Rang Gaeilge, 17ú lá Mí na Samhna 2021

Duinnín i Ráth Maonais

Also Duinnín i Ráth Maonais


Fairim … I watch, guard; notice, perceive; spy (with ar); I wake or hold a wake on; I keep a thing from (ar); Tá sé ag faire na taoide ar an dtráigh, he is endeavoring to keep the tide away from the strand, attempting to do the impossible (Con.); ag faire an chait ar an mbainne … sean-duine ‘na chodladh agus seana-bhean ag faire uirthe féin … d’fhaireas go bhfaca é …. [the cat watching for milk…an old person asleep and an old woman watching herself … I watched him see it.]


 • Ní raibh an tAthair Pádraig O Duinnín rócheanúil ar Miss
  Charlotte Lehane a raibh cónaí uirthi i Lána na Sceach, Ráth
  Maonais. Mar sin féin, shuíodh sé ina parlús – seomra tosaigh
  dorcha, troscánshactha – uair sa ráithe, nó mar sin, agus
  thugadh sé deis di sceitheadh uirthi féin. Lig sí uirthi riamh
  nach raibh ach gannchuid Gaelainne aici

  ‘Mummy, and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

  Father Patrick Dineen was not too fond of Miss Charlotte Lehane
  who lived in Thornbush Lane, Rathmines. Even so, he used to sit in her parlor –
  a dark front room, stuffed furniture -once a quarter, or so,
  he gave her a chance to express/explode herself. She always pretended to
  speak only a little bit of Irish.

  ‘Mummy and Daddy didn’t speak Irish but the servant girl did…’

  ceanúil Loving, affectionate
  Sceach Thorn-bush f
  Mar sin féin Even so
  troscán furniture m
  ráithe Three-month period, quarter, season f
  Gaelainn = gaeilge
 • Mheabhraíodh an tAthair Pádraig di go raibh Gaeilge ag an
  mBanríon Victoria – ranganna oíche i mBoth Mhoireil – agus
  thagadh tonn Gaeilge aníos trí Bhéarla Ráth Maonais, nach
  raibh ann i ndáiríre ach sceo oighir ar uachtar uisce.

  Father Patrick reminded her that Queen Victoria spoke Irish –
  evening classes in Balmoral – and a little influence of Irish came
  through in Rathmines English, it was really only a covering of
  ice on top of the water.

  meabhraigh remember, remind
  tonn wave m
  sceo light covering
 • ‘Ní ‘piteog’ a deirimisne, a Athair, ach ‘piteán’ . . . piteán de
  dhuine … agus bhíodh sé sa Bhéarla freisin
  a terrible pysawn of
  a man … Féach amach an fhuinneog anois, a Athair, agus
  feicfidh tú ‘piteán’ bocht de dhuine ag teacht amach as uimhir
  22. John Pinkerton … cléireach, clogaire agus reiligire an pharóiste é. Glanann se an eaglais freisin nuair nach mbíonn duine
  é. Glannan sé an eaglais freisin nuair nach mbíonn duine
  de na mná ar fail chuige. Sianaí. . .

  ‘We do not say ‘sissy,’ Father, but ‘effeminate man’ . . . effeminate man
  of a person … and it would also in in English a terrible pysawn of
  a man … Look out the window now, Father, and you will see a poor ‘piteán’ of a person
  coming out of number 22. John Pinkerton … sexton, bell-ringer, and grave-digger of
  the parish. [End p. 88] He also cleans the church when none of the women are available for it.
  Wretch…’

  piteog Effeminate man, sissy f
  piteán Effeminate man, sissy m
  cléireach clerk; altar boy; sexton m
  clogaire bell-ringer
  reiligire sexton, grave-digger m
  Sianaí Whiner, whinger; wretch m
 • ‘Bhí an leagan Béarla ‘seeney sawney’ ag an mBanríon,
  deirtear.’

  Chroch sí an cuirtín de bheagán eile. ‘Bhí cuan san éadach.
  Tháinig fear, nach dtógfá aon cheann de, murach caint Miss
  Lehane, ón teach trasna uathu, é tanaí, scrogallach agus cóta
  dubh sagartúil air. Bhrúcht sruth focal ó Charlotte agus bhreac
  an tAthair Pádraig nótaí go discréideach.

  ‘Donán … raimín … sraoidín … sleanndar sróine agus
  spideoigín leis. . . spriosáinín!’

  ‘The Queen had the English version ‘seeney sawney’ it is said.’

