Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na Bealtaine 2022

Duinnín agus Imleacán Kali (tuilleadh)

Dineen and the navel of Kali (continued)
 • Lig Brady osna as, ach thug sé an treoir chuí do phóilín a bhí ar dualgas.

  Brady sighed,but he gave the appropriate direction to a police officer on duty.

  treoir Guidance, direction f
  cuí Fitting, proper
  dualgas Natural right, due; customary fee or reward
  ar dualgas on duty
 • Tamall ina dhiaidh sin, threoraigh cailín freastail Brady agus
  an Duinníneach isteach i seomra suí Mrs. Delamere-Hunt.
  ‘Beidh tae agaibh liom, a Chigire? a Athair? Na tóg aon
  cheann de Pootsie, cailín dána í! Pootsie wootsie deas!’

  Bhí Pootsie – gearrmhadra de phór péicíneach – ag iarraidh
  bróga an Duinnínigh a ithe.


  A while after that, a serving girl led Brady and Dineen into Mrs. Delamere-Hunt’s living room.
  ‘Will you have tea with me, Inspector, Father? Don’t take any notice of Pootsie, she is a brazen girl. Nice Pootsie Wootsie!’
  Pootsie – a small dog of the Pekinese breed – was trying to eat Dineen’s shoe.

  treoraigh Guide, lead, direct
  freastail attend, wait upon, serve
  dána Bold; daring, confident; forward, audacious
  pór breed m
 • ‘ ‘Bhfuil do mhac, Trevor, istigh?’ a d’fhiafraigh an Duinníneach.
  ‘Ba mhaith liom labhairt leis i thaobh ar tharla sa bhanc.’
  ‘Tá Trevor imithe faoin tuath. Tá sé croite go maith i dtaobh
  na tubaiste, a mhuinín as an gcóras caillte aige. Ach, a Athair
  Pádraig,’ ar sise, ‘tá do cháil amuigh mar dhuine a aimsíonn
  rudaí atá goidte. Dá bhfaighfeá mo smaragaid ar ais dom! Nil
  ach an dé ionam ó cailleadh é. Mo chroí! Mo neirbhíní! Nior
  fhágas an teach ó shin. Gadaithe ag siúl na mbóithre!’


  ‘Is your son, Trevor, in?’ asked Dineen. ‘I want to talk to him about what happened in the bank.’
  ‘Trevor has gone out in the country. He is well shaken by the disaster, he lost his confidence in the system. But Father Patrick,’ she said, ‘your reputation is out as a person who finds stolen things. If you could get my emerald back to me! I have only a weel breath with me since it was lost. My heart! My nerves! I have not left the house since. Thieves walking the roads!’

  croith shake
  tubaiste Calamity, disaster, tragedy f
  muinín Trust, confidence f
  cáil reputation, quality f
  aimsigh aim; find, locate,…
  gadaí thief m pl Gadaithe
 • D’inis sí scéal na smaragaide dóibh ó thús deireadh ach, ón
  uair[?] nach raibh mórán spéise ag an Duinníneach i mbandéithe
  na hlnde, na mórán measa aige ar ghaiscí na Breataine san Ind,
  ní leis na focail a d’éist sé ach leis an tuin chainte agus leis an
  bhfriotal. Tháinig an tae. Labhair an Duinníneach go béasach le
  Mrs. D.-H. agus thug sé deis di a lán cainte a dhéanamh. Labhair
  sí uirthi féin agus ar Trevor agus ar an ngrá a bhí eatarthu,
  an mhuinín an chaoi ar ghá é a chosaint ar mhná na hÉireann
  mar go raibh an t-eolas amuigh go mbeadh sé saibhir ar ball …


