Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na mí Dheireadh Fómhair 2021

Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

 • Chiúnaigh an tseanbhean tar éis tamaill agus d’fhill Brídín. ar
  an gcomhluadar. Thóg an tAthair Pádraig an buideal uaithi.
  Bhain se an corc as agus é ag mothú gurbh é uair na cinniúna é.
  Bholaigh sé é. Ansin dhoirt se braon ar a bhois agus bhlais sé de.
  Bhí sé ar an bpoitín ba ghairge agus ba ghránna a bhlais sé
  riamh, ach ní raibh aon amhras air ach gur phoitín é. Bhí na
  cailíní á choimhéad. Chuimil sé an braon go cúramach ar alt a
  ordóige.

  ‘Tá leigheas ann ceart go leor,’ ar seisean.

  The old woman calmed down after a while and Bridey returned to
  the company. Father Patrick took the bottle from her. He removed the cork,
  feeling it was the moment of destiny. He smelled it. Then he poured a
  drop on his palm and tasted it. It was the harshest and ugliest poteen he
  had ever tasted, but he had no doubt but that it was poteen.
  The girls were watching him. He carefully rubbed the drop on a joint of his thumb.

  ‘That is certainly medicine,’ he said.

  Ciúnaigh Calm; pacify
  comhluadar (social) company m
  mothú Feeling, perception; sensation, consciousness m
  cinniúint Destiny; chance; Tragedy, misfortune f gs cinniúna
  Bolaigh smell v
  doirt
  braon drop m
  gairge Harshness, pungency f
  gránna ugly
  coimhéad watch, guard m
  Cuimil rub, stroke, fondle; wipe
  alt joint m
 • Chuir se an buidéilín ar ais sa bhrosna go cúramach, mar
  dhia nár thuig se go raibh an poitín á cheilt ar fhear an tí.

  Ba bhreá leis a rá leo nár bhaol di máthair, ach níorbh
  fhéidir leis e sin a dhéanamh go fóill. Bhí sé féin suite de nach
  raibh de dhíobháil déanta aici ach na clocha a chasadh tuathal
  ar Sheáinín thíos ag Cill Mhic an Dei. Ach, le linn di é a
  dhéanamh d’ith Seáinín bia na gcon, lena chandam ciaróg, agus
  fuair sé bás an lá dár gcionn. Cén t-iontas go mbraithfeadh an
  bhean bhocht go raibh sí ciontach ina bhás?’

  He carefully put the bottle back in the kindling, pretending
  he did not understand that the poteen was being hidden from the man
  of the house. He would love to tell them that their mother was not in danger,
  but he could not do so yet. He himself was convinced that she
  had only done the injury of turning the stones counterclockwise
  on Johnny down at Kilmacdea. But, while she was doing it, Johnny
  ate the dogs’ food, with its share of beetles, and died the next day.
  No wonder that the poor woman would feel guilty about his death?

  brosna kindling
  ceilt Concealment f
  díobháil Loss, deprivation, want; Injury, harm, damage f
  tuathal counterclockwise
  hound m gs gpl con
  candam amount, share m
  ciontach guilty
 • An raibh aon ní eile i gcorcán na gcon, seachas ar luaigh
  sibh cheana?’

  ‘Criogar fáin, b’fhéidir,’ arsa Brídín.

  ‘Ach ní raibh luibheanna leighis istigh ann? Nil aon chógas
  ar leith a thugann bhur n-athair do na cúnna?’

  ‘Arú, níl, seachas creamh san earrach.’

  Thosaigh an chearc ghoir faoin driosúr ag grágáil.
  Chuimhnigh an Duinníneach ar an gcearc a bhí ag fógairt sna
  driseacha, tigh Sheáinín. Chonaic sé arís an fothrach, poll an
  iarta, na buidéil.

  ‘Was there anything else in the hounds’ pot, besides what you
  already mentioned?’

  ‘Perhaps a stray cricket,’ Bridey said.

  ‘But there were no medicinal herbs inside? No special medicine that
  your father gives to the hound?’

  ‘Ah, no, except for wild garlic in the spring. ‘

  The brooding hen under the dresser began cawing.
  Dineen remembered the hen that was calling out in the brambles
  of Johnny’s house. He saw again the ruin, the fireplace hole, the bottles.

  corcán pot
  seachas besides, save, beyond, other than
  luaigh mention, cite
  Criogar cricket
  fán Straying, wandering, vagrancy m gs fáin
  luibh herb, plant f pl luibheanna
  cógas Medical preparation, medicine m
  ar leith apart, separate; several, distinct; remarkable, special
  creamnh Wild garlic, ramsons m
  gor brooding, hatching m gs goir
  driosúr = drisiúr dresser
  grágaíl cawing, croaking; braying; cackling; squawking
  fógairt Call; proclamation, declaration, announcement f
  dris Bramble, briar f pl driseacha
  fothrach ruin m
  poll an iarta hole in back of fireplace, at side of fireplace
 • ‘Fillfidh mé ar ball,’ ar seisean agus é ag éirí de gheit a chuir
  luaithreach ar fud na háite, a leag an tlú agus a scanraigh an
  chearc ghoir. ‘Tabharfaidh mé gé ar ais liom nó, mura mbeidh
  gé ar fail, gandal.’

  ‘Agus prátaí, a Athair,’ arsa Nóra, cé go raibh a deirfiúracha
  araon ag iarraidh í a mhúchadh.

  ‘Agus prátaí,’ a gheall sé agus é ag brostú amach.

  ‘I will return later,’ he said and got up with a jump that put
  ashes all over the place, knocked down the tongs and frightened the
  brooding hen. ‘I’ll bring a goose back with me or, if no goose, a gander.’
  ‘And potatoes, Father,’ Nora said, while both her sisters were trying
  to shut her up.

  ‘And potatoes,’ he promised and he hurried out.

  geit jump, start, fright f and v
  luaithreach ashes, dust
  tlú tongs m
  scanraigh rout, frighten
  leag knock down; lower; lay, set
  araon both
  múchadh Smothering, suffocation; Quenching, extinguishment
  brostaigh Hasten, urge; hurry
 • ‘A Athair,’ arsa Brídín go cúthaileach agus é ar leac na tairsí,
  ‘dá dtabharfá do bheannacht do Neain, ba mhór an sólás di é.’

