Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Feabhra 2023

Duinnín in Áth na Lachan (tuilleadh)

Dineen in Duckford (continued)
 • ‘Thuig Toole nárbh fhiú aon ní a cheilt. Tá marc an dúnmharfóra ar a chlár éadain ón uair gur rugadh é,’ arsa Nell.

  ‘Seafoid,’ arsa an gabha. ‘Nil ansin ach ball dearg, faoi mar a bheadh gead ar chapall.’

  ‘Cá raibh Fayley Toole sular fhill sé abhaile an lá úd?’ arsa an Duinníneach.

  ‘Toole realized that there was no point in hiding anything. The mark of the murderer has been on his forehead since the time he was born,’ said Nell.

  ‘Nonsense,’ said the smith, ‘Nothing there but a red mark, about like a patch on a horse.’

  ‘Where was Fayley Toole before he returned home that day?’ said Dineen.

 • ‘Leathlá oibre an Satharn do lucht na foraoise. D’fhág Fayley an suíomh oibre, i mBaile an Chuilinn, tamall i ndiaidh a trí agus shiúil sé abhaile. Turas seacht míle atá ann ar an mbóthar ach tháinig sé thar Mhullach Fhinn. Deir sé gur thóg an turas dha uair an chloig air, nó mar sin — rud a bheadh dealraitheach — agus go gcaithfeadh gur bhain sé an baile amach thart ar a cúig nó go luath ina dhiaidh. Thainig sé isteach trí gheata an chnoic ag barr an fhearainn. Seo an chéad uair le coicís nó mar sin gur usáid sé geata an chnoic. Deir sé go raibh an féar fásta — mar a bhíonn an tráth seo bliana — agus nach raibh aon rian air gur tháinig éinne an bealach sin roimhe. Déarfá go raibh sé ag iarraidh a chruthú nárbh fhéidir le héinne seachas é féin an marú a dhéanamh.’

  ‘Half day of work on Saturday for foresters. Fayley left the work site, in Cullentown, a little after three and he walked home. It’s a seven mile journey on the road but he came over Mullaghfin. He says the trip took him two hours, or so — which is plausible — and that he must have reached the town about five o’clock or soon after. He came in through the hill gate at the top of the field. This was the first time in a fortnight or so that he used the hill gate. He says the grass was grown — as it is at this time of year — and that there was no trace of anyone coming that way before him. You could say that he wanted to prove that no one besides himself could have done the killing.’

 • ceilt Concealment f
  marc Target, goal, makr f
  clár board m
  éadan front, face m
  clár éadain
  geadán (bare) patch m
  scead Light, bare, bald, patch m
  úd yon, yonder, that (with implication of distance in space or time)
  foraois forest; Retreat, recess; lair, den f gs foraoise
  suíomh Site, location; settlement, arrangement; establishment m
  dealraitheach Shining, resplendent; Apparent, likely; seeming, plausible
  fearann Land, territory, domain; field, farm, ground m gs npl fearainn
  tráth Hour; time, occasion; day, period m
  rian Course, path; Mark, trace, track m
  cruthú creation; proof, testimony m
 • Is dócha go bhfuil muinín aige as an bhfírinne ghlan, an fear bocht,’ arsa an gabha.

  ‘Ní dheachaigh sé isteach sa teach láithreach. Bhí a chuid éadaigh oibre air agus theastaigh uaidh jab nó dhó a dhéanamh amuigh …’

  ‘Bella Prunty a mharú,’ arsa Nell.

  ‘He probably trusts the plain truth, the poor man,’ said the smith.

  ‘He did not go into the house immediately. He had his work clothes on and wanted to do a job or two outside …’

  ‘To kill Bella Prunty,’ said Nell.

  muinín Trust, confidence f
  fírinne truth f
  láithreach Present, immediate
 • ‘Caoi a chur ar chró na gcearc,’ arsa an Constábla. ‘Ní raibh sé i bhfad ag obair, deich nóiméad nó mar sin, nuair a tháinig an mangaire. Bhí Mrs. Prunty á lorg aige siúd. Olann chleiteála dhearg a bhí aige di, a duirt sé. Chuaigh an bheirt acu isteach sa teach ach ní raibh rian di ann. Bhí citeal ar an gcroch. Ní raibh [d.l. 168] a cota ar chúl an dorais ach bhí mála ar an mbord agus na nithe a cheannaigh sí sa siopa ann. D’ioc Fayley as an olann. Ar a shlí amach as an teach, strac an mangaire cúl a láimhe ar thairne a bhí caite[?] ag cláracha an dorais. D’iarr sé líon damhain alla ar Fayley agus chuadar go cró na mbó mar ar bhain Fayley dornán líonta de na fraitheacha.’

