Rang Gaeilge, 29ú lá Mí na mí Mheiteamh 2021

Duinnín agus an Bhadhbh (tuilleadh)

 • Bhí tost sa seomra. Bhain an Duinníneach taitneamh, soicind,
  as éifeacht a scéil ar an gcomhluadar. An soicind ina
  dhiaidh sin, chúb sé roimh an mbéic a lig Woodley as.

  ‘Mo chuid sionnacht [var pl?]! Iad á ngoid ag mo thionóntaithe féin!’

  ‘Ach ni bhíonn tú ag seilg sionnach, a thaisce, agus tá’s agat
  go n-itheann siad na piasúin . . .’arsa a chéile.

  There was silence in the room. Dineen enjoyed, for a second, the effect of his story
  on the company. The second after that he cowered before the shout Woodley let out

  ‘My foxes! My own tenants are stealing them!’

  ‘But you don’t hunt foxes, my dear, and you know they eat the pheasants . . .’ said his wife.

  taitneamh Shine, brightness; Liking, enjoyment
  soicind second [of time] m
  éifeacht Force, significance; efficacy, effect; value, importance f
  comhluadar (Social) company m
  chúb bend, cower, shrink
  béic yell; shout f
  seilg hunt, chase f
  piasún pheasant m gs npl piasúin
 • ‘Cuirfidh mé an dlí ar Dinny Joe Fox agus Tom Jenkins. Ar
  thug tú an sac sin leat, a Athair, mar fhianaise? An bhfuil na
  constáblaí sa chistin i gcónaí? Jessica, tabhair leat na mná uaisle
  ag ól tae. Is fearr dul sa tóir ar Jenkins láithreach. Beidh na
  sionnaigh ina sheilbh i gcónaí ón uair nár éirigh leis iad a
  sheachadadh.’

  Í will sue Dinny Joe Fox and Tom Jenkins. Did you bring that sack with you,
  Father, as evidence? Are the constables still in the kitchen? Jessica,
  bring the ladies drinking tea with you. It is best to go in pursuit of
  Jenkins immediately. The foxes will still be in his possession from the
  time he did not succeed in delivering them.

  tóir Pursuit, chase; hunt, search; pursuing party f
  láithreach immediate
  seilbh Occupancy, possession f
  seachadadh delivery; handing over
 • Thug Jessica leid do na mná. Amach leo ina diaidh. Ní túisce
  amuigh iad, áfach, ná gur chuir sí féin a ceann thart ar an doras
  aris agus bhagair sí an tAthair Pádraig chuici i leith. Bhí áthas
  air imeacht ón seomra. Bhi sé á mharú féin le haiféala gur sceith
  sé ar a mhuintir féin, trí bhotún. Rug Jessica ar láimh air agus
  tharraing si ina diaidh é.

  Jessica gave the women a hint. They went out after her. No sooner were they gone,
  however, she put her head around the door and beckoned Fr. Patrick to her. He
  was glad to leave the room. He was killing himself with regret that he had
  betrayed his own people, by mistake.

  leid Hint, inkling; prompt; pointer, clue f
  túisce Sooner, rather; first
  i leith in the direction of; hither
  bagair brandish; beckon; threaten
  áthas joy, gladness m
  aiféala regret, remorse/td> m
  sceith spew, vomit; discharge, erupt
  botún mistake, blunder m
 • ‘Brostaigh!’ ar sise. ‘Nil mórán ama againn. Níl uait, i ndáiríre,
  go ngabhfaí an bheirt áilteoirí sin i ngeall ar chúpla sionnach
  nach raibh ach ag ithe chearca an pharóiste. Táim mór le
  Dinny ón uair go rabhas im leanbh agus is col ceathar liom Tom
  – ach nach ndeirtear os ard é. Fear maith é m’fhear céile ach tá
  sé an-neamhurchóideach. Ní thuigeann sé córas casta na
  tuaithe.’