  ‘Ó mo dhearmad nár chuimhníos air cheana . . .’

  Isteach leis sa seomra a bhí níos dórcha na an chistin. Bhí
  craitleán de sheanbhean ar leaba ann agus í ag saothrú anála.

  ‘ ‘Bhfuil na báillí tagtha?’ ar sise.

  ‘Father,’ Bridey said shyly as he was on the threshhold stone,
  ‘if you would give your blessing to Neain, it would be a great consolation to her.’

  ‘O, my mistake, I didn’t remember it before.’

  Inside the room it was darker than the kitchen. There was the wretch of
  an old woman on the bed and her labored breath.
  ‘Have the bailiffs come?’ she said.

  cúthaileacht Shyness; diffidence f
  tairseach threshold f gs
  sólás Solace, consolation; comfort, joy
  dearmad Forgetfulness, negligenc; mistake, error m
  craitleán
  cráite Agonized, tormented, grieved
  saothraigh labor, toil v
  báille bailiff m pl báillí
 • Thuirling cuimhne a ghairme air. D’imigh an bleachtaire as
  agus chaith an sagart tamall leis an seanbhean.

  Ach bhí an bleachtaire in uachtar arís nuair a shroich se tigh
  Sheáinín. Bhí an tórramh ar siúl i gcónaí. Chuaigh sé thar an
  teach agus lean sé an cosán a lean sé cheana. Tháinig na ba chun
  féachana air arís. Thug sé faoi ndeara go raibh sliobairne leis an
  mbo riabhach.

  ‘Mo bheannacht ort, a Riabhaichín, tusa a chuir ar shli an
  eolais mé,’ ar seisean.

  The memory of his call descended on him. The detective left and the priest
  spend a while with the old woman.
  But the detective was on top again when he reached Johnny’s house. The
  wake was still going on. He went past the house and followed the path he
  had followed before. The cows came to look at him again. He noticed there were
  limp flaps[??] on the brindled cow. [she was pregnant]

  ‘My blessings on you, Brindled One, you put me on the way of knowledge,’
  he said.

  tuirling descend, alight
  gairm call, proclamation f gs gairme/gairthe
  tórramh wake, funeral m
  cosán path; footway, track m
  féachaint look; appearance f gs féachana
  ba cows
  liobar loose, hanging, limp object
  riabhach striped, brindled
 • Rinne sé ar an bhfothrach. Agus é ag cuimhneamh i gcónaí
  ar chleas nua na méarlorg, tharraing sé rosta a gheansaí síos thar
  a chrobh sular shín sé isteach i bpoll an iartha chun ceann de na
  buidéil a thógáil amach as. Bhain sé an corc agus chuir sé a
  shrón leis. Chuir sé ar ais ina áit cheart féin ansin é. Bhrostaigh
  sé go teach an asail ansin. B’fhaoiseamh dó nár chuir éinne
  isteach ar na rudaí ar chuimhin leis iad a bheith ar an seilf
  bheag chloiche. Go faichilleach, d’ardaigh sé an buidéilín
  folamh. Ní túisce boladh de faighte aige ná gur lig sé liú maíte as
  féin. Lasmuigh, bhrúigh se modhlaeir[?] chloiche suas leis an doras
  le nach rachadh éinne isteach.

  He made it to the ruin. And he always remembered the new trick of
  fingerprinting, he pulled the wrist of his sweater down past his hand
  before he stretched it into the fireplace hole to take out one of the
  bottles. He removed the cork and put his nose to it. He then put it
  back in its proper place. He hurried to the outhouse. He was
  relieved that no one disturbed the things he remembered being on
  the small stone shelf. Carefully he lifted the empty bottle. No
  sooner had he smelled it than he let out a boasting cry of his own.
  Outside, he pushed a ?? stone up to the door so that no one would go in.

  fothrach ruin m
  cleas trick; feat m
  méarlorg finger-print
  rosta wrist m
  geansaí jersey
  crobh hand, paw m
  faoiseamh Relief; alleviation, ease m
  Cuir isteach ar interfere with
  faichilleach careful, cautious
  túisce Sooner, rather; first
  boladh smell, scent m
  liú Yell, shout m
  maígh State, declare, claim; boast
 • ‘Ar d’anam, na lig d’éinne dul isteach i dteach an asail go
  bhfillfidh mé,’ ar seisean le Annie.

  B’ait léi an t-ordú ach d’éalaigh sí ó lúb na cuideachta agus
  chuaigh sí ag lorg casúir agus tairní leis an doras a cheangal
  láithreach. Chuaigh an Duinníneach ina teannta.

  ‘De thimpist a cailleadh do dheartháir. Ní raibh lámh ag
  éinne ina bhás.’

  ‘On your soul, do not let anyone enter the outhouse until
  I return,’ he said to Annie.

  It was a strange command but she escaped from the company and
  she went looking for a hammer and nails to fasten the door
  immediately. Dineen went along with her.

  ‘You lost your brother to an accident. Nobody had a hand in his death.’

  ait Pleasant, likeable; Fine, excellent
  ordú Order; command, injunction
  éalaigh escape
  lúb Loop, link; coil, turn; twist, bend f
  i lúb chuideachta in the midst of company
  casúr hammer m gs npl casúir
  tairne nail m pl tairní
  ceangal tie, binding m
  láithreach Present, immediate
  teannta strait, difficulty, predicament m
 • ‘Buíochas mór le Dia. Fear dian ab ea é. Is minic gur
  shamhlaíos féin a bhás. Bhí imní orm go dtabharfaí diabhal
  bocht éigin chun na croiche i ngeall air. Ni thógfainn ar. . .’

  ‘Choinnigh Seáinín cuntas de na fiacha a bhí aige a\rt
  dhaoine?’

  ‘Thug na póiliní chun siúil é.’
  ‘Tabharfaidh siad ar ais chugat é ar ball.’
  ‘Cad a dhéanfaidh mé leis, a Athair?’

  ‘Is dócha gur chóir duit é a thabhairt dod dheartháir i
  Meiriceá, Timín, atá ainmnithe in uacht Sheáinín.’

