Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Nollag 2020

Duinnín agus an Bhean nár tugadh Nimh di

There is a slightly different version of the story at Feasta.

Neimh, ­e, f., poison venom, virulence, pus. . . neimh na ndúl i ngrúg na gaoithe, all the venom of Nature in the fury of the wind (Kea.). . . Tá neimh na meanadh ar an snáthaid, the poison of the awl is on the needle (of inherited qualities); domlas dragúin agus neimh thríd suaidhte go mbadh é deoch do shuain é ar uair do bháis.. . .

dúl = dúilelement (of creation)
grúgAnger, displeasuref
domlasgall, bile
dragúndragoon; dragonm
suaidhte
badh
suanSleep, slumberm

 • Bhí an bhean bheag liath roimhe[?] ina pharlús nuair a d’fhill an tAthair Pádraig Ó Duinnín ón leabharlann Náisiúnta go dtí an bungaló i bPort Mhearnóg mar a mbíodh cónaí air. Ní raibh tine ar lasadh ann agus bhí taise an fhómhair agus taise an tsáile sa pharlús. Bhí an beanín, cuachta ina cóta liath, suite ar imeall cathaoireach. Ainneoin an fhuachta, bhí péacáin allais ar a héadan. D’éirigh sí go scáfar nuair tháinig sé isteach.

  The little gray woman was in his parlor before Father Patrick Dineen returneed from the National Library to the bungalow in Portmarnock where he lived. There was no fire lit and the dampness of the autumn and the moisture of the sea were in the parlor. The little woman, wrapped in a gray coat, was seated on the edge of a chair. In spite of the cold, there were drops of sweat on her face/forehead. She rose up timidly when he came in.

  taiseDampness, moistness, humidity; softness, smoothness, tenderness; mildness, gentleness; kindness, compassion; Fetch, wraithf
  sáileSea-water, sea; Ease, comfortf
  cuachtabundled, wrapped
  imeallBorder, edge, rim, marginm
  Ainneoinnotwithstanding, in spite of
  péacánSprout, shoot, plumulem
  éadanfacem
  scáfarFearful; Frightful, dreadful; Timid, apprehensive

 • ‘Ag cur isteach ort. . . mo mhíle leithscéal. . . imeoidh mé . . . níor chóir dom teacht. . . i ndeireadh na feide. . . Síleann Miss Montague gur thugas nimh di.’
  ‘Tar isteach sa chistin, a thaisce agus beidh cupán tae againn agus féadfaidh tú a inseacht dom ina thaobh. Cé hí Miss Montague?’
  Bhain sé siar[?}] as an mbeanín nach mbeadh aithne ag gach éinne ar Miss Montague.
  ‘Miss Montague a fhostaíonn mé mar chompánach. Níl an tsláinte go maith aici.’
  [end p 22]

  ‘Interfering with you. . . my apologies. . . I will go . . . i shouldn’t have come. . . at the end of my rope . . . Miss Montague thinks I gave poison to her.
  Come into the kitchen, my dear and we will have a cup of tea and you can tell me about it. Who is Miss Montague?
  The little woman was taken aback that not everyone would know Miss Montague.
  ‘Miss Montague who employs me as a companion. She is not in good health.

  inseacht = insintRelation, narration, utterance; version
  fostaighCatch, hold fast, grip; Engage, retain in service; hire, employ

 • ‘Bhfuil galar éigin ar leith uirthi?’
  ‘Tá sí leochaileach. Briseann sé a croí go mbíonn uirthi a lán ama a chaitheamh ar an leaba. ‘Augusta,’ a deirim léi, – thug sí cead dom Augusta a thabhairt uirthi – “ní mór duit aire a thabhairt duit féin nó beimid uilig go léir san fhaopach”.’
  ‘Scríobhann sí filíocht is dócha?’
  ‘Filíocht den scoth.’
  ‘Tá sí saibhir?’