  ‘Hurry!’ she said. ‘We don’t have much time. You don’t really need for those two tricksters to be caught
  because of a couple foxes that were only eating the parish hens. I have been close to Dinny
  from the time I was a child and I’m Tom’s cousin – but it is not said out loud. My husband is a
  good man but he is very innocent. He does not understand the complicated system of the country.’

  brostaigh hasten, urge; hurry
  Níl uait … [if some thing is from you, then you want it]
  gabh take, catch, seize, arrest
  áilteoir Trickster, practical joker; Clown
  cearc hen f
  neamhurchóideach Harmless, inoffensive
 • ‘Tá aiféala m’anama orm go rabhas béalscaoilte ar ball beag.’


  ‘Éist. Caithfidh[fut] tú brostú tigh Tom agus a rá leis na sionnaigh
  a scaoileadh saor sula dtiocfaidh an
  posse sa tóir air.’

  ‘Rachaidh mé agus fáilte, a thaísce, ach tá sé dorcha agus nil
  fios mo shli agam. Cá bhfuil an teach?’

  ‘Téigh thar Baughman’s Bush. Cas ar dheis suas bóithrín
  sléibhe[gen]. Trasnaigh an strapa sa chlaí. Lean an cosán ar clé
  isteach i gcoill ghiúise agus ansin. . .’


  Stop sí ansin agus díomá uirihi.

  ‘I regret on my soul that I was so indiscreet a little while ago’

  ‘Listen. You must hurry to Tom’s house to tell him to release the foxes before the posse comes
  in pursuit of him.’

  ‘Thank you and welcome, my dear, but it is dark and I do not know my way. Where
  is the house?’

  ‘Go past Baughman’s Bush. Turn right up a mountain path. Traverse the steps in the wall.
  Follow the path to the left into a pine wood and then. . .

  She stopped then and was disappointed.

  aiféala Regret, remorse m
  béalscaoilte Indiscreet, unable to keep a secret
  Éist listen
  brostaigh hasten, urge; hurry
  Trasnaigh Cross; traverse, intersect
  strapa strap, strop; Steps in cliff, cliff-path, climb m
  claí dike, wall; fence
  cosán path; footway, track m
  giúis pine, fir f
  díomá Disappointment, sorrow f
 • ‘Nil ann chiall agam. Nil an ghealach ina suí fiú. Cén chaoi a
  d’fhéadfá an tigín a aimsiú? O dá bhféadfainn féin taisteal! Ach
  thabharfai faoi ndeara mé a bheith ar iarraidh. Tá May Jenkins,
  máthair Tom [not lenited], róramhar agus róshean do shíúl oíche.’

  ‘Déanfaidh mé mo dhicheall.’

  ‘Tá sé agam!’ arsa Jessica agus a haghaidh ar lasadh.
  ‘Balscaddan! Alsáiseach Alfred. Madra póir. Tá an-dúil aige i
  Fly, an bhitseach atá ag Tom. Inné féin, bhí Alfred crosta mar
  gur thug Tom Fly anseo leis agus é ar cuairt ag a mháthair. Ba
  dhóbair do Balscadden é féin a thachtadh ag iarraidh briseadh
  dá shlabhra.’

  ‘I don’t have any sense. The moon is not even up yet. How could you find the cottage?
  Oh if I could travel myself! But it would be noticed if I were missing. May Jenkins,
  Tom’s mother, is too fat and too old for a night walk.

  ‘I will do my best.’

  ‘I have it!’ said Jessica and her face lit up.
  ‘Balscaddan! Alfred’s Alsatian. Breed dog. He loves Fly, Tom’s bitch.
  Yesterday itself Alfred was angry because Tom brought Fly here with him when he visited his mother.
  Balscadden nearly strangled trying to break his chain.’

  dúil Desire, fondness, liking, craving
  bitseach bitch
  crosta Fractious; troublesome, difficult
  dóbair It nearly happened (that)
  tachtadh strangulation m
  slabhra chain
 • Le linn di a bheith ag caint, bhí an Duinnineach á bhrú trín
  gcistin aici agus amach sa chlós ar chúl an tí mhóir.