  ‘Ach b’fhéidir go mba logha d’anam Sheáinín é, dá gcaillfí an
  leabhar? Caillfear é, a Athair.’

  ‘Thank God. He was a hard man. I often imagined his death myself.
  I was worried that some poor devil would go to the gallows because of him.
  I would not take up…’

  ‘Did Johnny keep an account of the debts he had with people?’

  ‘The police took it away.’

  ‘They will give it back to you later’

  ‘What will I do with it, Father?’

  ‘You should probably give it to your brother in America, Timmy,
  who is named in Johnny’s will.’

  ‘But perhaps it would be an indulgence for Johnny’s soul, if the book was lost? It will be lost, Father?’

  dian Intense, vehement; hard, severe
  samhlaigh imagine
  croch gallows fcroiche
  cuntas count; account m
  fiach debt(s) m pl fiacha
  ar ball later
  uacht will, testament f
  logha indulgence; Allowance, concession; boon m
 • Tá an bhó riabhach gar dá hionú, a thaisce.”Rachaidh an bainne tigh Shé agus, má gheibhim caoi ar é a dhéanamh, gheobhaidh siad an lao. Go dtuga Dia gur lao baineann a bheidh aici.’

  ‘Cá bhfaigheadh Seáinín leigheas do na beithigh, a Annie?’

  ‘Ó Pheadairin Pheait in Ard Fhearta. Tá an leigheas aige.’

  An tráthnóna dar gcionn, shiúil an Duinníneach isteach i
  stáisiún na bpóiliní i dTrá Lí. Bhi rian an bhóthair air ach bhí
  loinnir ina shúile. Thug an Sáirsint faoi ndeara é.

  ‘Bhí mioscais éigin ar bun agat,’ ar seisean go grod.

  ‘The brindled cow is near her time, my dear.’

  ‘The milk will go to the Shea’s house and, if I find a way to do it, they
  will get the calf. May God grant that she will have a female calf. ‘

  ‘Where would Johnny get medicine for the animals? Annie’

  ‘From Petey Pete in Ardfert, He has the medicine.’

  The next evening, Dineen walked into the police station in Tralee.
  He had the mark of the road on him but his eyes were bright. The
  Sergeant noticed it.

  ‘You are up to some mischief,’ he said sharply.

  gar Nearness, proximity m
  ionú (Proper) time, season, favourable opportunity
  bainne milk m
  geibh… var pres of faigh
  caoi way, path f
  lao (young) calf
  rian course, path; Mark, trace, track m
  loinnir Light, brightness; brilliance, radiance f
  mioscais Hatred, spite; active ill will, malice f
  ar bun established, up
  grod Short, sudden; prompt, abrupt; Early; Sharp, bitter, sour, tart.
 • ‘Ar scaoil sibh an bhean bhocht sin abhaile go foill?’ a
  d’fhiafraigh an Duinníneach de.

  ‘Ta sí ciontach. D’admhaigh sí é, ach deir sí gur le mallacht a
  dhein sí é. B’shin mallacht! Bhí dóthain nimhe i bputóga an
  chorpáin chun dáréag a mharú – nil ann ach ceist ama go
  ndéarfaidh si linn conas mar ar dhéin sí an feall agus ansin
  cúiseoimid[verb form?] í. D’ith an marbh bia ina teach. Thástálamar fuíoll
  an phota agus ní raibh aon nimh ann. Caithfidh go raibh
  bealach éigin. . .’

  Shín an Duinníneach piosa páipéir chuige.

  ‘Féach air sin agus abair liom más iad sin na hábhair nimhneacha
  a chuir deireadh le Seáinn Salach.’

  ‘Have you released that poor woman to go home yet?’ Dineen asked him.

  ‘She is guilty. She admitted it, but she says she did it with a curse.
  That was some curse! There was enough poison in the guts of the corpse
  to kill twelve – it is only a matter of time before she tells us how
  she committed the crime and then we will charge her. The deceased ate the fatal food in
  her house. We tested the remains of the pot and there was no poison.
  There must have been some way. . .’

  Dineen held out a piece of paper to him.

  ‘Look at that and tell me if those are not the poisonous things that put an end
  to dirty John.’

  scaoil Loose(n), release, discharge
  ciontach Offender, transgressor; guilty person; guilty m and a
  admhaigh acknowledge, admit
  dóthain Enough, sufficiency f
  putóg gut, intestine f gs putóga
  corpán corpse m gs corpáin
  dáréag twelve m
  feall Deceit, treachery; let-down, failure m
  cúisigh Accuse; charge, prosecute
  tástáil Taste, test f and v
  fuíoll Remainder, remains; Residue m
  sín stretch; straighten; hold out
  nimhneach Painful, sore; hurtful; Venomous, spiteful
  ábhar Matter, material; cause, reason m
 • ‘Slán sléibhe, lus na hoíche, cosa púca, mandrác, cailleach
  dhearg … Cé thug an liosta seo dhuit?’

  ‘Péadairin Pheait, lia na n-ainmhithe in Ard Fhearta. Bhí
  tarbh ag Seáinín nach raibh ar a léim lúith. Dhéin Peadairín an
  leigheas seo dó agus bhí éifeacht leis.’

  ‘Cé thug an cógas don mharbh? A dheirfiúr? Duine éigin a
  bhí isteach is amach as an teach, ní foláir.’

  Seáinín féin a thóg é.’

  ‘Preits!’

  ‘Fairy mound, nightshade, puck feet, mandrake, red witch …
  Who gave you this list?’
  ‘Petey Pete, the veterinarian in ArdFert. Johnny had a bull that did not
  have his vigor. Petey made this remedy for him and it was effective.’
  Who gave the medicine to the dead [man]? His sister? Some other person inside or out of the house
  ‘Johnny himself took it.’
  ‘Nonsense!’

  sliabh mountain m gssléibhe
  lus plant, herb m
  lia Healer, physician
  lúth agility; activity, vigor m gs lúith
  éifeacht Force, significance; efficacy, effect; value, importance f
  cógas Medical preparation, medicine m
  ní foláir it is necessary
  preit nonsense
 • ‘Theastaigh uaidh teacht chun a phósta agus é ina tharbh
  tána, ach ní raibh sé lánmhuiníneach as féin. Maidin a bhainise,
  thóg sé buidéilín den chógas isteach leis san aon áit chiúin
  phríobháideach a bhíonn ina leithéid de theach – an leithreas
  amuigh. Chaith se siar lán an bhuidéil. Tá an buidéal folamh
  ansin i gcónaí agus má tá aon bhreith agaibh ar lorg méar a
  aithint, gheobhaidh sibh méarloirg an mhairbh air. Is féidir
  dríodar an bhuidéil sin a chur i gcomparáid le ceann atá i measc
  chógaisí na mbeithíoch.’