  ‘Does she have some specific disease?’
  ‘She is fragile. It breaks her heart that she has a lot spend time in bed.’ ‘Augusta,’ I say to her, – she allowed me to call her Augusta – “you have to take care of yourself or we will all be in a fix”.’
  ‘She probably writes poetry?’
  ‘Excellent poetry’
  ‘Is she rich?’

  galarSickness, diseasem
  ar leithseparate; distinct, special
  leochaileachFrail, fragile, tender
  aireCare, attentionf
  san fhaopachin an awkward predicament, in dire straits, in a fix

 • ‘Bhí siopa ag a hathair, ach bíonn oiread sin éilimh uirthi. . . an teach, dochtúirí, tuarastal Mrs. Brown, fiacha Andrew – nia le Miss Montague é – go mbíonn uirthi bheith tíosach.’
  Bhí an chistin níos teolaí. Níor ghá ach an priocaire a shá sa sorn chun an citeal a bhí anuas air a chur ag siosmairt.
  ‘Bain díot an cóta sin. Suigh chun [takes g] boird agus bíodh canta aráin agat. . .’
  Bhris an gol ar an mbeanín. Mhúch sí láithreach é le ciarsúr maith mór.
  ‘Ní nós liom. . . brón orm. . . tú chomh lách. . . cneasta. . . tae a dhéanamh dom.

  ‘Her father had a shop, but there are so many demands on her. . . the house, doctors, Mrs. Brown’s salary, debts of Andrew – he is a nephew of Miss Montague – she has to be thrifty.’
  The kitchen was more comfortable. It was only necessary to stab the poker into the stove to make the kettle was down on it sizzle.
  ‘Take off that coat. Sit at the table and have a chunk of bread. . .’
  The little woman broke down in tears. She immediately ??? her face with a good large handkerchief
  ‘Not my way. . . I am sorry. . . you are so friendly. . . decent. . . Make me tea.’

  éileamh claim, demandméilimh
  tuarastalsalary, wages; hirem
  fiachdebtm npl fiacha
  nianephewm
  tíosachEconomical, thrifty; frugal, sparing
  teolaíWarm, cosy, comfortable
  priocairepokerm
  Thrust, stab; push, press; dart, lunge
  sornfurnacem
  cantachunkm
  golWeeping, cryingm
  Múch Smother, suffocate; Quench, extinguish
  láithreachPresent, immediate
  ciarsúrKerchief, handkerchiefm
  láchPleasant, affable, sociable, friendly
  cneastaHonest, sincere; Decent, seemly

 • ‘Cén t-ainm atá ort, a thaisce?
  ‘Minnie Hayes, a Athair.’
  ‘Agus cá bhfuil cónaí ort?’
  ‘Le Miss Montague, Ardán an Gharráin, Ráth Maonais, in aice na hEaglaise, a Athair.’
  ‘Agus tá tú fostaithe mar chompánach?’
  ‘Gheibhim bheith istigh in aisce agus liúntas beag.’
  ‘Agus síleann Miss Montague gur thug tú nimh di.’
  ‘Tá sí i bhfad ró-uasal a leithéid a rá, ach tá’s agam go bhfuil faitíos uirthi anois roimh mo chuid cócaireachta. Ón uair gur buaileadh breoite í don chéad uair, déanann sí a cuid cócó féin ag am suipéir. . .’
  [end p 23]

  ‘What is your name, my dear?’
  ‘Minnie Hayes, Father.’
  ‘And where do you live?’
  ‘With Miss Montague, Grove Terrace, Rathmines, near the Church, Father.’
  ‘And are you employed as a companion?’
  ‘I get to be in [live there] for free and a small allowance.’
  ‘And Miss Montague thinks you gave poison to her.
  ‘She is far too noble to say such a thing, but I know that she is afraid now of my cooking. From the moment she fell sick for the first time, she makes her own cocoa at supper time. . .