  She hung the curtain a little further. There was a bend in the cloth.
  A man, whom none of you would have noticed, had it not been for Miss
  Lehane’s speech, came from the house across from them, he was thin,
  long-necked and had a priestly coat on him. A stream of words burst from
  Charlotte and Father Patrick discreetly took notes.

  ‘Wretch … nonsense speaker … midget … nose flakes and a little robin …
  worthless person!’

  leagan Act of knocking down; felling, demolition; Act of lowering; Setting, arrangement; form, version m
  croch hang
  cuan haven, harbor; bow, curve; bowed/stooped person m
  éadach cloth m
  scrogallach Long-necked
  sagartúil priestly
  brúcht Belch; Burst forth, erupt
  sruth Stream; current, flow m
  breac trout; speckle(d), dapple(d); write m v a
  discréideach discrete
  Donán Unfortunate person, wretch m
  raiméis nonsense f
  sraoidín = draoidín midget; dwarf m
  sleanntach [metal] flake m
  spideog robin f
  spriosán = spreasán (Small) twig; stick (of firewood); Worthless person
 • Shiúil clogaire an pharóiste síos cosán a thí agus amach an
  geata. Chnag Charlotte ar an bhfuinneog agus bhagair sí air
  teacht i leith. D’oscail an cat dubh a bhí ar leac na fuinneoige
  leathshúil.

  ‘Gabh mo leithscéal, a Athair Pádraig. Is amhlaidh go bhfuil
  mo shean-chulaith bhréidín á deonú agam don aonach saothair
  agus is mian liom go dtabharfadh John Pinkerton leis chuig
  halla an pharóiste é,’ ar sise agus i ag brostú amach.

  The parish bell-ringer walked down the path of his house and out the gate.
  Charlotte knocked on the window and beckoned him to come hither.
  The black cat on the window sill opened one eye.
  ‘Excuse me, homespun clothes

  the job fair, and I want John Pinkereton to take them
  to the parish hall.’ she said hurrying out

  bagair brandish; beckon; threaten; drive(animals) m
  i leith In the direction of; in regard to; Hither; aside, apart
  culaiith Suit, dress, apparel f
  bréidín Homespun cloth; tweed m
  deonú Grant, consent m
  aonach fair m
  saothar work, labor, toil m
  mian desire f
  brostaigh hasten, urge; hurry
  amhlaidh thus, so
 • Chuala an Duinníneach a guth ardnósach bromúdarásach
  agus í ag tabhairt treoracha. D’fhill sí agus sheas sí cois
  fuinneoige, a muineál sínte agus i ag faire ar Pinkerton gur
  imigh sé as radharc. Ligh Charlotte a beola. Shearr an cat dubh
  é féin. Chroch sé leathchos deiridh go hard agus thosaigh sé á lí
  féin.

  Dineen heard her pompous loud-mouthed voice giving directions.
  She returned and stood by a window, her neck stretched out watching
  Pinkerton disappear from sight. Charlotte licked her lips. The
  black cat stretched itself. It raised one leg up high and began licking itself.

 • ardnósach Grand, pompous; formal
  bromúdarásach loud-mouthed, brash, presumptuous
  treoir guidance; direction f pl treoracha
  ligh lick vn
  searr Stretch, extend
  croch hang; raise up
 • ‘Ní raibh pingin aige, é ar lóistín i gcúlseomra Mhary Lynch,
  remittance woman, nár thug ach uiscealach tae agus prátaí gan
  anlann dó, gur phós Nellie Murphy é dhá bhliain ó shin. Bhog
  sé isteach lei in uimhir a 22. Bhíodh sise i gcónaí siar is aniar ón
  eaglais. Di mba Phrotastúnach i, phósfadh sí ministéir. Ní raibh
  le fail anseo aici ach John Pinkerton. Buailfidh sé clog an
  Aifrinn ag deich chun a deich. Tá sé ábhairín luath chun
  bóthair inniu mar gur Aifrinn na marbh a bheas ann agus
  beidh air fáiltiú roimh mhuintir an mhairbh.’

