Rang Gaeilge, 25ú lá mí Aibreáin 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • Ní fhéadfadh Fayler an choir a shéanadh mar bhí eagla air [d.l. 179]
  ina chroí istigh gur mharaigh Mary Bella Prunty,’ arsa an Duinnineach le Bill. ‘Ar an ábhar céanna, níorbh fhéidir leis aon cheist a chur ina taobh ar eagla go ndíreodh sé aird uirthi.’

  ‘Nil inti ach gearrchaile,’ arsa Bill agus uafás air.


  ‘Cailin beag láidir, ionraic, macánta,’ arsa an Duinnineach. ‘Ba chóir go mbeadh náire ar a hathair gur shamhlaigh sé dúnmharú léi.’

  ‘Fayley could not deny the crime because he feared in his heart that Mary had killed Bella Prunty,’ Dineen said to Bill. ‘On the same subject, he could not ask her any questions for fear of directing attention to her.’

  ‘She is only a young girl,’ said Bill in horror.

  ‘A strong, honest, little girl,’ said Dineen. ‘Her father should be ashamed that he dreamed of her committing murder.’

  gearrchaile young girl, lass m
  ionraic Upright, honest
  macánta Childlike; gentle, meek, mild; honest

 • ‘Ach chonaiceas fuil ar a blús agus ar a sciorta nuair a chuas isteach tigh Dora agus Bella á lorg agam.’ ‘Ar ndóigh, chuidigh sí le Dora cuimilt a thabhairt don lao. Ní breith go broghais.’
  ‘Bhí a fhios agam nach ndéanfadh Mary duine a mharú … ach ansin, shileas, go mb’fhéidir, le teann grá don chuid eile againn … bheadh cailleach á ruaigeadh aici, Joe á shábháilt. Shamhlaíos í ag bagairt ar Bhella … tharla troid … sciorr an speilín.’

  ‘But I saw blood on her blouse and skirt when I entered Dora’s house looking for Bella.’

  ‘Of course, she helped Dora wipe the calf. No birth without afterbirth[???].’

  ‘I knew that Mary would not kill anyone… but then, I think, that maybe, with the strength of love for the rest of us …. she would be expelling a witch, to save Joe. I imagine her threatening Bella … there was a fight … the scythe blade slipped. ‘

  blús blowse m
  teann Strength, force m
 • ‘Bhuel niorbh í Mary a rinne an beart, pé ar bith. níor dhein tu féin é d’aon tseans?” ‘Nior dhein.”Chraith Bill lamh le Fayley agus leath straoiseanna orthu araon.
  ‘Scéal eile ar fad é, é sin a chruthú,’ arsa an Duinnineach go géar. ‘Beidh an bardach ár ruaigeadh gan mhoill. Mar sin, cruinnigh do chiall agus éist liom. Inis dom a bhfuil ar eolas agat i dtaobh Bhella Prunty.” –

  ‘Well it wasn’t Mary who did the deed, anyway. You didn’t do it yourself by any chance?’

  ‘No.’

  ‘Bill shook Fayley’s hand and they both grimaced.’

  ‘Proving that is a another whole story,’ said Dineen sharply. ‘The warden will expel us without delay. Assemble your senses and listen to me. Tell me all that you know about Bella Prunty.’

  beart bundle; garment; move m
  straois grin, grimace f pl straoiseanna
  araon both
  bardach warden m
  ruaigeadh chase, expulsion m
  moill Delay; stop, hindrance f
 • ‘Ar dheis Dé go raibh a hanam, ach ba neascóid faoin mbóna í, í caointeach, éilitheach, gearánach, de shíor ag caint ar “Mr. Prunty, my late husband” agus an chaoi ar náir léi a bheith i mbun tí d’fhear bocht.’ ‘An raibh sí ag súil go bpósfá í.”
  Tháinig mílí ar Fayley. [d.l. 180]

  ‘Her soul was at the right hand of God, she was a cantankerous person under the collar, mouirnful, demanding, complaining, constantly talking about “Mr. Prunty, my late husband” and how she was ashamed to be in the house of a poor man.’