  ‘Seo, a Athair, iall Bhalscadden. Nil eagla ort roimh mhadraí?
  Tá Balscadden cineálta ach ábhairín dúr. Ná lig dó léimt tharat
  nuair a osclóidh tú an doras. An doras san thall[?]. Tabharfaidh sé
  caoldíreach tigh Tom thú.’

  ‘An grá an treoraí is fearr ar bith, a thaisce.’

  ‘Ach greim a choinneáil ar an iall, a Athair.’

  While she was talking, she was pushing Dineen through the
  kitchen and out into the yard at the back of the mansion.

  ‘This, Father, is the leash of Balscadden. You are not afraid of Dogs?’
  Balscadden is kind but somewhat dense. Don’t let him jump past you
  when you open the door. That door over there. He will take you straight
  to Tom’s house.

  ‘Love is the best guide of all, my dear.’

  ‘But keep a grip on the leash, Father’

  iall thong, strap, lace, leash f
  cineálta kind; pleasant, mild
  ábhairín somewhat
  dúr Hard; rigid, solid; dense, stupid
  treoraí guide, leader m
 • Cúpla nóiméad ina dhiaidh sin bhí an Duinníneach ag eitilt
  trín oíche, á tharraingt ag Alsáiseach mór millteach. I dtosach,
  rinne sé iarracht é a cheansú. Ní raibh aon mhaith ann. Choinnigh
  sé greim an fhir báite ar an iall. D’fhág sé an stiúir faoi Bhalscadden
  agus ghuigh sé nach mbáifí é i bpoll móna. Chuaigh
  siad ar chos in airde thar an Baughman’s Bush. Chas Balscadden
  a cheann mór i dtreo an chrainn agus dhein sé drannadh, ach
  níor mhoilligh sé. Ar aghaidh leis agus an tAthair Padraig ar iall
  aige, suas bóíthrín cúng, clochach, driseach. Léim siad an strapa
  le chéile agus thuirling siad in aon mheall amháin. Thug an
  madra faoi ndeara ansin go raibh compánach ceangailte leis
  agus ligh sé aghaidh an Duinnínigh, go cineálta, le teanga the,
  thais. Níorbh fhéidir leis moilliú, mar sin féin, agus cumhracht
  Fly chuige ar an ngaoth. Ar aghaidh leo arís gur shroich siad
  doras tigín dhá sheomra. Bhí lampa oíle ar lasadh sa bhfuinneog.
  Shuigh Balscadden agus d’iarr sé go béasach ar an Duinníneach
  an doras a oscailt dó.

  A few minutes later Dineen was flying through the night, drawn by
  big monstrous Alsatian. At first, he tried to restrain him. No good
  there. He kept the grip of a drowning man on the leash. He left the
  helm to Balscadden and prayed that he would not be drowned in a
  bog hole. They went on foot up over the Baughman’s Bush. Balscadden
  turned his big head towards the tree and snarled, but did not slow down.
  Forward with Father Patrick on his leash, up the narrow stony brambly
  lane. They jumped the steps together and landed in one lump. The dog
  then noticed that a companion was attached to him and he licked
  Dineen’s face kindly with a warm, moist tongue. He could not slow dow, however,
  with the scent of fly on the wind. Forward with them again until they
  reached the door of a two room cottage. An oil lamp was lit in the window.
  Balscadden sat and he politely asked Dineen to open the door for him.

  millteach destructive, monstrous
  ceansú Appeasement, pacification; control, restraint
  stiúir rudder; direction, control; set, inclination, posture f
  guigh pray
  móin turf, peat; bogland, moor f gs móna
  báigh drown cond aut bháfaí
  drannadh grin, snarl
  moilligh delay, stop
  cúng narrow
  clochach stony
  driseach Brambly, briary
  strapa strap, strop; Steps in cliff, cliff-path, climb m
  tuirling Descend, alight
  meall Lump, mass; Ball, globe m
  compánach companion m
  cineálta kind
  ligh lick
  moilliú Delay, lag, retardment m
  cumhracht scent ,Fragrance; sweetness, perfume; Purity, freshness; Sappiness; juiciness. f
  béasach polite
 • Amach le madra caorach bán ina cheo gaoithe agus chuala sé
  ceíliúradh agus comóradh taobh thiar de.

