Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na mí Aibreáin 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VII: Cóisir Tae na nGealt [gpl]
Tea Party of the Crazy People
Cóisirfeast, banquet, party; attendant groupf
gealtCrazy person, lunaticf

 • Bhí bord arna leagan faoi chrann os comhair an tí agus bhí an Giorria Márta agus an Haitéir ina suí aige: bhí Luch Chodlamáin ina suí eatarthu agus í ina sámhchodladh, agus bhí an bheirt eile ag baint feidhm aisti mar chúisín, a [singular because of beirt?] n-uillinneacha ina luí uirthi, agus iad ag comhrá le chéile os a cionn. “An-mhíchompordach don Luch Chodlamáin,” a smaoinigh Eilís; “ach is ina codladh atá sí; is dócha mar sin nach miste léi.”

  A table was set under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were sitting at it: A dormouse was sitting between them and it was peacefully sleeping, and the other two were making use of it as a cushion, their elbows lying on it and they were conversing together over its head, “Very uncomfortable for the dormouse,” thought Alice; “but it is sleeping, so it probably doesn’t mind.”

  arnaOn his, her, its, their, having been … with vn
  feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
  cúisíncushionm

 • Is mór an bord a bhí ann, ach bhí an triúr acu bailithe le chéile ag cúinne amháin de: “Níl áit ann! Níl áit ann!” a ghlaoigh siad nuair a chonaic siad Eilís ag teacht. “Tá neart áite [gs] ann!” a dúirt Eilís go míshásta, agus shuigh sí síos i gcathair [s/b cathaoir ?] uilleach mhór ag ceann an bhoird.

  The table was big, but the three of them were gathered together at one corner of it. “There is no place! There is no place!” they called when they saw Alice coming. “There are plenty of places!” said Alice unhappily, and she sat down in a big armchair at the head of the table.

  Is mór an bord a bhí annThe table was big Fronting Is mór
  bailighCollect, gather
  neart Strength; force, power; plenty

 • “Bíodh fíon agat,” a dúirt an Giorria Márta go plásánta.
  D’fhéach Eilís ar fud an bhoird, ach ní raibh dada air ach tae. “Ní fheicim fíon ar bith,” a d’fhreagair sí.
  “Níl fíon ar bith ann,” a dúirt an Giorria Márta.
  “Níor mhúinte an mhaise duit é, mar sin, é a thairiscint dom,” a dúirt Eilís agus místá uirthi.

  “Have some wine,” said the March Hare smoothly/blandly.
  Alice looked all over the table, but there was only tea on it. “I don’t see any wine,” she answered.
  “There is no wine at all,” said the March Hare.
  “You were not taught manners, so [to] offer it to me,” said Alice with a frown.

  Bíodh fíon agat“Let there be wine”3rd pers imperative
  múintetaught; Well-taught, well-behaved, mannerly, polite
  maiseAdornment, beauty; becomingness, comeliness; manner
  tairiscintoffer, bid
  místáDisapproving look, frown

 • “Níor mhúinte an mhaise duitse suí síos gan chuireadh,” a dúirt an Giorria Márta.
  “Ní raibh a fhios agam gur leatsa an bord,” a dúirt Eilís: “tá áiteanna leagtha air dá lán níos mó ná triúr.”
  “Ba chóir do chuid gruaige a ghearradh,” a dúirt an Haitéir. Bhí sé ag féachaint ar Eilís go fiosrach ar feadh tamaill fhada agus ba é sin an chéad chaint uaidh.
  “Ba chóir duitse foghlaim gan caint phearsanta a chaitheamh,” a dúirt Eilís sách dian: “is an-drochmhúinte atá sé.”

  You were not taught manners, to sit down without an invitation,” said the March Hare.
  “I did not know the table was yours,” said Alice: “There are places set on it for many more than three people.”
  “Your hair should be cut,” said the Hatter. He had been looking at Eilís curiously for a long time and this was the first speech out of him.
  “You should learn not to speak personally,” said Alice quite intensely: “It is very rude”

  gan chuireadhwithout an invitationgan lenites sometimes
  fiosrachnquiring, inquisitive
  pearsantapersonal
  sách Full, sated, satisfied; enough
  dianntense, vehement; hard, severe

 • D’oscail an Haitéir a dhá shúil an-leathan nuair a chuala sé é sin; ní dúirt sé ach, “Cén chosúlacht atá idir fiach dubh agus deasc scríbhneoireachta [gen]? ”
  “Féach, beidh spórt againn anois!” a smaoinigh Eilís. “Is deas liom gur ag cur tomhaiseanna atá siad—sílim gur féidir liom é sin a fhreagairt,” a dúirt sí os ard.
  “An síleann tú gur féidir leat an freagra a fháil?” a dúirt an Giorria Márta.
  “Sílim go cinnte,” a dúirt Eilís.

  The Hatter opened his eyes very wide when he heard this; but he only said “Why is a raven like a writing desk?”
  “Look, we will have fun now!” thought Alice. “I am glad they are making riddles—I think I can answer that,” she said out loud.
  “Do you think you can get the answer?” said the March Hare.
  “I definitely think [so],” said Alice.

  cosúlachtLikeness; appearance, resemblancef
  fiach dubhravenm
  deascdeskf
  scríbhneoireachtwritingf gs scríbhneoireachta

 • “Ba chóir duit an rud atá i gceist agat a rá mar sin,” a dúirt an Giorria Márta.
  “Déanaimse é sin,” a dúirt Eilís go tapa; “ar a laghad—ar a laghad bíonn an rud a deirim i gceist agam—is mar a chéile an dá rud, tá a fhios agat.”
  “Ní mar a chéile ar chor ar bith iad!” a dúirt an Haitéir. “Bheadh sé chomh maith agat a rá gurb ionann ‘Feicim a n-ithim’ agus ‘Ithim a bhfeicim’!”
  “Bheadh sé chomh maith agat a rá,” dúirt an Giorria Márta ag cur leis an scéal, “gurb ionann ‘Is maith liom a bhfaighim’ agus ‘Faighim ar maith liom’!”

  “So you should then say what you mean/is at issue,” said the March Hare.
  “I do that,” said Alice quickly; “At least—At least I mean what I say/what I say is at issue— the two things are the same, you know.”
  “They are not the same at all!” said the Hatter. “You might as well say ‘what I eat’ is the same as ‘what I say’!”
  “You might as well say,” said the March Hare adding to the story, “‘I like what I get’ is the same as ‘I get what I like’!”

  An rud atá i gceistwhat is in question, at issueNot necessarily in response to a specific question
  ag cur leis an scéaladding to the tale

 • “Bheadh sé chomh maith agat a rá,” a dúirt an Luch Chodlamáin féin, “gurb ionann ‘Codlaím nuair a análaím’ agus ‘Análaím nuair a chodlaím’!”
  “Is mar a chéile leatsa iad,” a dúirt an Giorria Márta. Bhí deireadh leis an gcomhrá ar feadh tamaill agus bhí tost ann scaitheamh, fad is a bhí Eilís ag iarraidh smaoineamh ar a raibh ar eolas aici faoi fhiacha dubha agus deasca scríbhneoireachta, agus ba bheag an méid sin.

  “You might as well say,” said the dormouse itselt, “‘I sleep when I breathe’ is the same as ‘I breathe when I sleep’!”
  “The same for your,” said the March Hare, That was the end of the conversation for a while and there was silence for a spell, while Alice tried to think of what she knew about ravens and writing desks, and that was very small.

  tostsilencem
  scaitheamhSpace of time, while, spellm esp. Conn.

 • Ba é an Haitéir ba thúisce a labhair arís. “Cén lá den mhí atá ann?” a d’fhiafraigh sé ag casadh ar Eilís: bhí a uaireadóir bainte amach as a phóca aige, agus bhí sé ag breathnú go míshuaimhneach air, á chroitheadh gach re seal, agus a choinneáil lena chluas.
  Smaoinigh Eilís tamall agus ansin, “An ceathrú lá,” a dúirt sí.

  It was the Hatter who first spoke again. “What day of the month is it?” he asked turning to Alice: His watch was taken out of his pocket, and he was looking uneasily at it, shaking it intermittently, keeping it by his ear.
  Alice thought a while and then she said, “The fourth day.”

  túisceSooner, rather; first
  míshuaimhneachUneasy, restless, perturbed
  croitheadhshaking
  á chroitheadhshaking itpronoun object of a verbal noun
  garch re sealintermittently (lit. “every second time”)

 • “Dhá lá mícheart!” arsa an Haitéir le hosna. “Dúirt mé leat nach réiteodh im leis na hoibreacha!” a dúirt sé ag féachaint le fearg an an [??] nGiorria Márta.
  “Ba é an t-im ab fhearr é,” a d’fhreagair an Giorria Márta go maolchluasach.
  “Ba é, ach ní foláir nó chuaigh roinnt grabhróg isteach freisin,” a dúirt an Haitéir go crosta: “Ba chóir duit gan é a chur isteach le scian an aráin.”

  “Two days wrong!” said the Hatter with a sigh. “I told you butter would not fix the works [??] he said looking with anger at the March Hare.
  “It was the best butter,” answered the March Hare sheepishly
  “It was, but some crumbs must have gone in was well,” said the Hatter crossly: “You should not put it in with the bread knife.”

  maolchluasachsheepishlylit. “droop-eared”
  osnasighf
  Ní foláirIt is necessary
  grabhrógcrumbf

 • Bhain an Giorria Márta an t-uaireadóir den Haitéir agus d’fhéach air go gruama: thum sé ansin é ina chupán tae, agus d’fhéach arís air: ach níor fhéad sé smaoineamh ar aon rud ab fhearr le rá ná a chéad ráiteas, “Ba é an t-im ab fhearr é, tá a fhios agat.”
  Bhí Eilís ag breathnú thar a ghualainn go fiosrach. “Nach aisteach an t-uaireadóir é!” a dúirt sí. “Insíonn sé lá na míosa [
  gen] duit, ach ní insíonn sé cén t-am sa lá atá ann!”
  “Cén fáth a n-inseodh?” a dúirt an Haitéir de mhonabhar. “An insíonn d’uaireadóirse cén bhliain atá ann?”

