Monday Night Irish Class, June 19, 2017

Irish Class, June 19, 2016

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheiteam 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Aithníonn fear na h-olna dhíol fear na h-olna cheannach. The wool seller knows (recognizes) the wool buyer.
graftha = grafadh grubbing, hoeing
fiadhaigh = fiach hunt(ing), chase, chasing
gaoithe = gaoth wind
Tá trí saghas fear ann, fear grafta, fear fiadhaigh, agus fear gaoithe. There are three sorts of man,
the worker, the pleasure-seeker, and the windbag.

Siopadóireacht

 • Is duine mé a chaitheann a lán airgid ach ní maith liom siopadóireacht. Nuair a théim isteach i

  siopa beag, seasaim ag an gcuntar agus ní fheictear mé. Is cuma cá fhad a sheasaim ansin
  déantar neamhaird díom agus tagann agus imíonn a lán daoine sula dtugann aon duine faoi
  deara go bhfuil mé ann.

  Is cuma cá fhad a sheasaim ansin déantar neamhaird díom No matter how long I stand I am ignored
  tagann agus imíonn a lán daoine sula dtugann aon duine faoi deara go bhfuil mé ann. a lot of people come and go before anyone notices me

 • Nuair a théim isteach in ollmhargadh ceannaím rudaí nach mbíonn uaim in aon chor. Ina
  theannta sin bíonn go leor de na hearraí ar sheilfeanna an-arda agus bíonn orm fanacht go dtí
  go dtagann fathach éigin chun an stuif a fháil dom.

  nach mbíonn uaim I do not need teastaigh has disappeared
  Nuair a théim isteach in ollmhargadh ceannaím rudaí nach mbíonn uaim in aon chor. When I go into the supermarket I buy things I do not need at all.
  Ina theannta sin along with that, moreover
  bíonn go leor de na hearraí ar sheilfeanna an-arda a lot of goods are on very high shelves
  bíonn orm fanacht go dtí go dtagann fathach éigin chun an stuif a fháil dom. I have to wait until some giant comes to get me the stuff

 • Ansin téim go dtí na scipéid agus déanaim scrúdú beag ar na scuainí – cé acu is giorra? A
  luaithe a bhíonn scuaine roghnaithe agam, éiríonn an freastalaí as, nó bíonn duine ann romham
  nár mheáigh na torthaí, nó bíonn fadhb le seic. Is cúis iontais dom an chaoi a ndéanann daoine
  dearmad go gcaithfidh siad íoc as na hearraí agus nach dtosaíonn siad ag oscailt na málaí go dtí
  an nóiméad deireanach, an chaoi a gcaitheann siad go leor ama ag cuardach sa sparán, nó an
  chaoi a dtarraingíonn siad amach seicleabhar, gan aon pheann acu nó gan a fhios acu cad é an
  dáta atá ann . . . Ansin faoi dheireadh tagaim go barr na scuaine.

  Ansin téim go dtí na scipéid then I go to the cash register
  déanaim scrúdú beag ar na scuainí I examine the queues a little
  cé acu is giorra? which is shortest
  A luaithe a bhíonn scuaine roghnaithe agam As soon as I have chosen a queue
  éiríonn an freastalaí as, the server gets up from it
  nó bíonn duine ann romham nár mheáigh na torthaí, or there is someone in front of me who did not weigh the fruit
  nó bíonn fadhb le seic. or there is a problem with a check
  Is cúis iontais dom an chaoi a ndéanann daoine dearmad go gcaithfidh siad íoc as na hearraí It is surprising to me how people forget they must pay for the goods
  nach dtosaíonn siad ag oscailt na málaí go dtí an nóiméad deireanach they do not begin to open the bags until the last moment
  an chaoi a gcaitheann siad go leor ama ag cuardach sa sparán, how they spend a lot of time searching in the purse
  nó an chaoi a dtarraingíonn siad amach seicleabhar, or how they pull out the checkbook
  gan aon pheann acu nó gan a fhios acu cad é an dáta atá ann . without having a pen or they don’t know what the date is
  Ansin faoi dheireadh tagaim go barr na scuaine. Then I finally get to the front of the line

