Monday Night Irish Class, September 12, 2016

Irish Class, September 12, 2016

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is fearr teach folamh ná drochthionónta. Better an empty house than a bad tenant
Is minic a chealg briathra míne cailín críonna. it is often that sweet talk has deceived a wise girl.


ASNC: ‘Clár
an-eagraithe dópála is cúis le torthaí Gaeilge dochreidte na hArdteiste’

Leanaí chomh hóg le 16 bliain á ndópáil chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichí na hArdteiste
eagraithe organized
dópáil dope
á ndópáil doping them Lit. “to their doping” pronoun object of a verbal noun
Tá sé do mo dhópáil He is doping me Lit. “He is to my doping” pronoun object of a verbal noun
torthaí results
dochreidte incredible
chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichí in order for them to succeed in the Irish games leo for them
cigire inspector
ciall sense, meaning
 • Tá amhras á chaitheamh ar thorthaí Gaeilge “dochreidte” na hArdteiste agus é curtha i leith na
  Roinne Oideachais go bhfuil leanaí chomh hóg le 16 bliain á ndópáil acu chun go n-éireoidh leo sa
  Ghaeilge i gCluichí na hArdteiste.

  amhras doubts
  á chaitheamh was cast
  i leith in the direction of
  dópáil dope
  torthaí results
  dochreidte incredible
  chun go n-éireoidh leo sa Ghaeilge i gCluichí in order to succeed in the Irish games

 • Tuigtear do Ar Son na Cúise go bhfuil sé curtha i leith na Roinne go bhfuil úsáid á baint acu as
  substaintí ar nós SP (sraith pictiúr) chun buntáiste éagórach a thabhairt don Ghaeilge.

  Tuigtear do Ar Son na Cúise It was understood by ASNC
  i leith in the direction of
  úsáid á baint acu use was made by them
  ar nós like
  sraith series
  éagórach unfair, unjust éa+cóir. éa is a negative prefix
  chun buntáiste éagórach a thabhairt don to give unfair advantage to

 • Dúirt saineolaí leighis amháin le Ar Son na Cúise go bhfuil fo-iarmhairtí éagsúla ag baint le
  substaintí ar nós SP.

  Dúirt saineolaí leighis amháin one medical expert said
  fo-iarmhairtí éagsúla ag baint le substaintí various side effect associated with substances
  fo- under- prefix

 • “An té a bhíonn ag gabháil do leithéid an SP, samhlaítear dó go bhfuil sé dosháraithe ó thaobh na
  Gaeilge de, ach faraor nochtann na fo-iarmhairtí iad féin de réir a chéile agus is minic gan aon fhocal
  Gaeilge ag an duine sin nuair a théann éifeacht na ndrugaí in éag,” a dúirt an saineolaí.

  An té Whoever
  a bhíonn is relative clause
  gabh take, engage, …
  leithéid like, equal, such
  samhlaítear it appears
  dosháraithe Unbeatable
  ach faraor nochtann na fo-iarmhairtí iad féin de réir a chéile but unfortunately the side effects reveal themselves gradually
  nochtann reveal “lay naked”
  nuair a théann éifeacht na ndrugaí in éag when the effect of the drugs goes to expire in éag “in death”

 • Deir lucht an amhrais go bhfuil an feabhas gan staonadh atá tagtha ar thorthaí na Gaeilge le roinnt
  blianta anuas ‘mínádúrtha’ agus gur léir go bhfuil ‘clár an-eagraithe dópála’ ar bun ag an Roinn.

  Deir lucht an amhrais The doubters say
  an feabhas gan staonadh the relentless improvement
  taghta coming
  torthaí results
  mínádúrtha unnatural
  gur léir go bhfuil ‘clár an-eagraithe dópála’ ar bun ag an Roinn. it was clear that a ‘a very organized doping program’ was set up by the department

 • Maítear go bhfuil seifteanna éagsúla á n-úsáid ag an Roinn chun go mbeadh an Ghaeilge i measc
  “buaiteoirí” na hArdteiste.

  Maítear It is claimed Noteí
  seift device, expedient f
  éagsúla various
  á n-úsáid are being used
  chun go mbeadh X so that X would be
  i measc among
  buaiteoirí winners

 • Dúirt foinse amháin le Ar Son na Cúise:

  Dúirt foinse amháin le Ar Son na Cúise: One source said to ASNC

 • “Is focain cheats iad. Tá siad lofa go smior. Tá gach cineál cleas acu. Tá bealaí acu chun tanú agus
  uiscealú a dhéanamh ar an teanga ionas gur féidir le daltaí í a láimhseáil gan stró.

  Is focain cheats iad They are f-ing cheats
  Tá siad lofa go smior They are rotten to the core Lit. smior “marrow”
  Tá bealaí acu chun tanú They have ways to thinning/dilution
  make thin [dilute] the language in order to handle the students with ease.

 • “Feiceann tú daltaí anois ag teacht amach as an scrúdú Gaeilge agus gan aon bhraon allais leo. Ba
  dhóigh leat orthu go mba chuma leo tiontú ar a sáil agus an rud ar fad a dhéanamh arís. Níl chun
  tosaigh orainn anois ach Rúisigh Phutin. Is leor nod don eolach. Níl sé ceart ná cóir.”

  gan aon bhraon allais leo without a drop of sweat [with them]
  dóigh way, manner, hope, opinion, belief f
  sáil heel f
  tiontú turning, translation m
  cuma appearance
  an rud ar fad a dhéanamh arís do the whole thing again
  Níl chun tosaigh orainn anois ach Rúisigh Phutin. only to begin Russian Putin on us
  Is leor nod don eolach
  eolach knowledgeable, learned
  nod abbreviation m
  Níl sé ceart ná cóir. It is not right or just.