  ‘He wanted to come to his wedding and be the lead bull, but
  he was not fully confident in himself. On the morning of his wedding,
  he took a little bottle of the medicine with him in the quiet, private
  place of such a house – the outdorr toilet . He threw back the whole
  bottle. The empty bottle is there there and if you have any judgment
  look for a fingerprint to identify and you can catch a fingerprint
  for identification, you will find the deceased fingerprints on it.
  The sediment of that bottle can be compared to one that is among
  the animal medicines. ‘

  Teastaigh ó be wanted, needed
  táin driving [cattle] f gs tána
  muiníneach Trusting, confiding, in; reliant on
  príobháideach private
  dríodar Lees, dregs; residue, sediment; slops, sludge; waste, refuse m
  comparáid comparison; likeness f
 • Bhí béal an tSáirsint fós ar leathadh nuair a d’éirigh an
  Duinníneach.

  ‘Ná himigh. Cá bhfuil do thriail?’

  ‘Scaoilfidh sibh an bhean bhocht sin abhaile gan mhoill?
  Tabharfaidh sibh síob abhaile di?’

  ‘Déanfar san. Fan anseo go fóill, a Athair. Beidh an Super
  buíoch díot … ‘

  ‘Fillfidh mé, ach anois ní mór dom an ghé is raimhre i dTrá
  Lí a aimsiú agus na prátaí is deise len iad a chur abhaile le Peggy
  Uí Shé.’

  The Sergeant’s mouth was still wide open when Dineen got up.
  ‘Don’t go away. Where is your proof?’
  ‘You will release the poor woman home immediately? Will you give her a lift home?’
  ‘Stay here still, Father. The super will thank you … ‘
  ‘I will return, but now I have to find the fattest goose in Tralee and
  take the nicest potatoes home with Peggy Shea. ‘

  ar leathadh outspread; wide open
  síob drift, ride, lift f
  ramhar fat, thick comp raimhre
  aimsigh aim; hit; Find, locate; lay hands on; Make attempt at, attack; Tempt vn aimsiú
  diese niceness
 • Mheall sé praghas na gé o na póiliní. Ar a shon féin, chuir sé
  ruainne beag bágúin agus roinnt oinniún isteach leis an mbeart.
  Ansin, mar sméar mullaigh ar an bhféasta, cheannaigh sé próca
  milseán leis an airgead traenach a bhí coinnithe ar leith go
  cúramach aige don turas abhaile. D’fhág sé an beart sa bheairic
  agus fuair sé geallúint go n-iomprófaí isteach sa teach go
  searmanasúil é.

  Ní raibh le déanamh ansin aige ach scéala a chur chuig a
  anamchara, ní hamháin go raibh sé dhá lá déanach ag filleadh,
  ach go raibh an táille traenach amú air freisin. Nó b’fhéidir go
  bhféadfadh sé sleamhnú isteach ar an traein gan íoc as an
  ticéad?

  He coaxed the price of the goose from the police. For himself
  he added a little bacon and some onions into the bundle. Then, as
  icing on the cake, he bought a jar of sweets with the train
  money he had carefully kept separate for the journey home.
  He left the parcel in the barracks and got a promise
  that it would be ceremoniously carried into the house’.

  All he had to do then was send a message to his soulmate/friend/confessor,
  not only was he two days late returning, but that he had
  also wasted the train fare. Or maybe he could slip into
  the train without paying for the ticket?

  meall Beguile, charm; entice
  ruainne single hair; Fibre, thread; shred, scrap, fragment m
  beart bundle
  sméar (black)berry
  mullach Highest point, summit m gs mullaigh
  féasta feast, banquet m
  próca Crock; urn, jar m
  ar leith apart, separate; several, distinct; remarkable, special
  beairic Barrack(s) f
  geallúint promise
  iompair carry, convey, transport subj go n-iomprófaí
  searmanas ceremony m
  táille Tally, score, charge; fee f
  amú Wasted, in vain
  sleamhnú slipping, sliding m
  íoc payment m
 • Sheas sé tamall ag faire ar fhear na dticéad le súil go mbeadh
  rian boigéise le sonrú ar. Ní raibh. Firín beag postúil agus
  údarás a ghairme ag spré uaidh. Chuir an Duinníneach a lámha
  ina phócaí, dóchas ag trá ann. Bhí bonn éigin i dtóin a phóca
  nar chuimhin leis a bheith ann. Tharraing sé sabhran amach.

  ‘Moladh go deo le Dia,’ ar seisean.

  He stood for a while watching the ticket man, hoping for a trace of softness.
  There wasn’t any. He was a self-important little man with the authority of his calling
  spreading from him. Dineen put his hands in his pockets, hope ebbing.
  There was some coin in the bottom of his pocket that he didn’t
  remember being there. He pulled out a sovereign.

  ‘Praise God forever,’ he said.

  rian Course, path; Mark, trace, track m
  boigéis Softness, soft-heartedness f gs boigéise
  sonrú Specification; Notice, perception m
  postúil Self-important, conceited
  gairm call, proclamation f gs gairme/gairthe
  spré spreading [here]
  dóchas Hope; expectation, trust m
  ag trá ebbing
 • Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na mí Dheireadh Fómhair 2021

  Duinnín agus na Bollain (tuilleadh)

  • Chiúnaigh an tseanbhean tar éis tamaill agus d’fhill Brídín. ar
   an gcomhluadar. Thóg an tAthair Pádraig an buideal uaithi.
   Bhain se an corc as agus é ag mothú gurbh é uair na cinniúna é.
   Bholaigh sé é. Ansin dhoirt se braon ar a bhois agus bhlais sé de.
   Bhí sé ar an bpoitín ba ghairge agus ba ghránna a bhlais sé
   riamh, ach ní raibh aon amhras air ach gur phoitín é. Bhí na
   cailíní á choimhéad. Chuimil sé an braon go cúramach ar alt a
   ordóige.

