Monday Night Irish Class, November 19, 2012

Irish Class, November 19, 2012

Rang Gaeilge, 19 lá Mí na Samhna 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

[I missed class because of a family emergency, but here are my notes on the homework]

ionadh wonder, surprise m1
traochta worn out, exhausted a3

<!–

–>

Máirtín Ó Cadhain

 • Cúlra

  Rugadh ar an gCnocán Glas taobh thiar den Spidéal i gConamara é.
  Ba é Máirtín an duine ba shine dár mhair de thrí dhuine dhéag a rugadh do Sheán Ó Cadhain, talmhaí,
  agus dá bhean Bríd Ní Chonaola. Duine dá dheartháireacha ba ea Seosamh Ó Cadhain.
  Um Meitheamh 1911 thosaigh sé ag freastal ar Scoil Náisiúnta an Spidéil. Bhuaigh sé scoláireacht
  an Rí sa bhliain 1923 nuair a bhí sé ina mhonatóir ann ach, tharla é bheith ró-óg le dul isteach
  i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, d’fhan sé bliain eile gur bhuaigh arís é.

  Cúlra Background
  thiar west
  an duine ba shine the oldest person
  dár of our
  mair live, survive
  talmhaí earthly, terrestrial
  to his, of his
  deartháir brother pl deartháireacha
  freastal attending
  Bhuaigh sé scoláireacht an Rí he won a royal scholarship
  monatóir monitor
  tharla é bheith ró-óg le dul isteach i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, It happened he was too young to enter St Patrick’s College, Drumcondra,
  d’fhan sé bliain eile gur bhuaigh arís é. he stayed another year to win it again.

 • Chaith sé an tréimhse 1924–26
  i nDroim Conrach. Tar éis tréimhsí gairide ag múineadh i scoileanna i nDaighinis agus i gcathair na Gaillimhe
  ceapadh ina phríomhoide i gCamas é agus bhí ann go 1932. Is lena linn a d’aistrigh sé Sally Kavanagh
  le Charles Kickham faoin teideal Saile Ní Chaomhánaigh nó na huaigheanna folamha, 1932 (d’ullmhaigh
  an Dr Tomás de Bhaldraithe eagrán 1986). Faoi 1926 bhí tosaithe aige ar ábhar a fhoilsiú in An Stoc.
  Bhí a chéad ghearrscéal aige i gcló san iris sin um Shamhain, 1929. Má fhágaimid ailt, litreacha agus
  óráidí faoi staid na Gaeltachta as an áireamh, is ábhar béaloidis is mó a bhí á chur i gcló aige anuas go 1938;
  scéalaithe ba ea a athair, a mháthair, agus a uncail. Bhí baint aige, agus é i gCamas go fóill, leis an IRA,
  é ina cheann feadhna ar na hÓglaigh ann.

  Chaith sé an tréimhse 1924–26 i nDroim Conrach. He spent the period of 1924-26 in Drumcondra.
  gairid short
  ag múineadh teaching
  ceapadh was appointed
  príomhoide principal
  aistrigh move
  teideal title
  uaigh grave pl uaigheanna
  folamh empty
  ullmhaigh prepare
  eagrán edition
  ábhar matter, material, subject m1
  foilsiú revelation, disclosure, manifestation
  iris journal, magazine f2
  um about, at, round, on
  Má fhágaimid ailt if we will leave sections/articles
  litreacha agus óráidí faoi staid na Gaeltachta as an áireamh letters and speeches about the state of the Gaeltacht from the reckoning/counting
  ábhar béaloidis is mó a bhí á chur i gcló aige anuas go 1938 folk material is most of what he had put in print down to 1938
  scéalaithe ba ea a athair, a mháthair, agus a uncail. his father, his mother, and his
  uncle were telling stories
  Bhí baint aige he had a connection
  go fóill yet, still
  feadhain band, troop, company f pl feadhna
  óglach young man, young warrior, [mil.] volunteer m pl óglaigh

