wind:—

  loinneogrefrain, chorusf
  ar tíabout to
  gáir cry, shoutf and v
  Téanam abhaileLet’s go home
  liúighyell, shoutv
  tapúilQuick, speedy, activecomp tapúla

 • “Sú-úp an trá-áthnóna,
  Fíorthogha, fíorthogha an tSúip!”

  “Evening soup
  Perfect, perfect is the soup!


Nótaí faoi scéalta

Táimid go léir fós sláintiúil
Tá a árasán féin ag mo mhac is óige anois
Táimid ag bogadh a chuid rudaí ansin go mall
Tá a lán rudaí aige
Tá go leor fadhbanna sláinte aige
Ní féidir leis carr a thiomáint
Teastaíonn go leor cabhrach uaidh


TG 4