Monday Night Irish Class, April 5 , 2010

Irish Class, April 5, 2010

Rang Gaeilge, 5ú lá mí Aibreáin 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

An Fathach agus an Rí

The Giant and the King. (Odysseus and the Cyclops, as Gaeilge by JM)

fathach giant
inis island f
caora sheep gs, gpl caorach. npl caoroigh
fill return, turn back, bend v
filleadh return vn
bád boat m1
lena bháid with his boats
ocras hunger
a bhfuil caoirigh ina gcónaí uirthi on which sheep lived
dáréag, dháréag twelve (dozen) people
an chuid eile do.. the rest of..
fágtha left [behind] va offág
ina ndiaidh after
fágtha ina ndiaidh remained
ar bord on board frozen form
ar bhord on a table
uaimh cave f2
bascaed basket
cáis cheese pl cáiseanna
fan…le wait for
filleadh an áitritheora the return of the inhabitant
siúl walk
go luath quickly, soon
connadh fuel, firewood
súil eye
díreach i lár báire right in the center
cláir éadain forehead
a chláir éadain his forehead
brúigh push, shove
bollán boulder
ollbhollán big boulder
béal mouth
dunta closed
muidne we emphatic
mairnéalach seaman, sailor m1 pl mairnéalaigh
Ní ach mairnéalaigh muidne. We are only sailors.
an bhféadfá…? would you…?
cuidiú help, assistance m4
tabhair give /to:r/
mar sin like that
beirt fhear two men
caoin cry
achainigh ar dhuine to beseech someone
a dhéithe his gods pl of dia
a déithe her gods
a ndéithe their gods
teigh … a chodladh go to sleep
tréad flock, herd, congregation m3 gs npl
tréada
a bhí aige that he had
múscail wake
tóg take, lift, raise, build
thóg sé tine he built a fire
tuilleadh addition, increase m1
a thuilleadh additionally
smaoinigh think
smaoinigh … faoi think about
éalaigh eacape v. vn éalú. cond. éalódh
cén éalú a bheadh acu what escape they might have bheadh /vox/
scéim plan
ón bhfathach lena fhir from the giant with his men
Bhuailfeadh sé bob He would play a trick
imigh leave
Nuair a d’imigh an fathach when the giant left
faobhraigh sharpen va faobhraithe
bata stick
folaigh hide v
San oíche That night
fill return v
lena chaoirigh with his sheep
roll roll
in aghaidh dorais in front of the door
bligh milk
a chaoirigh his sheep
fíon wine gs. fíona. npl fíonta
mórán [+ gen.] a lot of
meall deceive p aut mealladh /ma:lu:/
cleas trick
deireanach last
ina chodladh asleep “in his sleeping”
go luath quickly
lig let, release
gáir cry, shout
Tarrtháill! Help!
Fóir orm! Save me!
marú killing
duine ar bith nobody
tar come p tháinig
na fathaigh eile the other giants
Cad é atá cearr? What is wrong?
Fóirigí ormsa! Save me pl and emphatic
ón doras from the door
fan wait v
ag béal na h-uaimhe lena fhir at the mouth of the cave with his men
folach hiding
faoi bhun underneath
ón inis from the island
dallamullóg confusion, deception
dallamullóg a chur ar dhuine pull the wool over someone’s eyes

Plé eile — Other Discussion

céim level
leagan version
Ná ceannaigh ar chéim 1.0 . Don’t buy release 1.0 .

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.