  ‘Did she expect you to marry her?’

  A sickly pallor came over Fayley.

  neascóid boil; consuming grief; Cantankerous person, tormentor f
  bóna collar; lapel; cuff m
  caointeach Plaintive, mournful
  éilitheach Demanding, importunate
  gearánach Complaining.
  síor Eternal, perpetual; continual
  caoi way, path; manner; means; opportunity f
  náir Noble, honourable, decent, susceptible to shame
  náir le Ashamed, reluctant
  mílí Bad color; sickly pallor f
 • “Ar mh’anam, níor thugas le fios di le gníomh, le focal, nó le faillí, go bpósfainn i. D’iarrfainn uirthi imeacht i bhfad ó shin ach go rabhas i bhfiacha léi agus gan teacht agam ar airgead.” “An mbíodh aon teagmháil aici le cairde ó na seanlaethanta nuair a bhí sí féin agus a céile go maith as?”‘Ni ligfeadh an náire di dul i dteagmháil le duine ar bith, a duirt sí…ach…”‘Lean ort.’


  ‘On my soul, I did not let her know by action, by word, or by neglect, that I would marry her. I would have asked her to leave a long time ago but I was in debt to her and money was not coming to me.’

  ‘Did she have any contact with friends from the old days when she and her husband were well off?’

  ‘Shame would not allow her to contact anyone, she said … but…’

  ‘Continue.’

  faillí Neglect, negligence; delay, omission f
  teagmháil Meeting, encounter; communication f
  náire shame f
 • ‘Caithfidh go raibh. Bhíodh scéiliní aici, ó am go chéile, i dtaobh an tsiopa búistéara a thóg áit an tsiopa s’aicisin. Bhain siad anuas an scáthán ar íoc a céile oiread san air. Loit siad seomra beag éigin ar chúl an tsiopa, a bhiodh ag an gcailín aimsire. Rinne siad stóras feola de.’ ‘Cogar, nuair a tháinig an mangaire go dtí an tigh agus tusa ag deisiú chró na gcearc, an raibh a rothar á bhrú aige.’‘Bhi.’

  ‘There must have been. She used to have stories, from time to time, as to the butcher’s shop which took the place of her shop[emphasis]. They took down the mirror for which her husband had paid so much. They damaged some small room at the back of the shop, which the housekeeper used to have. They made it a meat storeroom.’

  ‘Listen! When the peddler came to the house while you were fixing the hen house, was he pushing his bike.’

  ‘He was.’

  búistéir butcher m gs búistéara
  loit Hurt, wound; injure, damage v
  deisiú Repairing, repair m
 • ‘An raibh píopa á chaitheamh aige?’ ‘Ni raibh.’”Bhfuil tú deimhin de?”Dhein Fayley a mhachnamh.

  ‘Cinnte ní raibh agus é ag teacht isteach sa chlós. Feicim a dhá láimh ar an rothar…ach…’

  “Abair leat.’

  ‘Bhí píopa ina láimh agus an rothar á bhrú amach aige, is cuimhin liom. Chuaigh sé dian air an rothar, leis an bpaca air, a bhrú agus bindealán ar láimh amháin agus píopa sa láimh eile. Bhog sé an píopa isteach ina phóca.’

  ‘Ba é an mangaire a ghlan amach a phiopa, mar sin?’ arsa Bill.

  ní raibh aon aird ag an Duinnineach air.

  ‘Was he smoking a pipe?’

  ‘No.’

  ‘Are you sure of it?’

  Fayley pondered.

  ‘Certainly not when he came into the yard. I see both hands on the bike…but…’

  ‘Tell you[???]’

  ‘He had a pipe in his hand as he pushed the bike out in front of him, I remember. It was hard for him on the bike, with the pack on it, to push with a bandage in one hand and a pipe in the other. He moved the pipe into his pocket.’

  ‘It was the peddler who cleaned out his pipe, then?’ said Bill.