  Bhí an tsíleáil íseal agus deatach ón tine ag sniomh thart ar
  an seomra sular ghlan sé trí pholl an tsimiléara. Bhí brocaire
  beag críonna ar leac an iarta. Chas sé thart. Bhioraigh a chluasa
  agus lig sé sceamh.

  Down Fix!’ arsa fear meánaosta a bhí suite sa chlúid agus
  píopa á chaitheamh aige.

  Out [came] a white sheep dog in its windy mist and he heard
  celebration and gathering behind him.

  The ceiling was low
  and smoke from the fire was spinning around
  the room before clearing through the chimney hole.
  There was a wise little terrier on the slab of the fireplace ledge [hob].
  He turned around. He cocked his ears and let out a yelp.

  ‘Down Fix!’ said a middle-aged man sitting in the corner and
  smoking his pipe.

  ceo Fog; mist, haze m
  ceiliúradh Celebration, ceremony m
  comóradh Gathering, assembly; celebration m
  síleáil ceiling f
  simléar chimney m
  sníomh spinning m
  brocaire terrier m
  críonna wise, prudent
  leac Flat stone or rock; flagstone, slab f
  iarta Hob (ledge of fireplace)
  bioraigh Point, sharpen
  sceamh Yelp, squeal f
  clúid Nook, corner; Cover, covering f
 • Chaith sé seile isteach sa luaithreach agus chas sé thart go
  béasach.

  ‘Th’anam’un[?] diabhal,’ ar seisean, ‘ach is deas cuairteoir a
  bheith agam oíche dhorcha mar seo. Fáilte isteach!’

  ‘Is eagal liom gur ligeas[?] dod mhadra éalú.’

  ‘Soithín bheag dheas í. Tabharfaidh mé rogha agus díogha na
  gcoileán duit.’

  He spit in the ashes he turned around politely.

  ‘Your soul to the devil,’ he said, ‘but it’s nice for me to have a
  visitor on a dark night like this. Welcome in!’

  ‘I fear I let your dog escape.’

  ‘She’s a nice little bitch. I will give of the best [choice] or worst puppy for you.

  seile spit f
  luaithreach ashes, dust m
  eagal Fearful, timorous
  Is eagal liom (go) I fear that
  dod = do do
  soith bitch f
  rogha choice m
  díogha worst
  coileán pup; cub m
 • ‘Buíochas le Dia nach díobháil atá déanta agam.’


  ‘Nil – fhaid is a bhaineann sé liomsa – ach síleann ‘Squire
  Woodley go bhfágann cumarsáid le bitseach shráide smál ar
  mhadra póir. Beidh sé ag faire amach do rian collie ar na
  coileáin a dhéanfaidh an boc mór sin, Balscadden, feasta. Ní
  aithneodh sé riamh gur plúr na madraí caorach í Fly agus go
  bhfuil ginealach . . .’

  Thank God I have not done any harm.

  None – as far as I am concerned ‘Squire’ Woodley thinks that
  communication[!] with a street bitch leaves a stain on a breed dog.
  He will be watching out for a collie trail on the puppies that that big buck, Balscadden,
  will make from now on. He would never recognize that Fly is the finest
  of sheepdogs and has a pedigree. . . ‘

