Monday Night Irish Class, April 15, 2013

Irish Class, April 15, 2013

Rang Gaeilge, 15ú lá mí Aibreáin 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seamróg: D’fhéadfadh sé a bheith níos measa

Is féidir go mbeadh an Taoiseach buidéal uisce beatha a thabhairt don Uachtarán. Ní fadhb é inniu. Ach bhí
George W. Bush Uachtaran SAM cúig bliana ó shin. Ní dhóladh Uachtaran Bush deochanna alcólacha.
Má thug an Taoiseach dó uisce beatha, bheadh ​​scéalta grinn faoi Uachtaran Bush. Cuimhin linn go raibh
scéalta grinn go leor Bush cheana. Bheadh ​​sé bronntanas breá do Jay Leno agus David Letterman.

Cuir deireadh leis an náire a bhaineann le bronnadh seamróige (2/2)

 1. Agus cén mhaitheas a dhéanann
  an rochtain seo i ndeireadh na dála?
  An bhfuil geilleagar na hÉireann
  mórán níos láidre ná tíortha eile
  nach bhfaighean uair an chloig sa
  Teach Bán gach bliain?

  rochtain access, reaching, attaining
  i ndeireadh na dála when all is said and done
  geilleagar economy
  mórán many
  níos láidre stronger
  bhfaighean uair an chloig getting an hour

 2. Meallann Éire sciar mór den
  infheistíocht a dhéanann comhlachtaí
  Meiriceánacha san Eoraip.
  Ceapann muid go léiríonn sé seo na
  buanna atá ag geilleagar na tíre seo
  ach an rud a léiríonn sé ná cé
  chomh lag is atá sí.

  meall charm, entice
  sciar share
  comhlacht company, firm
  léirigh clarify, illustrate, explain; reflect
  bua victory; talent pl buanna
  an rud a léiríonn sé the thing it shows
  lag weak

 3. Aisteach go leor, ach tá geilleagair
  níos láidre agus níos inmharthana
  ag go leor tíortha beaga eile in ainneoin
  nach bhfuil an ‘rochtain’ ollluachmhar
  nó an méid céanna
  infheistíocht eachtrannach acu.

  aisteach strange, curious
  geilleagar economy
  níos láidre agus níos inmharthana stronger and more viable
  in ainneoin not withstanding, in spite of
  rochtain access,reaching, attaining
  luachmhar valuable, precious
  an méid céanna infheistíocht eachtrannach acu they have the same amount of foreign investment

 4. An fhírinne lom ná gur aonad eacnamaíoch atá teipthe í Poblacht na hÉireann. Níor éirigh linn an rud is
  bunúsaí a dhéanamh, a chinntiú gur féidir le gach duine a bheirtear in Éirinn slí bheatha a bhaint amach in
  Éirinn. Seachas dornán de bhlianta sna 1960í agus sna 1990í is tubaist a bhí i ngeilleagar na tíre ó 1921-2013.
  Ard-dífhostaíocht agus ard-imirce,sin na tréithe is láidre a bhí ann don chuid is mó den tréimhse.

  fírinne truth, reality f4
  lom bare, stark
  aonad unit m1
  eacnamaíoch economic
  teip fail
  Poblacht Republic
  éirigh rise, succeed
  éirigh le rise by/along with/with the aid of
  cinntigh make certain, confirm assure
  seachas besides; other than; rather than; compared to
  dornán handful
  míle naoi gcéad seasca 1960
  míle naoi gcéad nócha
  tubaiste calamity, disaster f4
  míle naoi gcéad fiche a haon
  dhá mhíle a trí déag
  geilleagar economy
  fostaíocht employment
  imirce emigration, migration f4
  tréith trait, quality, characteristic
  is láidre strongest
  tréimhse period, term f4
  míle naoi gcéad seasca 1960
  míle naoi gcéad nócha 1990
  míle naoi gcéad fiche a haon 1921
  dhá mhíle a trí déag 2013

 5. Is é an earnáil onnmhairithe an
  tuar dóchais is tábhachtaí atá ag an
  ngeilleagar faoi láthair. Tá borradh
  faoin méid táirgí a dhéantar in
  Éirinn agus a dhíoltar thar lear. Ach
  is comhlachtaí iasachta a
  tháirgeann 90% d’onnmhairí na
  hÉireann; déanann comhlachtaí
  dúchasacha an 10% eile.

  earnáil sector f3
  onnmhairithe export
  tuar sign, omen
  dóchas hope, expectation m1
  tábhachtach important
  faoi láthair at present
  borradh growth, expansion, swelling m
  táirge product m4
  táirg produce, manufacture
  thar lear overseas, abroad
  comhlacht company, firm m3
  iasachta foreign iasacht “lending, borrowing, loan”

 6. Tá teachtaireacht láidir á chur
  amach ag na figiúirí seo – ní féidir
  linn saibhreas a chothú dúinn féin,
  caithfidh muid daoine ón iasacht a
  mhealladh anseo chun é sin a
  dhéanamh dúinn.

  teachtaireacht message f3
  cothaigh feed, nourish, promote, maintaint
  dúinn to us do
  caithfidh muid daoine ón iasacht a mhealladh We need to attract people from abroad
  anseo chun é sin a dhéanamh dúinn to do this for us

 7. Níl an rialtas ag breathnú ar an
  gceist seo ar chor ar bith, tá siad ag
  treabhadh ar aghaidh leis an
  bpríomhpholasaí eacnamaíochta
  atá acu – infheistíocht eachtrannach
  a mhealladh.