  Dineen paid not attention to him.

  tr>

  machnamh Reflection, contemplation. m
  dian Intense, vehement; hard, severe
  bindealán bandage m
 • ‘Maith thú, Fayley, a thaisce,’ ar seisean, ‘Ni haon chruthú é ach is cúnamh é,’ arsa an tAthair Padraig agus chaith sé piosa [d.l. 181] téide chuige. ‘Dein dhá chuid de sin.’ D’fhill Fayley an téad thart ar a dhoirne agus bhain sé tarraingt as. Theip air.‘Saraí,’ ar seisean, á leagan uaidh.‘D’fhéadfadh Mrs. Prunty é a dhéanamh gan dua?’ arsa an Duinnineach go dúshlánach.

  ‘Scoithfeadh sí téad, a dhá oiread chomh dlúth leis seo, i bpreab na súl.’

  ‘Good on you, my dear Fayley,’ he said. ‘It is not proof but it is a help,’ Father Patrick said and he threw a piece of string at him. ‘Make two parts of that.’

  Fayley wrapped the string around his fists and pulled. He failed.

  ‘Sarah [???],’ he said, laying it down.

  ‘Could Mrs. Prunty do it without difficulty?’ Dineen said defiantly,

  ‘She would cut a string, twice as tight as this, in the blink of an eye.’

  cruthú creation; proof, testimony
  téad rope f gs téide
  dua Labor, toil; difficulty, trouble, hardship m
  dúshlánach Challenging, defiant; reckless, foolhardy
  scoit Cut off, lop, sever
  dlúth Close, compact; dense, solid.
 • Dhein sé mím den scoitheadh obann seo lena lámha. ‘Mo ghreidhin go deo thú,’ arsa an Duinnineach. ‘B’shin a shileas. Tabhair dom mo théad, tá snáth na fírinne ann.’‘A Athair Pádraig,’ arsa an Constabla Bill, nuair a bhí siad amuigh ar an mbóthar arís, ‘má tá léaró dóchais éigin ann, roinn liom é. Céard é sin i dtaobh an phíopa?”

  He mimed suddenly cutting with his hands.

  ‘Bravo/Good yourself always,’ said Dineen. ‘That was what I thought[??]. Give me my string, a thread of truth is there,’

  ‘Father Patrick, ‘said Constable Bill, when they were out on the road again, ‘if there is some glimmer of hope, please share it with me. What is that about the pipe?’

  mím mime f, v
  ob Refuse, decline; shun, shirk
  obann = tobann Sudden, unexpected
  greidhin = greadhain Noise, clamour, rattle, din; Shouts of revelry, of exultation; merriment, hilarity, joy f
  go deo forever, always
  graidhin
  téad rope f gs téide
  léaró Glimmer, gleam
  léaró dóchais gleam of hope
 • ‘Foighid ort, a mhic,’ arsa an Duinnineach. ‘Tá obair le déanamh ag na póiliní. Lorgaídís[past hab] teastas báis Bhella Prunty i dTeach an Chustaim.’ ‘Ni bheadh a bás cláraithe go fóill.’ .
  ‘Déantar mar sin féin é, Lena chois sin, abair led Sháirsint — meabhraigh dó go bhfuil udárás agam ón Ard-Chigire Smythe — Pete, an cúntóir fir a bhí ag Prunty, a lorg.

  ‘Patience, son,’ said Dineen. ‘The police have work to do. They will look for Bella Prunty’s death certificate in the Custom House.’

  ‘Her death would not have been registered yet.’

  ‘It is done, however. Along with that, tell to your Sergeant to seek Pete, Prunty’s male assistant — remind him that I have authority from Chief Inspector Smythe —

  teastas testimony m
  meabhraigh Commit to memory; remember
  cúntóir helper, assistant m
 • D’fhill an tAthair Ó Duinnin ar an Ardchathair agus ar obair na leabhar. Thug sé cuairt ar Phenelope de Brún. ‘An cuimhin leat na cuntóiri a bhí ag Prunty ina shiopa, Pete agus Margie?”‘Is cuimhin. Bhídís sotalach, neamhchuiditheach. Shileas go minic go rachadh sé chun leasa an tsiopa fáil réidh leo. Ach bhí féith bhog i Michael Prunty.”‘Margie, a Phenelope, an raibh sí sciamhach?”