  díobháil Loss, deprivation, want; Injury, harm, damage
  cumarsáid Communication f
  bitseach bitch
  sráid street f
  smál arnish, stain; blot, smudge m
  póir pore f
  pór seed m gs póir
  faire watch(ing) f
  rian course, pathMark, trace, track m
  coileán pup; cub m
  boc buck, playboy m
  feasta rom now on, henceforth; (with neg.) no more, not any more
  plúr flour; flower m
  ginealach Genealogy, pedigree m
 • ‘Mise Pádraig O Duinnín. Nil am a dhóthain anois agam
  chun an scéal ina iomláine a insint duit ach chuir Jessica
  Woodley anseo mé, Balscadden dom threorú, chun rabhadh a
  thabhairt duit go bhfuil Woodley agus póilíní, agus nil a thios
  cé eile, ag teacht anseo ar mo shála chun breith ort agus sionnaigh
  bheo id sheilbh, sionnaigh a bhaineann, de réir dealraimh,
  le Woodley. Mise, trí bhotún, a chuir ar do thóir iad.’


  ‘Ahá!’ arsa Tom. ‘Bhios ar tí an tae a fhliuchadh. Bíodh cupán
  againn.’

  ‘I am Patrick Dineen. I don’t have enough time now to tell you the
  whole story but Jessica Woodley sent me here, Balscadden guiding me,
  to warn you that Woodley and police, and I don’t know who else,
  are coming here on my heels to catch you and the live foxes in
  your posession, foxes belonging, apparently, to Woodley. I, by
  mistake, put them in pursuit of you.’

  ‘Aha!’ said Tom. ‘I was about to get the tea wet. We would have a cup.’

  dóthain Enough, sufficiency f
  iomlán Full, whole, complete; All, the whole; total, aggregate. a1; m
  treorú Guidance, direction m
  rabhadh Warning, forewarning m
  sáil heel f npl sála
  breith Judgment, decision; birth f
  seilbh Occupancy, possession f
  De réir dealraimh Apparently
  tóir Pursuit, chase; hunt, search; pursuing party f
  fliuchadh fhliuchadh m
 • B’ait leis an Duinníneach Tom a bheith chomh réchúiseach
  ach thuig sé ón gcaoi shéimh thomhaiste a dhoirt Tom an
  t-uisre isteach sa phota, ón gcaoi ar tharraing sé an ghríosach
  amach go néata ar leac an tinteáin chun goradh maith a
  thabhairt don taephota, nach raibh aon imní air.


  ‘B’e nach bhfúil sionnach id sheilbh? I gcead duit, tá boladh
  sa teach nach boladh móna amháin é . . .’

  To Dineen it was strange that Tom was pleasant and unconcerned, but he understood
  from the smooth way Tom poured the water into the pot, from how
  he pulled the embers out neatly on the hearth to give the teapot
  good warmth, he had no worries.

  ‘There is no fox in your posession? By your leave, there is a smell
  in the house that is not only the smell of peat. . .’

  réchúiseach Easy-going, placid; unconcerned, indifferent
  séimh Thin, slender; fine, smooth; tenuous, subtle
  tomhais Measure; weigh, gauge, estimate
  doirt pour
  gríosach Hot ashes, embers
  goradh Heating, warming; heat, warmth m
  néata neat
  leac Flat stone or rock; flagstone, slab f
  tinteán Fire-place, hearth
 • ‘Tá siad agam ceart go leor, thiar sa seomra.’

  ‘Scaoil amach iad in ainm Dé nó caithfidh tú an oíche sa
  bheairíc.’

  ‘Dá scaoilfinn amach anois iad, d’imeoidís.’

  Chuaigh an Duinnineach bog agus cruaidh air na sionnaigh a
  scaoileadh saor. Níor dhein Tom ach tae a scaoileadh amach in
  dhá mhuga agus cantaí aráin a ghearradh. Ansin chuir sé bac
  adhmaid trasna an dorais.

  ‘I have them alright, back in the [other] room.’

  ‘Release them in the name of God or you will spend the night in the barracks.’

  ‘If I released them now, they would flee.’

  Dineen went soft[?]and hard on him to release the foxes. Tom just poured
  tea out into two mugs and cut chunks of bread. then he put a wooden block across the door.

  cruaidh harden
 • ‘Tógfaidh sé nóiméad nó dhó uathu é sin a bhrú isteach,’ ar
  seisean agus d’fhill sé ar a mhuígín tae.