  The March Hare took the watch from the Hatter and looked at it gloomily: Then he dipped it in his cup of tea and looked at it again: but he could not think of anything better to say than his first statement, “Ït was the best butter, you know.”
  Alice was looking over his shoulder inquisitively. “Isn’t it a strange watch!” she said. “It tells you the day of the month, but it does not tell what time of the day it is!”
  “Why would it tell?” said the Hatter murmuring. “Does your watch tell what year it is?”

  tum Dip, immerse; plunge, dive
  ráiteasstatementm
  gualainnshoulderf
  fiosrach Inquiring, inquisitive
  monabharmurmuringm

 • “Ní insíonn ar ndóigh,” a d’fhreagair Eilís go pras: “Is é sin toisc go mbíonn an bhliain chéanna ann chomh fada sin.” “Is é a fhearacht sin é i gcás m’uaireadórasa,” a dúirt an Haitéir.
  Bhí mearbhall ar Eilís. Chonacthas di nach raibh brí ar bith le ráiteas an Haitéara ach ba Ghaeilge a bhí ann. “Ní rómhaith a thuigim thú,” a dúirt sí chomh múinte agus ab fhéidir léi.
  “Tá an Luch Chodlamáin ina codladh arís,” a dúirt an Haitéir agus dhoirt sé beagán tae ar a srón.
  Chroith an Luch Chodlamáin a ceann go mífhoighneach, agus dúirt sí gan a súile a oscailt, “Is ea, go díreach, bhí mé chun an rud ceannann céanna a rá mé féin.”
  “Ar thomhais tú an tomhais go fóill?” a dúirt an Haitéir agus é ag casadh ar Eilís arís.

  “Of course it doesn’t tell,” answered Alice promptly: “That is because the year is the same for so long.” “It is the same case with my watch,” said the Hatter.
  Alice was confused. The speech of the Hatter had no meaning though it was Irish. “I don’t understand you very well,” she said as politely as she could.
  “The Dormouse is asleep again,” said the Hatter and poured a little tea on his nose
  THe Dormouse shook its head impatiently and said without opening its eyes, “Yes, exactly, I was going to say the same thing myself.”
  “Have you guess the riddle yet?” said the Hatter and turned to Alice.

  prasQuick, prompt
  Chonacthas di nach raibh brí“Looked like there was no sense”
  fearachtLike, as, in the manner of
  brístrength, vigor, meaning

 • “Níor thomhais. Éirím as,” a dúirt Eilís: “Cad é an freagra?”
  “Níl tuairim dá laghad agam,” a dúirt an Haitéir.
  “Ná agamsa ach an oiread,” a dúirt an Giorria Márta.
  Lig Eilís osna thuirseach. “Feictear dom go bhféadfadh sibh nithe ab fhearr a dhéanamh,” a dúirt sí, “ná an t-am a chur amú le tomhaiseanna nach bhfuil freagraí orthu.”
  “Dá mbeadh an oiread aithne agat ar an Am agus atá agamsa,” a dúirt an Haitéir, “ní labhrófá faoina chur amú. Pearsa atá san Am.”

  “No guess. I quit,” said Alice: “What is the answer?”
  “I have not the least idea,” said the Hatter.
  “Nor I either,” said the March Hare.
  Alice let out a tired sigh, “It seems to me that you could do no better,” she said, “than to waste the time with riddles that do not have answers.”
  “If you knew Time as well as I do,” said the Hatter “You would not talk about wasting it. Time is a person.”

  tomhais Measure; weigh, gauge, estimate; Guess
  tuairimopinion, ideaf
  ach oirendno more than, either
  osnasighf
  amúwasted, in vain
  Pearsapersonf
  Pearsa atá san AmTime is a personcf. Muinteoir atá in mé “I am a teacher”

 • “Ní thuigim cad atá i gceist agat,” a dúirt Eilís. “Ní thuigeann ar ndóigh!” ag baint croitheadh as a cheann le teann dímheasa. “Déarfainn nár labhair tú riamh leis an Am!”
  “B’fhéidir nár labhair,” a d’fhreagair Eilís go faichilleach, “ach tá a fhios agam gur gá dom an t-am a bhualadh nuair a bhímse [
  emph pres hab ]ag foghlaim ceoil.”

  “I do not understand what you mean,” said Alice. “Don’t understand of course!” shaking his head with forceful contempt. “I would say you never spoke with Time.”
  “Perhaps I did not speak,” answered Alice carefully, “but I know I have to beat the time when learning music.

  teannStrength, force; Power, authority; Support, backing; resource m
  dímheasDisrespect, contemptm gs dímheasa
  faichilleachCareful, cautious

 • “Sin é an míniú ar an scéal, arú,” a dúirt an Haitéir. “Níor lú air an sioc ná bualadh. Anois dá mbeifeá an-mhór leis, dhéanfadh sé leis [??] an gclog duit cibé rud ba mhian leat. Cuir i gcás go mbeadh sé a naoi a chlog ar maidin, an t-am go baileach le ceachtanna a thosú, níor ghá duit ach focal a chur i gcluas an Ama, agus rachadh an clog timpeall i bprap na súl. Leathuair tar éis a haon, am don dinnéar!”
  (“Faraor nach é an t-am sin anois,” a dúirt an Giorria Márta de chogar.)
  “Bheadh sé sin thar cionn, go deimhin,” a dúirt Eilís go smaointeach: “ach ansin—ní bheadh ocras orm, tá a fhios agat.”

  “That is the explanation of the story, ah,” said the Hatter, “Time hates nothing more than being beaten. Now if you were very close with him, he would make the clock do whatever thing you wanted. Suppose it would be nine o’clock in the morning, exactly the time to start lessons, you just had to put a word in the ear of Time, and the clock would go around in a blink of the eyes. Half past one, time for dinner!”
  (“Alas, that is not the time now,” said the March Hare in a whisper)
  “That would be excellent, certainly,” said Alice thoughtfully: “but then—I wouldn’t be hungry, you know.”

  míniúExplanation, interpretationm
  arúah
  siocfrostm
  Níor lú air an sioc ná bualadhTime hates nothing more than being beaten[idion]
  clogbell; clockm
  cibéwhoever/whatever/whichever
  miandesiref
  Cuir i gcássuppose
  baileachexact
  prapPrompt, sudden
  i bprap na súlin a blink of the eyes
  faraoralas
 • “Ní bheadh ar dtús, b’fhéidir,” a dúirt an Haitéir: “ach d’fhéadfá leathuair tar éis a haon a bheith agat chomh fada agus ba mhian leat.”
  “An é sin an chaoi a n-oibríonn tusa é?” a d’fhiafraigh Eilís.
  Chroith an Haitéir a chloigeann go brónach. “Ní hé!” a d’fhreagair sé. “Thiteamar amach lena chéile mí an Mhárta seo caite—go díreach sula ndeachaigh seisean as a mheabhair, tá a fhios agat—” (thaispeáin sé an Giorria Márta lena spúnóg,) “—ba é an cheolchoirm mhór é a bhí á tabhairt ag an mBanríon Hart, agus bhí ormsa amhrán a rá:

  “Not at first, perhaps,” said the Hatter: “but you could have it be half oast one as long as you want.”
  “Is that how you work it?” asked Alice.
  The Hatter shook his head sadly. “No!” he answered. “We fell out/quarreled with each other last March—just before he went out of his mind, you know—” (he pointed out the March Hare with his spoon,) “—it was the big concert given by the Queen of Hearts, and I had to say a song:

  taispeáinshow; indicate, point outv

 • ‘Trilsigh, trilsigh, a ialtóg chaol!
  Níl sin againn, fios do scéil!’

  “Sparkle, sparkle, slender bat!
  We don’t have that, knowledge of your story/How I wonder what you’re at

  trilsighBraid, plait; Glitter, sparkle
  ialtóg leathairbatf
  caolslender, thin

 • Chuala tú an t-amhrán, b’fhéidir?”
  “Chuala mé rud éigin cosúil leis,” a dúirt Eilís. “Leanann sé ar aghaidh, tá a fhios agat,” a dúirt an Haitéir, “mar seo:—

  Perhaps you have heard the song?”
  “I have heard something like it,” said Alice.
  “It continues on/forward, you know,” said the hatter, “like this:—


 • ‘Os ár gcionn i bhfad san aer
  mar a bheadh tráidire tae sa spéir.
  Trilsigh, trilsigh—’”

  Over our heads far in the air
  like a tea tray in the sky.
  Sparkle, sparkle


 • Chroith an Luch Chodlamáin í féin ag an bpointe sin agus thosaigh ag rá “Trilsigh, trilsigh, trilsigh, trilsigh—” trína codladh agus lean sí uirthi chomh fada sin go raibh orthu scealpóg a bhaint aisti chun í a chur ina tost.
  “Bhuel, is ar éigean a bhí an chéad rann críochnaithe agam,” a dúirt an Haitéir, “nuair a léim an Bhanríon ar a cosa agus scread sí amach, ‘Is ag marú an ama atá sé. Baintear [
  imp aut] an cloigeann de!’”
  “Nach uafásach barbartha a bhí sí!” a ghlaoigh Eilís.