  ‘Straip a mbíodh gramhas uirthi de shíor.’ [d.l. 182]

  Father Dineen returned to the Capital and to the work of the books. He visited Penelope de Brún.

  ‘Do you remember the assistants Prunty had in his shop, Pete and Margie?’

  ‘Yes. They were arrogant, uncompaniable. I often thought it would benefit the shop to be finished with them. But there was a soft vein in Michael Prunty.’

  ‘Penelope, was Margie beautiful?’

  ‘A vixen that always had an ugly expression on her.’

  sotalach Proud, arrogant; cocky, impudent
  neamhchuideachtúil Uncompanionable, unsociable.
  leas Good, well-being, benefit, interest m gs leasa
  fáil Getting, finding
  réidh smooth; free; ready; prepared; finished
  féith sinew, muscle; vein f
  sciamhach beautiful
  Straip Harlot; Termagant, vixen f
  gramhas Grin, grimace; ugly expression m
  síor/i> Eternal, perpetual; continual
 • ‘Agus Pete? ‘ ‘Dhéanfainn mo chuid sóinseála a chomhaireamh faoi dhó, dá mbeadh sé ag freastal orm.’‘An raibh séanas aige?’‘Och, a Athair dhil, d’fhéadfadh sé cos a phiopa a chur idir na fiacla tosaigh.’


  Seachtain ina dhiaidh sin, agus O Duinnin istigh sa Leabharlann Náisiúnta agus flosc mór oibre air tháinig cuairteoir á lorg.

  ‘And Pete?’

  ‘I would count my change twice, if he would be serving me.’

  ‘Did he have a gap between his upper front teeth?’

  ‘O, dear Father, he could put the stem of his pipe between the front teeth.’

  A week later, while Dineen was in the National Library with a great eagerness for work, a visitor came looking for him.

  sóinseáil change [money] f gs sóinseála
  comhaireamh Count; calculation, reckoning
  freastal Attendance, service m
  séanas Gap between upper front teeth; Harelip m
  dil dear. beloved
  flosc flux; Outpouring, torrent m
 • ‘An tArd-Chigire James Smythe, ón gCaisleán,’ arsa cuntóir leabharlainne, i gcogar. ‘Más mall is mithid,’ arsa an Duinnineach.Chruinnigh sé a nótai le chéile, bhuail air a hata agus chuaigh sé féin agus Smythe ag ól tae i siopa na gcístí ar Shraid Thobar Phadraig.
  ‘Rinneamar taighde mar a mhol tú. D’aimsfomar teastas bais Bhella Prunty. Cailleadh í cúig bliana ó shin.’

  ‘Chief Inspector James Smythe, from the Castle,’ said the librarian in a whisper.

  ‘Better late than never,’ said Dineen.

  He gathered his notes together, put on his hat, he and Smythe went to drink tea in the cake shop on the Street of Patrick’s Well.

  ‘We did research as you suggested. We found Bella Prunty’s death certificate. She died five years ago.’

  is mithid it is high time
  císte cake m
  taighde research m
 • ‘B’shin a shíl mé, Chuimhnigh sibh ansin, mar a chuimhnios féin, ar bhean a bhí gar di nuair a cailleadh í, bean ar chéim in airde di Mrs. Prunty a thabhairt uirthi féin feasta.’
  ‘Margie Mooney atá i gceist agat. Sea, Bhí Margie Mooney, a bhíodh ag obair sa tsiopa tráth, ar aimsir ag Bella Prunty tráth ar cailleadh i. ní raibh Margie róshuáilceach. Nuair a cailleadh Bella, níor éirigh le Margie aon chuid de shealúchas mhuintir Prunty a chúbláil — cé gur dhein sí iarracht, i bpáirt le Pete, silimid — ach chroch sí léi teastaisí agus grianghrafanna.

