Monday Night Irish Class, November 5, 2012

Irish Class, November 5, 2012

Rang Gaeilge, 5 lá Mí na Samhna 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Stoc na Cille

 1. Is mise Stoc na Cille. Éistear le mo ghlór! Caithfear éisteacht…

  Éistear le mo ghlór! Let my voice be heard!
  Caithfear éisteach It must be listened to

 2. Óir is mé gach glór dá raibh, dá bhfuil agus dá mbeidh. Ba mé an chéad ghlór in
  éagruth na cruinne. Is mé an glór deiridh a cluinfear i spros an
  Olldíoláithriúcháin Choitinn. Ba mé glór plúchta an chéad toircheasa faoin
  gcéad bhroinn. Ar a bheith don arbhar órga cruachta san iothlainn, is mé an glór
  a ghairfeas abhaile an déasdíolaimeoir deiridh as Gort an Ama. Óir is mé mac
  sinsir an Ama agus na Beatha, agus reachtaire a dteallaigh. Is mé buannaí,
  cruachadóir agus súisteoir an Ama. Is mé taisceánaí, siléaraí agus eochróir na
  Beatha É le mo ghlór! Caithfear éisteacht:

  Óir for, because conj
  Óir = Ór gold conj
  of those who do/de + a
  éagruth shapelessness, deformity m3
  cruinne world, universe f3
  deireadh end m1
  cluin hear fut cluinfear
  spros = brus dust
  áithrigh inhabit
  oll great, huge
  coitinn = coiteann common, general
  plúch smother, stifle
  toircheas pregnancy, offspring
  broinn womb f2
  arbhar corn m1
  órga golden
  cruachta hardened
  iothlainn haggard, rickyard, stackyoard
  gair call v
  díolaim collect, glean, gather
  déas = dias ear of cor
  gort field m1
  sinsear ancestor
  reachtaire administrator, steward
  teallach = teaghlach household
  buanna = bua victory, triumph
  buanaí reaper
  cruachadóir stack-builder
  súisteoir thresher
  taisceán = taisceadán depository, locker, safe
  siléar cellar
  eochróir keeper of keys, turnkey

 3. Níl am ná beatha sa gCill. Níl sorchas ná dorchas ann. Níl fuin ghréine,
  rabharta, luainneachas gaoithe ná claochmú ann. Ná síneadh lae, ná an
  Streoillín agus an Chroimiscín ag dul á dtaighríocht; ná an fuil fhástaigh á cóiriú
  féin i gculaith an Ghairdis agus na Fleidhe. Níl súile friochanta an pháiste ann.
  Ná lasadh doscúch an ógfhir. Ná grua rósghríseach an chailin. Ná caoinghuth na
  mná oiliúna. Ná meangadh soineanta an tseanduine. Níonn súile, lasadh, grua,
  guth agus meangadh aonghné easairíonnach amháin in aileimbic
  neamhéisealach na húire. Níl glór ag an snua ann, ná snua ag an nglór, arae níl
  snua ná glór sa gceimic neamhchásmhar is feart. Níl ann ach cnámha ag
  críonadh, feoil ag fíniú, agus baill ba bhaill bheatha ag dreo. Níl ann ach an
  almóir chré agus culaith chuileáilte na beatha inti ag na leoin le rodadh …

  Níl am ná beatha sa gCill. Not time nor life in the graveyard
  sorcha brightness, light
  dorcha darkness
  Níl fuin ghréine The sun does not shine. Lit. “cook”
  rabharta spring tide, rush, flood, torrent
  luainneach fast-moving, nimble
  claochmaigh = claochlaigh change for the worse, deteriorate vn claochlú/claochmú
  síneadh extension
  Streoillín little straggling line
  Croimiscín ??
  taighríocht = taibhreamh dream
  fastaigh = fostaigh catch, hold fast, grip
  fástaigh ??
  cóiriú arrangement, dressing, mending m4
  á it, them obj of vn
  culaith suit, apparen
  gairdis = gairdeas joy, gladness
  fleidhe = fleadh = fleá (drinking) feast
  Níl súile friochanta an pháiste ann. No lively eyes of the child there.
  lasadh light
  doscúch = doscaí extravagant, reckless
  lasadh doscúch an ógfhir rakish blush of a young man
  rós rose
  gríseach = gríosach glowing
  grua cheek
  caoinghuth quiet voice, keening voice
  oiliúnt nourisment, nurture f3 gs oiliúna
  meangadh smile
  soineanta calm, pleasant
  nigh wash pres níonn
  gné species, kind
  easairíonnach amorphous
  aileimbic = ailimic alembic, distillation
  neamhéisealach unfastidious; not nauseating, inoffensive
  úire freshness, newness f4
  snua complexion, color, appearance m4
  arae = ar aoi in regard to, on account of
  ceimic chemistry
  neamhchásmhar unconcerned, unsympathetic
  feart grave, barrow
  Níl ann ach cnámha ag críonadh Only bones decaying
  feoil ag fíniú flesh decaying
  baill ba bhaill bheatha ag dreo members that were living members decomposing
  almóir niche, cupboard
  culaith suit, apparel
  cuileáilte discarded ??
  áilt prank
  cuil angry appearance
  leon = léan grief, anguish, woe
  rodadh = rod rot

