Monday Night Irish Class, October 1, 2012

Irish Class, October 1, 2012

Rang Gaeilge, an 1ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Mo scéalta

Chicago
mo mhac agus mo iníon altrama my son and my foster daughter
ag deireadh Lúnasa agus ag tús mhí Mheán Fómhair at the end of August and the beginning of September
Coinbhinsiún Ficsean Eolaíochta Domhain World Science Fiction Convention domhan “world” gs here
Chonaic muid cairde go leor as blianta ó shin. We saw many friends from years ago.
i Chicago lár in the middle of Chicago
óstán hotel
abhainn river
plé spéisiúil go leor many interesting discussions
ní amháin ficsean eolaíochta ansin, ach freisin eolaíocht, go háirithe réalteolaíocht not only science fiction, but also science
especially astronomy
Chuala mé ar léacht faoi an Higgs Boson I heard a lecture about the Higgs Boson
Ceann de na cainteanna is fearr agam gur chuala riamh One of the best talks I have ever heard
Bhí plé faoi an Rover Curiosity. There was a discussion about the Rover Curiosity.
D’fhoghlaim mé a lán ann I learned a lot there
Tá go leor amhráin faoi ficsean eolaíochta. There are many songs about science fiction.
bia maith agus deoch maith good food and good drink
na mílte leabhair thousands of books
Cheannaigh mé ach cúpla leabhair. I bought only a few books

mo phost
Fuair ​​mé ardú céime ag an obair, ach nach bhfuil feicthe agam fós an t-airgead. I got a promotion at work, but I have not yet seen the money.

AN CLEAMHNAS — “The Matchmaking”

With Will back from Australia we took another look at this, but there are relatively few changes from
my September 17 notes. There were a couple corrections to the text which are underlined and noted.

 1. Bhí feirmeoir ann aon uair amháin. Feirmeoir maith láidir ab ea é agus ní raibh aige ach aon
  iníon amháin. Cailín an-álainn thar na bearta ab ea í agus do b’fhuirist dhi buachaill a dh’fháil, bhíodar le
  gach aon mhéir aici le fáil.

  Bhí feirmeoir ann aon uair amháin There once was a farmer.
  láidir strong
  thar na bearta beyond measure
  fuirigh wait, remain
  fáil finding, getting, capability f3
  le fáil to be had, available
  méar finger f2
 2. Ach do bhí éileamh an domhain aici ar bhuachaill áirithe, ach do bhí sé bocht dealbh, ní raibh
  aige ach a phá lae. Ach, má tá, buachaill álainn thar na bearta do b’ea é ar a cuma féin agus bhí gean a
  cléibh tabhartha aici dhó.

  <!–

  –>

  éileamh claim, demand, demand, complaint
  áirithe certain
  dealbh destitute, bare, empty, bleak
  pay, wages m4
  cuma shape, form, appearance f4
  gean love, affection m3
  cléibh heart, chest, breast
  tabhairt grant, delivery, yield f3 gs tabhartha
 3. Ach do bhíodh buachaill eile ag teacht don tigh, a muintire, gach oíche beagnach, agus do bhíodh
  sé ina bhruadaire suite thuas ar chathaoir cois na tine, agus é chomh tiarnúil agus gan focal aige, ach é ag
  cur an da shúil tríos gach aon ní ar fuaid an tí agus á thabhairt fé ndeara.

  muintir people, family, kinsfolk, folk
  beagnach almost
  bruadaire dreamer
  suite situated, fixed
  cathaoir chair
  cois na tine by the fire
  chomh as
  tiarnúil lordly, overbearing, cheeky
  trí through; three
  ar fuaid throughout
  thabhairt fé ndeara being noticed
 4. Ach ceann des na hoícheanta, ach go háirithe, do tháinig gala gaoithe, do shéid gala gaoithe, agus
  má shéid, do bhí stácaí agus cruach féir an fheirmeora ag imeacht leis an ngaoith. Ach do bhí an
  scaothaire seo, ach go háirithe, an buachaill álainn seo — ní raibh puinn aithne air, n’fheadair sí … bhí sé
  tamall ó bhaile — do bhí sé i mbun agus i mbarr gnó an tí, ag ceangal na stácaí is ag ceangal na mbothán
  is gach aon ní. Ach níor chorraigh an buachaill ó chúinne na tine, ach a chos ar a leathghlúin aige agus é
  ag cluasfheadaíl.

