Monday Night Irish Class, October 22, 2012

Irish Class, October 22, 2012

Rang Gaeilge, an 22ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Cré na Cille

adhlacadh burial m gs adhlactha. pl adhlacthaí
Úr-adhlactha newly buried
A haonmhac her only son
aontíos living
Girseach young girl
Deirfiúr sister
di to her do + í
Súil expected
uacht will
uaithi from her ó + í</u
Súil le huacht uaithi. </u
Ag dul ina shagart.
Gaol relationship, relative
ag iomaíocht competing
talún land
An bheirt ag iomaíocht ar shon a chuid talún.
Comharsa neighbor
béal neighbor
doras door
ucht chest, breast
riamh ever
Comharsa bhéal doráis agus uchtchara do Chaitríona riamh.
Aitheantas acquaintance m1

EADARLÚID A hAON

1

 1. Ní mé an ar Áit an Phuint nó na Cúig Déag atá mé curtha? D’imigh an diabhal orthu dá mba
  in Áit na Leathghine a chaithfidís mé, tar éis ar chuir mé d’fhainicí orthu! Maidin an lae ar
  bhásaigh mé ghlaoigh mé aníos ón gcistin ar Phádraig: “Achainí agam ort a Phádraig a
  leanbh,”adeirimse. “Cuir ar Áit an Phuint mé. Ar Áit an Phuint. Tá cuid againn curtha an Áit
  na Leathghine, ach má tá féin …

  eadarlúid interval [?]
  Ní mé I wonder
  curtha planted seeds or bodies
  orthu on them ar
  chaithfidís they would throw/spend
  d’fhainicí would beware, would protect
  achainigh entreat, petition
  leanbh baby
  adeirimse I said abair
  Tá cuid againn some of us
  ach má tá féin but if I myself is

 2. Dúirt mé leo an chónra ab fhearr tigh Thaidhg a fháil. Cónra mhaith dharach í ar chaoi ar bith
  … Tá brat na scaball orm. Agus an bhraillín bharróige. Bhí siad sin faoi réir agam féin … Tá
  spota ar an scaoilteog seo. Is geall le práib shúiche é Ní hea. Lorg méire. Bean mo mhic go
  siúráilte. Is cosúil lena cuid pruislíocht é. Má chonaic Neil é! Is dóigh go raibh sí ann. Ní
  bheadh dar fia dá mbeadh aon neart agamsa air …

  leo with them le
  cónra coffin f4
  an chónra ab fhearr the best coffin
  scaball scapula
  bhraillín sheet f2
  barróg hug, sacking gs barróige
  réir wish, will, command f2
  scaoilteog shroud, wrapper [garment]
  geall bet
  práib daub
  súiche soot m4
  Lorg méire fingerprint
  siúráilte confident
  pruislíocht = priosláil dribbiling
  Is dóigh it is likely
  dar seem
  fia deer, waste
  dar fia by heaven
  neart strength, control m1

 3. Is místuama a ghearr Cáit bheag na gairéadaí. Dúirt mé riamh féin nár cheart aon deoir le n-ól
  a thabhairt di féin ná do Bhid Shorcha nó go mbeadh an corp dealaithe den tsráid. Chuir
  mé fainic ar Phádraig dá mbeadh ól déanta acu gan ligean dóibh na gairéadaí a ghearradh.
  Ach ní féidir Cáit Bheag a choinneáil ó choirp. Ba é a buaic chuile lá riamh marbhán a bheith
  in áit ar bith ar an dá bhaile. Dá mbeadh na seacht sraith ar an iomaire d’fhanfaidís ar an iomaire,
  ach í ag fáil bonn coirp …

  místuama imprudent, clumsy
  gearr short
  gairéadaí gaudiness, ostentation
  Dúirt mé riamh I always said
  ceart right
  nár ceart it wasn’t right
  deoir tear, drop
  di to her do + í
  dealaigh part, separate
  fainic warning, caution
  ól déanta drink made
  gan ligean dóibh without letting them [do the clothes]
  gairéadaí gaudiness, ostentation
  gearradh cut
  nó go mbeadh until “or would”
  buaic highest point, peak, zenith f2
  riamh ever
  marbhán corpse
  an dá bhaile both
  sraith series
  iomaire ridge
  seacht sraith seven rows [of hay]
  fan stay, wait, remain dfhanfaidís they would wait/stay/remain
  bonn coirp corpse coin
  ag fáil getting

 4. Tá an chrois ar mo chliabhrach, an ceann a cheannaigh mé féin ag an misean … Ach cá’il an
  chrois dhubh a thug bean Thomáisín beannaithe chugam as an gCnoc an t-am sin a mb’éigin
  Tomáisín a cheangal go deireanach. Dúirt mé leo an chrois sin a chur orm freisin. Is cuidsúlaí
  go mór í ná an ceann seo. Ó thit an chrois seo ó ghasúir Phádraig, tá cor cam sa Slánaitheoir
  uirthi. An Slánaitheoir atá ar an gceann dubh is mór an áilleacht é. Céard sin orm? Nach mé
  atá dearmadach i gcónaí. Sin í faoi mo cheann í. Nach mairg nach í a chuir siad ar mo
  chliabhrach…

  crois
  cliabhrach chest
  misean mission
  cá’il where bhfuil
  beannaithe blessed
  thug gave, took [p of tabhair
  chugam to me
  éigin some
  a mb’éigin = b’éigin must have
  ceangal tie, binding, fetter m1
  deireanach last, late, latter
  leo with them le
  cuidsúlach eye-catching, good looking
  go mór í ná an ceann seo bigger than this one
  gasúr boy, child m1
  cor turn; tiredness, exhaustion; agreement
  cam bent, crooked
  Slánaitheoir redeemer, saviour
  uirthi on her ar
  áilleacht beauty
  dearmadach forgetful
  mairg woe, sorrow f2
  faoi mo cheann under my head
  cliabhrach chest