   ‘Tá leigheas ann ceart go leor,’ ar seisean.

   The old woman calmed down after a while and Bridey returned to
   the company. Father Patrick took the bottle from her. He removed the cork,
   feeling it was the moment of destiny. He smelled it. Then he poured a
   drop on his palm and tasted it. It was the harshest and ugliest poteen he
   had ever tasted, but he had no doubt but that it was poteen.
   The girls were watching him. He carefully rubbed the drop on
   a joint of his thumb.
   ‘That is certainly medicine,’ he said.

   pour

   Ciúnaigh Calm; pacify
   comhluadar (social) company m
   mothú Feeling, perception; sensation, consciousness m
   cinniúint Destiny; chance; Tragedy, misfortune f gs cinniúna
   Bolaigh smell v
   doirt
   braon drop m
   gairge Harshness, pungency f
   gránna ugly
   coimhéad watch, guard m
   Cuimil rub, stroke, fondle; wipe
   alt joint m
  • Chuir se an buidéilín ar ais sa bhrosna go cúramach, mar
   dhia nár thuig se go raibh an poitín á cheilt ar fhear an tí.

   Ba bhreá leis a rá leo nár bhaol di máthair, ach níorbh fhéidir leis e sin a dhéanamh go fóill. Bhí sé féin suite de nach raibh de dhíobháil déanta aici ach na clocha a chasadh tuathal ar Sheáinín thíos ag Cill Mhic an Dei. Ach, le linn di é a dhéanamh d’ith Seáinín bia na gcon, lena chandam ciaróg, agus fuair sé bás an lá dár gcionn. Cén t-iontas go mbraithfeadh an bhean bhocht go raibh sí ciontach ina bhás?’

   He carefully put the bottle back in the kindling, pretending he did not understand that the poteen was being hidden from the man of the house.

   He would love to tell them that their mother was not in danger, but he could not do so yet. He himself was convinced that she had only done the injury of turning the stones counterclockwise on Johnny down at Kilmacdea. But, while she was doing it, Johnny ate the dogs’ food, with its share of beetles, and died the next day. No wonder that the poor woman would feel guilty about his death?

   tr>

   brosna kindling
   ceilt Concealment f
   díobháil Loss, deprivation, want; Injury, harm, damage f
   tuathal counterclockwise
   hound m gs gpl con
   candam amount, share m
   ciontach guilty
  • An raibh aon ní eile i gcorcán na gcon, seachas ar luaigh
   sibh cheana?’

   ‘Criogar fáin, b’fhéidir,’ arsa Brídín.

   ‘Ach ní raibh luibheanna leighis istigh ann? Nil aon chógas
   ar leith a thugann bhur n-athair do na cúnna?’

   ‘Arú, níl, seachas creamh san earrach.’

   Thosaigh an chearc ghoir faoin driosúr ag grágáil.
   Chuimhnigh an Duinníneach ar an gcearc a bhí ag fógairt sna
   driseacha, tigh Sheáinín. Chonaic sé arís an fothrach, poll an
   iarta, na buidéil.

   ‘Was there anything else in the hounds’ pot, besides what you
   already mentioned?’

   ‘Perhaps a stray cricket,’ Bridey said.

   ‘But there were no medicinal herbs inside? No special medicine that
   your father gives to the hound?’

   ‘Ah, no, except for wild garlic in the spring. ‘

   The brooding hen under the dresser began cawing. Dineen remembered the hen that was calling out in the brambles of Johnny’s house. He saw again the ruin, the fireplace hole, the bottles.

   corcán pot
   seachas besides, save, beyond, other than
   luaigh mention, cite
   Criogar cricket
   fán Straying, wandering, vagrancy m gs fáin
   luibh herb, plant f pl luibheanna
   cógas Medical preparation, medicine m
   ar leith apart, separate; several, distinct; remarkable, special
   creamnh Wild garlic, ramsons m
   gor brooding, hatching m gs goir
   driosúr = drisiúr dresser
   grágaíl cawing, croaking; braying; cackling; squawking
   fógairt Call; proclamation, declaration, announcement f
   dris Bramble, briar f pl driseacha
   fothrach ruin m
   poll an iarta hole in back of fireplace, at side of fireplace
  • ‘Fillfidh mé ar ball,’ ar seisean agus é ag éirí de gheit a chuir luaithreach ar fud na háite, a leag an tlú agus a scanraigh an chearc ghoir. ‘Tabharfaidh mé gé ar ais liom nó, mura mbeidh
   gé ar fail, gandal.’

   ‘Agus prátaí, a Athair,’ arsa Nóra, cé go raibh a deirfiúracha
   araon ag iarraidh í a mhúchadh.

   ‘Agus prátaí,’ a gheall sé agus é ag brostú amach.

   ‘I will return later,’ he said and got up with a jump that put ashes all over the place, knocked down the tongs and frightened the brooding hen. ‘I’ll bring a goose back with me or, if no goose, a gander.’

   ‘And potatoes, Father,’ Nora said, while both her sisters were trying
   to shut her up.

   ‘And potatoes,’ he promised and he hurried out.

   geit jump, start, fright f and v
   luaithreach ashes, dust
   tlú tongs m
   scanraigh rout, frighten
   leag knock down; lower; lay, set
   araon both
   múchadh Smothering, suffocation; Quenching, extinguishment
   brostaigh Hasten, urge; hurry
  • ‘A Athair,’ arsa Brídín go cúthaileach agus é ar leac na tairsí,
   ‘dá dtabharfá do bheannacht do Neain, ba mhór an sólás di é.’

   ‘Ó mo dhearmad nár chuimhníos air cheana . . .’

   Isteach leis sa seomra a bhí níos dórcha na an chistin. Bhí
   craitleán de sheanbhean ar leaba ann agus í ag saothrú anála.

   ‘ ‘Bhfuil na báillí tagtha?’ ar sise.