  ‘He didn’t have a penny, lodged in Mary Lynch’s back room, remittance woman,
  who only gave him weak tea and potatoes without sauce,
  he married Nellie Murphy two years ago. He moved in with her in number 22.
  She would always be back and forth from the the Church. If she were a
  Protestant, she would marry a minister. Here she only found John Pinkerton.
  He will ring the mass bell at 10 to 10 [End p. 89]. It’s somewhat early today because
  there is going to be a Mass for the dead and he will have to welcome the
  families of the dead.’

  uiscealach Diluted, weak, watery, drink m
  anlann Kitchen, tasty food; condiment, sauce m
  ábhairín somewhat
 • ‘Dá mbeadh cupán tae le fail . . .’ arsa an Duinníneach,
  Fiú clogaire dearóil an pharóiste, d’éalaigh sé uaithi. Cé
  mhéid uair in aghaidh an lae a théadh sé isteach nó amach agus
  go n-ardaíodh sí an cuirtín chun faire air? Gach uair a bhuaileadh
  sé clog na heaglaise, ní móide nó[??] go líonadh an seomra le
  seirbhe.

  ‘If a cup of tea were available …’ said Dineen.
  Even the feeble bell-ringer of the parish [did not] escape from her[?]. How many
  times a day did he go in or out and she raised the curtain to watch him?
  Every time he rang the church bell must have filled the room with bitterness.

  clogaire bell-ringer
  dearóil Frail, feeble; puny, insignificant; Cold, sensitive to cold; bleak, chilly
  téigh go past hab théadh
  clog bell m
  móide more, plus comp of mór
  Ní móide go probably not, hardly
  líonadh filling m vn of líon
  seirbhe Bitterness, sourness, acidity f
 • ‘Beidh slisín Victoria Sponge agat, a Athair?’
  Shamhlaigh sé i gcistin feirme í agus scata leanaí thart uirthi.
  ‘Ní bhíonn cumha ort riamh i ndiaidh Ard Fhearta?’


  ‘Bean chathrach amach is amach mé, a Athair.’
  Bhuail clog an Aifrinn.

  ‘Will you have a slice of Victoria Sponge, Father?’
  He imagined her in a farm kitchen and a bunch of children around her.
  ‘Do you ever miss Ardfert?’
  ‘I am a city woman through and through, Father.’
  The mass bell rang.

  slis Chip, shaving; Sliver, cut, slice f
  scata Crowd; group, drove, pack m
  cumha Loneliness, homesickness, parting sorrow m
 • Bhí droim Miss Lehane le fuinneog agus í ag ól tae trasna an
  bhoird uaidh, lúidín san aer le galántacht. Chomhairigh sí na
  buillí sular thosaigh sí ag caint ar rítheaghlach Shasana. Thug sé
  faoi ndeara tar éis tamaill go raibh sí ag faire ar rud éigin os a
  chionn féin. Mhol sé an císte agus fuair sé deis stracfhéachaint a
  thabhairt ar chúl agus slis eile á gearradh dó. Bhí scáthán taobh
  thiar de.

  Miss Lehane’s back was to a window and she was drinking tea across
  the table from him, little finger elegantly in the air. She counted the strokes/peals
  before she started talking about the English royal family. He noticed
  after a while that she was watching something above himself. He praised
  the cake and got a chance to glance back while another slice was being cut for him.
  There was a mirror behind him.

  lúidín Little finger m
  galántacht Gallantry, courtliness, refinement of manners; Elegance; stylishness, gentility
  Comhairigh = comhair count, calculate, reckon
  buille blow, stroke m
  rítheaghlach Royal household m
  deis right(hand); chance f
  sracfhéachaint quick glance f
  slis Chip, shaving; Sliver, cut, slice f

 • Bhí aithne ag an Duinníneach, ar gach éinne in Éirinn, nó ar
  chol ceathar leis. I ngan fhios don saol agus do na daoine uaigneacha
  a mbíodh se ag imirt orthu, dhéanadh sé cleamhnaisí a
  réiteach. D’iarr sé ar Miss Lehane mar ghar speisialta, lóistín a
  thabhairt deireadh seachtaine an
  All-Ireland, do chara, gaol i
  bhfad amach leis féin, baintreach fir, feirmeoir teann, fear
  slachtmhar respect-abálta, Gearaltach ó Abhainn an Scáil. Nior
  thug sí freagra air. D’éirigh sí de hap, loinnir an bhua ina
  haghaidh agus chroch sí an cuirtín arís.

  ‘Féach anois, a Athair, agus feicfidh tú fear. Broicealach fir.’