  <!–

  –>

  des of de w pl
  Ach ceann des na hoícheanta But one of those nights
  áirithe certain
  gala gaoithe gale of wind
  séid blow, puff v
  stáca stake, post, stack m4
  cruach stack; pile f2
  cruach steel f4
  féar grass m1
  ag imeacht leaving
  scaothaire windbag, bombastic talker m4
  ní raibh puinn was not much
  aithne acquaintance, recognition, appearance
  n’fheadair sí she didn’t know
  tamall while
  ceangal tie, binding
  bothán shack
  gach aon ní everything
  corraigh move, stir
  ó chúinne na tine from the corner of the fier
  leathghlúin one knee
  cluasfheadaíl soft whistling
 5. Ach nuair a thánadar isteach tar éis saothar na hoíche a bheith déanta acu agus gach aon ní bheith
  ceangailte suas acu ón ngaoith mhóir, do dhírigh an strapaire ar an bhfear beag a bhí suite cois na tine:

  <!–

  –>

  táin drive v e.g. táin “cattle driving”
  thánadar they came
  saothar work, labor m1
  dírigh direct, focus v
  strapaire strapping person
 6. ‘Léan ort,’ ar seisean, ‘nach gránna an duine thú agus coirce an fheirmeora,’ a dúirt sé, ‘fhir an tí,
  ag imeacht leis an ngaoith mhóir agus nár chorráis as an áit sin feadh na hoíche ag tabhairt cabhair ná
  cúnamh dó.’

  <!–

  –>

  léan affliction, sorrow
  gránna ugly
  coirce oats m4
  corraigh move, stir chorráis “you moved”
  feadh na hoíche for the night
  cabhair ná cúnamh neither help nor aid
  to me do
 7. Bhí an éileamh ag an mbeirt acu, mar dhia, ar an gcailín óg.

  ‘Ho hó!’ ar seisean, ‘ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa, a bhuacaill.’

  <!–

  –>

  éileamh demand, claim, accusation, complaint
  scolb splinter, nick
  lá na scolb thatching day
  Ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa. The windy day is not the day for thatching.
 8. Do bhí an cailín óg ag éisteacht leo, agus í féin agus an cailín aimsire – Bríde a bhí ar an gcailín
  aimsire – do bhíodar suite, agus do thóg sí an chaint a dúirt an fear beag a bhí suite ar an gcathaoir
  isteach ina ceann.

  <!–

  –>

  cailín aimsire servant girl
  tóg lift, raise, take
  caint speech, talk
 9. Ach, nuair a tháinig am codlata, do dh’imigh an bheirt stócach ón dtigh. Nuair a fuair an bhean
  óg gach aon ní ciúin agus an chistin fúithi féin agus fén gcailín:

  stócach lad
  gach aon ní everything
  fúithi under it, about it, around it faoi
 10. ‘A Bhríde,’ ar sise, ‘ar chualaís an chaint a dúirt an fear beag an uair úd anocht,’ ar sise, ‘nuair bhí
  sé ag caint, “Ní hé lá na gaoithe lá na scolb agamsa”? Tá brí éigint,’ a dúirt sí, ‘leis an scéal agus leis an
  gcaint sin, agus caithfimid féachaint amach dúinn féin. Deinse rún domsa,’ ar sise, ‘agus beidh tástáilt
  againn.’

  ar chualaís? did you hear?
  úd yon, yonder
  scolb splinter, nick
  brí meaning, strength
  éigin some
  caithfimid féachaint amach dúinn féin we must look to ourselves
  Deinse Make var of Déan
  rún domsa secret to me
  tástáil taste, test, try
 11. I gceann mí nó mar sin ina dhiaidh sin, cad é an tseift a cheap sí ach í féin agus an cailín — lá
  saoire do lorg ar a hathair, agus dúirt sí go raibh sí chun dul ar a saoire go ceann cúpla lae nó trí agus
  gan aon tsúil a bheith abhaile aige léi go dtí san, gur theastaigh uaithi cara léithe dh’fheiscint.