   ‘Father,’ Bridey said shyly as he was on the threshhold stone,
   ‘if you would give your blessing to Neain, it would be a great consolation to her.’

   ‘O, my mistake, I didn’t remember it before.’

   Inside the room it was darker than the kitchen. There was the wretch of
   an old woman on the bed and her labored breath.

   ‘Have the bailiffs come?’ she said.

   cúthaileacht Shyness; diffidence f
   tairseach threshold f gs
   sólás Solace, consolation; comfort, joy
   dearmad Forgetfulness, negligenc; mistake, error m
   craitleán
   cráite Agonized, tormented, grieved
   saothraigh labor, toil v
   báille bailiff m pl báillí
  • Thuirling cuimhne a ghairme air. D’imigh an bleachtaire as
   agus chaith an sagart tamall leis an seanbhean.

   Ach bhí an bleachtaire in uachtar arís nuair a shroich se tigh
   Sheáinín. Bhí an tórramh ar siúl i gcónaí. Chuaigh sé thar an
   teach agus lean sé an cosán a lean sé cheana. Tháinig na ba chun
   féachana air arís. Thug sé faoi ndeara go raibh sliobairne leis an
   mbo riabhach.

   ‘Mo bheannacht ort, a Riabhaichín, tusa a chuir ar shli an
   eolais mé,’ ar seisean.

   The memory of his call descended on him. The detective left and the priest
   spend a while with the old woman.

   But the detective was on top again when he reached Johnny’s house. The
   wake was still going on. He went past the house and followed the path he
   had followed before. The cows came to look at him again. He noticed there were
   limp flaps[?] on the brindled cow.
   [she was pregnant[
   ‘My blessings on you, Brindled One, you put me on the way of knowledge,’
   he said.

   tuirling descend, alight
   gairm call, proclamation f gs gairme/gairthe
   tórramh wake, funeral m
   cosán path; footway, track m
   féachaint look; appearance f gs féachana
   ba cows
   liobar loose, hanging, limp object
   riabhach striped, brindled
  • Rinne sé ar an bhfothrach. Agus é ag cuimhneamh i gcónaí
   ar chleas nua na méarlorg, tharraing sé rosta a gheansaí síos thar
   a chrobh sular shín sé isteach i bpoll an iartha chun ceann de na
   buidéil a thógáil amach as. Bhain sé an corc agus chuir sé a
   shrón leis. Chuir sé ar ais ina áit cheart féin ansin é. Bhrostaigh
   sé go teach an asail ansin. B’fhaoiseamh dó nár chuir éinne
   isteach ar na rudaí ar chuimhin leis iad a bheith ar an seilf
   bheag chloiche. Go faichilleach, d’ardaigh sé an buidéilín
   folamh. Ní túisce boladh de faighte aige ná gur lig sé liú maíte as
   féin. Lasmuigh, bhrúigh se modhlaeir[?] chloiche suas leis an doras
   le nach rachadh éinne isteach.

   He made it to the ruin. And he always remembered the new trick of
   fingerprinting, he pulled the wrist of his sweater down past his hand
   before he stretched it into the fireplace hole to take out one of the
   bottles. He removed the cork and put his nose to it. He then put it
   back in its proper place. He hurried to the outhouse. He was
   relieved that no one disturbed the things he remembered being on
   the small stone shelf. Carefully he lifted the empty bottle. No
   sooner had he smelled it than he let out a boasting cry of his own.
   Outside, he pushed a ?? stone up to the door so that no one would go in.

   fothrach ruin m
   cleas trick; feat m
   méarlorg finger-print
   rosta wrist m
   geansaí jersey
   crobh hand, paw m
   faoiseamh Relief; alleviation, ease m
   Cuir isteach ar interfere with
   faichilleach careful, cautious
   túisce Sooner, rather; first
   boladh smell, scent m
   liú Yell, shout m
   maígh State, declare, claim; boast
  • ‘Ar d’anam, na lig d’éinne dul isteach i dteach an asail go
   bhfillfidh mé,’ ar seisean le Annie.

   B’ait léi an t-ordú ach d’éalaigh sí ó lúb na cuideachta agus
   chuaigh sí ag lorg casúir agus tairní leis an doras a cheangal
   láithreach. Chuaigh an Duinníneach ina teannta.

   ‘De thimpist a cailleadh do dheartháir. Ní raibh lámh ag
   éinne ina bhás.’

   ‘On your soul, do not let anyone enter the outhouse until
   I return,’ he said to Annie.

   It was a strange command but she escaped from the company and
   she went looking for a hammer and nails to fasten the door
   immediately. Dineen went along with her.

   ‘You lost your brother to an accident. Nobody had a hand in his death.’

   ait Pleasant, likeable; Fine, excellent
   ordú Order; command, injunction
   éalaigh escape
   lúb Loop, link; coil, turn; twist, bend f
   i lúb chuideachta in the midst of company
   casúr hammer m gs npl casúir
   tairne nail m pl tairní
   ceangal tie, binding m
   láithreach Present, immediate
   teannta strait, difficulty, predicament m
  • ‘Buíochas mór le Dia. Fear dian ab ea é. Is minic gur
   shamhlaíos féin a bhás. Bhí imní orm go dtabharfaí diabhal
   bocht éigin chun na croiche i ngeall air. Ni thógfainn ar. . .’

   ‘Choinnigh Seáinín cuntas de na fiacha a bhí aige a\rt
   dhaoine?’

   ‘Thug na póiliní chun siúil é.’
   ‘Tabharfaidh siad ar ais chugat é ar ball.’
   ‘Cad a dhéanfaidh mé leis, a Athair?’

   ‘Is dócha gur chóir duit é a thabhairt dod dheartháir i
   Meiriceá, Timín, atá ainmnithe in uacht Sheáinín.’

   ‘Ach b’fhéidir go mba logha d’anam Sheáinín é, dá gcaillfí an
   leabhar? Caillfear é, a Athair.’

   ‘Thank God. He was a hard man. I often imagined his death myself.
   I was worried that some poor devil would go to the gallows because of him.
   I would not take up…’

   ‘Did Johnny keep an account of the debts he had with people?’

   ‘The police took it away.’