 • Chuaigh sé ag staidéar le bheith ina mháistir scoile i gColáiste Phádraig Droim Conrach, Baile Átha Cliath.
  Níor éirigh leis, áfach, mórán faid a bhaint as an obair seo, nó bhí baint aige le hÓglaigh na hÉireann (IRA),
  agus suim aige sa Sóisialachas freisin. Mar sin, ní raibh sé ag réiteach go maith leis na sagairt ná le húdaráis eile.
  Múinteoir náisiúnta a bhí ann ón mbliain 1926 go dtí 1936 agus bhí sé ina rúnaí áitiúil don INTO sa bhliain 1930.
  Briseadh as a phost é toisc baint a bheith aige leis na hÓglaigh agus chaith sé tréimhse mar spailpín agus mar thimire.
  Ag deireadh na dtríochaidí bhí sé mar oifigeach earcaíochta leis an IRA agus b’eisean a thóg Breandán Ó Beacháin
  isteach san eagraíocht i measc daoine eile.

  staidéar studying
  Níor éirigh leis, áfach he was unsuccessful, however
  mórán much, many
  suim interest
  ní raibh sé ag réiteach go maith leis na sagairt ná le húdaráis eile He was not settling/agreeing well with the priests or other authorities
  rúnaí secretary
  áitiúil local
  INTO Irish National Teachers’ Organization
  toisc purpose, circumstance
  baint volunteer
  tréimhse period
  spailpin migratory farm laborer m4
  timire attendant, messenger m4
  earcaíocht recruiting f3
  eisean he, him
  eagraíocht organization
  i measc daoine eile among others

 • Pearsantacht

  Ba dhuine teasaí, ceanntréan an Cadhnnach. Bhí Ó Cadhain ina éan corr i gColáiste Phádraig is cosúil,
  cuireadh ó phost é ar an gCarn Mór de bharr go raibh sé ina bhall d’Óglaigh na hÉireann, is ba mhinic é
  ag coimhlint le Fianna Fáil is Fine Gael i ngeall ar neamhshuim is naimhdeas i leith na Gaeilge faoi seach.
  Chuir sé troid orthu siúd agus ar an Language Freedom Movement ó thaobh na Gaeilge de, is níor éalaigh
  na Gaeilgeoirí féin, a bhí tar éis loiceadh, fiú. Cé go mba shóisialaí é ní raibh sé róthógtha leis na Cumannaigh.
  Chuir sclábhaíocht an aistriúcháin sa Dáil as dá chuid scríbhneoireachta, áit a raibh se ina aistritheoir
  cáipéisí dlí don Oireachtas ón mbliain 1947 go dtí 1956. Sa champa imthreoranaithe sa Churrach féin
  ba mhó a raibh suaimhneas air, áit a bhí saor ó thionchar an ghnáthphobail. Go deimhin, ní raibh fonn air é a fhágáil.
  Sna 1930dí bhí lámh aige san fheachtas a chuir Nua-Ghaeltacht ar bun i Ráth Cairn na Mí

  Pearsantacht Personality
  teasaí hot, warm
  ceanntréan headstrong
  éan corr odd bird
  is cosuil it is likely
  cuireadh ó phost é ar an gCarn Mór de bharr go raibh sé ina bhall d’Óglaigh na hÉireann was put from [fired] from his job at Carn Mor because he was a member of the Volunteers of Ireland
  ba mhinic é ag coimhlint le Fianna Fáil is Fine Gael i ngeall ar neamhshuim is naimhdeas i leith na Gaeilge faoi seach. there was often conflict between Fianna Fáil and Fine Gael because of indifference and hostility towards Irish respectively.
  troid fight, quarrel
  siúd that, those, yon
  orthu on them ar
  éalaigh escape
  loiceadh failure, refusal, default
  fiú worth
  sóisialaí socialist
  róthógtha too taken up with
  Cumannaigh Communism
  sclábhaíocht slavery, labor, toil
  aistriúchán translation
  scríbhneoireachta writing
  áit a raibh se ina aistritheoir cáipéisí dlí don Oireachtas ón mbliain 1947 go dtí 1956. where he was a translator of legal documents for the Legislature from 1947 to 1956.
  imtheoranaithe incarceration, internment
  ba mhó a raibh suaimhneas with the greatest ease
  áit a bhí saor ó thionchar an ghnáthphobail place that was free from the influence of the general public
  Go deimhin, ní raibh fonn air é a fhágáil Certainly he was not ready to leave
  Sna 1930dí bhí lámh aige san fheachtas In the 1930’s he had a hand in the campaign
  bun base, bottom
  cuir Nua-Ghaeltacht ar bun establish a new Gaeltacht