  <!–

  –>

  I gceann mí nó mar sin ina dhiaidh sin In a month or so later
  seift device, expedient, resource
  lorg mark, trace; course; search; go do lorg “went”
  ar a saoire holiday
  lá saoire do lorg ar a hathair [asked] ber father for a holiday
  súil expected
  teastaigh be wanted, needed
  léithe greyness
  feiscint visibility, sight = feiceáil
 12. Ach do dhein sí féin agus an cailín suas iad féin i gculaith bean bhocht agus iad ag siúl, mar dhia,
  ó thigh go tigh, riamh agus choíche nó gur bhaineadar amach tigh an strapaire. Tigh beag gan mórán
  críche a bhí aige agus bhí bean aosta de mháthair dó sa chúinne.

  elsewhere

  dhein did M past of déan. rinne
  culaith suit [clothes]
  i gculaith bean bhocht dressed like a poor woman
  ag siúl walking
  riamh agus choíche nó never
  bhaineadar amach they reached
  críoch limit, boundary, completion gs críche
  gan mórán críche without a big boundary = small
  aosta aged, older
  cúinne corner
 13. Ach d’iarradar cead a bheith istigh go dtí maidean. Ach ambasa do fuaireadar cead a bheith istigh
  go maidean uaithi. Ach ní fada a bhíodar suite cois na tine nuair a bhuail an strapaire isteach, agus má tá,
  níor aithnigh sé an cailín óg na an cailín aimsire, mar bhíodair folaithe go maith agus iad fé cheilt.

  iarraidh request, demand, attempt
  d’iarradar they asked
  cead permission
  ambaiste really, indeed
  fuaireadar they got M p of faigh
  maidir as for, as regards, like
  buail hit, strike, meet, come
  aithnigh recognize
  folaithe covered
  ceil conceal, suppress
 14. Ach bhí fothrom aige ar fuaid an tí.

  ‘A mháthair,’ ar seisean, ‘an bhfuil aon ní beirithe?’

  fothram noise m1
  beir bear, give birth, take, catch
  beirigh boil v
 15. ‘Tá, a ghrá ghil,’ a dúirt sí, ‘tá píosa d’arán cruithneachta istigh i gcurpaidín ansan,’ ar sise, ‘agus
  tabhair leat amach ciota de bhainne atá istigh ansan.”

  grá love
  gil bright one
  cruithneacht wheat f3
  curpad cupboard =cupard
  curpaidin little cupboard
  ansa dearest, most beloved
  ansan there, then = ansin
  ciota pitcher
  bainne milk
 16. Do thug sé leis aníos an t-arán cruithneachta agus an bainne chuige féin agus bhuail sé chuige ar
  cheann an bhoirdín é, agus chomh luath agus do shuigh sé, do phrioc an bhean óg, do prioc sí an cailín
  chuig gach aon ní a thabhairt fé ndeara.

  Ach i gceann tamaill is é ag ithe:

  chuige to him chuig
  boirdín little table
  suigh sit
  prioc prick, prod, goad
  gach aon ní everything, anything
  tabhair fé ndeara to notice
  tamall while
 17. ‘Is mór an náire dhuit, a mhic,’ ar sise, ‘bheith ag imeacht id scaothaire ar an gcuma go bhfuileann
  tú agus balcaisí éadaigh leis an mbuachaill seo áirithe a thugann tú leat,’ ar sise, ‘chuig dul i bhfad ó
  bhaile gach aon oíche, tá siad salach bréan,’ a dúirt sí, ‘drochúsáidte agat agus ba chórtaí dhuit í chur
  abhaile ná bheith ag imeacht id straethaire gan chrích gan aird.’

  náire shame
  ag imeacht leaving
  id in your = i do
  scaothaire windbag, bombastic talker m4
  cuma look, appearance
  balcais rag, garment f2
  éadach cloth, clothing
  áirithe certain
  bréan foul, rancid
  córtaí more just, more proper var comp of cóir
  straire wanderer, strayer
  críoch boundary, limit, completion gs críche
  aird direction; attention, notice f2
 18. ‘Am go leor, a mháthair,’ ar seisean.

  Ach níor thugadar cluas dona thuilleadh. Do chuaigh sé … dh’imigh sé uathu nuair a bhí a bholg
  lán is chuaigh sé i bpoll éigint a chodladh dhó féin.