  ‘Tá a fhios acu nach bhfuil doras ná fuinneog ar chúl.’

  ‘Tom Jenkins, oscail an doras! Constáblaí ó Bheairic Ráth
  Naoi atá anseo. Oscail an doras, in ainm an Rí.’

  Leath straois ar aghaidh Tom.

  ‘Anois a Athair,’ ar seisean. ‘Oscail tusa doras an tseomra
  agus seas siar as an mbealach.’

  .
  Dhein an Duinníneach amhlaidh. Scinn tranglam rua thairis.
  Bhí an t-aer lán d’eireabaill agus d’fhiacla agus de shúile
  bioranta go ceann soicind. Ansin d’imigh toit rua suas an simné

  ‘It will take a minute or two for them to push that in,’ he
  said and returned to his mug of tea,

  ‘They know there is no door or window at the back.’

  ‘Tom Jenkins, open the door. Constables from Rathnew Barracks are here.
  Open the door, in the name of the King.’

  A grin spread on Tom’s face.

  ‘Now Father,’ he said, ‘you open the door of the room and sit back out of the way.’

  Dineen did this. A red tangle sprang past him. The air was full of tails and teeth and sharp
  eyes for a second. Then red smoke went up the chimney.

  leath spread v
  straois grin
  amhlaidh thus, so
  scinn start, spring
  tranglam Crowded confusion; clutter, tangle, disorder m
  toit smoke f
  bioranta sharp
 • `Tom Jenkins! Oscail an doras!’

  ‘Á, mhuise, foighid oraibh!’ arsa Tom agus an bac adhmaid á
  tharraingt siar aige. ‘Cén deifir atá oraibh?’

  Nuair a tháinig siad isteach ni raibh rompu ach an
  Duinníneach ag ól tae go suáilceach.

  ‘Sionnaigh?’ arsa Tom mar fhreagra ar a n-éilimh. ‘Féachaigí
  pé áit is mian libh. Ní bhfaighidh sibh sionnach anseo, mura
  bhfuil ceann i bhfolach i bpoll an iarta.’

  Lig sé air ansin go bhfaca sé Alfred Woodley don chéad uair.
  ‘Tá cnámh spairne agam leatsa, ‘Squire’ Woodley. D’fhuadaigh
  Balscadden mo bhitseach álainn, Fly.’

  ‘Tom Jenkins! Open the door!’

  ‘Ah, indeed, have patience!’ said Tom as he pulled back the wooden block,
  ‘What’s your hurry?’

  When they came inside there was only Dineen drinking tea cheerfully.

  ‘Foxes?’ said Tom in answer to their demands. ‘Look wherever you want,
  You won’t find a fox here, unless one is hidden in the hole of the hob/in the back of the fireplace. ‘

  He then pretended to see Alfred Woodley for the first time.
  ‘I have a bone of contention with you ‘Squire’ Woodley, Balscadden kidnapped my beautiful bitch, Fly.’

  Muise indeed
  foighid patience
  whoever/whatever/whichever
  mian desire f
  folach Hiding, covering, concealment
  iarta Hob (ledge of fireplace)
  poll an iarta hole in back of fireplace, at side of fireplace
  lig sé air “let on”
  cnámh spairne bone of contention
  fuadaigh Take away by force; abduct, kidnap
 • Bhí Woodley i riocht pléasctha ach, sular éirigh leis aon ní a
  rá, chonaic sé an tAthair Pádraig agus d’imigh an t-aer as le
  neart ionaidh.

  ‘Is fánach an áit a bhfaighfeá gliomach,’ arsa an tAthair
  Pádraig. ‘Bhraitheas go raibh gá lem chomhairle anseo.’

  ‘Bíodh cupán tae agaibh,’ arsa Tom agus an ghríosach á brú
  ar ais aige go lár leac an tinteáin.’

