Monday night Irish class, February 14, 2011

Irish Class, February 14, 2011

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí Feabhra 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Some love poetry for the day

Ode to a Plate of Spaghetti

@ 8.00pm on Valentine’s Day on Botanic Avenue, Belfast by Beití Rua
(From poetry submitted to Blas, the Irish-language service of the BBC, in honor of Lá Fhéile Bhalaintín!)

Tá turas fada romhat anocht
ón phláta chuig an bhéal
Lásaí móra spaghetti
le cúig nóiméid anuas nár ghéill!
It is a long journey ahead tonight
from the plate to the mouth
great strings of spaghetti
did not yield for five minutes.
lása lace m4
nóiméad minute, moment m1
géill yield, surrender

Béile rómánsúil Lá Vailintín
‘Sé an trua gur ordaigh mé spaghetti
Faoi sholas na gcoinnle, tá ciseach ceart
déanta den bhord, de m’aghaidh is de m’éidí!
A romantic Valentine dinner
A pity I ordered spaghetti
Under the light of the candles, it made a right mess
of the table, my face, and my clothes.
béile
coinneal candle f2
ciseach déanta made a mess

Seans nár thug sé faoi deara
mar tosaíonn sé air ag caint
Go grámhar, glacann sé mo lámh
Ach ar mo phláta, tá an seanphort á sheinnt.
Maybe he didn’t notice
as he begins to speak
with love he takes my hand
but my plate played the same old tune.
tabhair…faoi deara notice
grámhar loving, affectionate a1
glac take accept
port tune, jig m1
seinn play [a musical instrument], sing

Ní deir sé "Is tú mo Bhailintín"
Ná "tabhair póigín dom, a Bheití"
Ach as go brách leis le náire
ag fágáil mise lem’ phláta spaghetti.
He did not say “You are my Valentine”,
Nor “Kiss me, Betty.”
but off he went with embarrassment
leaving me with my plate of spaghetti.
go brách forever, never
as go brách leis off he went
le náire with embarrassment, with shame

Ach anois, tá siad ag taisteal go triopallach
óm’ phláta suas go mo bhéal
…bhuel, munar ghrá leis messy Beití
ní fiú é bheith i mo shaol!
But now they are travelling tidily
from my plate up to my mouth.
Well, unless he loves messy Betty,
he is not worth being in my life.
taisteal travel m1
triopallach clustered, neatly gathered, tidy
munar (=murar=mura) unless

Póga

An phóg a thug sí dó is í ag imeacht,
a beola le gloine an chithfholcadáin,
níor dhein si an bheart.

to him do + é
cithfholcadh shower (bath)
níor dhein = ní rinne did not make Munster

Ar ball seolann sí téacs chuige
ar an bhfón póca,
‘póg cheart’.

Ar ball presently
seol sail, send, direct
téacs text, verse
chuige to him chuig + é
póg cheart proper kiss

Mé sa ghluasiteán leat

Mé sa ghluaisteán leat,
cogar i leataobh: searc,
easpa anála.

gluaisteán motor car
cogar whisper, secret, talk
leataobh one side [of two]
searc love, beloved one f2
easpa lack, loss, absence f4
anáil breath

Aon fhocal? Deamhan focail
a chuirfeadh an nóiméad seo
trí thine duit.

deamhan demo
chuirfeadh would put cuir (cond.)
trí thine on fire

Ach tá greim láimhe eadrainn,
teanga eile i mbrú tráchta …

greim grip, hold m3
greim láimhe handclast
eadrain between us idir + muid
brú tráchta traffic jam

Taispeáin agus Inis — “Show and Tell”

rangú na dTopaici ranking of topics
timpeallacht surrounding, environment
timpeall orainn around us
meáin means
cumarsáid communication f2
muiníneach trustworthy, reliable
go muiníneach confidently
gnáth common, customary
suíomh site, location m1
bain le connect with
bain amach arrive at
ról role
aithris narration, mimicry
rólaithris role playing
mol praise, suggest
rogha choice, selection f4
a hhur in íul to inform
cumas capability, power m1
abálta able
gníomhach active
glac take, accept
glacadh acceptance, reception
idir between, among lenites nouns for “among”,
does not lenite for “between”
comhrá conversation
de réir in accordance with
gnás custom
foghraíocht phonetics
Smaoinigh ar an timpeallacht sula gcuireann tú an r-phost i gcló. Think of the
environment before you print this e-mail
Líon an nAmharc Number of views [on a web page]
gearr short, near
lúibín small hole, buttonhole, ditty m4

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.