 • Tá a fhios agam nach post iontach suimiúil é bheith ag pacáil, ach is annamh a thagann tú ar
  dhuine a thuigeann nár chóir leacht níocháin a chur isteach leis na trátaí. Cuirtear feoil amh
  taobh le feoil a ndearnadh cócaireacht uirthi, agus cuirtear cannaí stáin ina suí ar an arán agus
  ar na bananaí. Mhol bean amháin a bhfuil aithne agam uirthi go mbeadh sé i bhfad níos fearr
  dá gcabhróidís leat na hearraí a thógáil amach as an tralaí ionas go mbeifeása saor chun iad a eagrú
  i gceart, seachas iad a bheith ag caitheamh gach rud isteach i mullach a chéile.

  Tá a fhios agam nach post iontach suimiúil é bheith ag pacáil, I know packing is not a wonderful interesting job
  ach is annamh a thagann tú ar dhuine a thuigeann nár chóir leacht níocháin a chur isteach leis na trátaí. You rarely come upon someone who understands washing liquid should not be put with the tomatoes
  taobh le next to
  Cuirtear feoil amh taobh le feoil a ndearnadh cócaireacht uirthi, raw meat is put beside cooked meat
  cuirtear cannaí stáin ina suí ar an arán agus ar na bananaí tin cans are sitting on the bread and bananas
  Mhol bean amháin a bhfuil aithne agam uirthi go mbeadh sé i bhfad níos fearr dá gcabhróidís leat na hearraí a thógáil amach as an tralaí ionas go mbeifeása saor chun iad a eagrú i gceart, one woman that I know suggested that it would be much better if they would help you take the goods out of the cart so that you be free to organize them properly
  seachas iad a bheith ag caitheamh gach rud isteach i mullach a chéile. rather than throwing everything in a heap together

 • Is fuath liom é nuair a dhéanann an freastalaí tagairt don stuif atá sa tralaí. B’fhearr liom dá
  ndéanfaidís neamhshuim de. Tharla eachtra a chuir aiféaltas orm lá amháin san ollmhargadh.
  Chonaic mé fo-éadaí ar phraghas speisialta (ní cheannóinn a leithéid in ollmhargadh, de
  ghnáth) agus chuir mé sa tralaí iad. Bhí rud éigin cearr leis an scanóir agus nuair a fuair mé an
  admháil bhí €1,124 nó rud éigin mar sin scríofa air. An rud ba ghreannmhaire faoi ná nár thug
  an cúntóir faoi deara é.

  Is fuath liom é nuair a dhéanann an freastalaí tagairt don stuif atá sa tralaí. I hate it when the server comments on the stuff in the cart
  B’fhearr liom dá ndéanfaidís neamhshuim de. I would prefer if they would disregard it.
  Tharla eachtra a chuir aiféaltas orm lá amháin san ollmhargadh. There was an incident that put embarrassment on me in the supermarket.
  Chonaic mé fo-éadaí ar phraghas speisialta I saw underwear at a special price
  ní cheannóinn a leithéid in ollmhargadh, de ghnáth I would not buy the like in a supermarket, usually
  chuir mé sa tralaí iad put them in my cart
  Bhí rud éigin cearr leis an scanóir There was something wrong with the scanner
  nuair a fuair mé an admháil bhí €1,124 nó rud éigin mar sin scríofa air. I got the receipt for €1,124 or sopmething like that
  An rud ba ghreannmhaire faoi ná nár thug an cúntóir faoi deara é. THe funniest thing was that the cashier did not notice it.

 • ‘Ceapaim go bhfuil botún éigin ann maidir leis an mbille,’ arsa mise agus d’fhéach sí air.