  Ní ólfaídís tae. Cuardaíodh an teach. Cuardaíodh an clós, an
  scioból, cró na muc, cró na mbó, agus cró na gcearc. Chonaic an

  Duinnineach comhartha beag á thabhairt ag Tom
  dá bhrocaire, Fix. Shin Fix é féin agus shleamhnaigh sé amach
  an doras idir chosa na bpóiliní.

  Woodley looked like he would explode, before he could say anything, he saw Fr. Patrick
  and the air left him with surprising strength.

  ‘It is a strange place to find a lobster,’ said Fr. Patrick. ‘I felt my advice was needed here’

  ‘Have a cup of tea,’ said Tom, pushing the embers back to the center of the fireplace stone.

  They would not drink tea. The house was searched. The yard was searched, the pig pen, the cow pen, and the hen
  house. Dineen saw a small signal being given by Tom to his terrier, Fix. Fix stretched himself and slid out the
  door between the legs of the policemen.

  riocht Form, shape, guise; State, condition, plight; Capacity, capability m
  pléasc Explode; burst, shatter
  neart Strength; force, power m
  ionadh/i> wonder, surprise m gs ionaidh
  gliomach lobster m
  fánach Wandering, straying, vagrant; Aimless, purposeless; vain, futile; Casual, haphazard; Occasional, rare; Trivial, insignificant
  lem = le mo
  gríosach Hot ashes, embers
  scioból barn m
  comhartha mark, symbol; signal; symptom; indication, omen m
  discréidreach discrete, reserved, secret
  brocaire terrier m
  sleamhnaigh slide, slip
  sín Stretch; Make taut, straighten
 • D’imigh lucht an dlí ar deireadh. Níor tugadh cuireadh ar ais
  chuig Ard Sionna don Athair Pádraig.


  ‘Ní ghoidfidh tú sionnach riamh aris, Tom,’ arsa an tAthair
  Pádraig agus é ag iarraidh cothromú éigin a dhéanamh idir
  ceart, cóir agus cora an tsaoil.

  The lawmen finally left. Fr. Patrick was not given an invitation to return to Ard Shannon.

  ‘You will never steal a fox again, Tom,’ Fr. Patrick said, trying to strike some balance between
  right, justice and turns of life

  cuireadh invitation m
  cothromú Equalization, balance m
  cor Turn, turning movement m npl cora
 • Níor dhein Tom ach fáinne deataigh a chur go síleáil.

  ‘Cuimhnigh ar na sionnaigh sin a d’éalaigh, iad saor subhach
  ar an gcnoc anois …’

  ‘Ambaist, a Athair, nil siad ar an gcnoc in aon chor. Tá siad i
  bprochóigín beag néata caoga slat siar ón teach – nó rachaidh
  siad isteach ann chomh luath agus a chuirim Fix isteach sa pholl
  ina ndiaidh. Nárbh shin an fáth nach bhféadfainn iad a scaoileadh
  suas an simné nó gur tháinig na póilíní ag déanamh bruíne
  chun tosaigh? Leis an gclampar chun tosaigh, cá raghaidís [rachaidís] ach
  siar isteach sa pholl deas fáilteach a bhí rompu nuair a thuirling
  siad den díon. Agus ní thiocfaidh siad amach as agus Fix ina
  bhéal.’

  Tom just sent a smoke ring to the ceiling.

  ‘Remember those foxes who escaped, they are happy on the hill now …

  ‘Really, Father, they are not on the hill at all. They are in a neat little den fifty yards down
  from the house – or they’ll go into it as soon as I put Fix into the hole after them.
  Wasn’t that why I couldn’t release them up the chimney until the police came to the front to make trouble.
  With the commotion to begin [?], where would they go but back into the nice welcoming hole that was
  before them when they landed from the roof. And they will not come out when Fix is in its mouth.

  subhach Glad, joyful; cheerful, merry
  ambaiste Indeed! Really!
  in aon chor at all
  prochóg Hole, den, cave; hollow
  caoga fifty
  bruíon strife, quarrel f gs bruíne
  clampar Wrangle, noisy quarrelling; commotion, trouble m
  fáilteach Joyous, glad; welcoming
  díon protection, shelter m
 • Rinne an Duinníneach machnamh tamall. Ansin d’iarr sé an
  dara cupán tae agus breis aráin.