  ‘To fix the hen-house,’ said the Constable. ‘HE wasn’t long at work, ten minutes or so, when the peddler came. Mrs. Prunty was looking for him. He had red knitting wool for her, he said. They both went into the house but there was no trace of her. There was a kettle on the hanger. Her coat was not behind the door but there was a bag on the table and the things she bought in the shop were there. Fayley paid for the wool. On his way out of the house, the peddler tore the back of his hand on a nail that was stuck on the door boards. He asked Fayley about the spider webs and they went to the cowshed where Fayley took a fistful of webs from the walls.

  cró eye, socket; bore; ring; Enclosure; fold, pen; (Small) outhouse m
  mangaire Hawker, peddler; Small dealer, monger; Huckster, haggler m
  cleiteáil (Act of) plucking feathers f
  cleiteáil = cniotáil Knitting; knitted material f
  rian Course, path; Mark, trace, track m
  tairne nail m
  clárach made of boards, wooden; flat, broad
  dornán Fistful, handful; small quantity or number; Small handle, grip. m
  líonta webs, nets
  fraigh (Interior of) wall; rafters, roof f fraitheacha
 • Nach ag O’Toole a bhí an croí cruaidh, is a rá go siúlfadh sé isteach san áit sin agus fuil Bhella fliuch ar an easair ann?’ arsa Nell.


  ‘Bhain Fayley lionta — táid mar a bheadh feilt liath, ta’s[??] agat, agus leigheas iontu. Le linn don mhangaire a bheith á bhfilleadh thart ar a láimh, thug sé faoi ndeara go raibh fuil ar leaca na táirsí, Dúirt Fayley gur dócha gur mharaigh Mrs. Prunty an coileach, ar deireadh, agus go mbeadh súp don suipéar, go raibh sí ag faire air le tamall.’

  ‘Didn’t O’Toole have a hard heart, and to walk into that place with Bella’s blood wet on the bedding there?’ said Nell.

  Fayler removed webs ~ it is like gray felt. you have them, and healing in them. While the peddler’s hand was being wrapped, he noticed that there was blood on the threshold stones. Fayley said it was likely that Mrs. Prunty killed the rooster, finally, and that there would be soup for supper, she had been watching him for a while.

  crua hard
  easair bedding, litter f
  leaca ide of face, cheek; Side, slope (of hill) f
  táid ← tá siad
  tairseach threshhold f
  coileach cock, rooster m
 • ‘Thuig an mangaire nach raibh ansin ach bréag,’ arsa Nell. ‘D’inis sé dom gur ghlaoigh an coileach faoi thri ón díon agus Toole ag caint.’’

  ‘Cár chuaigh an mangaire ina dhiaidh sin?’

  ‘Thug sé cuairt ar an gcéad teach eile, teach mhuintir Chualáin ar leo an láir bhán seo,’ arsa an gabha, ‘Seanlánúin nach mbogann amach ón teach.’

  ‘The peddler understood that was just a lie,’ said Nell. ‘He told me that the rooster crowed three times from the roof when Toole was talking.’

  ‘Where did the peddler go after that?’

  ‘He visited the next house, the house of the Cualáin family who own this white mare,’ said the smith. ‘Old couple who don’t move out of the house.’

  díon Protection, shelter; roof m
  láir mare f
  lánúin (Married or engaged) couple f
 • Thuig Plúirin go raibh sé ag tagairt di agus shéid sí anáil chumhra ina chluais.

  ‘D’fhill an mangaire ar an Inbhear Mor agus ar an traein go Baile Atha Cliath ansin,’ arsa Bill.