  Dineen knew everyone in Ireland, or their cousin. Unknown to
  the world and the lonely people he used to play with, he would make matches
  make relationships by marriage. He wanted Miss Lehane as a special favor
  to give lodgings for the All-Ireland weekend to a friend, a
  distant relative of his, a widower, a substantial farmer, a tidy respectable man,
  Geralt from Annascaul. She did not answer him. She rose up suddenly,
  the light of victory in her face and she raised the curtain again.
  ‘Look now, Father, and you will see a man. A plump little man.’ [End p. 90]

  m
  uaigneach lonely, solitary
  cleamhnas Relationship by marriage m
  gar near(ness), proximity a and m
  gaol Relationship, kinship m
  baintreach fir widower
  slachtmhar Well-finished, neat, tidy
  Scáil shadow
  hap hop m
  de hap suddenly
  loinnir Light, brightness; brilliance, radiance f
  bua victory, triumph m
  croch hang; raise up
  broicleach Sturdy, plump, little person
 • Chonaic sé droim leathan faoi chóta maith téagartha
  geimhridh ag dul isteach an geata thall.

  ‘Is mór an mhaise ar fhear hata maith a bheith air,’ arsa Miss
  Lehane.

  Chas sí ón bhfuinneog agus a súile ar lasadh le cunóracht.
  ‘Teann an fear sin isteach in uimhir a 22 cúpla uair sa
  tseachtain, ceathrú uair an chloig nó mar sin i ndiaidh do John
  Pinkerton an teach a fhágáil!’

  He saw a broad back under a good substantial winter coat going into
  the gate beyond.
  ‘A good hat is a great adornment to a man,’ Miss Lehane said.
  She turned from the window and her eyes lit with inquisitiveness.
  ‘That man goes into number 22 a few times a week, a quarter of an hour
  or so after John Pinkerton leaves the house! ‘

  téagartha Substantial, stout, bulky
  thall over, beyond
  maise Adornment, beauty; becomingness, comeliness f
  cunórach Inquisitive; prying, meddlesome
 • ‘Cara le John.”Nil cairde fir aige.”Duine a mbíonn gno aige leis, adhlacóir, fear a bhfuil
  conradh aige do choinnle . . .’

  ‘Ní thagann sé riamh agus John Pinkerton istigh. Chonaic tú
  go raibh eochair an ti aige.’

  ‘Gaol le Mrs. Pinkerton.’
  ‘Nil éinne muinteartha aici.’

  Bhí oiread sin mioscaise i súile Charlotte gur fhéach an
  tAthair Pádraig ar a uaireadóir agus dúirt go raibh coinne
  práinneach aige istigh sa chathair.

  ‘Friend of John.’
  ‘He has no male friends.’
  ‘Someone who has business with him, ‘
  ‘A man who has a contract for candles. . .’
  ‘He never comes while John Pinkerton is inside. You saw
  that he had the key to the house. ‘
  ‘Relative of Mrs. Pinkerton’
  ‘She has no relatives’
  There was so much mischief in Charlotte’s eyes that Father
  Patrick looked at his watch and said he had an urgent
  appointment inside the city

  adhlacóir undertaker m
  conradh Agreement, contract; treaty m
  coinneal candle f gs pl coinnle
  coinne appointment
  práinneach Urgent, exigent; pressing, pressed
 • ‘Tá leannán aici!’ arsa Charlotte. ‘Ceapaim go bhfuil sé de
  dhualgas orm, mar Chriostaí, é chur ar a shúile do John
  Pinkerton.’

  ‘Na dein!’

  ‘Nior ob mé riamh agus cúram cainte orm.’

  ‘Nil cúram at bith ort sa chás seo Charlotte. Fág faoi Dhia é.’

  ‘She has a lover!’ Charlotte said. ‘I think it is my duty as a
  Christian, to point it out to John Pinkerton.’
  ‘Don’t do it!’
  ‘I never refused a responsibility to speak.’
  ‘You have no responsibility at all in this case, Charlotte. Leave it to God.’

  leannán lover m
  dualgas Natural right, due; customary fee or reward m
  ob Refuse, decline; shun, shirk
  cúram Care, responsibility m
 • Chuaigh sé isteach sa Leabharlann Náisiúnta agus
  míshuaimhneas air. D’fhéadfadh nach raibh ann ach go raibh an
  t-earrach san aer agus a veist chniotáilte geimhridh á thochas.
  Thart ar a trí, tháinig duine de na cúntóirí chuige le scéala go
  raibh póilín ag iarraidh cúpla focal a bheith aige leis.

  He went into the National Library and was uneasy. It could have been
  only that spring was in the air and his knitted winter vest was itching.
  About three o’clock, one of the assistants approached him with a message that
  a policeman wanted to have a few words with him. [End p. 91]

  míshuaimhneas Uneasiness, restlessness m
  tochas itch m
  cúntóir Helper, assistant m
 • ‘Oifig an Phríomhleabharlannaí, murar mhiste leat, a
  Athair.’