  ‘Bhí Woodley ar tí fógra scoir a thabhairt do May Jenkins
  agus mé in Ard Sionna níos luaithe agus is dócha nach gcuirfidh
  a thuras anseo aon athrú intinne air,’ ar seisean. ‘Inis dom, an
  cócaire ar fónamh í agus an bhfuil croí na féile inti?’

  ‘Nil a sárú le fáil.’

  ‘Bhuel, tarlaíonn sé go bhfuil bean tí de dhíth go géar ar
  Fr. Jem. Déarfaidh mé leis, agus mé ag dul chun na traenach ar
  maidin. go dtiocfaidh May ag triall air. Agus anoís, Tom, ólaimis
  sláinte an mhaidrin rua.’

  Dineen contemplated this for a while. Then he asked for a second cup of tea and more bread.

  ‘Woodley was about to give notice of termination to May Jenkins when I was in Ard Shannon earlier and
  his journey here probably will not change his mind,’ he said. ‘Tell me, is she a good chef and
  a generous heart’

  ‘There is nothing to beat them.’

  ‘It happens that Fr. Jem really needs a housekeeper. I will tell him when I go to
  the train in the morning, that May will come for a trial with him. And now, Tom, let’s drink
  to the health of the red fox.’

  machnamh Wonder; reflection, contemplation.
  breis Increase, addition f
  fógra notice m
  scoir unyoking, …, termination
  intinn Mind; Mental state f gs intinne
  at tí about to
  fónamh Service; usefulness, benefit; validity m
  ar fónamh fit, well; excellent
  sárú Violation; Thwarting, frustration; Wearying, exhaustion; Excelling, surpassing
  Níl a sárú le fáil There is none to beat them
  díth Loss; deprivation, destruction
  Rud a bheith de dhíth to need sth
  géar sharp
  triall journey, expedition; Proceeding, attempt

Listening Exercise

Siúcra Roxanna Nic Liam. An-mhaith! Iontach!Cúpla focal a day
dochreidte unbelievable
Tabhair aire take care
Tá an ceart agat you’re right
Fáilte romhat you’re welcome
Tabhair dom é Give me that
Maith thú congrats
Fadhb ar bith no problen
Féach are seo look at this
Ná bac leis Don’t bother with it
Ná bí dána! Don’t be bold!
Ceart go leor alright
Is fuath lion é I hate it
Cé hé/hí? Who’s he/she?
B’fhéidir maybe
Breithlá sona duit happy birthday
Go tapa quickly
Níl a fhios agam I don’t know
Déan do dhícheall Do your best
Tóg go bog é Take it easy
Ná bí ag pleidhcíocht Don’t be messin!
Fan go cloise tú Wait till you hear
Caithfidh mé imeacht I must go
Tá tart orm I’m thirsty
go mall slowly
Saor in aisce free of charge
Tá póit orm I’ve a hangover
Lig do scíth relax
Ná habair é! Don’t mention it!
Deas bualadh leat Nice to meet you
Seol téacs chugam Send me a text
Táim ag tnúth leis I’m looking forward to it
Bí curamach be careful
Ar fheabhas excellent
Is bocht liom do chás sorry for your trouble
Thar barr excellent
Beidh mé ar ais I will be back
Táim críochnaithe I am finished
Ná bí ag caint raiméise Don’t be talking rubbish
Ba bheag thit mé i laige I nearly fainted
Ar an drochuair unfortunately
Baineadh geit asam I got a fright
Sheas mé an fód I stood my ground
Gan amhras without doubt
Táim ab ghnótach I am very busy
Ar chuala tú? Did you hear?
B’fhiú go mór é It was worth it
tairseach threshold; sill; portal f
toiseach dimensional
tairseach idir-thoiseach inter-dimensional portal

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.