Monday Night Irish Class, December 6, 2010

Irish Class, December 6, 2010

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Nollag 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Scéal Grinn
An Fear A Bhí i gCónaí Faoi Dheifre Agus Ar Deireadh

greann fun, mirth, jesting gs grinn
céal Grinn Funny Story
deifir hurry f gs deifre
i gcónaí always
ar deireadh late
 1. Más ag éirí ar maidin é, bhí an mhaidin caite. Bhíodh sé ag gabháil in aimhréití ina cheirteach, ar mhéad
  is bhí de dheifre air á gcur air. Ag dul amach chuig a chuid oibre dó, bhí sé ina rith, ach bhí
  se mall. Ar theacht chun an bhaile san oíche dó, bhí sé ina rith, ach bhí sé déanach ins an oíche.
  Ba chuma cén áit a mbeadh sé ag gabháil, bhí sé ina rith agus é i gcónaí i ndiaidh na codach eile. Ag
  gabháil chun aifrinn ná chun aonaigh, bhí sé i gcónai faoi dheifre agus i gcónaí ar deireadh.

  <!–

  –>

  más buttock, ham, thigh [not here]
  más =
  éirigh rise, grow, become
  caith wear (out), consume, spend, throw, cast, shoot va caite
  gabh take, capture, catch, untake, go vn gabháil
  ag gabháil going around
  aimhréití entangled, dishevelled =aimréidh
  ceirteach ragged clothes
  Tá deifir orm. I am late. being late is “on” someone
  á gcur air putting them [the ragged clothes] on =getting dressed
  Ag dul amach chuig a chuid oibre dó As he was going to work
  mall slow, late
  tar come vn teacht
  theacht “came” [Donegal past?]
  to him do
  déanach last, final, late
  ins an in older form of i
  ar a mhéadh at the most
  cuid portion gs coda, codach [Don.]
  Aifreann mass m1
  aonach fair g aonaigh

 2. Bhí dúil san ól aige. D’óladh sé agus luíodh sé amuigh agus chodlaíodh sé amuigh. Oíche
  amháin dá raibh sé ag teacht ó aonach, thit sé ar thaobh an bhealaigh agus thit sé ina chnap codlata.
  Casadh saor crainn air a bhí ag teacht chun an bhaile i ndiaidh a lá oibre agus níl sé de ghnás ins an áit
  s’againne fear meisce a fhágáil ina luighe ina chodladh amuigh. Bheirtear fá theach é.

  dúil hope, desire, expectation
  D’óladh sé he would drink
  luigh settle,lean lie
  amuigh out
  codail sleep
  luíodh sé amuigh agus chodlaíodh sé amuigh lay down outside and slept outside
  Oíche amháin one night
  for his do/de + a
  dá raibh sé ag teacht ó aonach as he was coming home from the fair
  tit fall, decline, collaps
  bealach way, road, path m1
  cnap heap, lump
  codladh sleep n gs codlata
  cnap codlata
  “heap of sleep”
  saor free, independent, cheap, craftsman
  cas twist, turn
  cas … ar meet
  crann tree, mast, pole m1
  saor crainn carpenter
  Casadh saor crainn air a bhí ag teacht chun an bhaile i ndiaidh a lá oibre A carpenter met him on his way home after his day of work
  gnás haunt, resort, lair, custom
  níl sé de ghnás ins an áit s’againne It is not the custom in this place of ours
  meisce drunk
  fág leave, grant, suppose vn fágáil
  luigh settle, lean, incline vn luí, luighe
  about Don.
  beir bear, give birth to, bring, take, catch Bheirtear cond. aut. “would be brought”
  Bheirtear fá theach é. He would be carried home.

 3. Chaith sé ar a dhroim é agus d’iompair sé é go dtí an áit a mbíodh sé ag obair. Ní raibh
  fairsingeach ina theach cónaithe aige dó. Thug sé isteach é agus d’fhág sé sínte i gcónair é. Bhí sé
  sábháilte ansin. Ba seo an obair a bhíodh aige, ag deanamh cónrach, agus bhí moll mór acu istigh
  anseo sa teach aige. Chuir sé an glas ar an doras agus bhog sé leis chun an bhaile.

  caith wear (out), consume, spend, throw, cast, shoot
  droim back
  Chaith sé ar a dhroim é He threw him on his back
  iompair carry, transport, support
  an áit a mbíodh sé ag obair the place where he used to work biodh past hab
  fairsinge width, extent fairsingeach Don.
  cónaitheoir resident m3
  to/for him do
  Ní raibh fairsingeach ina theach cónaithe aige dó He did not have room in his dwelling place for him.
  fág leave, grant, suppose vn fágáil
  tabhair give, grant, take, bring, cause p thug
  sín stretch, hold out, lengthen, extent
  cónaí dwelling, residence
  conair path, passage
  cónair, cónra coffin g cónrach
  sábháilte safe
  Ba seo an obair a bhíodh aige That was the work he had [he was making coffins]
  cónra coffin
  moll heap, large amount
  acu at them, they had ag
  glas lock faoi ghlas “under lock”
  Chuir sé an glas ar an doras He put the lock on the door
  bog soften, loose, move (witb le)
  chun to, towards

 4. Nuair a mhuscail mo dhuine, bhí an lá geal. D’amharc sé. D’éirigh sé aniar. Bhi sé ina luighe i
  gcónair. D’éirigh sé amach agus d’amharc sé fá dtaobh dó agus ní raibh le feiceáil aige ach cónracha
  uilig. Thóg sé an clár den cheann a bhí in aice leis. Ar ndóighe, ní raibh aon duine inti. Thóg sé an clár
  den dara ceann. Ní raibh aon duine ansin. Níor fhág sé aon chónair sa teach nár thóg sé an clár daoithe,
  ach bhí siad uilig folamh.

  Nuair a mhuscail mo dhuine When my man awoke
  muscail wake, awake
  geal bright
  amharc look v
  aniar from the west
  D’éirigh sé aniar He sat up
  luigh settle, lean, inclie
  cónair coffin
  Bhi sé ina luighe i gcónair He was lieing in a coffin
  about Don.
  fá dtaobh dó about him /fa:du:do:/ (Don.)
  feic see vn feiceáil
  ní raibh le feiceáil aige ach cónracha uilig nothing to be seen but all [those] coffins
  cónrach
  tóg lift, raise, take up
  clár board, table, lid
  Thóg sé an clár den cheann a bhí in aice leis. He raised the lid of the one that was next to him.
  Ar ndóigh of course
  inti in it f
  ní raibh aon duine inti no one was in it
  dara second, next
  den dara ceann of the second one
  daoite from, off, of = de
  uilig all, every = uile
  folamh empty

 5. ‘Is fíor é,’ ar seisean, ‘go raibh mé i gcónaí faoi dheifre agus i gcónaí ar deireadh. Tá mé mall ag
  breithiúnas Dé.’

  fíor figure, form, image
  Is fíor é it is true
  ar seisean he said emph
  mall slow late
  breithiúnas judgment

lig let, allow, permit
alt joint, knuckle, paragraph, article, knot [in wood] m1
aiste peculiarity, condition, scheme, essay, composition
scéal story, news
A tSín China
athaontú reunification
cuir put vn cur, va curtha
ar fáil available
tugtar le fios it was made known
dúdóite sick of, fed up, burned out “burnt black”
iompar carry
cumhacht power, authority, strength, energy
cuir … le increase
líomhain allegation f3
ionsaí attack, advance, attempt m4
sceitheadh eolais release of knowledge

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.