  She told them the story of the emerald from beginning to end but, since Dineen did not have much interest in the goddesses of India, or a great opinion of the prowess of Britain in India, he did not listen to the words but to the tone of speech and expression. The tea came. Dineen spoke politely to Mrs. D.-H. and gave her opportunity to talk a lot. She spoke of herself and Trevor and the love between them, the way it was necessary to protect him from Irish women because the knowledge was out that he would presently become rich …

  spéis fondness, affection; interest f gs spéise
  bandia goddess m pl bandéithe
  gaisce Arms, weapons; martial equipment; Feat (of arms); prowess (in arms); Boasting, bravado; showing off, swank m
  meas Estimation, judgment; estimate, opinion m
  tuin Tone, accent f
  tuin chainte tone of voice, accent
  friotal Speech, expression, utterance m
  béasach Well-behaved; mannerly, polite
  deis Right hand; right-hand side; Suitable, convenient, position; Opportunity f
  Need, requirement m
  cosaint Defence, protection f
  caoi way, path f
  ar ball a while ago, (ii) after a while, presently
 • D’éirigh an Cigire bréan den chomhrá i bhfad sular ith an
  Duinníneach an císte beag deireanach a bhí ar an mbord.

  ‘Cad a bhí dá bharr san agat?’ a d’fhiafraigh sé go searbh agus
  iad ag fágáil an tí.

  ‘Osmóis.’ arsa an Duinníneach. ‘Fillimis ar an mBanc sula
  ndúnfaidh sé.’luí

  Bhí an banc plódaithe, an Nollaig ag teannadh le daoine. An
  bainisteoir féin a dhein iad a thionlacan chun an ioslaigh. Firín
  beag déanfasach ab é é. An choir a deineadh ar an láthair ag luí
  go trom air.

  The inspector became tired of the conversation long before Dineen ate the last little cake on the table.
  ‘What did you gain there?’ he asked bitterly when they were leaving the house.
  ‘Ósmosis.’ said Dineen. ‘Let’s return to the Bank before it closes.’
  The bank was crowded, Christmas was drawing near for people. The manager himself escorted them to the basement. He was a small officious man. The crime that was committed in the place lay heavily on him.

  Tá rud dá bharr aige he has gained somnething by it
  searbh Bitter, sour, acid
  Osmóis Osmosis f
  plódaigh crowd v
  teannadh tightening; squeeze, pressure; strain, stress; emphasis; movement m
  tionlacan Accompaniment, escort m
  íoslach basement m
  Firín Manikin, dwarf m dim of ffear
  déanfasach Industrious; Officious; self-conceited
  coir Crime, offence; fault. transgression f
  láthair Place, spot; site, location f

 • ‘ ‘Bhfuil seans ar bith gur cuireadh an smaragaid sa bhosca
  mícheart trí bhotún?’ a d’thiafraigh an Duinníneach.

  Níl. Seachas an eochair rúnda sa ardoifig is eochair ar leith
  gach ceann. Fós féin, d’iarramar ar na daoine gur leo na boscaí
  thart air, iad a oscailt dúinn. Tada dá bharr.’

  ‘Is ar an urlár seo a chaith Henry McCausland leathuair an
  chloig ina luí ar a dhroim mar leigheas ar thinneas cinn, más
  fíor?’ arsa an Duinníneach ag breathnú thart.

  Luigh an Duinníneach ar an urlár.

  ‘Is there any chance that the emerald was placed in the wrong box by mistake?’ asked Dineen
  ‘No. Apart from the secret key in the head office each has a unique key. Still, we asked the people who owned the boxes around it to open them to us.
  Nothing gained.’
  ‘It was on this floor that Henry McCausland spent half an hour lying on his back as a treatment for a headache, if true?’ said Dineen looking around.

  Dineen lay on the floor.

 • ‘ ‘Bhfuil tú chun leathuair an chloig a chaitheamh ar do
  dhroim?’ a d’fhiatraigh an Cigire.

  ‘Níl ann ach gur theastaigh uaim an t-atmaisféar a bhrath.
  Bheadh sé deas suaimhneach agus an doras thuas dúnta. Bheadh
  fonn cinn[??] féin éalú anseo sios ó am go chéile’

  ‘Ni chuige sin a íoctar fostaithe,’ arsa an Bainisteoir go grod.
  ‘Tá do chóta millte!’ arsa an Cigire.