  <
  Ardánstage; platform; terracem
  garránGrovem
  fostaithehired, engaged, retained, employed
  in aiscefor nothing, gratis
  liúntasallowancem
  GheibhimI getvar pres of faigh
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  buaileadh breoite íocshe fell sick
  breoitesick, ailing

 • ‘Agus ar ndóigh níor thug tú nimh di riamh. . ..’
  ‘Níor thug.’
  ‘Ar thriail tú leigheas éigin uirthi, i ngan fhios di, a sheinn[?] uirthi?’
  ‘Ní chuimhneoinn ar a leithéid a dhéanamh, a Athair.’
  ‘Bhfuil sí éirithe amhrasach faoi dhaoine i gcoitinne? Ag ceapadh go bhfuil an duine seo nó an duine siúd ag faire uirthi?’
  ‘Rud ar bith den chineál sin, a Athair. Buaileadh go dona í mí ó shin. Shíl an dochtúir gur ith sí rud éigin díobhálach agus leag sé an milleán ar an tsicín.’

  ‘And of course you never gave her poison. . ..’
  ‘I didn’t/’ ‘Did you try some medicine on her, without her knowledge, that affected her?
  ‘I wouldn’t think of doing that, Father.’
  ‘Has she become suspicious of people in general? Thinking this or that person is watching her?’
  ‘Nothing like that, Father. She was struck badly a month ago. The doctor thought she ate something harmful and he laid the blame on the chicken.’

  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  seinnplay [music]; Sing, warble, chatter
  éiritherisen; gotten up, become
  i gcoitinnein general
  ag fairewatching
  amhrasachDoubtful; suspicious
  milleánBlame, censure; responsibility for failure or misdeedm
  díobhálachInjurious, harmful

 • ‘Nár ith tusa den tsicín freisin chomh maith céanna.’
  ‘Máirt a bhí ann. Ní ithim feoil ach ar an Domhnach. Ní bheadh sé cuibhiúil go n-íosfainn feoil gach lá amhail is dá mba dhuine den chlann mé.’
  ‘D’éirigh sí breoite ó shin?’
  ‘Tá sí in ospidéal Mercer’s, a Athair. Tugadh ann san otharcharr í. Ba dhóbair di bás a fháil. Tháinig na póilíní. Chuartaigh siad an teach. Cheistigh siad mé. Ní ligfidís dom dul ar cuairt chuici. Deir siad gur dócha gur tugadh atraipín di. Mise a dhein an tsiopadóireacht ar fad agus an chócaireacht. Ní raibh éinne eile sa tigh, seachas Mrs. Brown a dhéanann an obair throm.’

  ‘Didn’t you eat the same chicken as well?’
  ‘It was Tuesday. I only eat meat on Sundays. It would not be proper for me to eat meat every day as if I were a member of the family.’
  ‘Has she become ill since?’
  ‘She is in Mercer’s hospital, Father. She was taken there in an ambulance. She almost died. The police came. They searched the house. They questioned me. They would not let me visit her. They say she was probably given atropine. I did all the shopping and cooking. There was no one else in the house, other than Mrs. Brown who does the heavy work.

  céannasame
  cuibhiúilProper; seemly, decent, decorous
  amhaillike, as
  dóbairIt nearly happened (that)
  cuartaigh = cuardaighsearchv
  atraipínatropinem4
  seachasBesides, other than, rather than; compared to
  tromheavy

 • ‘Ní thabharfadh Mrs. Brown nimh di?’
  ‘Bean í atá ábhairín garbh inti féin [false copula]. Níl aon ómós aici d’Augusta. Tugann sí “Awful Aggie” uirthi taobh thiar dá droim ach ní thabharfadh sí nimh di. Pé scéal é ní bheadh deis aici a leithéid a dhéanamh. Ón uair gur chaill Miss Montague a muince óir, bíonn orm coimhéad ar Mrs. Brown agus í ag obair. Fuaireamar an muince síos le taobh an toilg, ach ghlac Augusta leis an eachtra mar rabhadh.’
  ‘An dtógann tú féin nó Augusta leigheas don chroí nó don phlúchadh, nó dos na súile, a mbeadh atraipín ann?’

