Monday Night Irish Class, January 28, 2013

Irish Class, January 28, 2013

Rang Gaeilge, 28ú lá mí Eanáir 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Modern Irish words

From Céard?Céard? 17 words from modern Ireland, in Irish

Tarrtháil bailout
Baincéirí bankers
Vicipéid Wikipedia
Tvuít tweet
Triúracht troika The combined ECB, European Commission and the IMF.
An Iris Reatha The Journal
iris publication
reatha current
Teilifís réaltachta reality TV
Podchraoladh podcast
craol broadcast
Pobalbhreith opinion poll
Cothromas diúltach negative equity “A phrase that only a handful of us had
ever heard of five years ago, but which most
people would now love to see the back of.”
Bhlagáil blogging
Micreabhlagáil microblogging
Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta IMF
ciste fund
airgeadaíochta monetary
idirnáisiúnta international
Sásra Cobhsaíochta Eorpach European Stability Mechanism
sásra mechanism
cobhsaíochta stability
An trasdul digiteach the digital switchover
trasdul transition
Cibearspás cyberspace
Cibearbhulaíocht cyberbullying


Cré na Cille

<!–

–>

uaigh grave f2 uaigheanna
feart mound, tumulus, grave m3 gs npl fearta
leacht grave-mound, cairn, heap m3 pl leachtanna
úir earth, soil f2
san úir in the grave
ag tabhairt an fhéir in the grave “taking the grass”
faoin bhfód under sod
leac uaighe gravestone
fód sod m1
reilig graveyard f2
cill churchyard f2 npl cealla, gpl ceall
sochraid funeral, cortege f2
sochraideach funeral-goer, mourner m1
tórramh wake, funeral
cré clay, soil, earth f4
corp body, corpse m1
corpán corpse m1
marbhán corpse, spiritless person, oppressive heat m1
cos foot m1
lofa rotten, decayed
cónra coffin f4
cailleach hag, old woman f2
scubaid hussy f2
toice hussy, wench f4
meirdreach harlot, prostitute f2
striapach harlot f2
aifreann na marbh requiem mass
crois
cliabhrach chest
misean mission
cá’il where bhfuil
beannaithe blessed
thug gave, took [p of tabhair
chugam to me
éigin some
a mb’éigin = b’éigin must have
ceangal tie, binding, fetter m1
deireanach last, late, latter
leo with them le
cuidsúlach eye-catching, good looking
go mór í ná an ceann seo bigger than this one
gasúr boy, child m1
cor turn; tiredness, exhaustion; agreement
cam bent, crooked
Slánaitheoir redeemer, saviour
uirthi on her ar
áilleacht beauty
dearmadach forgetful
mairg woe, sorrow f2
faoi mo cheann under my head
cliabhrach chest
Ní mé I wonder
curtha planted seeds or bodies
orthu on them ar
chaithfidís they would throw/spend
d’fhainicí would beware, would protect
achainigh entreat, petition
leanbh baby
adeirimse I said abair
Tá cuid againn some of us
ach má tá féin but if I myself is
leo with them le
cónra coffin f4
an chónra ab fhearr the best coffin
scaball scapula
bhraillín sheet f2
barróg hug, sacking gs barróige
réir wish, will, command f2
scaoilteog shroud, wrapper [garment]
geall bet
práib daub
súiche soot m4
Lorg méire fingerprint
siúráilte confident
pruislíocht = priosláil dribbling
Is dóigh it is likely
dar seem
fia deer, waste
dar fia by heaven