  ‘Cad a dhein Toole?’

  ‘Lean Fayley air ag obair ar chró na gcearc tamall. Chuimhnigh sé ansin go mb’fhéidir go raibh Mrs. Prunty sa siopa agus taom uirthi agus gur ghá í a thabhairt abhaile. Chuaigh sé á cuardach …’ [d.l. 169]

  Plúrín realized that he was referring to her and she blew fragrant breath in his ear.

  ‘The peddlar returned to the Invermore and then took the train to Dublin,’ said Bill.

  ‘What did Toole do?’

  ‘Fayley continued to work on the hen house for a while. He then remembered that perhaps Mrs. Prunty was in the shop in a stupor and needed to be taken home.’

  séid blow v
  cumhra Fragrant, sweet-smelling
  tagairt Reference, allusion f
  plúirín little flower m
  cró eye, socket; bore; ring; Enclosure; fold, pen; (Small) outhouse m
  taom fit, paroxysm m
 • ‘Sin teach mhuintir Toole ag barr an lána ar clé,’ arsa an gabha leis an Duinníneach.

  Bhi páirc threafa idir iad agus an teach.

  ‘Cén barr atá sa pháirc seo?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach nach bhfaca a leithéid de churadóireacht cheana.

  ‘Fiailí,’ arsa Nell.

  ‘Chuir Fayley prátai ann agus coirce mar bheatha do na cearca,’ arsa an Gabha, ‘ach níor éirigh go rómhaith leis an mbarr.’

  Lig Nell fead gháire.

  ‘That’s the Toole family house at the top of the lane on the left,’ the smith said.

  There was a plowed field between them and the house.

  ‘What crop is in this field?’ asked Dineen who had not seen the like of such tilling before.

  ´Weeds,´ said Nell.

  ‘Fayley put potatoes there and oats to feed the hens,’ said the smith, ‘but the crop did not rise too well.’

  Nell let out a whistle of laughter.

  lána lane, narrow street m
  treabh plow v pptreafa
  barr tip, point; crop m
  leithéid Like, counterpart, equal; such f
  curadóireacht (Act of) sowing, tilling. f
  cheana Already; Beforehand
  Fiaile weed Fiailí
  coirce oats m
  fead Whistle, whistling sound f
 • ‘Dá bhfeicfeá é ag cur síl, scata cearc thart air ag líonadh a ngeadáin, an chráin mhuice sin aige ag tochailt ina dhiaidh.’

  Cheangail an gabha an láir bhán de stumpa crainn taobh leis an ngeata. Bhí luifearnach an chlaí brúite san áit sin agus dhá log ar leith sa díog.

  ‘D’fhag an mangaire a rothar ansin, ní foláir. Nó an bhfuil rothar ag muintir Toole?’

  ‘Nil, ná rothar,’ arsa Nell.

  ‘Nil ach Jer agus a chéile, teach Chualáin,’ arsa an gabha, ‘agus is ar besom ghluaiseann sí féin.’


  ‘If you saw it being sowed, a crowd of chickens filling the patch, that sow he has rooting after.’

  The blacksmith tied the white mare to a tree stump next to the gate. The weeds of the fence were crushed in that place and there were two separate hollows in the ditch.

  ‘The pedder must have left his bike there. Or do the Tooles have a bicycle?’

  ‘No, not a bike,’ said Nell.

  ‘Only Jer and his wife, the Cualáin household,’ said the smith, ‘and she herself moves on a besom[she is a witch].’

  síol seed m gs síl
  scata Crowd; group, drove, pack m
  líonadh filling m
  geadán (bare) patch m
  cráin mhuice sow f
  tochailt Digging, excavation; uprooting; rooting f
  luifearnach Weeds; Dross, refuse; Rabble. f
  claí Dike, wall; fence m
  brúite Pressed, crushed
  log place, hollow m
  ar leith apart, separate; several, distinct; remarkable, special
  díog Ditch, trench; drain f
  ní foláir it is necessary
  gluais Set in motion, stir
 • Chuala siad liú ón ard agus chonaic siad uathu[??] na Tooles agus na Doyles óga ag ceáfráil thart ag barr an lána, madra ag tafann agus an chráin ag rith ina ndiaidh agus a soc le talamh.