  ‘Mrs. Brown would not give her poison’
  ‘She herself is a rather rough woman. She has no respect for Augusta. She calls her “Awful Aggie” behind her back but she would not give her poison. Whatever the case, she would not have had the opportunity to do so. From the time Miss Montague lost her gold necklace, I have to watch Mrs. Brown at work. We found the necklace down by the side of the sofa, but Augusta took the incident as a warning.
  ‘Do you or Augusta take medicine for the heart or for asthma, or for the eyes, would atropine be in it?’

  ábhairínsomewhat[as adv]
  ómósHomage; reverence, respectm
  whatever, whoever
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  deisright [hand]; opportunityf
  muincenecklacef
  coimhéadwatch, guardm and v
  tolgcouch, sofam
  eachtraadventure; incidentf
  rabhadhWarning, forewarningm
  plúchadh Suffocation; asthma; heavy downfallm
  dosfor…do before plurals

 • ‘Chuimhnigh na póilíní air sin agus d’iniúch siad na cógais ach ní raibh aon cheann acu baolach.’
  ‘Ní bheadh miotóg bhuí ag fás sa ghairdín?’
  ‘Céard é sin, a Athair?’
  ‘Tá an mhiotóg bhuí go leith ar airde, caora dubha milse, dath cineál corcra ar na gasanna, Belladonna atropa de chlann Solaceae. Tá sé fíornimhneach. Foinse atraipín í.’
  ‘Ó, ní bheadh rud ar bith mar sin sa ghairdín, a Athair. Níl ach clós beag ar chúl an tí i ndáiríre. Coinním pioctha néata é. Ní bhíonn fiailí ar bith ann. Ní ach an tseid agus an líne don níochán, agus sceach i dtobán, agus an tigín gloine.’

  ‘The police thought of that and inspected the medications but none of them were dangerous.’
  ‘There wouldn’t be nightshade growing in the garden?
  ‘What is that, Father?’
  ‘The nightshade is one and a half inches[?] high, sweet black berries, sort of a purple color on the stems, Belladonna atropa of the family Solaceae. Really poisonous. It is a source of atropine.’
  ‘O, there wouldn’t be anything like that in the garden, Father. There is really only a small yard at the back of the house. I keep it neatly picked[mowed?]. There are no weeds at all. Only the shed and the washline, and a thorn-bush in a tub, and the small greenhouse.

  iniúchScrutinize, audit
  cógasMedical preparation, medicinem
  baolachdangerous
  miotóg bhuínightshadef
  fiaileweedf
  sceachthorn-bushf
  tobántubm

 • ‘Luaigh tú, Andrew, nia le Miss Montague. An raibh seisean ar cuaird le deireanas?’
  ‘Ní raibh sé ar cuaird chugainn ó mhí na Bealtaine.’
  ‘Bhfuil eochair an tí aige?’
  ‘Níl. Níor mhaith le Miss Montague go mbeadh eochair ag éinne.’
  ‘Cén tslí bheatha atá aige?’

  ‘You mentioned Andrew, a nephew of Miss Montague. Has he visited recently?’
  ‘He has not visited us since May.’
  ‘Does he have a key to the house?’
  ‘Miss Montague didn’t want anyone to have a key.’
  ‘What is his occupation?’