neart strength, control m1
poll hole 7
dóite burned
cóta coat cót
ropaireacht stabbing, violence; snitching, thieving, villainy
bréag lie
labhaireodh would speak
níl … ach only
roilig cemetary
cantal irritated
síthrá ???
léin ??
ariamh ever
caolach twig
feasach knowing
spré dowry
giniúchaí ???
dreancaidí fleas
os cionn talúna above ground
fois ???
ábhairseoir ???
iasacht loan
leas interest
raicleach brawling woman, vixen, termagant
Éad atá ort nach bhfuair tú Jeaic le pósadh. You are jealous you did not get to marry Jack.
goile stomach
ucht chest, breast, bosom
suthain eternal
mairnéalaigh sailors
deis chance
eiteach refusal
staicearlach stocky person
Rálach Harlot
blite na lachan milking the ducks
B’fhíor do Bhriain Mór é nuair a thug sé “Jennet” ort. Big Brian was right [true] when he called you “Jennet”.
An scólachán gránna. The ugly scold.
8
Beithíoch beast
ruaiteach cold dry wind gs, npl ruaitigh
as cúl from the back
glac hand n
glac accept v
p. 8
ucht lap
saothraite labor
Pléascfaidh mé! I will explode!
uireasa lack, deficiency, absence f4
filleadh bend, fold
feacadh bend, twist
bruite fiery
goill grieve, hurt, vex
éagoir injustice, wrong
fré through = trí
nár theaga corp chun cille chun tosaigh uirthi may no other body come to the graveyard before her.
céard = cá hé an rud what
p. 9
pinsin pinch
coinne appointment, expectation of meeting
altóir altar
lomán bare, stripped
sliabh mountain m gs sléibhe, pl sléibhte
faraor woe
géar sharp
deacrach sever, distressing
meall ball, globe, swelling, lump, mass, mount m1
meall charm, entice; decieve, disappoint v
nimh poison
cónra coffin
de chion agus de mheas affection and respect
méid amount, quantity
baol danger
p. 10
ag goil going Conn. variant. = ag dul
rúpálaí strong, unmethodical worker
raicleach vixen, brawling woman
séard = is éard = sé hé an rud what
faitíos fear, apprehension m1
galar sickness, disease, affliction m1
méid amount, quantity
uacht will, testament f3
gearrchaile young girl
mná rialta nuns
p. 11
díol sale, payment
saolach long lived
leabhraigh swear v
tóir pursuit, chase
crap shrink, contract
córa = cóir just, proper
fabhtach faulty, flawed
folláin healthy, wholesom
fág leave
brí strength, vigor
comhrá conversation
puth whiff, puff
Caithfeadh sé go bhfuil croí folláin aici It would have to be that she has a strong heart
raibléara harlot, hussyt
p. 12
go siúráilte certainly
coinsias conscience
do mo choinsias by my troth
criotán = creatachán weak, emaciated
réama rheum
amhlaidh thus
is amhlaidh the fact is
lúd = lúth power, strength
donacht misfortune
suaimhneas peace g suaimhnis
leithéid like, counterpart
Cáid = Cá fhaid = Cá fhad how long
gasur boy Conn. child
gasúr mná girl Conn.
Nár mhaire sí a bóthar! May she not live long!
p. 13
a cuid airgid fré chéile all of her money
faitíos fear, apprehension
roimh ré beforehand
Diabhal mé I’ll be damned
mara = mura if not
ó atá is go bhfuil since that is how it is
Níor bhréag “Máistir Mór” a thabhairt air a Bhríd It was not a lie to call him “big master”, Bríd