  Ceapaim go bhfuil botún éigin ann maidir leis an mbille I think there is some mistake regarding the bill
  d’fhéach sí air she looked at it

 • Give me back those briefs!’ a scread sí, agus bhí ar an leaid bocht a bhí ag pacáil dul trí na
  málaí go dtí gur tháinig sé orthu. Ar ndóigh, faoin am sin bhí suim na ndaoine sa scuaine
  múscailte. Bhí náire an domhain orm, agus ní bhacfaidh mé le margadh maith arís.

  scread sí she screamed
  bhí ar an leaid bocht a bhí ag pacáil dul trí na málaí go dtí gur tháinig sé orthu. the poor lad that had been packing went through the bags until he came on them
  faoin am sin bhí suim na ndaoine sa scuaine múscailte by then interest was awakened in the people in the queue
  Bhí náire an domhain orm I was mortified
  ní bhacfaidh mé le margadh maith arís. That will hinder me with a good deal again.

 • Cé go bhfuil go leor áiseanna sna hollmhargaí agus go mbíonn siad de shíor ag iarraidh
  feabhas a chur ar an leagan amach, níl mé cinnte an bhfuil cúrsaí níos fearr don chustaiméir.
  Tóg, mar shampla, an chaoi nach scríobhtar na praghsanna ar earraí a thuilleadh. Bhíodh sé
  éasca go leor féachaint ar an admháil agus ansin féachaint ar an bpraghas a bhí greamaithe den
  earra, agus má bhí botún ann bhí sé soiléir. Anois, má cheapann tú go bhfuil botún déanta
  caithfidh tú na fógraí beaga ar na seilfeanna a chur de ghlanmheabhair agus iad a chur i
  gcomparáid leis an bpraghas atá scríofa ar an admháil. Ní dóigh liom go bhfuil sé sin ró-éasca
  don seanduine agus é nó í ag dul timpeall an ollmhargaidh.

  Cé go bhfuil go leor áiseanna sna hollmharga Although there are many amenities in the supermarkets
  go mbíonn siad de shíor ag iarraidh feabhas a chur ar an leagan amach, they’re perpetually trying to improve the layout,
  níl mé cinnte an bhfuil cúrsaí níos fearr don chustaiméir. I am not sure whether things are better for the customer
  an chaoi nach scríobhtar na praghsanna ar earraí a thuilleadh the way prices are no longer written
  Bhíodh sé éasca go leor féachaint ar an admháil It used to be easy enough to look at the receipt
  ansin féachaint ar an bpraghas a bhí greamaithe den earra, then look at the price attached to the article
  má bhí botún ann bhí sé soiléir if there was a mistake it would be clear
  má cheapann tú go bhfuil botún déanta if you think there is a mistake
  caithfidh tú na fógraí beaga ar na seilfeanna a chur de ghlanmheabhair you have to memorize the small notices on the shelves
  iad a chur i gcomparáid leis an bpraghas atá scríofa ar an admháil. put them in comparison to the price that is written on the receipt
  Ní dóigh liom go bhfuil sé sin ró-éasca don seanduine I do not think that is too easy for the old person
  when é nó í ag dul timpeall an ollmhargaidh he or she is going around the supermarket

 • Seans gurb é fuascailt na faidhbe ná dul ag siopadóireacht ar an idirlíon agus, i gcás an
  chustaiméara seo, leigheas a fháil ar an bhfóibe atá uirthi faoi chúrsaí teicneolaíochta

  Seans gurb é fuascailt na faidhbe ná dul ag siopadóireacht ar an idirlíon there is a chance the solution of the problem is but going on the internet
  i gcás an chustaiméara seo, in the case of this customer
  leigheas a fháil ar an bhfóibe atá uirthi faoi chúrsaí teicneolaíochta get a cure for the phobia that she has about technological means


Notaí Scéil
daichead cúig bliana o shin
Fuair mé céim ó choláiste Carleton
míle naoi gcéad
seachtó a dó
daichead cúig bliana o shin
athaontú reunion
aibhneacha
aibhneacha beorach agus fíona rivers of beer and wine
Labhair mé le cairde d’aois go leor
cuimhneacháin memorials
b’fhéidir seachtó duine de mo rang ansin

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.