 • Idir an dá linn, dúirt Conradh na Gaeilge nach raibh i lucht an amhrais ach cníopairí aineolacha
  nach bhfuil aon tuiscint acu ar mhodhanna traenála teanga nua-aimseartha.

  amhras doubt, suspicion
  lucht an amhrais doubters
  cníopaire mean, miserly person m
  aineolacha ignorant
  tuiscint understanding, wisdon f
  modhanna methods
  traenála training
  nua-aimseartha modern

 • “Is údar sceitimíní agus bíse na torthaí seo. Is iontach agus is sceitimíneach an scéal é gur deacra
  anois do dhalta Gaeilge teip a fháil ná mar atá sé do dhornálaí Rúiseach troid a chailleadh. An dream
  nach bhfuil ar bís faoi na torthaí iontacha seo nó nach bhfuil sásta iad a cheiliúradh, ní thuigeann
  siad na bealaí nua-aoiseacha dearfacha dleathacha atá anois ann chun an Ghaeilge a chur cinn.

  údar source m
  sceitimíní excited
  bís impatient f
  torthaí fruits, results
  Is iontach agus is sceitimíneach an scéal é It is a wonderful and exciting story
  deacra anois do dhalta Gaeilge teip a fháil difficult for a student of Irish to get a failure
  ná mar atá sé do dhornálaí Rúiseach troid a chailleadh. than it is for a Russian boxer to lose a fight
  dream Body of people; group, tribe m
  nach bhfuil ar bís faoi na torthaí iontacha is not impatient for wonderful results
  nó nach bhfuil sásta iad a cheiliúradh or they are not happy to celebrate
  ní thuigeann siad na bealaí nua-aoiseacha dearfacha dleathacha They don’t understand the positive legal modern ways
  atá anois ann chun an Ghaeilge a chur cinn that are now [here] to promote Irish

 • “Idir mé féin is tú féin, chuala mé gur cainteoirí dúchais Gaeltachta iad cuid mhaith de na daoine atá
  ag clamhsán,” a dúirt Leas-Bhainisteoir Feasachta agus Marginal Gains Chonradh na Gaeilge go
  sceitimíneach.

  chuala mé gur cainteoirí dúchais Gaeltachta iad cuid mhaith de na daoine atá ag clamhsán I heard that native speakers of the Gaeltachts are a good part of the people that are complaining
  Leas good, well-being, benefit, interest m
  sceitimíneach excited

 • Labhair sceithire amháin le Ar Son na Cúise faoin scéal ar an dtuiscint nach n-ainmneofaí í.

  Labhair sceithire amháin One whistleblower said
  tuiscint understanding, consideration
  ainmneofaí named

 • “Mura mbeadh loike Tuairisc.ie agus an SP bheinn loike totally focáilte. Thóg mé freisin go
  hinfhéitheach (cheers Tearma.ie!) rud eile a dtugtar NC (nathanna cainte) air. Agus shlog mé gach
  oíche loike an SF (seanfhocail). Is loike cocktail lethal atá ann.

  Mura mbeadh would not
  infhéitheach intravenous
  nathanna idioms
  slog swallow v

 • “Ach dáiríriously, tá sé loike hilarious ach fuair mé A agus ní bhfuair iníon mo bhean a tí atá literally
  loike ina cónaí san actual Gaeltacht ach C. Is cosúil nach raibh loike a múinteoir sásta loike to get
  with the programme agus go raibh loike imní uirthi go ndéanfadh an SP dochar dá sláinte.”

  bean a tí woman of the house
  imní worry, concern f
  dochar to her health

 • Dúirt urlabhraí ón Roinn nár theip riamh ar aon dalta Gaeilge i dtástáil drugaí.

  urlabhraí spokesman
  nár theip riamh ar aon dalta Gaeilge i dtástáil drugaí. no Irish student ever failed a drug test
  áfach

 • Tuairiscíodh le déanaí, áfach, go raibh ‘boladh láidir Brandy Muimhneach’ ar roinnt de na samplaí a
  tástáladh le linn scrúdú Gaeilge na gCluichí Ardteiste i mbliana.

  Tuairiscíodh le déanaí It was recently reported
  áfach however
  go raibh ‘boladh láidir Brandy Muimhneach’ there was a strong smell of Munster brandy
  r roinnt de na samplaí a
  tástáladh le linn scrúdú Gaeilge na gCluichí Ardteiste i mbliana
  in somde of the samples tested during the Irish games exam this year

 • Dúirt urlabhraí na Roinne gurb é an t-aon chúis amháin gur éirigh chomh maith le daltaí na Gaeilge
  ná go raibh “obair na gcapall” déanta acu.

  gurb é an t-aon chúis amháin that the only reason
  gur éirigh chomh maith le daltaí na Gaeilge for the success of the Irish students
  ná go raibh “obair na gcapall” déanta acu they did the “work of horses”

 • “Leábharaic a thabharfadh a mhalairt le fios,” a dúirt an t-urlabhraí.

  Leábharaic tricky person, rogue
  a thabharfadh a mhalairt le fios claimed otherwise
  fios knowledge m


 • rannóg department


Bhí Mia, agus mo mhac is óige, i CA an tseachtain seo caite
Bhí Séamus, mo mhac is sine, agus mise sa bhaile
an-chiúin
Is introvert Séamus agus mise
Is extrovert Mia agus Nick
D’eitil an chuid is mó de na focail thiar
D’oibrigh mé sa chlós
ghearradh mé síos crann beag
Beidh Spás gairdín níos mó ag Mia agus adhmad tine againn.
Tiocfaid siad anocht
tiomáinfidh mé go dtí an aerfort i ndiaidh an rang seo
tá siad ag eitilt in eitleán anois
Beidh an oíche seo fada

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.