  Luaighmention, cite
  cuaird = cuairtvisitf
  le deireanaslately

 • ‘Bhíodh sé ag díol capall ach theip air sa ghnó. Tá sé ag obair do dhuine atá ag iarraidh trátaí a chur ag fás anseo in Éirinn faoi ghloine. D’iarr sé ar Augusta airgead a infheistiú sa ghnó ach dhiúltaigh sí ar bhonn reiligiúin.’
  ‘Conas sin?’
  ‘Dúirt sí gur cur i gcoinne toil Dé é. Dá mbeadh Uaidh trátaí a chur ag fás in Éirinn, chuirfeadh Sé aeráid oiriúnach ar fáil. Ceapaim nach raibh ansin ach leithscéal mar nár theastaigh uaithi infheistiú sa chomhlacht. Bhí sí sásta go leor na trátaí a thug Andrew chuici a ithe agus d’fhás siad san in Éirinn.’
  ‘Cathain ar thug sé chuici iad?’
  [end p 25]

  ‘He used to sell horses but failed in the business. He is working for someone who wants to grow tomatoes here in Ireland under glass. He asked Augusta to invest money in the business but she refused on religious grounds.’
  ‘How so?’
  ‘She said it was against God’s will. If he wanted tomatoes to grow in Ireland, he would make a suitable climate available. I think that was just an excuse because she didn’t want to invest in the company. She was quite happy to eat the tomatoes that Andrew brought her and they grew in Ireland’
  ‘When did he bring them to her?’

  teipfail
  trátatomato
  infheistiúInvestmentm
  diúltaighrefusev
  toilill; inclination, desire, wishf
  coinneTryst, appointment; expectation (of meetin
  i gcoinneappointed for, in expectation of
  Cur i gcoinne duine, rudaito oppose someone, something
  aeráidclimatef
  oiriúnachSuitable, fitting
  Cathainwhen[in questions]

 • ‘Mí Bealtaine.’
  ‘Agus ní raibh sí breoite go. . . .’
  ‘Lúnasa, a Athair. Niorbh iad na trátaí breoite í. Thaitin siad lei. Andrew a thóg an tigín gloine sa ghairdín cúil de seanfhuinneoga le go mbeadh cúpla crann tráta aici féin. Níor tháinig aon athrú intinne uirthi maidir leis an infheistiú, ámh.’
  ‘An raibh rath ar na plandaí?’
  ‘Thug mé an-aire dóibh, uisce agus leasú agus chuile shórt. Dúirt Augusta go bhfanfadh sí féachaint conas mar a d’éireodh leis an bhfiontar gnó sula gcuirfeadh sí a cuid airgid ann.’

  ‘Month of May.’
  ‘And she wasn’t sick until. . . .’
  ‘August, Father. The tomatoes [did not make?] her sick. She liked them. Andrew built the greenhouse in the back garden from old windows to have a few tomato plants of his own. She did not change her mind about the investment, however.’
  ‘Did the plants prosper?’
  ‘I took great care of them, water and fertilizer and everything. Augusta said she would wait to see how the venture would fare before putting her money in it.

  breoitesick, ailing
  maidir leAs for, as regards
  ámh Indeed, truly; However.
  She has not changed her mind about the investment
  rathbestowal, grant; grace, favour; gift, bounty; prosperity; abundance; usefulnessm
  aireCare, attentionf
  leasúAmendment, improvement; Dressing, currying; fertilizing/fertilizerm
  fiontarVenture, risk; enterprisem

 • ‘Ar dhein sí uacht?’
  Las Minnie go bun na gcluas.
  ‘Bhí na póilíní drochamhrasach ormsa i ngeall air. Réitigh Augusta, ina huacht, go mbeadh anáid agam. . . mar mhalairt ar thuarastal. “Ní maith liom airgead a thabhairt duit amhail is dá mba fostaí thú,” ar sise, “agus ní dócha go mbeidh airgead uait faoi láthair agus tú ag maireachtaint gan chostas ar bith ort féin.” Braithim, a Athair, go maithe Dia dhom é, gurbh fhearr léi greim a choinneáil ar an airgead agus í beo agus go mba chuma léi go mbeadh ar Andrew cuid de a roinnt orm agus í caillte, dá gcaillfí romham í.’