<!–

tr>

<!–

adhlacadh burial m gs adhlactha. pl adhlacthaí
Úr-adhlactha newly buried
A haonmhac her only son
aontíos living
Girseach young girl
Deirfiúr sister
di to her do + í
Súil expected
uacht will
uaithi from her ó + í</u
Súil le huacht uaithi. </u
Ag dul ina shagart.
Gaol relationship, relative
ag iomaíocht competing
talún land
An bheirt ag iomaíocht ar shon a chuid talún.
Comharsa neighbor
béal neighbor
doras door
ucht chest, breast
riamh ever
Comharsa bhéal doráis agus uchtchara do Chaitríona riamh.
Aitheantas acquaintance m1
eadarlúid interval [?]
neart strength, control m1
místuama imprudent, clumsy
gearr short
gairéadaí gaudiness, ostentation
Dúirt mé riamh I always said
ceart right
nár ceart it wasn’t right
deoir tear, drop
di to her do + í
dealaigh part, separate
fainic warning, caution
ól déanta drink made
gan ligean dóibh without letting them [do the clothes]
gairéadaí gaudiness, ostentation
gearradh cut
nó go mbeadh until “or would”
buaic highest point, peak, zenith f2
riamh ever
marbhán corpse
an dá bhaile both
sraith series
iomaire ridge
seacht sraith seven rows [of hay]
fan stay, wait, remain dfhanfaidís they would wait/stay/remain
bonn coirp corpse coin
ag fáil getting
snaidhm knot
níb fhearr ← ní ba fhearr wasn’t better p. of níos fhearr [?]
paidrín rosaru
méar finger f2
siúráilte
Bheadh sásamh aici she would have the satisfaction
tit fall cond titeadh
talamh earth, ground
cónra coffin
do mo chur í “in my putting” Object of VM
Tiarna lord
uaimse from me ó
b’fhada amach uaimse far away from us
fan wait, stay, remain cond. dfhanfadh
Tá súil agam I hope
las light
coinneal candle
as cionn = os cionn from above
fág leave
réir wish, command
cúinne corner
comhra cupboard
comhrá conversation
páipéar paper m1
cíos rent m3
corp body
curraoin [beggar’s, traveller’s] wallet, scrip
Curraoineach [proper name]
Sin é an buachaill acu That’s the lad
Má bhuailtear Sasana if England is defeated
ainriocht sorry plight, wretched condition
margadh market
Tá an margadh caillte cheana againn . We have already lost the market
cineal type, kind, sort
cluas ear
buille blow, strike
feille = feall deceit, treachery
scian knife f2 pl sceana
cloch stone f2
buidéal bottle m1
troid fight, quarrel v
sáigh thrust, stab vn
Ní throidfeá mar a throidfeadh fear You would not fight like a man would fight
Cead permission
cainte speech
Cead cainte dhom. May I speak?
coisreacan consecration
orainn on us ar
siad uile they all
díobh from them de
chomh as, so
tréan strength, strong man
céanna like, the same
as cionn = os cionn from above
talún ground
cill church, churchyard, cell
cruóg urgent
imní anxiety
faitíos fear
síne = sin that, then
suaimhneas i ndán peace in store
ciall sense
cathaíocht fighting
Cáid = Cá fhad How long faid = fad
Cá fhad ó tháinig tú? How long from when you came?
cluin hear
An gcluin tú leat mé? Can you hear me?
scáth shadow
oiread amount
déan an oiread do as much
teanntás assurance; familiarity
dhéanfá you would make
ádh luck m1
i mbéal an dorais agam my next door neighbor
riamh ever
imigh leave
cuimhe memory
bhur your
imithe gone
uaimse from me ó
nós custom, manner
ar aon nós anyway
Éistear le mo ghlór! Let my voice be heard!
Caithfear éisteach It must be listened to
Óir for, because conj
Óir = Ór gold conj
of those who do/de + a
éagruth shapelessness, deformity m3
cruinne world, universe f3
deireadh end m1
cluin hear fut cluinfear
spros = brus dust
áithrigh inhabit
oll great, huge
coitinn = coiteann common, general
plúch smother, stifle
toircheas pregnancy, offspring
broinn womb f2
arbhar corn m1
órga golden
cruachta hardened
iothlainn haggard, rickyard, stackyoard
gair call v
díolaim collect, glean, gather
déas = dias ear of cor
gort field m1
sinsear ancestor
reachtaire administrator, steward
teallach = teaghlach household
buanna = bua victory, triumph
buanaí reaper
cruachadóir stack-builder
súisteoir thresher
taisceán = taisceadán depository, locker, safe
siléar cellar
eochróir keeper of keys, turnkey
Níl am ná beatha sa gCill. Not time nor life in the graveyard
sorcha brightness, light
dorcha darkness
Níl fuin ghréine The sun does not shine. Lit. “cook”
rabharta spring tide, rush, flood, torrent
luainneach fast-moving, nimble
claochmaigh = claochlaigh change for the worse, deteriorate vn claochlú/claochmú
síneadh extension
Streoillín little straggling line
Croimiscín ??
taighríocht = taibhreamh dream
fastaigh = fostaigh catch, hold fast, grip
fástaigh ??
cóiriú arrangement, dressing, mending m4
á it, them obj of vn
culaith suit, apparen