  ‘That was what I thought. You remembered then, as I myself remember, on a woman who was close to her when she was lost, a woman on a step up to call herself Mrs, Prunty henceforth,’

  ‘You mean Margie Mooney. Yes, it was Margie Mooney, who used to work in the shop at the time, in service of Bella Prunty at the time she died. Margie was not too pleasant. When Bella died, Margie was unable to grab any of the Prunty family’s property — although she tried, in part with Pete, we think — but she carried away with her certificates and photographs.’

  feasta From now on, henceforth
  tráth Hour; time, occasion; day, period m
  suáilceach Virtuous, good-living; Joyful, pleasant, happy
  sealúchas Possession, enjoyment, of property; possessions, property m
  cúbláil Gather in, grab; wrangle
  croch hang; raise up; lift, carry
 • ‘Chuireamar póilíní thart ar na tithe i gCill Iníon Léinin gur aimsiomar cailín aimsire a bhí mór le Margie. Bhí grianghraf aici di féin agus Margie a thóg grianghrafadóir taistil i Sráid Ghrafton, lá. Thugamar an grianghraf sin go Baile na gCreabhar. ní raibh aon amhras ar éinne ach gurbh í an bhean ghrianghraf an bhean a thug Bella Prunty uirthi féin. Nil aon [d.l. 183] insint, a Athair, ar an mbrúháhá atá sa bhaile sin anois i ngeall ar do chuid bleachtaireachta.’

  We sent police around the houses in Killiney until we found a servant girl who was friends with Margie. She had a photograph of herself and Margie taken by a traveling photographer in Grafton Street, one day. We took that photo to Creavertown. No one doubted that the woman in the photograph was the woman who called herself Bella Prunty. No telling, Father, about the brouhaha in that town now on account of your detective work.

  taistil travel v
  geall pledge, security m

 • ‘Ar scaoil sibh Fayley as an bpriosún?”

  ‘Nior scaoil. Is é ár rogha dúnmharfóra i gcónai é.”

  ‘Ach nár aimsigh sibh Pete, an mangaire mantach?”


  ‘Admhaím go bhfuilimid faoi chomaoin mhór agat gur dhírigh tú méar an eolais ar an gcladhaire sin. Tá go leor againn ina choinne[lenition rather than eclipsis], gadaíocht agus camastaíl . . ”


  ‘Nil tú ag maíomh gur comhtharlú é, Pete a bheith ar an láthair an 1á gur maraíodh Margie?”

  ‘Did you release Fayley from prison?’

  ‘No. He has always been our choice for murderer.’

  ‘But you have not found Pete, the gap-toothed peddler.’

  ‘I admit that we are greatly indebted to you for pointing the finger of knowledge at that villain. We have lots against him, theft and fraud.

  ‘You are not asserting it is a coincidence, Pete being at the place the day Margie was killed?’

  admhaigh Acknowledge; Admit
  comaoin Favor, obligation f
  cladhaire Ditcher; Villain; rogue, trickster; Spineless person; coward m
  i gcoinne against
  gadaíocht (Act of) thieving, stealing; theft f
  camastaíl Crookedness; fraud, dishonesty f
  maíomh Statement, assertion; boast
  comhtharlú coincidence m
  láthair Place, spot; site, location f
 • ‘D’admhaigh sé gur aithin sé féin agus Margie a chéile trí bliana ó shin, nuair a tháinig sí chun cónaithe in Ath na Lachan i dtosach — ach ní raibh siad beag nó mór lena chéile cé go dtugadh sí cupán tae dó agus é sa cheantar, mar mhalairt ar bhéadán ón Ardchathair … Ar bhealach, a Athair, is léiriú é seo ar an difríocht idir an bleachtaire proifisiúnta agus an bleachtaire báidhe. Ní chreideann tusa gur dhein Fayley Toole an marú mar gur duine deas macánta é, dar leat. Breathnaíonn muidne go fuarchúiseach ar ar tharla, seachas ligint do thaitneamh né míthaitneamh muid a chur ar seachrán.’
  “Fastaím!”