   ‘They will give it back to you later’

   ‘What will I do with it, Father?’

   ‘You should probably give it to your brother in America, Timmy,
   who is named in Johnny’s will.’

   ‘But perhaps it would be an indulgence for Johnny’s soul, if the book was lost?
   It will be lost, Father?’

   dian Intense, vehement; hard, severe
   samhlaigh imagine
   croch gallows fcroiche
   cuntas count; account m
   fiach debt(s) m pl fiacha
   ar ball later
   uacht will, testament f
   logha indulgence; Allowance, concession; boon m
  • Tá an bhó riabhach gar dá hionú, a thaisce.”Rachaidh an bainne tigh Shé agus, má gheibhim caoi ar é a
   dhéanamh, gheobhaidh siad an lao. Go dtuga Dia gur lao
   baineann a bheidh aici.’

   ‘Cá bhfaigheadh Seáinín leigheas do na beithigh, a Annie?’
   ‘Ó Pheadairin Pheait in Ard Fhearta. Tá an leigheas aige.’

   An tráthnóna dar gcionn, shiúil an Duinníneach isteach i
   stáisiún na bpóiliní i dTrá Lí. Bhi rian an bhóthair air ach bhí
   loinnir ina shúile. Thug an Sáirsint faoi ndeara é.

   ‘Bhí mioscais éigin ar bun agat,’ ar seisean go grod.

   ‘The brindled cow is near her time, my dear.’
   ‘The milk will go to the Shea’s house and, if I find a way to do it, they
   will get the calf. May God grant that she will have a female calf. ‘
   ‘Where would Johnny get medicine for the animals? Annie’
   ‘From Petey Pete in Ardfert, He has the medicine.’
   The next evening, Dineen walked into the police station in Tralee.
   He had the mark of the road on him but his eyes were bright. The
   Sergeant noticed it.
   ‘You are up to some mischief,’ he said sharply.

   gar Nearness, proximity m
   ionú (Proper) time, season, favourable opportunity
   bainne milk m
   geibh… var pres of faigh
   caoi way, path f
   lao (young) calf
   rian course, path; Mark, trace, track m
   loinnir Light, brightness; brilliance, radiance f
   mioscais Hatred, spite; active ill will, malice f
   ar bun established, up
   grod Short, sudden; prompt, abrupt; Early; Sharp, bitter, sour, tart.
  • ‘Ar scaoil sibh an bhean bhocht sin abhaile go foill?’ a
   d’fhiafraigh an Duinníneach de.

   ‘Ta sí ciontach. D’admhaigh sí é, ach deir sí gur le mallacht a
   dhein sí é. B’shin mallacht! Bhí dóthain nimhe i bputóga an
   chorpáin chun dáréag a mharú – nil ann ach ceist ama go
   ndéarfaidh si linn conas mar ar dhéin sí an feall agus ansin
   cúiseoimid[verb form?] í. D’ith an marbh bia ina teach. Thástálamar fuíoll
   an phota agus ní raibh aon nimh ann. Caithfidh go raibh
   bealach éigin. . .’

   Shín an Duinníneach piosa páipéir chuige.

   ‘Féach air sin agus abair liom más iad sin na hábhair nimhneacha
   a chuir deireadh le Seáinn Salach.’

   ‘Have you released that poor woman to go home yet?’ Dineen asked him.

   ‘She is guilty. She admitted it, but she says she did it with a curse.
   That was some curse! There was enough poison in the guts of the corpse
   to kill twelve – it is only a matter of time before she tells us how
   she committed the crime and then we will charge her. The deceased ate the fatal food in
   her house. We tested the remains of the pot and there was no poison.
   There must have been some way. . .’

   Dineen held out a piece of paper to him.

   ‘Look at that and tell me if those are not the poisonous things that put an end
   to dirty John.’

   scaoil Loose(n), release, discharge
   ciontach Offender, transgressor; guilty person; guilty m and a
   admhaigh acknowledge, admit
   dóthain Enough, sufficiency f
   putóg gut, intestine f gs putóga
   corpán corpse m gs corpáin
   dáréag twelve m
   feall Deceit, treachery; let-down, failure m
   cúisigh Accuse; charge, prosecute
   tástáil Taste, test f and v
   fuíoll Remainder, remains; Residue m
   sín stretch; straighten; hold out
   nimhneach Painful, sore; hurtful; Venomous, spiteful
   ábhar Matter, material; cause, reason m


  • ‘Slán sléibhe, lus na hoíche, cosa púca, mandrác, cailleach
   dhearg … Cé thug an liosta seo dhuit?’

   ‘Péadairin Pheait, lia na n-ainmhithe in Ard Fhearta. Bhí
   tarbh ag Seáinín nach raibh ar a léim lúith. Dhéin Peadairín an
   leigheas seo dó agus bhí éifeacht leis.’

   ‘Cé thug an cógas don mharbh? A dheirfiúr? Duine éigin a
   bhí isteach is amach as an teach, ní foláir.’

   Seáinín féin a thóg é.’

   ‘Preits!’

   ‘Fairy mound, nightshade, puck feet, mandrake, red witch …
   Who gave you this list?’
   ‘Petey Pete, the veterinarian in ArdFert. Johnny had a bull that did not have his vigor. Petey made this remedy for him and it was effective.’

   Who gave the medicine to the dead [man]? His sister? Some other person inside or out of the house?

   ‘Johnny himself took it.’

   ‘Nonsense!’

   sliabh mountain m gssléibhe
   lus plant, herb m
   lia Healer, physician
   lúth agility; activity, vigor m gs lúith
   éifeacht Force, significance; efficacy, effect; value, importance f
   cógas Medical preparation, medicine m
   ní foláir it is necessary
   preit nonsense
  • ‘Theastaigh uaidh teacht chun a phósta agus é ina tharbh
   tána, ach ní raibh sé lánmhuiníneach as féin. Maidin a bhainise,
   thóg sé buidéilín den chógas isteach leis san aon áit chiúin
   phríobháideach a bhíonn ina leithéid de theach – an leithreas
   amuigh. Chaith se siar lán an bhuidéil. Tá an buidéal folamh
   ansin i gcónaí agus má tá aon bhreith agaibh ar lorg méar a
   aithint, gheobhaidh sibh méarloirg an mhairbh air. Is féidir
   dríodar an bhuidéil sin a chur i gcomparáid le ceann atá i measc
   chógaisí na mbeithíoch.’