  ‘M’anam ach go bhfuil an mhuc sin chomh seang agus chomh haclaí le cú ráis,’ arsa an Duinníneach.

  ‘Gadaí bradach,’ arsa an gabha.

  ‘Ghlac siad an cóngar,’ arsa Bill. ‘Tá san mí-ámharach. Conas mar is féidir liom an láthair a thaispeáint duit, a Athair, agus na Tooles óga ag éisteacht le gach focal?’

  ‘Táid chomh fiáin míbhéasach leis an madra san acu,’ arsa Nell. ‘Teithfidh siad romhainn.’ [d.l. 170]

  They heard a shout from above and saw the young Tooles and Doyles playing at the top of the lane, a dog barking and the sow running after them with its snout on the ground.

  ‘My soul but that pig is as slender and as agile as a racehound,’ said Dineen.

  ‘Rascally thief,’ said the smith.

  ‘They took the shortcut,’ said Bill. ‘This is unfortunate. How can I show you the location, Father, when the young Tooles are listening to every word?’

  ‘They are as wild and rude as that dog they have,’ said Nell. ‘They will run away before us.’

  liú yell, shout m
  ceáfráil (Act of) cutting capers; frisking, gambolling. f
  tafann (Act of) barking; bark m
  cráin mhuice sow f
  soc muzzle, snout m
  seang slender, slim
  aclaí Supple, limber, agile; Smooth, flexible;
  Gadaí thief
  bradach Thieving; scoundrelly
  cóngar Nearness, proximity m
  ámharach Lucky, fortunate
  láthair Place, spot; site, location f
  Táid ← Tá siad
  fiáin wild
  míbhéasach Ill-behaved, ill-mannered
  Teith Run away, flee, retreat
 • Ach níor theith siad. Nuair a shroicheadar an teach, bhí na paistí rompu, seasta ar chnocán féarach.

  ‘An dumhach sin an chré a thochail Fayley amach as an bpoll agus tobar á dhéanamh aige,’ arsa Bill.

  ‘’Bhfuil an tobar in úsáid?’

  ‘Tobar caoch. Ní raibh deoir ann riamh, seachas ar thit isteach ann ón spéir.’

  ‘Leaids,’ arsa an gabha go cineálta, ‘bígí ag spraoi in áit éigin eile! Bailígí féar do Phlúirin. Tá ocras uirthi.’

  But they did not flee. When they reached the house, the children were in front of them, standing on a grassy hillock.

  ‘That mound is the clay that Fayley dug out of the hole when he was making a well,’ said Bill.

  ‘Is the well in use?’

  ‘The well is blind/dead. There was never a drop, besides what fell in it from the sky.’

  ‘Lads,’ said the smith kindly, ‘have fun somewhere else. Collect grass for Plúrin. She is hungry.’

  seasta Standing, supporting
  cnocán Hillock; Heap m
  féarach pasture m
  dumhach Sand-hill, dune f
  cré Clay; earth, dust f
  tochail Dig, excavate
  deoir tear; drop f
  cineálta kind
 • Ach ba léir nach spraoi a bhí faoi na leanaí. Leag Mary Toole cúram Joe ar Doyle comhaois léi. Chuir sí a lámha ar a cromáin agus ar sise:

  ‘D’aimsigh na póilíní corp Bhella thios ansin sa tobar caoch. Bhí speilín an aitinn taobh leis an gcorp. Bhi cré caite anuas air. Deirtear gur chriog Deaid i gcró na mbó í, leis an speilín, agus gur thug sé anseo sa bharra rotha í. Fuair siad an tsluasaid agus an barra rotha istigh sa chlaí, thall ansin faoi na driseacha. Níor dhein Deaidi s’againne é.’

  Theip an chaint ar na daoine fasta.

  Lig Mary fead agus tháinig an chráin agus an madra chun seasamh i dteannta na leanaí ar an dumhach.