  The Dormouse shook itself at that points and began to say “Sparkle, sparkle, sparkle, sparkle— in/through its sleep and it continued so long that they had to give it pinch to silence it.
  “Well, I barely finished the first verse,” said the Hatter, “when the Queen jumped on her feet and screamed out. “He is killing Time. Off with his head! [lit. ‘his head be removed’]
  “Isn’t that horrible and barbaric!” Alice cryed out.

  scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
  ar éigeanhardly, barely
  rann verse; party, sidem
  uafásachhorrible, terrible
  barbarthaBarbarous

 • “Agus ó shin i leith,” a lean an Haitéir leis go gruama, “ní dhéanfaidh sé rud ar bith dom dá n-iarraim air! Is a sé a chlog a bhíonn sé anseo i gcónaí.”
  Tháinig smaoineamh maith isteach i gceann Eilíse. “An é sin an fáth a bhfuil an oiread sin gréithe le haghaidh an tae ar an mbord seo?” a d’fhiafraigh sí.
  “Is é, muise,” a dúirt an Haitéir agus lig sé osna. “Am tae a bhíonn ann i gcónaí agus ní bhíonn deis againn na gréithe a ní idir an dá linn.”

  “From that time forth,” continued the Hatter gloomily, “he won’t do anything ask him. It’s always six o’clock.”
  A good idea came into Alice’s head. “Is that why there are so many dishes for the tea on this table?” she asked.
  “Yes, indeed,” said the Hatter and let out a sigh. “It is always tea time and we do not have the opportunity to wash the dishes in the meantime.

  Ó shin i leithFrom that time forth
  gréitheValuables, Ornaments, trinkets; Presents; Ware; crockery/td>
  le haghaidhfor the
  osnasighf
  idir an dá linnin the meantimelinn “period of time” here. Also “pool”

 • “Bíonn sibh i gcónaí ag dul timpeall an bhoird, is dóigh liom?” a dúirt Eilís.
  “Bíonn, go deimhin,” a dúirt an Haitéir, “de réir mar a úsáidtear na nithe.”
  “Ach cad a tharlóidh nuair a thiocfaidh sibh ar ais go dtí an tosach arís?” a d’fhiafraigh Eilís go fiosrach.
  “Abraimis [
  1st pers plural imperative] go n-athróimid [athraímid] an t-ábhar cainte,” a dúirt an Giorria Márta ag teacht rompu agus ag méanfach. “Táim ag éirí bréan de na cúrsaí sin. Molaimse go n-inseoidh an cailín beag scéal dúinn.”
  “Tá eagla orm nach bhfuil aon scéal agam,” a dúirt Eilís le himní roimh an moladh.

  “You are always going around the table, I think?” said Alice.
  “We are, indeed,” said the Hatter, “according to how things are used”
  “But what will happen when you come back to the beginning again?” asked Alice inquisitively.
  “Say we change the subject,” said the March Hare coming before them and yawning. “I am getting fed up with these matters. I recommend that the little girl tell us a story.”
  “I’m afraid I have no story, said Alice with anxiety to/before the suggestion.

  Is dóigh liom (go)I am of opinion (that
  de réiraccording to
  fiosrach Inquiring, inquisitive
  méanfachyawningf
  bréanFoul, putrid, rotten
  le himní roimh X“with worry before X”

 • “Ansin ní mór don Luch Chodlamáin scéal a insint,” a dúirt an bheirt díobh de bhéic. “Dúisigh, a Luch Chodlamáin!” Agus bhain siad scealpóg aisti ar gach aon taobh in éineacht.
  D’oscail an Luch Chodlamáin a dhá súil go mall. “Ní i mo chodladh a bhí mé,” a dúirt sí de ghlór lag slóchtach: “D’airigh mé gach dá raibh á rá ag an mbeirt agaibhse.” “Inis scéal dúinn!” dúirt an Giorria Márta.
  “Is ea, inis scéal le do thoil!” a dúirt Eilís go hachainíoch. “Agus déan deifir,” a dúirt an Haitéir, “nó beidh tú i do chodladh sula mbeidh sé críochnaithe.”

  “Then the Dormouse must tell a story, “both of them said shouting. “Wake, Dormouse!” And they pinched it on each side at the same time.
  The Dormouse opened its two eyes slowly. “I was not sleeping,” it said in a weak hoarse voice: “I heard everything the two of you said”
  “Tell us a story!” said the March Hare.
  “Yes, tell a story please,” said Alice insistently.
  “And hurry,” said the Hatter, “or you will be sleeping before it is finished.”

  scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
  in éineachtat the same time, at once; together, altogether
  lagweak
  slóchtachhoarse, thirsty
  airighperceive, sense, hear
  achainíochPetitioning; importunate

 • “Bhí triúr drifiúracha [var spelling of “sisters”] ann fadó,” a dúirt an Luch Chodlamáin ag tosú ar a scéal go deifreach; “agus is iad na hainmneacha a bhí orthu Ailse, Síle is Tilde; agus is ag bun tobair a bhí cónaí orthu—”
  “Cad air a mairidís? [perhaps should lenite
  mhairidís?]” a d’fhiafraigh Eilís, mar bhíodh anspéis i gcónaí aici i gcúrsaí bia agus dí.
  “Is ar thriacla a mhairidís,” a dúirt an Luch Chodlamáin, tar éis machnaimh ar feadh scaithimh.
  “Ní fhéadfaidís é sin a dhéanamh, tá a fhios agat,” a dúirt Eilís go séimh, “nó bheidís tinn.”
  “Bhídís sin,” a dúirt an Luch Chodlamáin, “bhídís antinn.”

  “There were three sisters long ago/Once upon a time there were three sisters,” aaid the Dormouse hurriedly; and their names were Ailse, Sheila, and Tilde; and they lived at the bottom of a well—”
  “What did they live on?” asked Alice, as she was always veru interested in matters of food and drink.
  “They lived on treacle,” said the Dormouse, after thinking for a while.
  “They could not do that, you know, ” said Alice softly, “or they would be sick.”
  “They were then,” said the Dormouse. “They were very sick.”

  deifreachHurried, in a hurry
  machnamhWonder; Reflection, contemplation
  Ar feadh scaithimhfor a while

 • Rinne Eilís iarracht samhlú di féin cén chaoi a mbeadh sé maireachtáil chomh haisteach sin, ach is ró-aimhréiteach a bhí an scéal, mar sin lean sí uirthi go ndúirt, “Ach cén fáth a raibh cónaí uirthi ag bun tobair?”
  “Bíodh tuilleadh tae agat,” a dúirt an Giorria Márta go dúthrachtach le hEilís.
  “Ní raibh tae ar bith agam fós,” a dúirt Eilís de ghlór goilliúnach, “Ní féidir liom tuilleadh a thógáil, mar sin.”
  “Is éard atá i gceist agat,” a dúirt an Haitéir, “nach féidir leat níos lú a thógáil. Is éasca an ní é níos mó ná dada a thógáil.”

  Alice tried to imagine how it would be to live so strangely, but the story was too complicated, so she continued saying that, “But how did she live at the bottom of a well?”
  “Have more tea,” said the March Hare kindly to Alice.
  “I have had no tea at all yet,” Alice said in a hurt voice, “so I can’t take more.”
  “What you mean,” said the Hatter, “is you cannot take less. It is an easy thing to take more than nothing.”

  samhlúimagination, fancym
  maireachtáilLiving, livelihood, subsistencef
  aisteach peculiar, queer; surprising
  aimhréiteachInvolved, intricate
  dúthrachtachfervent; earnest; generous, kind
  goilliúnachPainful, distressing, hurtful to feeling; sensitive
  tógáilLifting, raising; taking
  éasca Swift, nimble; free, fluent, easy; ready, prompt
  Is éard atá i gceist agatwhat you meanSé hé a rud atá i gceist agat

 • “Níor iarr aon duine do thuairimse ort,” a dúirt Eilís.
  “Cé atá ag caitheamh caint phearsanta anois?” a dúirt an Haitéir go caithréimeach.
  Ní raibh a fhios go díreach ag Eilís cad ba chóir di a rá mar fhreagra; mar sin, thóg sí cupán [
  not usually followed by gen.] tae agus roinnt aráin agus ime. Chas sí ansin ar an Luch Chodlamáin agus chuir an cheist arís, “Cén fáth a raibh cónaí orthu ag bun tobair?”
  Rinne an Luch Chodlamáin smaoineamh arís ar feadh cúpla nóiméad, agus ansin dúirt sí, “Is tobar triacla a bhí ann.”

  “No one asked your opinion,” said Alice.
  “Who is talking personally now?” said the Hatter Triumphantly.
  Alice didn’t know exactly what she should say as an answer; so she took a cup of tea and some bread and butter. She turned then to the Dormouse and asked the question again, “Why did they live at the bottom of a well?”
  The Dormouse thought again for a few minutes and then it said, “It was a well of treacle.”

  tuairimopinionf
  caithréimeachTriumphant; Exultant, boastful

 • “Níl a leithéid de rud ann!” a dúirt Eilís go feargach ach dúirt an Haitéir agus an Giorria Márta araon “Fuist! Fuist!” léi, agus dúirt an Luch Chodlamáin agus stailc uirthi, “Mura féidir leat béasa a bheith ort, b’fhéidir go mba mhaith leat an scéal a chríochnú thú féin.”
  “Ní hea, lean ort, más é do thoil é!” a dúirt Eilís go fíorumhal, “Ní chuirfidh mé isteach ort arís. Déarfainn go bhfuil ceann amháin ann áit éigin.”
  “Ceann amháin, arú!” a dúirt an Luch Chodlamáin go colgach. Ach bhí sí sásta leanúint ar aghaidh. “Agus an triúr deirfiúracha [
  another spelling of “sisters] sin—bhí siad ag foghlaim le tarraingt, tá a fhios agaibh.”