   ‘He wanted to come to his wedding and be the lead bull, but
   he was not fully confident in himself. On the morning of his wedding,
   he took a little bottle of the medicine with him in the quiet, private
   place of such a house – the outdorr toilet . He threw back the whole
   bottle. The empty bottle is there there and if you have any judgment
   look for a fingerprint to identify and you can catch a fingerprint
   for identification, you will find the deceased fingerprints on it.
   The sediment of that bottle can be compared to one that is among
   the animal medicines. ‘

   Teastaigh ó be wanted, needed
   táin driving [cattle] f gs tána
   muiníneach Trusting, confiding, in; reliant on
   príobháideach private
   dríodar Lees, dregs; residue, sediment; slops, sludge; waste, refuse m
   comparáid comparison; likeness f
  • Bhí béal an tSáirsint fós ar leathadh nuair a d’éirigh an
   Duinníneach.

   ‘Ná himigh. Cá bhfuil do thriail?’

   ‘Scaoilfidh sibh an bhean bhocht sin abhaile gan mhoill?

   Tabharfaidh sibh síob abhaile di?’

   ‘Déanfar san. Fan anseo go fóill, a Athair. Beidh an Super
   buíoch díot … ‘

   ‘Fillfidh mé, ach anois ní mór dom an ghé is raimhre i dTrá
   Lí a aimsiú agus na prátaí is deise len iad a chur abhaile le Peggy
   Uí Shé.’

   The Sergeant’s mouth was still wide open when Dineen got up.

   ‘Don’t go away. Where is your proof?’

   ‘You will release the poor woman home immediately? Will you give her a lift home?’

   ‘Stay here still, Father. The super will thank you … ‘

   ‘I will return, but now I have to find the fattest goose in Tralee and
   take the nicest potatoes home with Peggy Shea. ‘

   ar leathadh outspread; wide open
   síob drift, ride, lift f
   ramhar fat, thick comp raimhre
   aimsigh aim; hit; Find, locate; lay hands on; Make attempt at, attack; Tempt vn aimsiú
   diese niceness
  • Mheall sé praghas na gé o na póiliní. Ar a shon féin, chuir sé
   ruainne beag bágúin agus roinnt oinniún isteach leis an mbeart.
   Ansin, mar sméar mullaigh ar an bhféasta, cheannaigh sé próca
   milseán leis an airgead traenach a bhí coinnithe ar leith go
   cúramach aige don turas abhaile. D’fhág sé an beart sa bheairic
   agus fuair sé geallúint go n-iomprófaí isteach sa teach go
   searmanasúil é.

   Ní raibh le déanamh ansin aige ach scéala a chur chuig a
   anamchara, ní hamháin go raibh sé dhá lá déanach ag filleadh,
   ach go raibh an táille traenach amú air freisin. Nó b’fhéidir go
   bhféadfadh sé sleamhnú isteach ar an traein gan íoc as an
   ticéad?

   He coaxed the price of the goose from the police. For himself
   he added a little bacon and some onions into the bundle. Then, as
   icing on the cake, he bought a jar of sweets with the train
   money he had carefully kept separate for the journey home.
   He left the parcel in the barracks and got a promise
   that it would be ceremoniously carried into the house’.

   All he had to do then was send a message to his soulmate/friend/confessor,
   not only was he two days late returning, but that he had
   also wasted the train fare. Or maybe he could slip into
   the train without paying for the ticket?

   meall Beguile, charm; entice
   ruainne single hair; Fibre, thread; shred, scrap, fragment m
   beart bundle
   sméar (black)berry
   mullach Highest point, summit m gs mullaigh
   féasta feast, banquet m
   próca Crock; urn, jar m
   ar leith apart, separate; several, distinct; remarkable, special
   beairic Barrack(s) f
   geallúint promise
   iompair carry, convey, transport subj go n-iomprófaí
   searmanas ceremony m
   táille Tally, score, charge; fee f
   amú Wasted, in vain
   sleamhnú slipping, sliding m
   íoc payment m
  • Sheas sé tamall ag faire ar fhear na dticéad le súil go mbeadh
   rian boigéise le sonrú ar. Ní raibh. Firín beag postúil agus
   údarás a ghairme ag spré uaidh. Chuir an Duinníneach a lámha
   ina phócaí, dóchas ag trá ann. Bhí bonn éigin i dtóin a phóca
   nar chuimhin leis a bheith ann. Tharraing sé sabhran amach.

   ‘Moladh go deo le Dia,’ ar seisean.

   He stood for a while watching the ticket man, hoping for a trace of softness.
   There wasn’t any. He was a self-important little man with the authority of his calling
   spreading from him. Dineen put his hands in his pockets, hope ebbing.
   There was some coin in the bottom of his pocket that he didn’t
   remember being there. He pulled out a sovereign.

   ‘Praise God forever,’ he said.

   rian Course, path; Mark, trace, track m
   boigéis Softness, soft-heartedness f gs boigéise
   sonrú Specification; Notice, perception m
   postúil Self-important, conceited
   gairm call, proclamation f gs gairme/gairthe
   spré spreading [here]
   dóchas Hope; expectation, trust m
   ag trá ebbing


  Notaí Faoi Scéal

  Is é N ár mac uchtaithe adopted
  tá a athair bitheolaíoch an-tinn le diaibéiteas
  tá an dá chos caillte aige
  is dócha go bhfaighidh sé bás go luath
  Tá N an-mhíshásta
  Tá N an-mhíshásta agus tá a chuid fadhbanna sláinte féin aige freisin
  Tá go leor strus ann


Notaí Faoi Scéal

Is é N ár mac uchtaithe adopted
tá a athair bitheolaíoch an-tinn le diaibéiteas
tá an dá chos caillte aige
is dócha go bhfaighidh sé bás go luath
Tá N an-mhíshásta
Tá N an-mhíshásta agus tá a chuid fadhbanna sláinte féin aige freisin
Tá go leor strus ann

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.