  ‘Na póilíní ag teacht is ag imeacht agus bróga móra salacha
  orthu.’ arsa an Bainisteoir.

  ‘Nil seodra Mrs. Hunt sa taiscbhosca sin anois?’


  ‘Are you going to spend half an hour on your back?’ asked the inspector?
  ‘It’s only that I wanted to feel the atmosphere. It would be nice and peaceful with the upstairs door closed. There would be a desire to escape down here from time to time.’
  ‘Employees are not paid for this,’ said the manager sharply.
  ‘Your coat is ruined!’ said the Inspector.
  ‘The police coming and going with big dirty shoes on them,’ said the Manager.
  ‘Mrs. Hunt’s jewelry is not in that safe deposit box now?’

  suaimhneach Peaceful, tranquil, easy, quiet
  fonn Desire, wish, inclination, urge; … m
  fostaigh Catch, hold fast, grip; Engage, retain in service; hire, employ
  grod Short, sudden; prompt, abrupt; Sharp, bitter, sour, tart; …
  mill Spoil; mar, ruin
 • ‘Ar ndóigh, níl. Tháinig Trevor Hunt á bhailiú, agus póilín
  ina theannta. Chaill Mrs. D.-H. a muinín as an mBanc.’

  ‘Oscail é, murar mhiste leat.’

  Tharraing an Bainisteoir an bosca amach ar an talamh. Ní
  raibh fágtha istigh ann ach an trádaire lena veilbhit dhubh.
  Thug Mr. Hunt bosca ar leith leis chun an seodra a chur
  ann.’

  Chuaigh an Duinníneach sios ar a ghogaidí ag iniúchadh an
  bhosca. Chlac sti a chuid ama. Sheas an Bainisteoir ar a dhínit,
  go mífhoighneach. Bhí iarracht de náire ar an gCigire go raibh a
  chara ag déanamh seó de féin.

  ‘Of course not, Trevor came to collect it, along with a policeman. Mrs. D.H.
  lost her trust in the bank.’
  ‘Open it, if you don’t mind.’
  The Manager pulled the box out on the floor. Only the tray with its black velvet was left inside. Hunt brought a special box to put the jewelery in.
  Dineeen went down on his haunches to inspect the box. The manager stood on his dignity impatiently. The Inspector was embarrassed that his friend was doing this by himself.

  miste ← measa de matters
  gogaide hunkers m
  iniúchadh iniúchadh
  dínit Dignity; high estate. f
  mífhoighneach impatient
 • ‘Is féidir leat a bheith lánchinnte de gur dhein na bleachtairí
  scrúdú ar an mbosca sin.’

  Chnag an Duinníneach gach taobh den bhosca agus
  thiontaigh sé bunoscionn é.

  ‘An rud nach ngoidtear agus nach n-itear agus nach dtógtar
  as, faightear ann,’ ar seisean go sollúnta. Cad chuige nach bhfuil
  na taobhanna ar aon airde?’

  ‘Tá liopa ard chun tosaigh ar mhaithe le slándáil agus an trí
  thaobh eile níos ísle ar mhaithe le heascaíocht slí.’


  ‘You can be absolutely sure that the detectives examined that box.’
  Dineen knocked each side of the box and he turned it upside down
  ‘The thing that is not stolen and not eaten and not taken out, is found there,’ he said solemnly.
  Why aren’t the sides the same height?
  ‘There is a high lip in front for security and the other three sides are lower for ease of passage’

  lánchinnte Absolutely certain
  tiontaigh turn; Revolve; change direction; invert, reverse; change
  bunoscionn Upside down
  liopa lip m
  Ar mhaithe le for the good of, for the sake of
  slándáil security f
  íseal low comp ísle
  éascaíocht Speed, expedition; nimbleness, quickness; fluency, ease (of movement, action); readiness, promptness
 • Thiontaigh an Duinníneach béal suas arís é agus d’fhan an
  trádaire veilbhite ar an urlár. Chas sé thart é agus d’fhéach sé go
  cúramach air faoin solas.