  “There is no such thing!” said Alice angrily, but the Hatter and the March Hare both said “Hush! Hush!” to her, and The Dormouse said sulkily, “If you cannot be polite, you may want to finish the story yourself.”
  “No, please continue!” said Alice very humbly, “I won’t interrupt you again. I would say that there is one [treacle well] somewhere.”
  “One, ïndeed!” said the Dormouse angrily. But it was happy to continue forward. “And these three sisters—they were learning to draw, you know.”

  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  A leithéid de rud/dhuinesuch a thing/person
  feargachangrily
  araonboth
  stailcStubborn trait; sulk, sulkinessf
  béasahabit; conduct, manners
  arúah; indeed
  colgachBearded; bristling, angry

 • “Cad a tharraingídís [past hab]?” a dúirt Eilís mar bhí a gealltanas dearmadtha glan aici.
  “Triacla,” a dúirt an Luch Chodlamáin, gan machnamh ar bith an babhta seo.
  “Tá cupán glan uaim,” a dúirt an Haitéir ag teacht roimpi. “Bogaimis uile suíochán amháin ar aghaidh.”
  Bhog sé ar aghaidh le linn na cainte dó, agus lean an Luch Chodlamáin é: bhog an Giorria Márta go háit na Luiche [
  gen] Codlamáin, agus in aghaidh a tola ghlac Eilís áit an Ghiorria Márta. Ba é an Haitéir an t-aon duine a ndeachaigh an t-athrú chun sochair dó: agus ba mheasa go mór Eilís as, mar bhí an Giorria Márta go díreach tar éis an bainne sa chrúiscín a dhoirteadh ar a phláta.

  “What did they draw?” said Alice as she had clean forgotten her promise.
  “Treacle,” said the Dormause without contemplation this time.
  “I want a clean cup,” said the Hatter coming in front of her. “Everyone move one seat forward.”
  He moved on while talking, and the Dormouse followed him. The March Hare moved to the place of the Dormouse, and against her will Alice took the place of the Dormouse. The Hatter was the only person who benefited from the change: and Alice was the worse from it, as the March Hare had just poured the milk in the jug on his plate

  gealltanasPledge, promisem
  machnamhWonder; Reflection, contemplation
  babhta Spell, turn; Time, occasionm
  toilWill; inclination, desire, wishf gs tola
  socharBenefit, profit; advantage, gainm gs sochair
  crúiscínSmall jug; small jarm
  doirteadhpouring, spillingm

 • Níor theastaigh ó Eilís goilliúint ar an Luch Chodlamáin arís, mar sin thosaigh sí go han-fhaichilleach agus, “Ní thuigim ar chor ar bith,” arsa sise, “Cad as a dtarraingídís an triacla?”
  “Is féidir uisce a tharraingt as tobar uisce,” arsa an Haitéir; “Cheapfainnse mar sin go bhféadfaí [
  cond aut] triacla a tharraingt as tobair triacla—nach dóigh leat, a óinseach?”
  “Ach is sa tobar féin a bhí siad,” a dúirt Eilís leis an Luch Chodlamáin, gan aird ar bith a thabhairt ar abairt deireanach an Haitéara.
  “Is ea, má labhraím le bun,” a dúirt an Luch Chodlamáin, “ag bun an tobair.”

  “Alice did not want to hurt the feelings of the Dormouse again, so she began very cautiously and, “I do not understand at all,” she said “what they drew from treacle.”
  “Water can be drawn from a water well,” said the Hatter; “So I think treacle could be drawn from a treacle well—don’t you think, fool?”
  “But they were themselves n the well, said Alice to the Dormouse, without giving any attention to the last sentence of the Hatter.
  “Yes, as if I say the bottom,” said the Dormouse, “at the bottom of the well.”

  goilliúnachtSensitiveness, sensitivity; touchinessf
  faichilleachcareful, cautious
  labhraím le bunI speak with authority

 • Chuir an freagra sin an oiread sin mearbhaill ar Eilís gur lig sí don Luch Chodlamán leanúint léi gan cur isteach uirthi.
  “Ag foghlaim tarraingthe a bhídís,” arsa an Luch Chodlamáin agus í ag méanfach agus ag cuimilt a lámh dá súile, mar bhí mótaí codlata ag teacht uirthi; “agus tharraíngídís gach uile shórt ruda a thosaíodh le M—”
  “Cén fáth le M?” a dúirt Eilís.
  “Cén fáth nach ndéanfaidís?” a dúirt an Giorria Márta.
  D’fhan Eilís ina tost.

  This answer so confused Alice that she let the Dormouse continue without interrupting.
  “They were learning to draw,” said the Dormouse yawning and rubbing its hand on both eyes, like heavy sleep was coming on it; and they were drawing every kind of thing that would begin with M—”
  “Why with M?” said Alice.
  “Why not?” said the March Hare.
  Alice stayed silent.

  mearbhallconfusion, bewilderment
  méanfachyawn(ing)f
  cuimiltRubbing; stroking, fondling, wiping; frictionf

 • Bhí súile an Luch Chodlamáin dúnta faoin am sin agus bhí sí ag míogarnach; ach bhain an Haitéir scealpóg aisti is dhúisigh sí is lig scréach bheag. Lean sí uirthi: “—a thosaíonn le M, miasa, cuir i gcás, agus mionphlainéid agus meabhair agus measarthacht—tá a fhios agat go moltar fanacht ‘i mbun na measarthachta’—an bhfaca tú a leithéid de rud riamh, líníocht de mheasarthacht?”
  “Ós ag caint air atá tú,” a dúirt Eilís agus í go mór trína chéile, “ní shílimse go—”

  The eyes of the Dormouse were closed by that time and it was dozing; the Hatter pinched it and it let out a little scream. It continued: “—begins with M, dishes, suppose and minor planet/planetoid and mind and moderation—you know waiting ‘in reasonable bounds’ is recommended—Did you ever see such a thing, a drawing of moderation?
  “From you are saying about it,” said Alice and she was very confused, “I don’t think that—

  míogarnachdozing; drowsinesf
  faoin am sinby that time
  scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
  Cuir i gcássuppose
  miasdish; table; altarf npl miasa
  meabhairmind, memoryf
  measarthachtmoderationf
  leithéidlike, counterpartf
  líníocht(line)-drawingf

 • “Níor cheart duit a bheith ag caint mar sin,” arsa an Haitéir.
  Chuir an mímhúineadh deireanach sin Eilís thar a fulaingt; d’éirigh sí ina seasamh le teann míshásaimh, agus shiúil chun bealaigh; thit an Luch Chodlamáin ina codladh láithreach, agus níor thóg ceachtar den bheirt eile aon cheann d’imeacht Eilíse, cé gur fhéach sí siar uair nó dhó, agus iarracht de dhóchas aici go nglaofaidís uirthi; an uair dheireadh a chonaic sí iad, bhí siad ag iarraidh an Luch Chodlamáin a chur isteach sa taephota.

  “You should not be talking like that,” said the Hatter.
  That last rudeness overstrained Alice; she stood up with strong displeasure, and walked away; the Dormouse fell asleep immediately, and neither of the other two paying any attention to the departure of Alice, though she looked back once or twice, and she hoped they would call her; the last time she saw them they were trying to put the Dormouse into the teapot.

  mímhúineadhrudenessm
  fulaingt endurance, tolerance, forbearancef
  that a fulaingtbeyond her endurancef
  Duine a chur thar a fhulaingtoverstrain a person
  teannStrength, forcem
  míshásamhDispleasure, dissatisfactionm
  láithreachPresent, immediate
  ceachtareither
  imeachtGoing, departurem
  tóg … ceannpay attention
  dóchasHope; expectation, trustm

 • “Ní rachaidh mé ansin arís ar aon chuma!” a dúirt Eilís agus í ag déanamh a bealaigh tríd an gcoill. “Ba é sin an chóisir tae ba sheafóidí a raibh mé riamh uirthi!”
  Ní túisce a bhí sin ráite aici ná thug sí faoi deara go raibh doras i gceann de na crainn. “Is aisteach an ní é sin!” a cheap sí. “Ach tá gach uile rud aisteach inniu. Is dóigh liom gur ceart dom dul isteach gan mhoill.” Siúd isteach í.

  “I will not go there again anyway!” said Alice was making her way through the woods. “That was the most nonsensical tea party I ever had!”
  No sooner had she said that then she noticed there was a door in one of the trees. “That is a strange thing!” she thought. “But everything is strange today. I think I should go in without delay.” Then in she went.

  cóisirfeast, banquet; estive party; social gathering; Retinue, suite; attendant groupf
  túisceSooner, rather; first
  mhoill Delay; stop, hindrancef

 • Fuair sí í féin arís sa halla fada, agus in aice leis an mbord gloine. “Anois is fearr a chruthóidh mé an uair seo,” a dúirt sí léi féin, agus thóg sí an eochairín agus bhain an glas den doras beag isteach sa ghairdín. Ansin chrom sí ar an muisiriún a chreimeadh (choinnigh sí píosa ina póca) go dtí go raibh sí timpeall troigh amháin ar airde: shiúil sí síos an pasáiste beag ansin: agus ansin—fuair sí í féin sa deireadh thiar thall sa ghairdín álainn, i measc na gceapach glé agus na scairdeán fionnuar.