  But it was clear that it was not fun for the children. Mary Toole placed the care of Joe on a Doyle her own age. She put her hands on her hips and said:

  ‘The police found Bella’s body down there in the dead well. There was a gorse scythe-blade next to the body. Clay was thrown over it. It is said that Dad struck her in the cowshed, with the scythe-blade, and that he brought her here in the wheelbarrow. They found the shovel and the wheelbarrow in the fence, over there under the brambles. Daddy Our Daddy didn’t do it, nor we.’

  Speech failed the adults.

  Mary let out a whistle and the sow and the dog came to stand with the children on the hill.

  léir Clear, lucid; distinct, explicit; clear-headed, clever
  cúram Care, responsibility m
  comhaois Equal, corresponding, age f
  cromán hip m
  aiteann Furze, gorse, whin m gs aitinn
  criog = cniog Rap, tap; strike v, m
  roth wheel m gs rotha
  sluasaid shovel f
  claí Dike, wall; fence m
  driseacha briars
  fead Whistle, whistling sound f
  cráin (mhuice) sow f
  teannta Strait, difficulty, predicament m
  i dteannta along with, in addition to
  dumhach Sand-hill, dune f
 • ‘Bhí sibh ag cúléisteacht agus bhur sinsir ag caint,’ arsa Nell.

  ‘Cén fáth ar tháinig tusa anseo?’ a d’fhiafraigh Mary den Duinníneach.

  ‘Ná bí easurramach,’ arsa Nell.

  ‘Saineolaí é,’ arsa an Constábla. ‘Tháinig sé anseo chun an scéal ar fad a iniúchadh.’

  ‘Mas saineolaí thú, a Athair, labhair liomsa, ón uair go bhfuil na daoine fásta ar an mbaile seo imithe le craobhacha.’

  ‘Mary Toole,’ arsa an Duinníneach, ‘cuirim mé féin faoi do bhráid’ [d.l. 171]

  ‘You were eavesdropping when your elders were talking,’ said Nell

  ‘Why did you come here?’ Mary asked Dineen.

  ‘Don’t be disrespectful,’ said Nell.

  ‘He is an expert,’ said the constable. ‘He came here to scrutinize the whole story’

  ‘If you are an expert, Father, talk to me, since the adults in this town are gone with branches [have gone crazy].’

  ‘Mary Toole,’ said Dineen, ‘I submit myself to you.’

  cúléisteacht eavesdropping (on).
  sinsear elder, senior m gs npl sinsir
  easurramach Irreverent, disrespectful; undutiful, disobedient
  iniúchadh Scrutiny m
  bráid neck, throat f
 • Rug Mary greim láimhe ar an Duinníneach. Thug sí in airde ar bhruach an tobair é.

  ‘Fiú dá gceadófá — rud nach gceadóinn in aon chor ~ gur mharaigh Deaidi í, ní chuirfeadh sé sa tobar í. Tá dóchas aige i gcónaí go bhfaighidh sé uisce ann ach tochailt níos doimhne.’

  ‘Mmmm,’ arsa an Duinníneach, ‘arbh iad na póilíní a bhog an t-iarann rocach, a bhí á chlúdach, i leataoibh? Is fearr é a chur ar ais. A Bhill. ‘

  ‘Ná bac,’ arsa Mary. ‘Níl an píosa iarainn mór go leor len[?] é a chlúdach, cé gur chuige sin a fuaireamar é. Ach tuigimid ar fad go bhfuil an tobar baolach. Fiú Joe…

  Mary took hold of Dineen’s hand. She brought him up on the bank of the well.

  ‘Even if you would allow — which I would not allow at all — that Daddy killed her, he would not put her in the well. He is always hopeful that he will find water there by digging deeper.’

  ‘Mmmm,’ said Dineen, ‘did the police move the corrugated iron, that was covering it, aside. Better put it back. Bill…’

  ‘Don’t bother,’ said Mary, ‘The piece of iron is not big enough to cover it, even though that’s what we got it for. But we all know that the well is dangerous. Even Joe…’

  bruach bank, brink, edge m
  ceadaigh Permit, allow; Ask permission; consult; approve
  tochailt Digging, excavation; uprooting; rooting f
  rocach Wrinkled, creased; corrugated
  leataobh One side (of two) m
  i leataobh aside
 • Threoraigh sí i dtreo an ti é. Agus iad ag dul thar chró na gceare, chonaic sé casúr agus tairní ar an talamh.