 5. Bhí acu snaidhm níb fhearr a chur ar an bpaidrín ar mo mhéara. Neil féin, go siúráilte, a rinne
  é sin. Bheadh sásamh aici dá dtiteadh sé ar an talamh san am a raibh siad do mo chur i
  gcónra. A Thiarna Thiarna, b’fhada amach uaimse a d’fhanfadh sí sin …

  snaidhm knot
  níb fhearr ← ní ba fhearr wasn’t better p. of níos fhearr [?]
  paidrín rosaru
  méar finger f2
  siúráilte
  Bheadh sásamh aici she would have the satisfaction
  tit fall cond titeadh
  talamh earth, ground
  cónra coffin
  do mo chur í “in my putting” Object of VM
  Tiarna lord
  uaimse from me ó
  b’fhada amach uaimse far away from us
  fan wait, stay, remain cond. dfhanfadh

 6. Tá súil agam gur las siad na hocht gcoinneal as cionn mo chónra sa séipéal. D’fhág mé faoi
  réir acu iad, i gcúinne an chomhra faoi pháipéir an chíosa. Sin rud nach raibh riamh ar chorp
  sa séipéal sin: ocht gcoinneal. Ní raibh ar an gCurraoineach ach ceithre cinn. Sé cinn ar Liam
  Thomáis Táilliúr, ach tá iníon leis sin sna mná rialta i Meiriceá …

  <!–

  –>

  Tá súil agam I hope
  las light
  coinneal candle
  as cionn = os cionn from above
  fág leave
  réir wish, command
  cúinne corner
  comhra cupboard
  comhrá conversation
  páipéar paper m1
  cíos rent m3
  corp body
  curraoin [beggar’s, traveller’s] wallet, scrip
  Curraoineach [proper name]
  mná rialta nuns

  ….

 7. … Mo ghrá é Hitler. Sin é an buachaill acu …

  Má bhuailtear Sasana, beidh an tír in ainriocht. Tá an margadh caillte cheana againn …

  Sin é an buachaill acu That’s the lad
  Má bhuailtear Sasana if England is defeated
  ainriocht sorry plight, wretched condition
  margadh market
  Tá an margadh caillte cheana againn . We have already lost the market

 8. … A Chineál Tháilliúr na Leathchluaise, is tú a d’fhág anseo mé leathchéad bliain roimh an
  am. Bhí an buille feille riamh féin i gcineál na Leathchluaise. Sceana, clocha, agus buidéil. Ní
  throidfeá mar a throidfeadh fear ach mé a shá …

  … Cead cainte dhom. Cead cainte …

  cineal type, kind, sort
  cluas ear
  buille blow, strike
  feille = feall deceit, treachery
  scian knife f2 pl sceana
  cloch stone f2
  buidéal bottle m1
  troid fight, quarrel v
  sáigh thrust, stab vn
  Ní throidfeá mar a throidfeadh fear You would not fight like a man would fight
  Cead permission
  cainte speech
  Cead cainte dhom. May I speak?

 9. Crois Críosta choisreacan Dé orainn!—an beo nó marbh atá mé? An beo nó marbh atá siad
  seo? Tá siad uile ag cur díobh chomh tréan céanna agus a bhi as cionn talún! Shíl mé ó chuirfí
  i gcill mé agus nach mbeadh cruóg oibre, ná imní tí, ná faitíos síne ná eile orm go mbeadh
  suaimhneas i ndán dom … ach cén chiall an chathaíocht seo i gcré na cille…

  coisreacan consecration
  orainn on us ar
  siad uile they all
  díobh from them de
  chomh as, so
  tréan strength, strong man
  céanna like, the same
  as cionn = os cionn from above
  talún ground
  cill church, churchyard, cell
  cruóg urgent
  imní anxiety
  faitíos fear
  síne = sin that, then
  suaimhneas i ndán peace in store
  ciall sense
  cathaíocht fighting

 10. 2

  … Cé thú féin? Cáid ó tháinig tú? An gcluin tú leat mé? Ná bíodh scáth ar bith ort. Déan an
  oiread teanntáis anseo, agus a dhéanfá sa mbaile. Mise Muraed Phroinsiais.

  Cáid = Cá fhad How long faid = fad
  Cá fhad ó tháinig tú? How long from when you came?
  cluin hear
  An gcluin tú leat mé? Can you hear me?
  scáth shadow
  oiread amount
  déan an oiread do as much
  teanntás assurance; familiarity
  dhéanfá you would make

 11. Go gcuire Dia an t-ádh ort! Muraed Phroinsiais a bhi i mbéal an dorais agam riamh. Mise
  Caitríona. Caitríona Pháidín. An cuimhneach leat mé a Mhuraed, nó an imíonn
  cuimhne an tsaoil as bhur gceann anseo? Ní sé imithe uaimse fós ar aon nós …

  ádh luck m1
  i mbéal an dorais agam my next door neihbor
  riamh ever
  imigh leave
  cuimhe memory
  bhur your
  imithe gone
  uaimse from me ó
  nós custom, manner
  ar aon nós anyway

 12. <!–

 13. –>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.