  She found herself again in the long hall, and near the glass table. “Now I will do better this time,” she said to herself, and she took the little key and removed the lock of the little door into the garden. Then she bent nibbling on the mushroom (she kept pieces in her pocket) until she was about one foot tall: then she walked down the little passage: and then—she found herself at long last in the beautiful garden, among the bright plots and cool/refreshing fountains.

  cruthaighcreate, form, prove
  Anois is fearr a chruthóidh méNow I will do betterfronting Anois
  crombend, stoop
  muisiriúnmushroomm
  ceapachbed [hort.]
  gléClear, bright, pellucid
  scairdeánJet, spout; cascadem
  fionnuarcool, refreshing

 • Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na mí Aibreáin 2020

  Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

  Caibidil VII: Cóisir Tae na nGealt [gpl]
  Tea Party of the Crazy People
  Cóisirfeast, banquet, party; attendant groupf
  gealtCrazy person, lunaticf

  • Bhí bord arna leagan faoi chrann os comhair an tí agus bhí an Giorria Márta agus an Haitéir ina suí aige: bhí Luch Chodlamáin ina suí eatarthu agus í ina sámhchodladh, agus bhí an bheirt eile ag baint feidhm aisti mar chúisín, a [singular because of beirt?] n-uillinneacha ina luí uirthi, agus iad ag comhrá le chéile os a cionn. “An-mhíchompordach don Luch Chodlamáin,” a smaoinigh Eilís; “ach is ina codladh atá sí; is dócha mar sin nach miste léi.”

   A table was set under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were sitting at it: A dormouse was sitting between them and it was peacefully sleeping, and the other two were making use of it as a cushion, their elbows lying on it and they were conversing together over its head, “Very uncomfortable for the dormouse,” thought Alice; “but it is sleeping, so it probably doesn’t mind.”

   arnaOn his, her, its, their, having been … with vn
   feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
   cúisíncushionm

  • Is mór an bord a bhí ann, ach bhí an triúr acu bailithe le chéile ag cúinne amháin de: “Níl áit ann! Níl áit ann!” a ghlaoigh siad nuair a chonaic siad Eilís ag teacht. “Tá neart áite [gs] ann!” a dúirt Eilís go míshásta, agus shuigh sí síos i gcathair [s/b cathaoir ?] uilleach mhór ag ceann an bhoird.

   The table was big, but the three of them were gathered together at one corner of it. “There is no place! There is no place!” they called when they saw Alice coming. “There are plenty of places!” said Alice unhappily, and she sat down in a big armchair at the head of the table.

   Is mór an bord a bhí annThe table was big Fronting Is mór
   bailighCollect, gather
   neart Strength; force, power; plenty

  • “Bíodh fíon agat,” a dúirt an Giorria Márta go plásánta.
   D’fhéach Eilís ar fud an bhoird, ach ní raibh dada air ach tae. “Ní fheicim fíon ar bith,” a d’fhreagair sí.
   “Níl fíon ar bith ann,” a dúirt an Giorria Márta.
   “Níor mhúinte an mhaise duit é, mar sin, é a thairiscint dom,” a dúirt Eilís agus místá uirthi.

   “Have some wine,” said the March Hare smoothly/blandly.
   Alice looked all over the table, but there was only tea on it. “I don’t see any wine,” she answered.
   “There is no wine at all,” said the March Hare.
   “You were not taught manners, so [to] offer it to me,” said Alice with a frown.

   Bíodh fíon agat“Let there be wine”3rd pers imperative
   múintetaught; Well-taught, well-behaved, mannerly, polite
   maiseAdornment, beauty; becomingness, comeliness; manner
   tairiscintoffer, bid
   místáDisapproving look, frown

  • “Níor mhúinte an mhaise duitse suí síos gan chuireadh,” a dúirt an Giorria Márta.
   “Ní raibh a fhios agam gur leatsa an bord,” a dúirt Eilís: “tá áiteanna leagtha air dá lán níos mó ná triúr.”
   “Ba chóir do chuid gruaige a ghearradh,” a dúirt an Haitéir. Bhí sé ag féachaint ar Eilís go fiosrach ar feadh tamaill fhada agus ba é sin an chéad chaint uaidh.
   “Ba chóir duitse foghlaim gan caint phearsanta a chaitheamh,” a dúirt Eilís sách dian: “is an-drochmhúinte atá sé.”

   You were not taught manners, to sit down without an invitation,” said the March Hare.
   “I did not know the table was yours,” said Alice: “There are places set on it for many more than three people.”
   “Your hair should be cut,” said the Hatter. He had been looking at Eilís curiously for a long time and this was the first speech out of him.
   “You should learn not to speak personally,” said Alice quite intensely: “It is very rude”

   gan chuireadhwithout an invitationgan lenites sometimes
   fiosrachnquiring, inquisitive
   pearsantapersonal
   sách Full, sated, satisfied; enough
   dianntense, vehement; hard, severe

  • D’oscail an Haitéir a dhá shúil an-leathan nuair a chuala sé é sin; ní dúirt sé ach, “Cén chosúlacht atá idir fiach dubh agus deasc scríbhneoireachta [gen]? ”
   “Féach, beidh spórt againn anois!” a smaoinigh Eilís. “Is deas liom gur ag cur tomhaiseanna atá siad—sílim gur féidir liom é sin a fhreagairt,” a dúirt sí os ard.
   “An síleann tú gur féidir leat an freagra a fháil?” a dúirt an Giorria Márta.
   “Sílim go cinnte,” a dúirt Eilís.

   The Hatter opened his eyes very wide when he heard this; but he only said “Why is a raven like a writing desk?”
   “Look, we will have fun now!” thought Alice. “I am glad they are making riddles—I think I can answer that,” she said out loud.
   “Do you think you can get the answer?” said the March Hare.
   “I definitely think [so],” said Alice.

   cosúlachtLikeness; appearance, resemblancef
   fiach dubhravenm
   deascdeskf
   scríbhneoireachtwritingf gs scríbhneoireachta

  • “Ba chóir duit an rud atá i gceist agat a rá mar sin,” a dúirt an Giorria Márta.
   “Déanaimse é sin,” a dúirt Eilís go tapa; “ar a laghad—ar a laghad bíonn an rud a deirim i gceist agam—is mar a chéile an dá rud, tá a fhios agat.”
   “Ní mar a chéile ar chor ar bith iad!” a dúirt an Haitéir. “Bheadh sé chomh maith agat a rá gurb ionann ‘Feicim a n-ithim’ agus ‘Ithim a bhfeicim’!”
   “Bheadh sé chomh maith agat a rá,” dúirt an Giorria Márta ag cur leis an scéal, “gurb ionann ‘Is maith liom a bhfaighim’ agus ‘Faighim ar maith liom’!”

   “So you should then say what you mean/is at issue,” said the March Hare.
   “I do that,” said Alice quickly; “At least—At least I mean what I say/what I say is at issue— the two things are the same, you know.”
   “They are not the same at all!” said the Hatter. “You might as well say ‘what I eat’ is the same as ‘what I say’!”
   “You might as well say,” said the March Hare adding to the story, “‘I like what I get’ is the same as ‘I get what I like’!”

   An rud atá i gceistwhat is in question, at issueNot necessarily in response to a specific question
   ag cur leis an scéaladding to the tale

  • “Bheadh sé chomh maith agat a rá,” a dúirt an Luch Chodlamáin féin, “gurb ionann ‘Codlaím nuair a análaím’ agus ‘Análaím nuair a chodlaím’!”
   “Is mar a chéile leatsa iad,” a dúirt an Giorria Márta. Bhí deireadh leis an gcomhrá ar feadh tamaill agus bhí tost ann scaitheamh, fad is a bhí Eilís ag iarraidh smaoineamh ar a raibh ar eolas aici faoi fhiacha dubha agus deasca scríbhneoireachta, agus ba bheag an méid sin.

   “You might as well say,” said the dormouse itselt, “‘I sleep when I breathe’ is the same as ‘I breathe when I sleep’!”
   “The same for your,” said the March Hare, That was the end of the conversation for a while and there was silence for a spell, while Alice tried to think of what she knew about ravens and writing desks, and that was very small.

   tostsilencem
   scaitheamhSpace of time, while, spellm esp. Conn.

  • Ba é an Haitéir ba thúisce a labhair arís. “Cén lá den mhí atá ann?” a d’fhiafraigh sé ag casadh ar Eilís: bhí a uaireadóir bainte amach as a phóca aige, agus bhí sé ag breathnú go míshuaimhneach air, á chroitheadh gach re seal, agus a choinneáil lena chluas.
   Smaoinigh Eilís tamall agus ansin, “An ceathrú lá,” a dúirt sí.

   It was the Hatter who first spoke again. “What day of the month is it?” he asked turning to Alice: His watch was taken out of his pocket, and he was looking uneasily at it, shaking it intermittently, keeping it by his ear.
   Alice thought a while and then she said, “The fourth day.”

   túisceSooner, rather; first
   míshuaimhneachUneasy, restless, perturbed
   croitheadhshaking
   á chroitheadhshaking itpronoun object of a verbal noun
   garch re sealintermittently (lit. “every second time”)

  • “Dhá lá mícheart!” arsa an Haitéir le hosna. “Dúirt mé leat nach réiteodh im leis na hoibreacha!” a dúirt sé ag féachaint le fearg an an [??] nGiorria Márta.
   “Ba é an t-im ab fhearr é,” a d’fhreagair an Giorria Márta go maolchluasach.
   “Ba é, ach ní foláir nó chuaigh roinnt grabhróg isteach freisin,” a dúirt an Haitéir go crosta: “Ba chóir duit gan é a chur isteach le scian an aráin.”

   “Two days wrong!” said the Hatter with a sigh. “I told you butter would not fix the works [??] he said looking with anger at the March Hare.
   “It was the best butter,” answered the March Hare sheepishly
   “It was, but some crumbs must have gone in was well,” said the Hatter crossly: “You should not put it in with the bread knife.”

   maolchluasachsheepishlylit. “droop-eared”
   osnasighf
   Ní foláirIt is necessary
   grabhrógcrumbf

  • Bhain an Giorria Márta an t-uaireadóir den Haitéir agus d’fhéach air go gruama: thum sé ansin é ina chupán tae, agus d’fhéach arís air: ach níor fhéad sé smaoineamh ar aon rud ab fhearr le rá ná a chéad ráiteas, “Ba é an t-im ab fhearr é, tá a fhios agat.”
   Bhí Eilís ag breathnú thar a ghualainn go fiosrach. “Nach aisteach an t-uaireadóir é!” a dúirt sí. “Insíonn sé lá na míosa [
   gen] duit, ach ní insíonn sé cén t-am sa lá atá ann!”
   “Cén fáth a n-inseodh?” a dúirt an Haitéir de mhonabhar. “An insíonn d’uaireadóirse cén bhliain atá ann?”