 4. Ach os cionn talún tá smúit éadrom theaspaigh san aer. Tá an rabharta ag
  goineachan go firiúl i gcuislí an chladaigh. Tá féar an bháin fearacht is dá ndóirtí
  corcán de bhainne glas air. Tá sceach, tom agus crích mar a bheadh mná coimrí
  ann a dheasódh suas a gcuid gúnaí uaisle sula dtéidis i láthair an Rí. Tá ceol bog
  cumhúil ag an lon sna garráin. Tá súile na bpáistí leata ag láimhseáil na
  mbréagán atá ag titim amach bosca iontach na bliana oíche. Tá lóchrann a bhfuil
  athnuachan gach dóchais ann i leicne an úr-oirfeartaigh. Tá méiríní sí mar a
  thiomsófaí i gcluana na síoraíochta, i ngrua chúthail na hógmhná. Tá bláth
  uanach na sceiche gile a gceannaghaidh tláth na máthar. Tá na gárlaigh ag
  déanamh “falach bhíog” san iothlainn agus a ngealgháire mar chloig aoibhnis,
  agus airdí éagsúla a nglór mar a bheidís ag iarraidh Dreimire Iacob a tharraingt
  anuas ó Neamh arís. Agus tá cogar cásmhar na suirí ag éalú ó chúlráid an
  bhóithrín mar a bheadh geoladh gann gaoithe trí cheapaigh bainne bó bliochtáin
  i dtír na hóige …

  smúit dust, mist
  éadrom light, sparse
  teaspach hot weather, hazy
  rabharta spring tide, flood, torrent, rush
  féar grass
  goineach wounding, piercing, hurtful
  firiúl constant, diligent
  cuisle vein pl cuislí
  cladach shore m gs cladaigh
  fearacht like, as
  doirt pour
  corcán pot m1
  sceach hedgerows
  sceach ina scornach “frog in his/her throat” “thornbush in his/her throat”
  tom bush, shrub
  crích = críoch limit, boundary f
  coimrí = coimirce protection, guardianship
  dheasódh prepare]
  téidis going téigh???
  cumhúil homesick, lonesome ???
  garrán grove
  leata = leath spread, open wide, perish
  láimhseáil manage, handle
  bréagán toy
  athnuachan renewal
  leicne = leiceann cheek
  tiomsaigh gather up, collect, accumulate
  tiomsófaí would be gathered cond. aut.
  méiríní foxglove
  iontach wonderfull
  feartach burial mound
  úr fresh
  cluana = cluain meadow; deception, persuasion
  síoraíocht eternity
  i ngrua chúthail na hógmhná in shy cheeks of young women
  uanach foamy, frothing
  sceiche = sceach hawthorn
  gile whiteness, fairness, gladness
  ceannaghaidh feature of face
  tláth soft
  garlach child, kid, brat m gs npl garlaigh
  falach = folach hiding
  falach bhíog hide and seek
  iothlainn haggard, rickyard, stackyard
  gealgháire pleasant, radiant; smile
  chloig aoibhnis hours of delight
  éagsúla different
  dreimire ladder
  tarraingt pull, tug, drag, extraction
  cogar whisper
  cásmhar caring
  suirí courting, courtship
  éalú escape
  cúlráid secluded place
  bóithrín lane
  geoladh gaoithe light wind
  gann scarce, thin, meager
  bliochtán = bleachtán
  bainne bó bliochtáin milk cows