 • Saol

  Na Blianta Deireanacha

  Chaith sé na blianta deireanacha dá shaol ina Ollamh le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

  Na Blianta Deireanacha The final years

 • Ba é a bhunaigh Misneach, eagraíocht a bhí dírithe go diongbháilte ar athbheochan na Gaeilge,
  agus ghlac sé páirt i stailc ocrais de chuid an ghrúpa.

  bunaigh found, establisn
  Misneach courage, hopefullness
  eagraíocht organization
  dírithe … ar focused on, aimed at
  diongbháilte worthy, fitting; firm, steadfast, fixed
  athbheochan revival
  glac take. acce[t
  páirt part f2
  stailc sulkiness, strike
  ocras hunger

 • Sa bhliain 1969 thug sé an príomhléacht ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman in Aonach Urmhumhan.
  Go luath ina dhiaidh sin foilsíodh an léacht sin faoi chlúdach leabhair dar teideal Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca.
  Tá an aiste sin ar na cinn is tábhachtaí faoi scríbhneoireacht na Gaeilge dár foilsíodh riamh.

  léacht lecture
  cumann friendship, love, companionship
  aonach fair, assembly
  foilsigh publish p hab foilsíodh
  clúdach cover, wrap, lid m1
  Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca. White Papers and Inked Papers
  aiste essay f4
  tábhachtach important

 • Ba scríbhneoir cruthaitheach Máirtín a rinne an-fhorbairt agus an-aclú ar an nGaeilge mar theanga
  liteartha. Thóg sé focail ó Ghaeilge na hAlban agus chum sé nua-fhocail amanna. Mar sin féin, chleacht sé gramadach
  a chanúna féin in áit na gramadaí caighdeánaithe, fiú i gcomhthéacsanna nach raibh sé oiriúnach ach ar éigean
  a leithéid de stíl a úsáid.

  cruthaitheach creative
  forbair develop, expand
  aclaigh limber, exercise, flex v
  cum form, shape v
  am time f3 pl amanna
  Mar sin féin However
  cleacht perform habitually, become accustomed to, practise
  canúin dialect
  comhthéacs context m pl comhthéacsanna
  oiriúnach suitable, fitting
  éigean force, violence, compulsion, r
  leithéid like, counterpart, equal
  stíl style f2 pl stíleanna

 • Cailleadh Máirtín Ó Cadhain ar an 18 Deireadh Fómhair, 1970 go díreach nuair a bhí cor eile
  á chur de ag saol agus ag scríbhneoireacht na hÉireann. Bhásaigh sé in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath.
  Cuireadh i Reilig Chnocán Iaróm é. D’fhág sé go leor scríbhinní neamhfhoilsithe ina dhiaidh a nochtadh de réir a chéile.

  caill lose, miss p aut cailleadh
  go díreach exactly
  cor turn, twist m1 pl cora
  Bhásaigh sé he died Fuair bás is more common
  reilig pit
  D’fhág sé go leor scríbhinní neamhfhoilsithe He left many unpublished writing
  nochtadh baring, exposure, disclosure, revelation
  réir wish, command f
  de réir a chéile gradually

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.