   The March Hare took the watch from the Hatter and looked at it gloomily: Then he dipped it in his cup of tea and looked at it again: but he could not think of anything better to say than his first statement, “Ït was the best butter, you know.”
   Alice was looking over his shoulder inquisitively. “Isn’t it a strange watch!” she said. “It tells you the day of the month, but it does not tell what time of the day it is!”
   “Why would it tell?” said the Hatter murmuring. “Does your watch tell what year it is?”

   tum Dip, immerse; plunge, dive
   ráiteasstatementm
   gualainnshoulderf
   fiosrach Inquiring, inquisitive
   monabharmurmuringm

  • “Ní insíonn ar ndóigh,” a d’fhreagair Eilís go pras: “Is é sin toisc go mbíonn an bhliain chéanna ann chomh fada sin.” “Is é a fhearacht sin é i gcás m’uaireadórasa,” a dúirt an Haitéir.
   Bhí mearbhall ar Eilís. Chonacthas di nach raibh brí ar bith le ráiteas an Haitéara ach ba Ghaeilge a bhí ann. “Ní rómhaith a thuigim thú,” a dúirt sí chomh múinte agus ab fhéidir léi.
   “Tá an Luch Chodlamáin ina codladh arís,” a dúirt an Haitéir agus dhoirt sé beagán tae ar a srón.
   Chroith an Luch Chodlamáin a ceann go mífhoighneach, agus dúirt sí gan a súile a oscailt, “Is ea, go díreach, bhí mé chun an rud ceannann céanna a rá mé féin.”
   “Ar thomhais tú an tomhais go fóill?” a dúirt an Haitéir agus é ag casadh ar Eilís arís.

   “Of course it doesn’t tell,” answered Alice promptly: “That is because the year is the same for so long.” “It is the same case with my watch,” said the Hatter.
   Alice was confused. The speech of the Hatter had no meaning though it was Irish. “I don’t understand you very well,” she said as politely as she could.
   “The Dormouse is asleep again,” said the Hatter and poured a little tea on his nose
   THe Dormouse shook its head impatiently and said without opening its eyes, “Yes, exactly, I was going to say the same thing myself.”
   “Have you guess the riddle yet?” said the Hatter and turned to Alice.

   prasQuick, prompt
   Chonacthas di nach raibh brí“Looked like there was no sense”
   fearachtLike, as, in the manner of
   brístrength, vigor, meaning

  • “Níor thomhais. Éirím as,” a dúirt Eilís: “Cad é an freagra?”
   “Níl tuairim dá laghad agam,” a dúirt an Haitéir.
   “Ná agamsa ach an oiread,” a dúirt an Giorria Márta.
   Lig Eilís osna thuirseach. “Feictear dom go bhféadfadh sibh nithe ab fhearr a dhéanamh,” a dúirt sí, “ná an t-am a chur amú le tomhaiseanna nach bhfuil freagraí orthu.”
   “Dá mbeadh an oiread aithne agat ar an Am agus atá agamsa,” a dúirt an Haitéir, “ní labhrófá faoina chur amú. Pearsa atá san Am.”

   “No guess. I quit,” said Alice: “What is the answer?”
   “I have not the least idea,” said the Hatter.
   “Nor I either,” said the March Hare.
   Alice let out a tired sigh, “It seems to me that you could do no better,” she said, “than to waste the time with riddles that do not have answers.”
   “If you knew Time as well as I do,” said the Hatter “You would not talk about wasting it. Time is a person.”

   tomhais Measure; weigh, gauge, estimate; Guess
   tuairimopinion, ideaf
   ach oirendno more than, either
   osnasighf
   amúwasted, in vain
   Pearsapersonf
   Pearsa atá san AmTime is a personcf. Muinteoir atá in mé “I am a teacher”

  • “Ní thuigim cad atá i gceist agat,” a dúirt Eilís. “Ní thuigeann ar ndóigh!” ag baint croitheadh as a cheann le teann dímheasa. “Déarfainn nár labhair tú riamh leis an Am!”
   “B’fhéidir nár labhair,” a d’fhreagair Eilís go faichilleach, “ach tá a fhios agam gur gá dom an t-am a bhualadh nuair a bhímse [
   emph pres hab ]ag foghlaim ceoil.”

   “I do not understand what you mean,” said Alice. “Don’t understand of course!” shaking his head with forceful contempt. “I would say you never spoke with Time.”
   “Perhaps I did not speak,” answered Alice carefully, “but I know I have to beat the time when learning music.

   teannStrength, force; Power, authority; Support, backing; resource m
   dímheasDisrespect, contemptm gs dímheasa
   faichilleachCareful, cautious

  • “Sin é an míniú ar an scéal, arú,” a dúirt an Haitéir. “Níor lú air an sioc ná bualadh. Anois dá mbeifeá an-mhór leis, dhéanfadh sé leis [??] an gclog duit cibé rud ba mhian leat. Cuir i gcás go mbeadh sé a naoi a chlog ar maidin, an t-am go baileach le ceachtanna a thosú, níor ghá duit ach focal a chur i gcluas an Ama, agus rachadh an clog timpeall i bprap na súl. Leathuair tar éis a haon, am don dinnéar!”
   (“Faraor nach é an t-am sin anois,” a dúirt an Giorria Márta de chogar.)
   “Bheadh sé sin thar cionn, go deimhin,” a dúirt Eilís go smaointeach: “ach ansin—ní bheadh ocras orm, tá a fhios agat.”

   “That is the explanation of the story, ah,” said the Hatter, “Time hates nothing more than being beaten. Now if you were very close with him, he would make the clock do whatever thing you wanted. Suppose it would be nine o’clock in the morning, exactly the time to start lessons, you just had to put a word in the ear of Time, and the clock would go around in a blink of the eyes. Half past one, time for dinner!”
   (“Alas, that is not the time now,” said the March Hare in a whisper)
   “That would be excellent, certainly,” said Alice thoughtfully: “but then—I wouldn’t be hungry, you know.”

   míniúExplanation, interpretationm
   arúah
   siocfrostm
   Níor lú air an sioc ná bualadhTime hates nothing more than being beaten[idion]
   clogbell; clockm
   cibéwhoever/whatever/whichever
   miandesiref
   Cuir i gcássuppose
   baileachexact
   prapPrompt, sudden
   i bprap na súlin a blink of the eyes
   faraoralas
  • “Ní bheadh ar dtús, b’fhéidir,” a dúirt an Haitéir: “ach d’fhéadfá leathuair tar éis a haon a bheith agat chomh fada agus ba mhian leat.”
   “An é sin an chaoi a n-oibríonn tusa é?” a d’fhiafraigh Eilís.
   Chroith an Haitéir a chloigeann go brónach. “Ní hé!” a d’fhreagair sé. “Thiteamar amach lena chéile mí an Mhárta seo caite—go díreach sula ndeachaigh seisean as a mheabhair, tá a fhios agat—” (thaispeáin sé an Giorria Márta lena spúnóg,) “—ba é an cheolchoirm mhór é a bhí á tabhairt ag an mBanríon Hart, agus bhí ormsa amhrán a rá:

   “Not at first, perhaps,” said the Hatter: “but you could have it be half oast one as long as you want.”
   “Is that how you work it?” asked Alice.
   The Hatter shook his head sadly. “No!” he answered. “We fell out/quarreled with each other last March—just before he went out of his mind, you know—” (he pointed out the March Hare with his spoon,) “—it was the big concert given by the Queen of Hearts, and I had to say a song:

   taispeáinshow; indicate, point outv

  • ‘Trilsigh, trilsigh, a ialtóg chaol!
   Níl sin againn, fios do scéil!’

   “Sparkle, sparkle, slender bat!
   We don’t have that, knowledge of your story/How I wonder what you’re at

   trilsighBraid, plait; Glitter, sparkle
   ialtóg leathairbatf
   caolslender, thin

  • Chuala tú an t-amhrán, b’fhéidir?”
   “Chuala mé rud éigin cosúil leis,” a dúirt Eilís. “Leanann sé ar aghaidh, tá a fhios agat,” a dúirt an Haitéir, “mar seo:—

   Perhaps you have heard the song?”
   “I have heard something like it,” said Alice.
   “It continues on/forward, you know,” said the hatter, “like this:—


  • ‘Os ár gcionn i bhfad san aer
   mar a bheadh tráidire tae sa spéir.
   Trilsigh, trilsigh—’”

   Over our heads far in the air
   like a tea tray in the sky.
   Sparkle, sparkle


  • Chroith an Luch Chodlamáin í féin ag an bpointe sin agus thosaigh ag rá “Trilsigh, trilsigh, trilsigh, trilsigh—” trína codladh agus lean sí uirthi chomh fada sin go raibh orthu scealpóg a bhaint aisti chun í a chur ina tost.
   “Bhuel, is ar éigean a bhí an chéad rann críochnaithe agam,” a dúirt an Haitéir, “nuair a léim an Bhanríon ar a cosa agus scread sí amach, ‘Is ag marú an ama atá sé. Baintear [
   imp aut] an cloigeann de!’”
   “Nach uafásach barbartha a bhí sí!” a ghlaoigh Eilís.