  ‘Did she make a will?’
  Minnie blushed to the ears.
  ‘The police were suspicious of me because of it. Augusta arranged, in her will, that I would have an annuity in exchange for a salary. “I don’t like giving you money as if you were an employee,” she said, “and you are unlikely to need money at present and you are living at no cost to yourself.” I feel, Father, God forgive me, she would rather hold on to the money while she is alive and that it wouldn’t bother her if Andrew would have to share some of it with me when she died, if she died before me.

  tr>
  uachtwill, testament
  laslight; flame, inflame, blushv
  amhrasachdoubtful, suspicious
  geallpledge, security, betm
  i ngeall arOn account of
  anáidannuityf
  malairtdestruction; change; exchange, barterf
  tuarastalsalary, wagesm
  réitighlevel; adjust; arrange; solve; settled
  amhaillike, as
  fostaíemployeem
  maireachtáilLiving, livelihood, subsistencef
  Braithperceive, feel
  maithegood, goodnessf

 • ‘Bhuel, buíochas le Dia nach bog amach is amach a fhásann an olann ort, a Mhinnie. Cad chuige gur ghlac tú le dintiúirí sclábhaíochta den chineál seo?’
  ‘Theip orm post mar bhanoide a fháil an uair dheireanach go raibh orm ceann a lorg.’
  ‘Ar bhuntáiste duit é go bhfaigheadh sí bás?’
  ‘Mo mhóid a Athair, narbh ea. Cá bhfaighinn [bhfaigheann] áit chónaithe? Tá Augusta cneasta. . ..’
  ‘An fhírinne ghlan, a Mhinnie?’
  ‘Ní hí is measa.’

  ‘Well, thank God you are not easily imposed upon[deep in the notes on bog], Minnie. ‘Why did you accept this sort of indentured slavery?’
  ‘I failed to get a job as tutoress the last time I had to look for one.’
  ‘Was it to your advantage that she should die?’
  ‘My oath, Father, it was not. Where would I find a place to live? Augusta is decent . . ..’
  ‘The clean truth, Minnie?’
  ‘It’s not the worst.’

  dintiúrindentures, credentialm
  sclábhaíocht Slavery; Labour, toil; drudgery
  banoideTutoress, lady teacherm
  buntáisteadvantagem
  móidvowf
  cónaighdwell, reside
  cneastaHonest, sincere; Decent, seemly

 • ‘Cad a chuir na póilíní id leith?’
  ‘Níor chuir siad aon ní im leith go fóill ach tá siad amhrasach fúm. Mise a dhein an tsiopadóireacht agus an chócaireacht. Bhí an nimh sa dinnéar a d’ith sí arú inné.’
  ‘Conas mar nár éirigh tusa breoite freisin?’
  Las Minnie arís.

  ‘What did the police charge you with?’
  ‘They haven’t charged me anything yet but they are suspicious of me. I did the shopping and cooking. There was poison in the dinner she ate the day before yesterday.’
  ‘How did you not get sick too?’
  Minnie blushed.

  id = i doin your
  Cuir i leithattribute to, impute, to; charge with
  amhrasachdoubtful, suspicious
  breoitesick, ailing

“Is” sentences (English)