 5. Ach tá criotán an tseanfhir ag dul in ainseal. Tá cnámha an fhir óig ag spadadh.
  Tá an ramallae liath ag folcadh an óir i bhfolt na mná. Tá fionn mar ghlae nathar
  ag múchadh rosc an linbh. Tá ceisniú agus ceasacht á dtabhairt ar aoibheall agus
  ar aeraíl. Tá laige ag cur droim díbeartha ar an neart. Tá éadóchas ag sárú an
  ghrá. Tá an scaoilteog á fuáil don phluideog, agus an uaigh don chliabhán. Tá an
  beo ag tabhairt a dheachú don mharbh …

  criotán = creatachán weak/emaciated creature
  dul in ainseal became chronic
  spaid dull, sodden, sluggish
  ramallae slime
  folcadh bathing
  óir gold
  folt hair [of head], locks, tresses
  fionn white, bright, clear; blond
  glae sticky, gluey; slime
  nathair snake, serpent f
  múchadh smothering, suffocation
  rosc eye
  leanbh child gs linbh
  ceasnúil complaining, querulous
  ceasacht complaining, grumbling
  á dtabhairt ar taking the place
  aoibheall gambolling, gadding
  aeraíl = aeracht airiness, gaiety
  laige weakness
  díbirt banishment, expulsion gs díbeartha
  ag cur droim díbeartha driving out
  neart strength, force, power m gs nirt
  éadóchas despair
  saraigh violate, infringe, overcome
  scaoilteog shroud
  fuáil sewing, stitching
  pluideog small blanket
  uaigh grave
  cliabhán cradle
  deachú tithe 10th

 6. Is mise Stoc na Cille. Éistear le mo ghlór! Caithfear éisteacht…

  Éistear le mo ghlór! Let my voice be heard!
  Caithfear éisteach It must be listened to


Earrach 1944: Bás Sheáinín Liam

 • Caitríona Pháidín: Cé thú féin? An tú bean mo mhic? Cé thú féin?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Seáinín Liam a thugaidís orm san áit a d’fhág mé. An croí, a Chaitríona.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Seáinín Liam! Cén sórt sochraide a bhí orm a Sheáinín?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Sochraide? An croí, a Chaitríona. Bhí mé i gcoinne an phinsin.
  Dheamhan mogal a d’airigh mé. D’ól mé braon tae agus síos liom sa ngarraí le cliabh
  feamainne. Agus nuair a bhí mé dhá leagan díom, bhain mé stangadh beag as mo
  dhroim agus níor fhan puth den anáil agam. An croí. Is olc é an croí. Croí fabhtach!

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Ag an diabhal go raibh do chroí!

 • Seáinín Liam: Cén bhrí ach bhí an-aimsir ann le fada.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Aimsir! Am! Sin dhá rud nach gcuirfidh aon imní ort anseo, a
  Sheáinin.

  -An raibh sochraide mhór orm?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: -Ó, sochraide bhreá mhór!

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Sochraide bhreá mhór a deir tú!
  -Cén altóir a bhí orm?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: -Altóir bhreá mhór! Bhí altóir mhór ar Pheadar an ósta agus ar
  Shiobhán an tSiopa, agus ar Mhairéad Phroinsiais agus ar Chite …!

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Tá a fhios agam! Ach cén altóir a bhí ormsa – ar Chaitríona
  Pháidín? Seacht bpunt dhéag? Sé phunt dhéag? Nó cheithre phunt dhéag?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Deich bpunt dó dhéag.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Deich bpunt?

 • Seáinín Liam: Deich bpunt! Deich bpunt, a Chaitríona! An Croí …

 • Caitríona Pháidín: Lomán agus léan ar do chroí! Anois, a Sheáinín, a raibh lucht an
  tsléibhe ann?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Níor chuala siad é. An croí. Croí fabhtach.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Faraoir géar deacrach gan do chroí ina mheall nimhe agus é a
  bheith i mbéal cléibhe Neil. Cén sórt cónra a chuaigh orm?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: An chónra ab fhearr tigh Thaidhg. Trí leathbhairille pórtair agus scáird
  phoitín. D’ól mé dhá mhuigín déag an oíche sin. Tar éis a raibh d chion agus de mheas
  agam ort, a Chaitríona, ní bheadh baol orm an méid sin a ól dá mbeadh a fhios agam go
  raibh an croí fabhtach

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Níor chuala tú tada faoi Phádraig ag rá go gcuirfeadh sé in áit ar
  bith eile sa reilig mé?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ní fhágfaí gan cur thú, a Chaitríona ba chuma cén t-ól a bhí ann.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Is tú an cluasachán is mo dá dtáinig ó d’ith Ámh an t-úll.

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Bhí Pádraig le thú a chur ar Áit an Phuint ach séard a dúirt Neil go
  raibh Áit na Cúig Déag sách maith ag aon duine.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: An raicleach! Bhí sí ag an teach mar sin?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Bhí, ó bhí sí! “B’ait an rúpálaí oibre í Caitríona Neil”, a dúirt mé féin léi.