  ‘Alliliú! Moladh go deo leis an Maighdean Dhubh agus leis
  an naíonán Iodálach sin ag na Bráithre. Sin agaibh an reiteach.’
  ‘Ni fheicim tada,’ arsa an Bainisteoir.

  ‘Céard é?’a d’fhiafraigh an Cigire.

  Dineen turned the lip up and the velvet tray stayed on the floor. He turned it around and looked at it carefully under the light.
  ‘Alleluia! Praise be to God with the Black Virgin and that Italian baby Jesus the Brethren have. They have the solution.’
  ‘I don’t see anything,’ said the Manager.
  ‘What is it?’ asked the inspector.

 • ‘An blúire beag bruscair seo,’ arsa an Duinníneach agus a
  chorrmhéar á ardú aige.

  Ansin thom sé an lámh eile ina phóca agus tharraing sé
  amach cúpla ciarsúir agus dornán píosaí páipéir agus fuíoll a
  lóin gur aimsigh sé a scian phóca ag an mbun ar fad.

  ‘Tóg an scian seo id lámh a chigire agus féach an féidir leat
  meall atá ar shíleáil an phoill mar a déarfá, a bhaint anuas.
  Seans go bhfuil sé éirithe cruaidh.’

  ‘Cá bhfios duit go bhfuil rud éigin ann? Nior fhéach tú …’
  arsa an Cigire, é amhrasach go raibh bob éigin á bhualadh air.
  ‘Chonaiceas éasca le súile na samhlaíochta,’ arsa an Duinníneach.
  ‘Seo dhuit.’

  Shín sé an scian phóca chuige agus an lann fhada amuigh.


  ‘This little bit of rubbish,’ said Dineen while raising his forefinger.
  Then he plunged the other hand in his pocket and pulled out a few handkerchiefs and a handful of pieces of paper and the leftovers of his lunch until he found his pocket knife at the bottom of it all.
  ‘Take this knife in your inspector’s hand and see if you can pull up the lump on the ceiling of the of hole [for the box], as you would say.’
  ‘How do you know there is something there? You did not look…’ said the inspector, suspicious that someone had played a trick on him.
  ‘I saw easily with the eyes of imagination,’ said Dineen.
  ‘Here, take it.’
  He handed him the pocket knife with the long blade outside.

  blúire bit, fragment m
  bruscar Crumbs, fragments; refuse m gs bruscair
  corrmhéar forfinger f
  tom = tum Dip, immerse; plunge, dive
  ciarsúr Kerchief, handkerchief m
  dornán Fistful, handful; small quantity or number
  fuíoll Remainder, remains m
  meall ball, globe, lump m
  síleáil ceiling, wainscotting, partition; hardship f
  poll hole m
  amhrasach Doubtful; suspicious
  bob stump, target m
  bob a bhualadh ar dhuine play a trick on someone
  éasca Swift, nimble; free, fluent, easy; ready, prompt
  samhlaíocht Imagination f
  sín Make taut, straighten; stretch
 • ‘Cad é sin?’ a d’fhiafraigh an bainisteoir nuair a phreab císte
  beag buí amach ar an urlár.

  ‘Taos fuinneoige,’ arsa an Duinníneach. ‘Nuair a d’oscail
  Hunt an bosca chun an smaragaid a chur isteach ann, chonaic
  McCausland an smaragaid ina láimh. Ni fhaca sé go raibh
  cnapán taos fuinneoige thíos faoi. Ni raibh le déanamh ag Hunt
  ach an smaragaid a thiontó agus a bhrú suas leis an síleáil, an
  tarraiceán a dhúnadh agus a thaispeáint go soiléir do
  McCausland nach raibh aon ní ina láimh ina dhiaidh sin.’