  ‘Fadhb?’

  ‘Cúnamh atá uathu an babhta seo.’
  ‘Síleann an DMP gur leo fhéin mé …’


  ‘Ón uair gur shábháil tú an scríbhneoir Sasanach úd, Conán
  Ó Will ar an gCoirnéal Sebastian Moriarty. . . .’

  ‘Office of the Chief Librarian, if you don’t mind, Father.’
  ‘Problem?’
  ‘They need help this time.’
  ‘The DMP thinks they own me. . .’
  ‘Ever since you saved that English writer, Conán Ó Doyle from Colonel Sebastian Moriarty.’

  babhta bout, turn, spell m
  úd Yon, yonder; that (with implication of distance in space or time)
 • ‘Ba mhór leis an Sáirsint Balfe, beairic Ráth Maonais, dá
  rachfá chun cainte leis, a Athair,’ arsa an póilín a bhí san oifig
  roimhe. ‘Dúnmharú ar leac an dorais againn féin. Mrs. John
  Pinkerton, née Brigid Murphy, Uimhir a 22, Lána na Smear.
  Cniogtha, marbh.’

  ‘Sargeant Balfe, of the Rathmines barracks, would like it if you would
  go talk with him, Father; said the policeman in the outer office.
  ‘Murder on our own doorstep. Mrs. John Pinkerton, née Brigid Murphy,
  Number 22, Briar Lane, struck dead.’

  cniog Rap, tap; strike v
 • ‘Fáilte isteach, a Athair,’ arsa Seosamh Balfe. ‘Ní mé an
  fearrde ded chúnamh de ghnáth muid ach, sa chás áirithe seo,
  ní dócha go mbeidh do chroí Gaelach ag cur isteach ar do
  bhreithiúnas.’

  ‘A Sheosaimh, a bhuachaill, nil tú ag rá liom go ngéillfeá féin
  gach Éireannach bocht do dhlí Shasana?’

  ‘Welcome in, Father,’ said Joseph Balfe, ‘I wonder if we would not be better for your usual help,
  in this particular case, your Irish heart is unlikely to
  interfere with your judgment.’

  ‘Joseph, lad, Are you not telling me that you would submit every poor Irishman
  to English law?’

  breithiúnas judgement m
  géill Yield, submit (to)
 • Chorraigh Seosamh go neamhshocair. Tharla cheana gur
  choinnigh sé a leathshúil oifigiúil iata agus cluiche an trír á[?]
  imirt ag an Duinníneach ar an dlí.

  ‘Is gránna an choir i. Bean bhocht neamh-dhíobhálach,
  caoga bliain d’aois, cniogthu ina cistin féin.’

  Joseph stirred uneasily. It has already happened that he kept one official eye closed
  at the game of the three [???] played by Dineen on the law.

  Corraigh move, stir m
  neamhshocair Unsettled, unsteady; restless, uneasy
  cheana already
  iata closed, shut
  cluiche game, trick m
  triúr three (persons) gs triúr, trír
 • ‘Deir Charlotte Lehane, a bhfuil cónai uirthi trasna an
  bhóthair ó uimhir a 22, go raibh tusa ar cuairt chuici ar maidin
  agus go bhfaca sibh araon fear ag dul isteach in uimhir a 22 i
  ndiaidh do John Pinkerton an teach a fhágáil. Tabharfaimid X
  ar an gcuairteoir seo.’

  ‘Ní fhaca mé ach a dhroim. Cóta bui-lachtna air. Camelhair,
  shamhlóinn. Bhí hata air, hata donn, sórt babhlaeir. Fear den
  mheán airde, é téagartha go maith.’

  ‘Charlotte Lehane, who lives across the road from number 22, said
  that you were visiting her this morning and that you both saw a man
  enter number 22 after John Pinkerton left the house. We will call
  this visitor X.’

  ‘I only saw his back. He was wearing a yellow-gray coat, Camelhair, [End p. 92]
  I would imagine. He was wearing a hat, a brown hat, a kind of bowler.
  Man of medium height, pretty substantial.’

  araon both
  lachna Dull gray; dun, drab
  babhlaer bowler m
  téagartha Substantial, stout, bulky
 • Bhí eochair an ti aige?’Dhún an Duinníneach a shúile.’Bhí. Feicim é agus eochair a tógaint amach as a phóca aige.”D’fhan sé tuairim is ceathrú uair an chloig sa teach, deir
  Charlotte.’