  “B’ait”, a deir sí, “Ach ní raibh si chomh glan le duine eile.”

  “Féach chomh salach a deir sí leis an scaoilteoig sin!”

  “Nach mór an náire í!”

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: A Mhuire Mhór go deo! Bean mo mhic nó na gasúir a shalaigh iad.
  Sin nó an dream a leag amach mé. Cé leag amach mé, a Sheáinin?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Iníon Nóra Sheáin agus Neil. Chuaigh fios ar Cháit bheag agus ar Bhid
  Shorcha ach ní thiocfadh siad.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Ag súdaireacht i ndiaidh óil a bhíos Bid Shorcha. Ní chloisfidh tú
  aon racht uaithi nó go mbeidh ionlaois phocaide istigh aici. Caoinfidh sí go breá
  bogúrach ansin. An raicleach!

  Ach beidh éilitheacht uirthi ach a dteaga sí anseo. An raibh Neil ag sioscadh leis an
  sagart ar an tsochraide?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ní raibh an sagart ar chor ar bith ann. Is ar shochraide a chol ceathar
  Shiobhán an tSiopa a bhí sé. Ach las sé ocht gcoinneal ar an tomhartha.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Sin rud nach raibh ar aon chorp cheana.

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Marach bur mhúch ceann acu … an smál, a Chaitríona.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Níor chuala tú go ndúirt Pádraig tada faoi chrois a chur orm?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Crois nua ghlan de ghlas-chloich an oileáin, a Chaitríona.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: -Go gairid?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: -Go gairid muise!

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Agus bean mo mhic?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Bean mo mhic? Níl raibh aon bhean ag mo mhac a Chaitríona agus
  séard a dúirt mé leis nárbh fhearr dó rud a dhéanfadh sé … !

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Ná dul ag an dochtúir lena chroí, a Sheáinín, ar fhaoitíos gur thóg
  sé an galar uaitse. Bean mo mhic! Iníon Nóra Sheáinín?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ó, Iníon Nóra Sheáinín! Meath-thinn!

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Bhí fhios agam féin an méid sin. Ar chuala tú aon chaint faoi
  Bhaba?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ní dhearna sí aon uachta fós ach tá na mná rialta thart síos faoin tír leis
  an ngearrchaile is sine sin ag Pádraig.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Máirín?

 • Seáinín Liam: Sea, lena tabhairt leo agus le Máistreás scoile a dhéanamh di ach a
  mbeidh a díol foghlaim uirthi.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Go saolaí Dia í! Bhí an-tóir aici ar na leabhra i gcónaí! Is sásamh
  breá ar Neil é.

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ní raibh Neil chomh maith riamh agus a bhí sí an lá ar cuireadh thú, a
  Chaitríona.

  <!–

  –>

 • Caitríona Pháidín: Crap leat, a shean-bhrogúis! Tú féin agus do shean-chroí lofa! Síos
  leat ar Áit na Leathghine. Is ann is córa duit!

  <!–

  –>

 • Máistir Mór: Cé thú féin?

 • Seáinín Liam: -An té a bhfuil croí fabhtach aige.

  <!–

  –>

 • Máistir Mór: -Ah, Seáinín Liam! ‘Sheáinín, cén chaoi bhfuil sí féin? An mháistreás,
  cén chaoi bhfuil sí?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Ní fhaca mé chomh maith riamh í agus atá sí a mháistir. An bhfuil a
  fhios agat gur in aois na hóige atá sí ag dul. Caithfeadh sé go bhfuil croí folláin aici, a
  Mháistir.

  <!–

  –>

 • Máistir Mór: Bhíodh daoine ag caint. An mbíonn sé sa teach?

  <!–

  –>

 • Seáinín Liam: Nach ndeireann chuile dhuine sa tír nach bhfágann Bileachaí an Phósta
  an teach agat chor ar bith, a Mháistir.

  <!–

  –>

 • Máistir Mór: I mo theach?

 • Seáinín Liam: Cen bhrí ach sa scoil, tugann sé na litreacha do na gasúir agus teann sé
  féin agus an Mháistreás amach sa hall ag comhrá. Ach níl a fhois agat é ná an leath, a
  Mháistir. Ach bhí rud ar m’aire-sa. Níor fhan puth de m’anáil agam. An croí, a Mháistir,
  an croí.

  <!–

  –>

 • Máistir Mór: Ó, an raibléara!

  <!–

  –>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.