  ‘Tá an coilichín rua agus na cearca ag an sionnach,’ arsa Mary. ‘Chuireamar suas le Bella ar mhaithe le Deaidi,’ ar sise. ‘Ar ndóigh bheimis go maith in ann cúram a dhéanamh dínn féin ach bheadh daoine anuas air, dá ligfí[cond.aut.] linn.’

  Chuir taom casachtaí stop lena cuid cainte.

  ‘Slaghdán teaspaigh, a Athair,’ ar sise go dúshlánach.

  Bhí cuma thréigthe cheana féin ar an teach, grúnlas ag fás le hais an dorais. Stoith Mary é agus d’fháiltigh sí roimh an gcomhluadar.

  ‘Istigh anseo sa pharlús a chodlaíodh Mrs. Prunty,’ ar sise. ‘Rinne na póilíní iniúchadh ar an áit cheana.’

  She led him towards the house. As they passed the hen house, he saw a hammer and nails on the ground.

  ‘The fox has the little red rooster and the hens,’ said Mary. ‘We put up with Bella for Daddy’s sake,’ she said. ‘Of course we would be well able to take care of ourselves but people would be on top of him [on his case], if we were allowed to.’

  A coughing fit stopped her speech.

  ‘Hay Fever, Father,’ she said defiantly.

  The house already looked abandoned, groundsel growing next to the door. Mary plucked it and welcomed the company.

  ‘Mrs. Prunty slept here in the parlor,’ she said. ‘The police have already searched the place.’

  Treoraigh Guide, lead, direct
  casúr hammer m
  tairne nail tairní
  cúram Care, responsibility m
  dínn ← de + sinn From, off; of us
  taom fit, paroxysm m
  casachtach Act of) coughing; cough f gs casachtaí
  teaspach Heat, sultriness; hot weather m gs teaspaigh
  dúshlánach Challenging, defiant; reckless, foolhardy; Resistant, unyielding; tight, secure
  tréig Abandon, forsake; Fade; fail, fall away
  grúnlas groundsel m
  Stoith Pull, pluck, uproot
  comhluadar (Social) company; Family, household m
  iniúchadh Scrutiny m
 • ‘Thugamar linn na grianghrafanna agus an teastas pósta. Ní raibh aon ní eile ann, seachas a cuid éadai,’ arsa Bill.

  ‘Tá siad sin sa chófra,’ arsa Mary, á oscailt.

  ‘Nil aon ní ar leith ag baint leo,’ arsa Bill. ‘Tá siad cosúil leis na héadai a bheadh ag aon bhean eile san áit. Ná bróga freisin. Galántas an Domhnaigh agus giobail oibre.’

  Mhéaraigh an Duinníneach scaif ildathach shíoda. Iarsma ó [d.l. 172] na dea-laethanta, niorbh fholair.

  ‘We brought the photographs and the marriage certificate with us [to the police station]. There was nothing else, except for her clothes,’ said Bill.

  ‘Those are in the cupboard, said Mary, opening it.’

  ‘There is nothing special about them,’ said Bill. ‘They are like the clothes any other woman would wear in the place. Nor shoes as well. Elegant Sunday things and work rags.’

  Dineen fingered a multicolored silk scarf. Must be a relic of good days.

  Galántas Elegant things; style, finery m
  giobal rag giobail
  méaraigh finger v
  scaif scarf f
  ildathach Multicoloured, variegated, iridescent
  síoda silk m
  Iarsma Remainder, remnant;
  Survivor, surviving progeny;
  After-effect; ill-effect, (evil) consequence;
  Mark, trace;
  Resultant burden, encumbrance;
  Hansel, new-year’s gift
 • ‘Codlaím féin leis na leanaí sa seomra agus codlaíonn Deaidi ar an lochta. Tar isteach sa chistin go dtaispeánfaidh mé rud spéisiúil duit.’

  D’oscail sí tarraiceán an drisiúir. Thóg sí leabhar beag nótai amach as agus shín sí chuig an Athair Padraig é.