  Ach nuair a fuair an bhean óg agus an cailín fúthu féin an saol:

  Am go leor enough time
  thugadar they gave M p of tabhair
  cluas ear
  dona bad
  tuilleadh more
  imigh leave
  uathu from them ó
  bolg lán full stomach
  poll hole, pit, niche
  fúthu under them, about them
  saol life, time, world
 19. ‘An gcualaís,’ ar sise leis an gcailín, ‘a Bhríde, ar gcualaís cad dúirt sé siúd nó cad é an scéal aige
  é? N’fheadar,’ ar sise, ‘an raghaimist anois go dtí tigh an fhir bheag. Pé acu is rogha linn,’ ar sise, ‘beidh
  fhios againn pé acu fear is fearr chun ceangal leis i dtosach mo shaoil.’

  An gcualaís? Did you hear?
  N’fheadar I don’t know feadair
  raghaigh will go var fut of téigh
  whoever, whatever
  rogha choice
  linn with us le
  beidh will fut of
  acu at them; they have ag
  fearr best
  ceangal tie, binding
  tosach beginning
 20. D’fhágadar an tigh beag ar maidin agus gan iad róshásta. Bhíodar ag siúl leo fé mar bheadh aon
  dá bhean bhocht, riamh is choíche nó gur bhaineadar amach tigh an bhruadaire — a thabharfaidh air.
  [mé
  not ].

  D’fhágadar They left
  leo with them le
  Bhíodar ag siúl they were walking
  mar bhead as though
  riamh agus choíche nó never
  bhaineadar amach they reached
  bruadaire dreamer
  thabharfaidh was given p aut of tabhair
 21. Ach do fáiltíodh rompu go fial fairsing agus is amhlaidh a bhí tigh breá feistithe aige sin agus
  gach aon ní acu i dtaisce ar fuaid an tí agus tine bhreá dhearg, agus compord.

  fáiltíodh welcomed
  rompu before them roimh
  fial generous
  fairsing wide, extensive
  amhlaidh thus, so
  feistithe equipped, arrange
  gach aon ní everything
  taisce store, treasure, deposit, stored
  ar fuaid thorught
  compord comfort m1
 22. Fáiltíodh rompu agus do cuireadh ina suí cois na tine iad, an áit a bhain an fuacht amach as a neasnaíocha
  tar éis an lae. Fuaireadar bia agus deoch go flúirseach agus do cuireadh a chodladh iad i
  réleaba a bhí insa chúinne.

  <!–

  –>

  cuireadh was putting p hab of cuir
  fuacht cold, chill, apathy
  neas- near, approximate prefix
  easna rib pl easnacha [var hare?]
  flúirseach abundant
  réleaba smooth bed, soft bed
 23. Ar maidin lá arna mháireach do fuaireadar baochas ó chroí le muintir an tí agus leis an
  mbuachaill na raibh aon tuairim aici dhó agus thugadar a gcúl don dtigh. Ach ba é port a bhí acu ar fhaid
  an bhóthair go dtí gur bhaineadar a tigh féin amach, ag caint cé acu b’fhearra dhi an fear mór a phósadh
  na an fear beag. Ach, choinníodar gach aon ní fé chúl a gcoise. Níor ligeadar a rún go dtí éinne go ceann
  mí nó mar sin, agus tharlaigh oíche áirithe gur tháinig an bheirt, an fear beag agus an strapaire, go dtí an
  tigh.

  arna by
  máireach morrow = márach
  lá arna mháireach/mhárach on the following day
  máir survive, live, last
  baochas thanks = buíochos
  tuairim recognize f2
  thugadar they gave/took
  cúl back
  port riverbank, mound
  b’fhearra better
  gach aon ní everything
  coinnigh keep
  coise feet
  lig let, allow, release
  éinne anyone
  mar sin so
  tarlaigh happen, occur
 24. Do shocraigh sé a chathaoir thuas insa chúinne fé mar ba gnáthach leis agus do bhí an scaothaire
  ag imeacht ar fuaid an tí.

  socraigh settle, calm, arrange
  gnáthach usually
  scaothaire windbag, bombastic talker m4
 25. Ach d’éirigh an cailín – bhí sí comhairlithe go maith ag an mnaoi óig — d’éirigh sí ina suí agus do
  bhuail sí síos, an t-urlár síos.

  comhairlithe counseling
 26. ‘A mháthair,’ ar sise, ‘an bhfuil aon ní beirithe?’