  ‘He admitted that he and Margie had known each other three years ago, when she first came to live in Duckford — but they were not more or less together even though she gave him a cup of tea while he was in the area, in exchange for gossip from the Capital. In a way, Father, this is an illustration of the difference between the professional detective and the amateur detective. You don’t believe that Fayley Toole did the killing because he is a nice and honest person to you. We look coolly at what happened, instead of letting our likes or dislikes distract us.’

  ‘Nonsense!’

  malairt change, alternative; destruction f
  béadán Gossip; slander m
  Ar bhealach in a way
  léiriú Clarification, illustration; representation; Order, arrangement, preparation m
  proifisiúnta Professional
  macánta Childlike; gentle, meek, mild; honest
  fuarchúiseach Cool, imperturbable; Chilly, frigid; Apathetic, indifferent
  seachrán Wandering, straying; Aberration, error; delusion; Derangement, distraction m
  Fastaim Pastime, amusement; nonsense f
 • “Ach ní féidir beag is fiú a dhéanamh de na firicí. Chaith an té a mharaigh í a lán ama ag eagrú chuige. Bhí air na huirlisí a thabhairt ar an láthair, urlár an chró a chlúdach le raithneach, an corpán a iompar chuig an tobar sa bharra rotha agus cré a thabhairt sa bharra rotha ina dhiaidh sin agus é a chaitheamh anuas ar an gcorpán chun é a cheilt. Ní bheadh am chuige sin ag an mangaire. Leanamar a lorg ón Inbhear Mor. Lean sé dá ghnáthchasán, agus dá ghnáth-amchlár … Táimid sásta go bhfuil an fear ceart faoi choinneáil againn. Anois, a Athair, séard tá uaim ná ainm an duine in Áth na Lachan a chuir ar an [d.l. 184] eolas thú maidir le Margie agus Pete. D’fhéadfadh i bhfad níos mó eolais a bheith ag an té sin, eolas a scaoilfí linn faoi cheistiú proifisiúnta.’

  ‘You cannot make little of the facts. Whoever killed her spent a lot of time arranging it. He had to bring the tools to the site, cover the floor of the shed with fern, carry the body to the well in the wheelbarrow and bring clay in the wheelbarrow afterwards and throw it down on the body to hide it. The peddler wouldn’t have had time for that. We followed his trail from Invermor. He continued on his usual path, and on his usual timetable… We are satisfied that we are keeping the right man. Now, Father, I want the name of the person in Duckford who informed you about Margie and Pete. That person could have a lot more knowledge, knowledge that would be make known to us under professional interrogation.

  firic fact f pl firicí
  eagrú Arrangement, organization; Ornamentation m
  clúdach Covering; cover, wrap; lid m
  raithneach Fern, bracken f
  bara rotha wheelbarrow
  ceilt Concealment f
  amchlár timetable m
  séard ← is éard is that
  ceistiú Questioning, interrogation m
 • Chorraigh an tAthair Padraig a chuid tae le spleodar. Thóg sé téad na n-ispíní as a phóca. ‘Bris san dom,’ ar seisean.
  ‘Nil siosúr agam,’ arsa an tArd-Chigire agus goimh air gur dhein an Duinníneach beag da iarratas.

  Father Padraig cheerfully stirred his tea. He took the string of sausages out of his pocket.

  ‘Break that for me,’ he said.

  ‘I don’t have scissors,’ said the Chief Inspector, annoyed that Dineen did little with his request.

  corraigh move, stir
  spleodar Cheerfulness, vivacity; exuberance, boisterousness m
  goimh sting, venom f
  iarratas Act of) asking, petitioning; begging, importunity m
 • “Croi an scéil é, a Jim,’ arsa O Duinnin go cneasta. ‘An bhean a maraíodh in Ath na Lachan, bhrisfeadh sí de snap é mar a bhris an buistéir Harty an piosa téide sin den spól agus ispíní á bhfilleadh suas aige dom. An mbeadh an scil sin ag Bella Prunty nár sheas taobh thiar den chuntar i siopa a fir riamh? An téad sin a chaith sealán thar an bhfirinne dom. Tuigeadh dom, i ndiaidh don téad é a chur ar mo shúile dom, nárbh í Bella Prunty, Ath na Lachan, an bhean ar dhein Penelope de Brún cur síos uirthi.’