  ‘Siad seo na cuntaisí a choinniodh Mrs. Prunty do Dheaid.’

  Léigh an Duinníneach liosta teachtaireachtaí: Streaky bacon, gallúnach, prátai, tae, siúicre, coinnle, gallúnach, min, uibheacha, bainne, cabaiste …

  ‘I sleep with the children in the room and Daddy sleeps in the loft. Come into the kitchen and I’ll show you something interesting.’

  She opened a drawer of the dresser. She took a small notebook out of it and handed it to Father Padraig.

  ‘These are the accounts kept by Mrs. Prunty for Dad’

  Dineen read the list of errands: Streaky bacon, soap, potatoes, tea, sugar, candles, soap, meal, eggs, milk, cabbage …

  lochta loft m
  tarraiceán Drawer m
  drisiúr dresser m gs npl drisiúir
  teachtaireacht message, errand teachtaireachtaí

 • ‘Ach, a thaisce, ní raibh uibheacha, ná bainne, ná prátai ar leabhar an tsiopa.’

  ‘Ar ndóigh, ní raibh. Na comharsain a thugadh na nithe sin dúinn mar dhéirc. Is dócha go bhfuil ionadh orthu nár ghaibh Deaid buiochas leo riamh.’

  ‘Ghearr sí praghas an tsiopa ar Fayley ar na nithe seo,’ arsa an Duinníneach le Bill. ‘Féach! Caithfidh go raibh airgead á chnuasach aici. ’Bhfuil tú cinnte nach raibh sparán faoin leaba aici?’

  But, my dear, there were no eggs, no milk, no potatoes in the shop’s book.

  ‘Of course not. The neighbors gave us those things as charity. They are probably surprised that Dad never thanked them.’

  ‘She cut Fayley the shop price for these items for Fayley,’ said Dineen to Bill. ‘Look! She must have been hoarding money. Are you sure she didn’t have a purse under the bed?’

  déirc charity f
  gaibh = gabh take

 • ‘Ní bhfuaireamar tada.’

  ‘An mbíodh buidéil fuisce i leataoibh aici, a Mhary?’

  ‘Ni bhíodh. Chuireadh sí methylated an lampa trína cuid tae.’

  Le linn dóibh a bheith ag caint, bhí an Duinníneach ag dul trid an leabhar notaí. Ar bhileog fáin, sáite isteach ann, tháinig sé ar na huimhreacha seo:

       10.0
       -6.8
       ----
        3.4
  

  ‘We found nothing.’

  ‘Did she have bottles of whiskey set aside?’

  She did not. She put methylated spirits for her lamp in her tea.[a really bad idea]

  While they were talking, Dineen was going through the notebook. On a stray sheet of paper, pushed into it, he came upon these numbers:

       10.0
       -6.8
       ----
        3.4
  
  fán Straying, wandering, vagrancy m gs fáin
  sáigh Thrust; stab; push, press; dart, lunge
  bileog leaf, sheet (of paper) f

There was some dicussion about ExtraG.ie, especially a story about JK Rowling.

‘Níor cheart geata na Gaeilge a dhúnadh ar aon duine’ – Paul Mescal.


Notaí Faoi Scéalta

Bhí mé i siopa i Minneapolis inné
Tá éadaí an-daor sa siopa seo
Ní raibh mé ag ceannach tada, ach bhí mé le duine a bhí ag ceannach éadaí ansin.
Chonaic mé fón dubh an-sean
Bhí dhiailiú rothlach air It had a rotary dial
Bhí sé cosúil leis na fóin nuair a bhí mé óg
Phioc mé suas an headset
Chuala mé ton diailithe
Rinne mé glaoch fóin le cead ón díoltóir
Díreach mar a bhí sna seanlaethanta, bhí orm naonúr a dhiailiú ar dtús chun líne amuigh a fháil
Bhí dul isteach ar an uimhir sách mall
Mar sin féin, bhí mé in ann labhairt le Mia
Tá sé blianta fada ó rinne mé é seo roimhe seo
Nuacht eile
Mhair muid an sneachta mór
D’fhanamar abhaile Dé Céadaoin agus Déardaoin.
Níos mó ná trí orlach déag de sneachta

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.