gairdis = gairdeas joy, gladness
fleidhe = fleadh = fleá (drinking) feast
Níl súile friochanta an pháiste ann. No lively eyes of the child there.
lasadh light
doscúch = doscaí extravagant, reckless
lasadh doscúch an ógfhir rakish blush of a young man
rós rose
gríseach = gríosach glowing
grua cheek
caoinghuth quiet voice, keening voice
oiliúnt nourisment, nurture f3 gs oiliúna
meangadh smile
soineanta calm, pleasant
nigh wash pres níonn
gné species, kind
easairíonnach amorphous
aileimbic = ailimic alembic, distillation
neamhéisealach unfastidious; not nauseating, inoffensive
úire freshness, newness f4
snua complexion, color, appearance m4
arae = ar aoi in regard to, on account of
ceimic chemistry
neamhchásmhar unconcerned, unsympathetic
feart grave, barrow
Níl ann ach cnámha ag críonadh Only bones decaying
feoil ag fíniú flesh decaying
baill ba bhaill bheatha ag dreo members that were living members decomposing
almóir niche, cupboard
culaith suit, apparel
cuileáilte discarded ??
áilt prank
cuil angry appearance
leon = léan grief, anguish, woe
rodadh = rod rot
smúit dust, mist
éadrom light, sparse
teaspach hot weather, hazy
rabharta spring tide, flood, torrent, rush
féar grass
goineach wounding, piercing, hurtful
firiúl constant, diligent
cuisle vein pl cuislí
cladach shore m gs cladaigh
fearacht like, as
doirt pour
corcán pot m1
sceach hedgerows
sceach ina scornach “frog in his/her throat” “thornbush in his/her throat”
tom bush, shrub
crích = críoch limit, boundary f
coimrí = coimirce protection, guardianship
dheasódh prepare]
téidis going téigh???
cumhúil homesick, lonesome ???
garrán grove
leata = leath spread, open wide, perish
láimhseáil manage, handle
bréagán toy
athnuachan renewal
leicne = leiceann cheek
tiomsaigh gather up, collect, accumulate
tiomsófaí would be gathered cond. aut.
méiríní foxglove
iontach wonderfull
feartach burial mound
úr fresh
cluana = cluain meadow; deception, persuasion
síoraíocht eternity
i ngrua chúthail na hógmhná in shy cheeks of young women
uanach foamy, frothing
sceiche = sceach hawthorn
gile whiteness, fairness, gladness
ceannaghaidh feature of face
tláth soft
garlach child, kid, brat m gs npl garlaigh
falach = folach hiding
falach bhíog hide and seek
iothlainn haggard, rickyard, stackyard
gealgháire pleasant, radiant; smile
chloig aoibhnis hours of delight
éagsúla different
dreimire ladder
tarraingt pull, tug, drag, extraction
cogar whisper
cásmhar caring
suirí courting, courtship
éalú escape
cúlráid secluded place
bóithrín lane
geoladh gaoithe light wind
gann scarce, thin, meager
bliochtán = bleachtán
bainne bó bliochtáin milk cows
criotán = creatachán weak/emaciated creature
dul in ainseal became chronic
spaid dull, sodden, sluggish
ramallae slime
folcadh bathing
óir gold
folt hair [of head], locks, tresses
fionn white, bright, clear; blond
glae sticky, gluey; slime
nathair snake, serpent f
múchadh smothering, suffocation
rosc eye
leanbh child gs linbh
ceasnúil complaining, querulous
ceasacht complaining, grumbling
á dtabhairt ar taking the place
aoibheall gambolling, gadding
aeraíl = aeracht airiness, gaiety
laige weakness
díbirt banishment, expulsion gs díbeartha
ag cur droim díbeartha driving out
neart strength, force, power m gs nirt
éadóchas despair
saraigh violate, infringe, overcome
scaoilteog shroud
fuáil sewing, stitching
pluideog small blanket
uaigh grave
cliabhán cradle
deachú tithe 10th
Éistear le mo ghlór! Let my voice be heard!
Caithfear éisteach It must be listened to
adhlacadh burial m gs adhlactha, pl adhlacthaí
ur- before, ante-, pro-; very
úr fresh, new
féasóg beard
fairsing wide, extensive, ample
raibiléara harlot, hussy
bíogach chirpy, jumpy, startling, twitching [of muscle]
cláraigh flatten; beat; have sexual intercourse with; tabulate, list, register In the
English subtitles á cláradh was translated as “screwing her”.
cláradh is
the vn.
bréag lie
mairnéalaigh sailor
eitigh refuse vn eiteach
ariamh = riamh before
iasacht lending
dreancaid flea
raicleach brawling/obstreperous woman, vixen, termagant
Staiceallach stocky person [???]
rálach loose woman, harlot
scólachán scold n
gránna ugly
lucht blite na lachan people milking the ducks
gnaíúil beautiful, comely
[Samhradh 1947: Bás Mháirtín]
cocáil cock, point v
cnapán a glún kneecap
baclainn bent arm
plandóg wench
gadaí thief
óltach drunk
bacach lame
bodarlín bíogach horny lout [per subtitles]
cocbhodalán cocky little prick [per subtitles]
scólachán scold
gránna ugly
ariamh = riamh before
bréag lie

–>

<!–

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.