  ‘D’imíos cúpla nóiméad i ndiaidh do a dhul isteach.’

  ‘Trua san. Tá an bóthar seo ciúin: seanlánúineacha, baintreacha
  agus seanmhaighdeanacha. Níl ach tuairisc Charlotte
  againn air.’

  ‘Did he have a key to the house?’
  Dineen closed his eyes.
  ‘He did. I see him taking a key out of his pocket. ‘
  ‘He stayed about a quarter of an hour in the house, Charlotte says. ‘
  ‘I left a few minutes after he entered.’
  ‘Pity that. This street is quiet. Old married couples, widows and old maids.
  We only have Charlotte’s description of it.’

  tuairim opinion; about f
  lánúin married couple f pl lánúineacha
  tuairisc information, report f
 • ‘D’fhéadfá brath uirthi a bheith cruinn sna cúrsaí seo.’
  Shroich siad geata uimhir a 22. Bhí an áit coinnithe go
  maith, geata snasta dubh, leacóga buí agus rua an chosáin glan
  cothrom, an scaraoid bheag de ghairdín faoin mbáfhuinneog,
  pioctha néata.

  ‘You can count on her to be accurate in these matters.’
  They reached the gate of number 22. The place was well kept,
  polished black gate, small yellow and red flagstones on the clean level
  path, the little table-cloth of a garden under the bay window, pioctha néata.

  brath Perception, feeling; Spying, betrayal m
  cruinn round; gathered; exact, accurate
  snasta Cut, trimmed; Finished, polished, glossy
  leacóg small flagstone f npl leacóga
  cosán path; footway m gs npl cosáin
  cothrom Level; balance; Equal, equable, measure m
  scaraoid table-cloth f
  báfhuinneog bay window

 • Notaí Faoi Scéal

  inár gcónaí ann

  Bhí toghchán boird scoile i Roseville.
  Cé dó ar cheart dom vótáil?
  Ní raibh aithne mhaith agam orthu
  Is Duncan mac Kerry
  Chuir mé ceist air faoin toghchán.
  Thug sé comhairle mhaith dom  Bhí Mia agus mise inár gcónaí i gceantar Chicago fadó fadó
  Rinneamar turas ansin an deireadh seachtaine seo caite
  Chonaiceamar go leor seanchairde agus bhí am iontach againn
  Bhí an t-aer lán le nostalgia.
  Bhí ar M tiomáint go Michigan Dé Domhnaigh. Ba é an plean ná go rachainn
  ar thraein CTA chuig aerfort O’Hare, ansin agus eitleán abhaile ar a trí a chlog .
  Tá fadhb leis an nostalgia.
  Is cuimhin leat na rudaí maithe, ach déan dearmad ar an olc
  Bhí dearmad déanta agam ar na fadhbanna leis an CTA, rudaí a thuig mé go maith nuair
  a bhíomar in Chicago inár gcónaí ann
  Bhí mo thraein an-déanach
  B’éigean dó stopadh ar an mbealach mar gheall ar obair ar an mbóthar.
  Bhí mé déanach san aerfort.
  Ní raibh mé in ann mo eitilt a bhaint amach
  Bhí orm eitilt eile a aimsiú
  Cén aerlíne? Is aerfort an-mhór é O’Hare.
  Roghnaigh mé Delta, toisc go bhfuil siad chomh mór sin ag MSP
  Shiúil mé suas go dtí an díoltóir ticéad
  Dúirt sí nach raibh go leor suíochán go Minneapolis
  Bhí suíochán coach ann ag a hocht a chlog
  Bhí suíochán den chéad class/scoth ag a sé a chlog.
  Bhí an praghas beagnach sé chéad dollar.
  Cheap mé gur caora mé agus gur mac tíre í
  Chonaic mé mo chuid airgid ina súile
  Amach tháinig an cárta creidmheasa
  Slán le sé chéad dollar
  Ba é seo an chéad uair a d’eitil mé den chéad scoth i mo shaol.
  Bhain mé taitneamh as dhá ghloine fíona saor in aisce.
  Níorbh fhada go raibh an eitilt níos mó.
  Shroicheamar MSP fiche nóiméad go luath
  Tá sé sin an-neamhghnách agus tú ag eitilt chuig O’Hare nó uaidh.
  Chuaigh mé abhaile ón aerfort le Uber, mar sin ní raibh an fíon ina fhadhb

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.