 • An Ancient Bible That Has No Moses
  1. “‘I want to take this with me. This is the only way to prove to Yadin that this is genuine. He’s got to know what it is.’”
  2. “This is a deed to some property.”
  3. “When the story is revealed of how the scroll was acquired it will sound like one of the Thousand and One Nights.”
  4. “Yadin said that one of the surprising aspects of this newest scroll was its style, which is given as the word of God….”
  5. …Yadin is out doing publicity for an English version of his book.
  6. “What was the Temple Scroll? It is nothing short of the second Torah, according to the Essenes.”
  7. Little about the Temple Scroll is really known.
  8. “There were attempts to record his memoirs….”
  9. “Now he is dead.”
  10. One is left to reflect on the story of the Syrian smuggler in Bethlehem who’d lived for years with the unknown words of God under his bedroom floor, in a shoebox.
 • The Winter Solstice 2020
  1. Among other things, this means that tomorrow is the shortest day of the year in the Northern hemisphere.
  2. The longest night – defined by the interval between sunset and sunrise – is tonight and the shortest day – defined by the interval between sunrise and sunset – will be tomorrow.
  3. Apparent Time is that deduced immediately from the Sun,
  4. This Time is different from that shewn by Clocks and Watches well regulated at Land, which is called equated or mean Time.
  5. The winter solstice is the lowermost point on this curve and the summer solstice is at the top.
 • Bent Out of Shape: The Ring of Power and the Wraithing of Humanity
  1. In J. R. R. Tolkien’s fantasy masterpiece The Lord of the Rings, the Dark Lord Sauron is the master of a Ring of Power that he lost, ages before the story began, when a human king named Isildur cut the Ring from his hand.
  2. Eventually a wizard named Gandalf discovers that it is the Ring of Power,…
  3. Along the way, he is helped by a Ranger of the North named Aragorn and others…
  4. that to be “wraithed” is a word I have made up.
  5. A Ringwraith in the story is neither alive nor dead
  6. Something I’ve always appreciated about Tolkien’s storytelling is how he marries his concepts with his world-building with exceptionally chosen words and actions to paint a complete picture in the reader’s mind.
  7. Ringwraiths were once men,….
  8. But Gollum is still in process,
  9. his “wraithing” is much more obvious
  10. the transformative process is much more striking
  11. Writhing is a twisting motion
  12. to take something that is straight and to twist it out of shape.
  13. A ring is twisted like a wreath and wrath is a distorted anger.
  14. This is what a lust for power does to people: it deforms them.
  15. it is a truth that is very applicable to life outside the story,
  16. It is no wonder that this made an indelible mark on both of their fiction-writing.
  17. It’s as if they wanted to warn their readers not only what a lust for power looks like in others, but also what it would do in them.
  18. …sometimes the effects of the “wraithing” are subtle, seductive even, or at least not immediately obvious. Such is the case with Saruman in The Lord of the Rings.
  19. …when The Lord of the Rings opens, he is Gandalf’s superior.
  20. But what Gandalf discovers is that Saruman has fallen prey to the seduction of the thing he’s long studied: the Ring of Power.
  21. The grotesqueness of his [Saruman’s] transformation is no less, however, for his lack of physical change.
  22. Gandalf is one such character
  23. …he [Gandalf] says he is Saruman “as he should have been.”
  24. Gandalf is powerful enough to take it [the ring] from Frodo at any moment
  25. And his [Boromir’s] desire is no less than that of his father, Denethor
  26. A man who will not give up a throne that doesn’t belong to him is a grotesque contortion of a person.
  27. Faramir, who is both Boromir and Denethor “as they should have been.”
  28. Faramir is charged with bringing all apprehended prisoners to the city,….
  29. when he learns that Frodo is carrying that very thing,
  30. Frodo is at his mercy
  31. here is where I take a brief aside
  32. Faramir understands that the lust for power is an evil thing,
  33. He is willing to step aside for Aragorn
  34. He[Aragorn] is the heir of the ancient king Isildur,
  35. It is a disconcerting thing to watch people become wraiths of their former selves out of a desire for or proximity to power.
 • glycoalkaloid
  1. Glycoalkaloids are a family of chemical compounds derived from alkaloids to which sugar groups are appended
  2. Several are potentially toxic….

Nótaí faoi scéalta

Chríochnaigh mé mo siopadóireacht thábhachtach
na bronntanais do Mia
Fuair muid an crann seachtaine seo caite ó fheirm crann i contae Anoka
gearr muid é síos féin le sábh láimhe
obair fuar, ach crann úr
Beidh sé úr trí an Dá Lá Dhéag, an séú lá d’Eanáir
táimid fós sláintiúil
Chonaiceamar conjunction pláinéadach atá ag Iúpatar agus Satarn anocht

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.