   The Dormouse shook itself at that points and began to say “Sparkle, sparkle, sparkle, sparkle— in/through its sleep and it continued so long that they had to give it pinch to silence it.
   “Well, I barely finished the first verse,” said the Hatter, “when the Queen jumped on her feet and screamed out. “He is killing Time. Off with his head! [lit. ‘his head be removed’]
   “Isn’t that horrible and barbaric!” Alice cryed out.

   scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
   ar éigeanhardly, barely
   rann verse; party, sidem
   uafásachhorrible, terrible
   barbarthaBarbarous

  • “Agus ó shin i leith,” a lean an Haitéir leis go gruama, “ní dhéanfaidh sé rud ar bith dom dá n-iarraim air! Is a sé a chlog a bhíonn sé anseo i gcónaí.”
   Tháinig smaoineamh maith isteach i gceann Eilíse. “An é sin an fáth a bhfuil an oiread sin gréithe le haghaidh an tae ar an mbord seo?” a d’fhiafraigh sí.
   “Is é, muise,” a dúirt an Haitéir agus lig sé osna. “Am tae a bhíonn ann i gcónaí agus ní bhíonn deis againn na gréithe a ní idir an dá linn.”

   “From that time forth,” continued the Hatter gloomily, “he won’t do anything ask him. It’s always six o’clock.”
   A good idea came into Alice’s head. “Is that why there are so many dishes for the tea on this table?” she asked.
   “Yes, indeed,” said the Hatter and let out a sigh. “It is always tea time and we do not have the opportunity to wash the dishes in the meantime.

   Ó shin i leithFrom that time forth
   gréitheValuables, Ornaments, trinkets; Presents; Ware; crockery/td>
   le haghaidhfor the
   osnasighf
   idir an dá linnin the meantimelinn “period of time” here. Also “pool”

  • “Bíonn sibh i gcónaí ag dul timpeall an bhoird, is dóigh liom?” a dúirt Eilís.
   “Bíonn, go deimhin,” a dúirt an Haitéir, “de réir mar a úsáidtear na nithe.”
   “Ach cad a tharlóidh nuair a thiocfaidh sibh ar ais go dtí an tosach arís?” a d’fhiafraigh Eilís go fiosrach.
   “Abraimis [
   1st pers plural imperative] go n-athróimid [athraímid] an t-ábhar cainte,” a dúirt an Giorria Márta ag teacht rompu agus ag méanfach. “Táim ag éirí bréan de na cúrsaí sin. Molaimse go n-inseoidh an cailín beag scéal dúinn.”
   “Tá eagla orm nach bhfuil aon scéal agam,” a dúirt Eilís le himní roimh an moladh.

   “You are always going around the table, I think?” said Alice.
   “We are, indeed,” said the Hatter, “according to how things are used”
   “But what will happen when you come back to the beginning again?” asked Alice inquisitively.
   “Say we change the subject,” said the March Hare coming before them and yawning. “I am getting fed up with these matters. I recommend that the little girl tell us a story.”
   “I’m afraid I have no story, said Alice with anxiety to/before the suggestion.

   Is dóigh liom (go)I am of opinion (that
   de réiraccording to
   fiosrach Inquiring, inquisitive
   méanfachyawningf
   bréanFoul, putrid, rotten
   le himní roimh X“with worry before X”

  • “Ansin ní mór don Luch Chodlamáin scéal a insint,” a dúirt an bheirt díobh de bhéic. “Dúisigh, a Luch Chodlamáin!” Agus bhain siad scealpóg aisti ar gach aon taobh in éineacht.
   D’oscail an Luch Chodlamáin a dhá súil go mall. “Ní i mo chodladh a bhí mé,” a dúirt sí de ghlór lag slóchtach: “D’airigh mé gach dá raibh á rá ag an mbeirt agaibhse.” “Inis scéal dúinn!” dúirt an Giorria Márta.
   “Is ea, inis scéal le do thoil!” a dúirt Eilís go hachainíoch. “Agus déan deifir,” a dúirt an Haitéir, “nó beidh tú i do chodladh sula mbeidh sé críochnaithe.”

   “Then the Dormouse must tell a story, “both of them said shouting. “Wake, Dormouse!” And they pinched it on each side at the same time.
   The Dormouse opened its two eyes slowly. “I was not sleeping,” it said in a weak hoarse voice: “I heard everything the two of you said”
   “Tell us a story!” said the March Hare.
   “Yes, tell a story please,” said Alice insistently.
   “And hurry,” said the Hatter, “or you will be sleeping before it is finished.”

   scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
   in éineachtat the same time, at once; together, altogether
   lagweak
   slóchtachhoarse, thirsty
   airighperceive, sense, hear
   achainíochPetitioning; importunate

  • “Bhí triúr drifiúracha [var spelling of “sisters”] ann fadó,” a dúirt an Luch Chodlamáin ag tosú ar a scéal go deifreach; “agus is iad na hainmneacha a bhí orthu Ailse, Síle is Tilde; agus is ag bun tobair a bhí cónaí orthu—”
   “Cad air a mairidís? [perhaps should lenite
   mhairidís?]” a d’fhiafraigh Eilís, mar bhíodh anspéis i gcónaí aici i gcúrsaí bia agus dí.
   “Is ar thriacla a mhairidís,” a dúirt an Luch Chodlamáin, tar éis machnaimh ar feadh scaithimh.
   “Ní fhéadfaidís é sin a dhéanamh, tá a fhios agat,” a dúirt Eilís go séimh, “nó bheidís tinn.”
   “Bhídís sin,” a dúirt an Luch Chodlamáin, “bhídís antinn.”

   “There were three sisters long ago/Once upon a time there were three sisters,” aaid the Dormouse hurriedly; and their names were Ailse, Sheila, and Tilde; and they lived at the bottom of a well—”
   “What did they live on?” asked Alice, as she was always veru interested in matters of food and drink.
   “They lived on treacle,” said the Dormouse, after thinking for a while.
   “They could not do that, you know, ” said Alice softly, “or they would be sick.”
   “They were then,” said the Dormouse. “They were very sick.”

   deifreachHurried, in a hurry
   machnamhWonder; Reflection, contemplation
   Ar feadh scaithimhfor a while

  • Rinne Eilís iarracht samhlú di féin cén chaoi a mbeadh sé maireachtáil chomh haisteach sin, ach is ró-aimhréiteach a bhí an scéal, mar sin lean sí uirthi go ndúirt, “Ach cén fáth a raibh cónaí uirthi ag bun tobair?”
   “Bíodh tuilleadh tae agat,” a dúirt an Giorria Márta go dúthrachtach le hEilís.
   “Ní raibh tae ar bith agam fós,” a dúirt Eilís de ghlór goilliúnach, “Ní féidir liom tuilleadh a thógáil, mar sin.”
   “Is éard atá i gceist agat,” a dúirt an Haitéir, “nach féidir leat níos lú a thógáil. Is éasca an ní é níos mó ná dada a thógáil.”

   Alice tried to imagine how it would be to live so strangely, but the story was too complicated, so she continued saying that, “But how did she live at the bottom of a well?”
   “Have more tea,” said the March Hare kindly to Alice.
   “I have had no tea at all yet,” Alice said in a hurt voice, “so I can’t take more.”
   “What you mean,” said the Hatter, “is you cannot take less. It is an easy thing to take more than nothing.”

   samhlúimagination, fancym
   maireachtáilLiving, livelihood, subsistencef
   aisteach peculiar, queer; surprising
   aimhréiteachInvolved, intricate
   dúthrachtachfervent; earnest; generous, kind
   goilliúnachPainful, distressing, hurtful to feeling; sensitive
   tógáilLifting, raising; taking
   éasca Swift, nimble; free, fluent, easy; ready, prompt
   Is éard atá i gceist agatwhat you meanSé hé a rud atá i gceist agat

  • “Níor iarr aon duine do thuairimse ort,” a dúirt Eilís.
   “Cé atá ag caitheamh caint phearsanta anois?” a dúirt an Haitéir go caithréimeach.
   Ní raibh a fhios go díreach ag Eilís cad ba chóir di a rá mar fhreagra; mar sin, thóg sí cupán [
   not usually followed by gen.] tae agus roinnt aráin agus ime. Chas sí ansin ar an Luch Chodlamáin agus chuir an cheist arís, “Cén fáth a raibh cónaí orthu ag bun tobair?”
   Rinne an Luch Chodlamáin smaoineamh arís ar feadh cúpla nóiméad, agus ansin dúirt sí, “Is tobar triacla a bhí ann.”

   “No one asked your opinion,” said Alice.
   “Who is talking personally now?” said the Hatter Triumphantly.
   Alice didn’t know exactly what she should say as an answer; so she took a cup of tea and some bread and butter. She turned then to the Dormouse and asked the question again, “Why did they live at the bottom of a well?”
   The Dormouse thought again for a few minutes and then it said, “It was a well of treacle.”

   tuairimopinionf
   caithréimeachTriumphant; Exultant, boastful

  • “Níl a leithéid de rud ann!” a dúirt Eilís go feargach ach dúirt an Haitéir agus an Giorria Márta araon “Fuist! Fuist!” léi, agus dúirt an Luch Chodlamáin agus stailc uirthi, “Mura féidir leat béasa a bheith ort, b’fhéidir go mba mhaith leat an scéal a chríochnú thú féin.”
   “Ní hea, lean ort, más é do thoil é!” a dúirt Eilís go fíorumhal, “Ní chuirfidh mé isteach ort arís. Déarfainn go bhfuil ceann amháin ann áit éigin.”
   “Ceann amháin, arú!” a dúirt an Luch Chodlamáin go colgach. Ach bhí sí sásta leanúint ar aghaidh. “Agus an triúr deirfiúracha [
   another spelling of “sisters] sin—bhí siad ag foghlaim le tarraingt, tá a fhios agaibh.”