  ‘What is that?’ asked the manager when a small yellow cake bounced out on the floor.
  ‘Window putty,’ said Dineen. ‘When Hunt opened the box to put the emerald into it, McCausland saw the emerald in his hand. He did not see a lump of window putty down under it. All Hunt had to do was turn the emerald and push it up to the ceiling, close the drawer and clearly show to McCausland that he had nothing in his hand afterwards.’

  preab Start, spring, jump v & f
  taos dough m
  cnapán lump m
  tiontaigh Revolve; change direction; turn
  soiléir Clear, distinct; plain, obvious
 • ‘Nuair a d’oscail Mrs. D.-H. an tarraiceán ina dhiaidh sin
  agus nuair a d’fhógair sí go raibh an tseoid ar iarraidh, ní ar
  iarraidh a bhí sí ach i bhfolach. Dá mba rud é gur aimsíodh í ag
  an bpointe sin, ina nead bheag ghreamaitheach, ni raibh aon
  dochar déanta. Tá cáil ar Hunt mar chleasaí.

  ‘Nior aimsíodh é. Ar ndóigh, níorhh fhéidir seodra a fhágáil i
  mbosca ar tógadh rudaí as. Bhí Mrs. D.-H., mar a d’inis sí féin
  dúinn, ar lár le neirbhíní. Tháinig Trevor Hunt isteach anseo,
  an Bainisteoir agus póilín á thionlacan. Ghlac sé a chuid ama ag
  bogadh na seod[gpl] go cúramach isteach sa chás taistil. Ní thógfadh
  sé soicind uaidh an bróiste a bhaint as a nead agus a cheilt ina
  láimh.’


  ‘When Mrs. D.-H. opened the drawer after that and when she announced that the jewel was missing, it was not missing but hidden. If it had been found at that point, in a small sticky nest, no harm done. Hunt has a reputation as a trickster.’
  ‘It was not found. Of course, jewelery could not be left in a box from which things were taken. Mrs. D.-H., as she herself told us, was in the overwhelmned by nervousness. Trevor Hunt came in here, accompanied by the Manager and a policeman. He took his time carefully moving the jewels into the traveling case. It would not take him a second to remove the brooch from its nest and hide it in his hand.’

  fógair .Call out, proclaim; declare, announce, make known.
  seoid jewel f
  folach Hiding, covering, concealment n
  ar iarraidh missing
  nead nest f
  greamaitheach Gripping, grasping; sticky, adhesive
  dochar Harm; hurt, injury; loss, distress m
  cleas trick m
  cleasaí trickster m
  cáil reputation f
  taisteal travel m gs taistil
  bróiste brooch
  ceilt concealment f
  soicind second m
 • ‘Mmmmm,’ arsa an Cigire.’Lig sé sraoth,’ arsa an Bainisteoir. ‘Líg sé sraoth agus lorg sé a
  chiarsúir. “Deannach!” a dúirt sé. Ach, ar ndóigh, nil aon
  deannach anseo.

  D’fhill an Duinníneach an ‘nead’, mar a thug sé ar an taos
  fuinneoige, i gceann dá chiarsúirí féin agus thug sé don Chigire
  é.

  ‘Tá’s agam,’ ar seisean, ‘nach nglactar le méarlorga sa chúirt,
  go fóill, mar fhianaise ach, lena chruthú duit féin gurab é Hunt
  an gadaí, cuir a mhéarlorga siúd i gcomparáid leis na cinn a
  gheobhaidh tú ar an taos. Ansin is féidir leat gabháil bog is
  cruaidh air go sceithfidh sé air féin.’

  ‘Mmmmm,’ said the Inspector.
  ‘He sneezed,’ said the Manager. ‘He sneezed and looked for his handkerchief. “Dust” he said. But, of course, there is no dust here.’
  Dineen returned the ‘nest,’ as he called the window putty, in one of his own handkerchiefs and handed it over to the Inspector.
  ‘Í have,’ he said, ‘fingerprints are not accepted in court, yet, but as evidence, to prove to yourself that Hunt is the thief, compare his fingerprints with the ones you find on the putty. Then you can catch him soft and hard to give himself away.