  ‘Nil, a ghrá gil,’ ar sise; ‘ach blúire d’arán cruithneachta atá istigh sa churpaidín agus braon
  bainne. Tabhair leat é.’

  an bhfuil aon ní beirithe? the boiling is nothing?
  gil bright one
  blúire fragment
  braon drop
 27. Ba chórtaí dhuit go mor is go fada,’ arsa an bhean óg thuas mar a raibh sí suite, ‘an chulaith
  éadaigh led pháirtí ata caite agus ó bheith ag imeacht ag caidéireacht agus as imeacht thall agus abhus id
  scaothaire, a chur abhaile, go bhfuil sí ina ciota fogha agat ó bheith á caitheamh, agus do tháinig sé anso
  anocht ag triall uirthi agus bhí náire orm í thabhairt do.’

  Córtaí more proper, more just var comp of cóir
  éadach cloth, clothing
  culaith suit [clothes]
  páirtí
  caidéireacht idling
  thall over, beyond
  abhus here
  id in your [?] i + do
  scaothaire windbag, bombastic talker m4
  ciota pitcher
  fogha lunge, dash
  caitheamh wear, consumption, spending, throw, cast
  anso here = anseo
  triall journey, travel
  ag triall uirthi a trial on her
  tabhairt grant, delivery, yield
 28. D’éírigh sé, an scaothaire, pé áit go raibh sé, do chuimhnigh sé go maith ar an chaint a bhí ráite
  aige féin tamall roimis sin. D’éirigh sé ina shuí agus do bhuail amach go támáilte.

  whoever, whatever
  ráite said
  tamall while
  roimis before = roimh
  támáilte sluggish, cumbersome
 29. Nuair a bhí an doras amach curtha aige dhe, ní dhein an bhean óg ach teacht aníos mar a raibh an
  bruadaire, mar thugaimis air, agus rug sí ar láimh air.
  [thugaimis
  not thugaimist].

  ní … ach only
  bruadaire dreamer
  mar thugaimis air as he is called
 30. ‘Céad míle fáilte anso romhat.’ ar sise. ‘An cuimhin leatsa,’ a dúirt sí, ‘aon bheirt bhan bhochta a
  ghaibh chughat a leithéid seo dh’oíche agus gur thindeálais,’ a dúirt sí, ‘agus go choiríobhair go
  slachtmhar chuchu? Is mise agus mo chailín Bríde,’ a dúirt sí, ‘a bhí ansan.’

  aon bheirt bhan bhochta two poor women
  gabh take
  gaibh chuig go to, go about, being = gabh chuig
  leithéid like, counterpart, equal
  tindeáil tending to, attention, care
  coiríobhair ??
  slachtmhar neat, tidy
  chucu to them, towards them chun
 31. ‘Ambaiste, más tú.’ arsa an bruadaire. ‘da mbeadh a fhios agamsa’ ar seisean, ‘gur tusa bhí istigh
  agam, gur fada go ligfinnse cead na gcos leat,’ a dúirt sé, ‘chomh fada is go rabhais istigh insa chúinne
  agam go gcoineoinnse greim ort.’

  ambaiste indeed, really
  más
  ligfinnse ??
  bruadaire dreamer
  greim grip
 32. ‘Ní raibh a fhios agat,’ ar sise, “ach beidh a fhios agat anois é.’

 33. Ach, do pósadh iad agus do bhí saol fada fé ghreann acu i dteannta a chéile ina dhiaidh sin.

  fé ghreann under the sun

Next time

We will start watching Cré na Cille. From Will:

 • The heart of this tale is the notion that after people die, they sit around underground and resume their old relationships. As each new corpse arrives, if you will, they bring news of what has been happening above ground since the previous person arrived.
 • Naturally, they retain their own personalities, so people who are annoying, or loud, or selfish, or charming, or whatever continue to be that way after death.
 • Your homework is to write a paragraph, just a few sentences, describing a person you know (relative, co-worker, etc., as long as it’s not me) who would drive you crazy if you had to interact with him/her for the rest of eternity. That person might have an obsession to harp on, or annoying laugh or speech habit, or just be nasty or nosey, whatever the problem, living with them forever would be misery indeed. Tell us a little bit about that person and why you don’t want to be buried with him/her.

I might not post the English version of my contribution :-)>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.