   “There is no such thing!” said Alice angrily, but the Hatter and the March Hare both said “Hush! Hush!” to her, and The Dormouse said sulkily, “If you cannot be polite, you may want to finish the story yourself.”
   “No, please continue!” said Alice very humbly, “I won’t interrupt you again. I would say that there is one [treacle well] somewhere.”
   “One, ïndeed!” said the Dormouse angrily. But it was happy to continue forward. “And these three sisters—they were learning to draw, you know.”

   leithéidLike, counterpart, equal; suchf
   A leithéid de rud/dhuinesuch a thing/person
   feargachangrily
   araonboth
   stailcStubborn trait; sulk, sulkinessf
   béasahabit; conduct, manners
   arúah; indeed
   colgachBearded; bristling, angry

  • “Cad a tharraingídís [past hab]?” a dúirt Eilís mar bhí a gealltanas dearmadtha glan aici.
   “Triacla,” a dúirt an Luch Chodlamáin, gan machnamh ar bith an babhta seo.
   “Tá cupán glan uaim,” a dúirt an Haitéir ag teacht roimpi. “Bogaimis uile suíochán amháin ar aghaidh.”
   Bhog sé ar aghaidh le linn na cainte dó, agus lean an Luch Chodlamáin é: bhog an Giorria Márta go háit na Luiche [
   gen] Codlamáin, agus in aghaidh a tola ghlac Eilís áit an Ghiorria Márta. Ba é an Haitéir an t-aon duine a ndeachaigh an t-athrú chun sochair dó: agus ba mheasa go mór Eilís as, mar bhí an Giorria Márta go díreach tar éis an bainne sa chrúiscín a dhoirteadh ar a phláta.

   “What did they draw?” said Alice as she had clean forgotten her promise.
   “Treacle,” said the Dormause without contemplation this time.
   “I want a clean cup,” said the Hatter coming in front of her. “Everyone move one seat forward.”
   He moved on while talking, and the Dormouse followed him. The March Hare moved to the place of the Dormouse, and against her will Alice took the place of the Dormouse. The Hatter was the only person who benefited from the change: and Alice was the worse from it, as the March Hare had just poured the milk in the jug on his plate

   gealltanasPledge, promisem
   machnamhWonder; Reflection, contemplation
   babhta Spell, turn; Time, occasionm
   toilWill; inclination, desire, wishf gs tola
   socharBenefit, profit; advantage, gainm gs sochair
   crúiscínSmall jug; small jarm
   doirteadhpouring, spillingm

  • Níor theastaigh ó Eilís goilliúint ar an Luch Chodlamáin arís, mar sin thosaigh sí go han-fhaichilleach agus, “Ní thuigim ar chor ar bith,” arsa sise, “Cad as a dtarraingídís an triacla?”
   “Is féidir uisce a tharraingt as tobar uisce,” arsa an Haitéir; “Cheapfainnse mar sin go bhféadfaí [
   cond aut] triacla a tharraingt as tobair triacla—nach dóigh leat, a óinseach?”
   “Ach is sa tobar féin a bhí siad,” a dúirt Eilís leis an Luch Chodlamáin, gan aird ar bith a thabhairt ar abairt deireanach an Haitéara.
   “Is ea, má labhraím le bun,” a dúirt an Luch Chodlamáin, “ag bun an tobair.”

   “Alice did not want to hurt the feelings of the Dormouse again, so she began very cautiously and, “I do not understand at all,” she said “what they drew from treacle.”
   “Water can be drawn from a water well,” said the Hatter; “So I think treacle could be drawn from a treacle well—don’t you think, fool?”
   “But they were themselves n the well, said Alice to the Dormouse, without giving any attention to the last sentence of the Hatter.
   “Yes, as if I say the bottom,” said the Dormouse, “at the bottom of the well.”

   goilliúnachtSensitiveness, sensitivity; touchinessf
   faichilleachcareful, cautious
   labhraím le bunI speak with authority

  • Chuir an freagra sin an oiread sin mearbhaill ar Eilís gur lig sí don Luch Chodlamán leanúint léi gan cur isteach uirthi.
   “Ag foghlaim tarraingthe a bhídís,” arsa an Luch Chodlamáin agus í ag méanfach agus ag cuimilt a lámh dá súile, mar bhí mótaí codlata ag teacht uirthi; “agus tharraíngídís gach uile shórt ruda a thosaíodh le M—”
   “Cén fáth le M?” a dúirt Eilís.
   “Cén fáth nach ndéanfaidís?” a dúirt an Giorria Márta.
   D’fhan Eilís ina tost.

   This answer so confused Alice that she let the Dormouse continue without interrupting.
   “They were learning to draw,” said the Dormouse yawning and rubbing its hand on both eyes, like heavy sleep was coming on it; and they were drawing every kind of thing that would begin with M—”
   “Why with M?” said Alice.
   “Why not?” said the March Hare.
   Alice stayed silent.

   mearbhallconfusion, bewilderment
   méanfachyawn(ing)f
   cuimiltRubbing; stroking, fondling, wiping; frictionf

  • Bhí súile an Luch Chodlamáin dúnta faoin am sin agus bhí sí ag míogarnach; ach bhain an Haitéir scealpóg aisti is dhúisigh sí is lig scréach bheag. Lean sí uirthi: “—a thosaíonn le M, miasa, cuir i gcás, agus mionphlainéid agus meabhair agus measarthacht—tá a fhios agat go moltar fanacht ‘i mbun na measarthachta’—an bhfaca tú a leithéid de rud riamh, líníocht de mheasarthacht?”
   “Ós ag caint air atá tú,” a dúirt Eilís agus í go mór trína chéile, “ní shílimse go—”

   The eyes of the Dormouse were closed by that time and it was dozing; the Hatter pinched it and it let out a little scream. It continued: “—begins with M, dishes, suppose and minor planet/planetoid and mind and moderation—you know waiting ‘in reasonable bounds’ is recommended—Did you ever see such a thing, a drawing of moderation?
   “From you are saying about it,” said Alice and she was very confused, “I don’t think that—

   míogarnachdozing; drowsinesf
   faoin am sinby that time
   scealpógSmall splinter, chip; Pinch, nip
   Cuir i gcássuppose
   miasdish; table; altarf npl miasa
   meabhairmind, memoryf
   measarthachtmoderationf
   leithéidlike, counterpartf
   líníocht(line)-drawingf

  • “Níor cheart duit a bheith ag caint mar sin,” arsa an Haitéir.
   Chuir an mímhúineadh deireanach sin Eilís thar a fulaingt; d’éirigh sí ina seasamh le teann míshásaimh, agus shiúil chun bealaigh; thit an Luch Chodlamáin ina codladh láithreach, agus níor thóg ceachtar den bheirt eile aon cheann d’imeacht Eilíse, cé gur fhéach sí siar uair nó dhó, agus iarracht de dhóchas aici go nglaofaidís uirthi; an uair dheireadh a chonaic sí iad, bhí siad ag iarraidh an Luch Chodlamáin a chur isteach sa taephota.

   “You should not be talking like that,” said the Hatter.
   That last rudeness overstrained Alice; she stood up with strong displeasure, and walked away; the Dormouse fell asleep immediately, and neither of the other two paying any attention to the departure of Alice, though she looked back once or twice, and she hoped they would call her; the last time she saw them they were trying to put the Dormouse into the teapot.

   mímhúineadhrudenessm
   fulaingt endurance, tolerance, forbearancef
   that a fulaingtbeyond her endurancef
   Duine a chur thar a fhulaingtoverstrain a person
   teannStrength, forcem
   míshásamhDispleasure, dissatisfactionm
   láithreachPresent, immediate
   ceachtareither
   imeachtGoing, departurem
   tóg … ceannpay attention
   dóchasHope; expectation, trustm

  • “Ní rachaidh mé ansin arís ar aon chuma!” a dúirt Eilís agus í ag déanamh a bealaigh tríd an gcoill. “Ba é sin an chóisir tae ba sheafóidí a raibh mé riamh uirthi!”
   Ní túisce a bhí sin ráite aici ná thug sí faoi deara go raibh doras i gceann de na crainn. “Is aisteach an ní é sin!” a cheap sí. “Ach tá gach uile rud aisteach inniu. Is dóigh liom gur ceart dom dul isteach gan mhoill.” Siúd isteach í.

   “I will not go there again anyway!” said Alice was making her way through the woods. “That was the most nonsensical tea party I ever had!”
   No sooner had she said that then she noticed there was a door in one of the trees. “That is a strange thing!” she thought. “But everything is strange today. I think I should go in without delay.” Then in she went.

   cóisirfeast, banquet; estive party; social gathering; Retinue, suite; attendant groupf
   túisceSooner, rather; first
   mhoill Delay; stop, hindrancef

  • Fuair sí í féin arís sa halla fada, agus in aice leis an mbord gloine. “Anois is fearr a chruthóidh mé an uair seo,” a dúirt sí léi féin, agus thóg sí an eochairín agus bhain an glas den doras beag isteach sa ghairdín. Ansin chrom sí ar an muisiriún a chreimeadh (choinnigh sí píosa ina póca) go dtí go raibh sí timpeall troigh amháin ar airde: shiúil sí síos an pasáiste beag ansin: agus ansin—fuair sí í féin sa deireadh thiar thall sa ghairdín álainn, i measc na gceapach glé agus na scairdeán fionnuar.

   She found herself again in the long hall, and near the glass table. “Now I will do better this time,” she said to herself, and she took the little key and removed the lock of the little door into the garden. Then she bent nibbling on the mushroom (she kept pieces in her pocket) until she was about one foot tall: then she walked down the little passage: and then—she found herself at long last in the beautiful garden, among the bright plots and cool/refreshing fountains.

   cruthaighcreate, form, prove
   Anois is fearr a chruthóidh méNow I will do betterfronting Anois
   crombend, stoop
   muisiriúnmushroomm
   ceapachbed [hort.]
   gléClear, bright, pellucid
   scairdeánJet, spout; cascadem
   fionnuarcool, refreshing