  Níl an rialtas ag breathnú ar an gceist seo ar chor ar bith The government is not looking at this question at all
  treabhadh plowing
  ar aghaidh facing, forward
  príomh- principal, prime, major
  infheistíocht eachtrannach a mhealladh to attract foreign investment

 8. Ba cheart go mbeadh muid ag
  déanamh iniúchadh cuimsitheach
  ar na fáthanna go bhfuil teipthe ar
  gheilleagar le 90 bliain anuas
  seachas a bheith ag bronnadh bronntanas
  ar thír eile ar Lá Náisiúnta na
  tíre seo.

  iniúchadh audit, scrutiny m
  cuimsitheach comprehensive
  fáth cause, reason m3
  teip fail
  seachas besides; other than; rather than; compared to
  bronnadh grant, bestowal
  bronntanas gift, present m1

 9. Agus tá an tubaist seo tite amach
  ainneoin go bhfuil ceann de na
  ‘buntáistí’ eacnamaíochta is mó dá
  bhfuil ann againn – Béarla.

  tubaiste calamity, disaster f4
  ainneoin notwithstanding, in spite of
  buntáiste advantage
  na ‘buntáistí’ eacnamaíochta is mó dá bhfuil ann againn however/of those the greatest economic ‘advantages’ that we have “however”, “of those” ??

 10. Tá muid suite béal doras le ceann
  de na geilleagair is láidre ar
  domhan, labhraíonn formhór an
  phobail in Éirinn teanga na tíre sin
  agus teanga na tíre is saibhre ar
  domhain, SAM – ach ina ainneoin
  sin tá praiseach déanta againn den
  gheilleagar.

  Tá muid suite béal doras le ceann de na geilleagair is láidre ar domhan We are located next door to one of the strongest economies of the world
  labhair speaks
  formhór majority
  pobal people, popuation
  ainneoin notwithstanding, in spite of
  praiseach pottage, (thin) porridge
  praiseach déanta made a mess

 11. Aisteach go leor, ach tá tíortha ar domhan atá saibhir nach labhraíonn Béarla. Tá sé deacair a
  chreidmheáil go bhféadfadh cúrsaí
  a bheith níos measa dá mba rud é
  gur fhan muintir na tíre seo dílis
  don Ghaeilge. Is é an rud atá déanta
  againn ná gur dhíol formhór na
  ndaoine in Éirinn ár máthairtheanga
  ar mhaithe le 30 píosa de
  bhréagór.

  aisteach strange, curious
  creid believe, suppose
  Tá sé deacair a chreidmheáil It is hard to believe
  cúrsa course, career, affair m4
  níos measa worse
  fan wait, stay, remain
  dílis own, genuine, loyal
  formhór majority
  ar mhaithe le for the sake of
  bréagór fool’s gold, iron pyrite m1


Cré na Cille — Bás Bhríd

go siúráilte certainly
coinsias conscience
do mo choinsias by my troth
criotán = creatachán weak, emaciated
réama rheum
amhlaidh thus
is amhlaidh the fact is
lúd = lúth power, strength
donacht misfortune
suaimhneas peace g suaimhnis
Ag iarraidh suaimhnis atá mé I want peace “I am wanting peace”
leithéid like, counterpart
Cáid = Cá fhaide = Cá fhada how long
deamhan demon m1
fata= práta potato m4
gasur boy Conn. child
gasúr mná girl Conn.
scuab broom, sweep f2/v
seol sail, trend, couirse
Á hainmniú as Nóra She is named after Nora
creachlaoiseachaí odd jobs
Nár mhaire sí a bóthar! May she not live long!
a cuid airgid fré chéile all of her money
faitíos fear, apprehension
roimh ré beforehand
Is tig leat You can be teacht
bródúil prout
streachaille bedraggled person, lazy untidy person, slut
bainis wedding f2
sulma = sula before
costas mór great expense
tíobhasach thrifty
drabhlás carousing, dissipation m1
spaga purse, pouch m4
firinne truth
Diabhal mé I’ll be damned
mara = mura if not
ó atá is go bhfuil since that is how it is
Níor bhréag “Máistir Mór” a thabhairt air a Bhríd It was not a lie to call him “big master”, Bríd
raibiléara harlot, hussy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.