  ‘It’s the heart of the story, Jim,’ Dineen said calmly. ‘The woman who was killed in Duckford, she would snap it like the butcher Harty broke that piece of string off the spool when he’s wrapping up sausages for me. Would Bella Prunty have that skill who never stood behind the counter in her husband’s shop? That string threw a noose over the truth for me. It was understood by me, after I became aware of the string, that Bell Prunty, Duckford, was not the woman described by Penelope de Brún.

  cneasta Honest, sincere; Decent, seemly; Mild-mannered
  snap snap m, v
  spól spool m
  scil skill f
  sealán Noose; loop, ring m
  tuiscint Understanding; wisdom, discernment; thoughtfulness, consideration f

Notaí Faoi Scéalta

Dhúisigh Mia go luath Dé Máirt na seachtaine seo caite Mia woke up early on Tuesday of last week
Bhí tinneas boilg uirthi agus veirtige She was ill with indigestion and vertigo
Ní fhéadfadh sí seasamh suas
Thiomáin mé chuig an seomra éigeandála í in Ospidéal Naomh Eoin i Maplewood
Bhí sí ann ar feadh roinnt uaireanta She was there for several hours.
Theastaigh ón ospidéal MRI a dhéanamh, ach bhí fadhb ann
Tá ionchlannán aici mar gheall ar aipnia chodlata She has an implant because of sleep apnea
Is bean bionic í She is a bionic woman bitheonac “bionic”
Is fadhb é miotail an ionchlannáin le haghaidh MRI The metal of the implant is a problem for an MRI
B’fhéidir go raibh stróc uirthi Perhaps she had a stroke
chuir siad abhaile í ar ball le Meclazine The sent her home with meclazine
Labhair Mia freisin leis an gcuideachta a rinne an ionchlannán, agus d’fhoghlaim go mbeadh MRI sábháilte. Bhí leagan nua faighte aici anuraidh Mia also talked to the company that made the implant, and learned that an MRI would be safe. She had received a new version last year
Ní raibh aon trioblóid boilg níos mó, ach fós veirtige ócáideach There was no more stomach trouble, but still occasional vertigo
D’fhan sí abhaile agus scíth a ligean Dé Céadaoin. She stayed home and rested Wednesday and Thursday.
Ar an Déardaoin chuaigh sí ag obair agus d’fhill an veirtige On Thursday she went to work and the vertigo returned
Chuamar go dtí an seomra éigeandála arís Dé hAoine, in Otharlann na Réigiún an uair seo. We went to the emergency room again on Friday, at Regions Hospital this time.
Bhíomar ann ar feadh roinnt uaireanta arís We were there for several hours again
Bhí sé seo mar gheall ar triage. Ní raibh mórán comharthaí ag Mia This was because of triage. Mia did not have a lot of symptoms
Bhí fadhbanna i bhfad níos soiléire ag othair eile Other patients had much clearer problems
Thug sé roinnt tástálacha di le haghaidh stróc The gave her several tests for a stroke
Mar shampla, dún do shúile agus cuir méar le do shrón For example, close your eyes and touch a finger to your nose
Bhí sé seo go maith le feiceáil, agus ní raibh aon chomhartha stróc uirthi
Ní bhfuair sí tástálacha den sórt sin ag Ospidéal Naomh Eoin She did not get such tests and St. John’s
Ní dhearna siad MRI, toisc go raibh siad fós buartha faoin ionchlannán They did not do an MRI, because they were still worried about the implant
Tarlóidh sé sin amárach, le speisialtóirí agus meaisín MRI speisialta That will happen tomorrow, with specialists and a special MRI machine

Notaí eile

Jack and the Beanstalk

Need a Verb Parts Cheat Sheet.

comhoiriúnach go siarghabhálach backward compatible

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.