  Deannach dust m
  cruthú creation; proof, testimony m
  gadaí thief m
  comparáid Comparison; likeness f
  bog soft
  sceith spew, vomit; Overflow; pour forth, discharge, erupt; give away
  cruaidh = crua hhard
  An bog is an crua the soft and the hard
 • ‘Cuirfidh tú scéala chuig Muintir McCausland?’ arsa an
  Duinníneach leis an gCigire ar ball agus iad ag siúl i dtreo an
  stáisiúin.

  ‘Rachaidh me féin ar cuairt chucu.’


  ‘Will you send the news to the McCausland Family?’ said Dineen to the Inspector later as they walked towards the station.

  ‘I will visit them myself.’

  >

 • Ghreamaigh an Duinníneach a hata go maith ar a cheann
  agus shiúil se go tapaidh ar ais thar Dhroichead Phortobello
  agus sios Sráid Risteamain. Bhí lucht díolta torthaí Shráid
  Camden ag cruinniú chun imeachta. Bhronn Phyllis mála úll air
  agus d’inis sé di gur shroich na cailíní beaga an baile, slán. Bhí
  Beití dhall fós ag doras na heaglaise. Thug sé sabhran di – mar
  bhronntanas ó Bhainisteoir an Bhaint Impiriúil. Bhí an Bráthair
  de Burgo ag réiteach píosaí cuilinn os cionn an mhainséir.


  Dineen secured his hat well on his head and quickly walked back over Portobello Bridge and down Richmond Street. The Camden Street Fruit vendors were meeting to depart. Phyllis presented him with a bag of apples and he told her that the little girls had reached home, safe. Blind Betty was still at the church door. He gave her a sovereign – as a gift from the manager at Imperial Bank. Brother de Burgo was arranging pieces of holly over the manger.

  greamaigh Attach, fix, fasten; make fast, secure
  bronn Grant, bestow
  mála bag m
  dall blind
  sabhran Sovereign
  cuileann holly m gs cuilinn
 • Féach anois gur fhill sé, a Phádraig,’ ar seisean leis an
  Duinníneach. ‘Ná dúras leat gan a bheith imníoch ina thaobh.
  Le gean dó a thugtar ar shiúl é. Daoine bochta saonta simplí gan
  aon urchóid iontu muintir Bhaile Átha Cliath….’

  Chuir an Duinníneach sabhran isteach sa bhosca os comhair
  an mhainséir agus ceann eile i mbosca na Maighdine Duibhe.

  ‘Do chuid den Nollaig,’ ar seisean.


  ‘See now, he returned, Patrick,’ he said to Dineen. ‘Didn’t I say not to be worried about it. He is given away with affection. The poor, naive, simple, and innocent of the people of Dublin.’
  Dineen put a sovereigh in the box in front of the manger and another in the box of the Black Virgin.
  ‘Your portion for Christmas,’ he said.

  dúras I said dúirt (M)
  gean Love, affection m
  saonta Naive, gullible
  urchóid Harm, iniquity f

Obair eile

Nuacht Mhall

 • seachtú lá Bealtaine (Ciarraí). Canúint na Mumhan – Munster
 • tríochadú lá d’Aibreán (Tír Eoghain)
 • naoú lá d’Aibreán (Dún na nGall)

aistear.it

Notaí Faoi Scéal

Bhí stoirm mhór ann oíche Chéadaoin
Chuireamar an dá ghluaisteán sa gharáiste le roinnt oibre.
Bhí orm roinnt rudaí a bhogadh uaidh go dtí an íoslach
Mar a dúirt mé an mhí seo caite, is veain mhór é ár gcarr níos nuaí
Bhí ádh mór orainn We had good luck
D’fhan ár leictreachas ar siúl
Níl aon chrainn mhóra againn anois, mar sin níl aon fhadhbanna den chineál sin againn
Tá teach cúpla sráid uaidh nach raibh an t-ádh leis
Ní raibh aon duine gortaithe
Ní dhearnadh damáiste don teach
Thit dhá chrann mhóra trasna an cah driveway
Ní raibh siad in ann tiomáint idir an garáiste agus an tsráid
Bhí gaoth láidir ann ón iarthar

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.