Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Samhna 2020

Duinnín agus an Cat (tuilleadh)

 • ‘Tá an gloine briste i ndoras uimhir a 33,’ arsa Eleanór, ‘díreach mar a bheadh i ndoras Mharia murach gur imir tú cleas ar an nglas.’
  ‘Féach an sneachta os comhair an dorais [g],’ ar sise. ‘B’é go raibh cruinniú poiblí ar an táirseach?’
  ‘Dráma, seachas cruinniú, déarfainn,’ arsa an Duinníneach. ‘An rian is tábhachtaí ná an ceann sin ar clé ar fad.’
  ‘Is geall le rian coise eilifint é.’

  ‘The glass is broken in door number 33,’ Eleanor said , ‘just like it would be in Maria’s door if you hadn’t played a trick on the lock.’
  ‘Look at the snow in front of the door,’ she said. Was there a public meeting on the threshhold?’
  ‘Drama, rather than a meeting, I would say,’ said Dineen. ‘The most important track is that one on the far left. It is like an elephant’s footprint.’

  cruinniúGathering, Meetingm
  poiblípublie
  táirseachthreshhold
  rianCourse, path; Mark, trace, track; Power of movement, vigorm
  geallPledge, security; Wager, bet; promisem
  Is geall leIt is like

 • ‘Cuimhnigh go raibh bróga tí á gcaitheamh ag Maria. Faoin am seo, bheidís báite fliuch agus éadach na n-uachtar ag sliobarnaíl thar na boinn. Tá na coiscéimeanna eile anuas ar na cinn aici siúd.’
  ‘An méid atá iontu!’ arsa Eleanor go himníoch. ‘Fiú agus méadú le linn leá a chur san áireamh! . . . Feicim fathaigh, abominable snowmen, dosaen garraíodóir ar thóir Mharia.’
  ‘Siúil anseo i lár an chosáin mar a bhfuil an sneachta leáite.’
  ‘Fuil!’ arsa Eleanór agus uafás uirthi.
  ‘Braonta ar fud na háite,’ a d’aontaigh an Duinníneach.
  Chuir sé lámh trín bpoll agus d’oscail sé an doras.

  Remember Maria was wearing house shoes. By this time, they would be drenched wet and the cloth on top drooping over the soles. The other footsteps are on top of hers.
  ‘The size of them!’ said Eleanor anxiously. ‘Even considering the increase during melting! . . . I see giants, abominable snowmen, a dozen gardeners in search of Maria.’
  ‘Walk here in the middle of the path where the snow has melted.’
  ‘Blood!’ said Eleanor in horror.
  ‘Drops all over the place,’ agreed Dineen.
  He put his hand through the hole and opened the door.

  báitedrowned
  éadachclothm
  uachtartop, upper part; creamm
  ag sliobarna = ag liobarnahanging loose, drooping
  bonnsolem
  méadúincreasem
  leámelting, dissolutionm
  áireamhcounting, reckonning
  fathachgiantm
  ar thóirin search of
  cosán Path; Footway, track; Way, passage; directionm
  fuilbloodf
  uafásHorror, terrorm
  aontaighunite; agree

 • Shiúil siad isteach thar smionagar gloine. Thug siad faoi ndeara láithreach fuacht an tí, an fuacht sin a éalaíonn isteach in áit nuair nach mbíonn daoine istigh á choinneáil amuigh. Ceithre sheomra ar fad a bhí ann agus ní raibh éinne in aon cheann acu. Bhí an dá sheomra leapa néata, ceann folamh, ceann eile le leaba cóirithe agus éadaí ban sa chófra ann. Chuir an Duinníneach spéis sna grianghrafanna a bhí ar na fallaí.

  They walked in over broken glass. They immediately noticed the coldness of the house, that cold that slips into a place where there are no people to keep it out. There were four rooms in all and nobody was in any of them. The two bedrooms were neat, one empty, another with a made bed and women’s clothes in the chest. Dineen was interested in the photographs on the walls.

  smionagar Shattered pieces, fragmentsm
  láithreach
  fuachtcold
  Ruined site, ruin;
  láithreachImmediately
  éalaighescape, evade; Slip away; pass (unnoticed)
  coinneáilMaintenance; retention; detentionf
  folamhempty
  cóirighArrange, dress; Mend, repair
  cófrachest
  falla = ballawall

 • ‘Bhí macasamhail an phictiúra seo tigh Mharia,’ ar seisean agus é ag breathnú ar ghrianghraf donn tréigthe tógtha i stiúideo – leanaí agus pictiúir den mhuir sa chúlráid.
  ‘Ar luaigh Maria a gaolta leat?’

  ‘This picture was like one in Maria’s house, he said while looking at a faded brown picture taken in a studio — children and pictures of the sea in the background.
  ‘Did Maria mention her relatives to you?’

  macasamhailLike, equal, counterpart
  tréigAbandon, forsake; Fade; fail, fall away
  muirseaf gs pl mara
  cúlráidSecluded place; backgroundf
  luaighmention, cite
  gaolRelationship, kinshipm ps gaolta

 • [start p 17]‘Táid i gCorcaigh. Sílim go bhfuil col ceathar anseo sa chathair ach nach réitíonn siad le chéile.’
  ‘Aithníonn an croí gaol mar sin féin. Leagfaidh mé mo chuid de mharóg na Nollag air gur chuimhnigh sí ar a col ceathar nuair a fuair sí í féin i sáinn. Is dócha go bhfuil an col ceathar i gCorcaigh leis na gaolta eile. Maria bhocht.’
  Sa chistin ní raibh aon ní as áit seachas go raibh gloine sa dabhach. Bholaigh an Duinníneach é. Chuaigh sé isteach sa seomra suí agus d’fhéach sé sna cófraí.

  ‘They are in Cork.I think there is a cousin here in the city but they are not reconciled/do not get along.
  The heart recognizes a relative anyway. I will bet my Christmas pudding she remembered her cousin when she found herself in a fix. The cousin is probably in Cork with the other relatives. Poor Maria.
  In the kitchen there was nothing out of place other than a glass in the sink. Dineen sniffed it. He went into the living room and looked in the chests.

  Maróg na NollagChristmas pudding
  I sáinnIn a corner; in a fix/predicament/trap
  seachasBesides, other than, rather than; compared to
  dabhachvat, tub; pool, pond; holy wellf
  BolaighSmell, scentv
  cófrachest

 • ‘Ól gloine agus caoin dabhach,’ ar seisean ag gáirí. ‘Tá a fhios agam anois cá bhfuil Maria agus cad a tharla di, ach níl a fhios agam go fóill cad faoi ndear an ciaramáboc i gcéaduair.’
  ‘Cá bhfuil Maria?’
  ‘Tabharfaidh an searbhaí ann muid.’
  D’fhill siad ar bhéal na Plásóige mar a raibh an searbhaí agus a chapall araon ag crúbáil na talún le fuacht agus mífhoighne.

  ‘Drink a glass and cry a river,’ he said laughing. ‘I now know where Maria is and what happened to her, but I do not yet know what caused the commotion in the first place.’
  ‘Where is Maria?’
  ‘The driver will bring us there.’
  They returned to the mouth of the Green where the driver and his horse both pawing the ground with cold and impatience

  caoin dabhachcry a river
  ciaramábocCommotion, uproar, hurly-burlym
  céaduairfirst, at first
  araonboth
  crúbáilclaw, paw
  mífhoighneImpatiencef

 • ‘Tabhair chuig an Stáisiún Póilíní is cóngaraí don áit seo muid,’ arsa an Duinníneach. ‘Is ag póilíní, Bráithre Críostaí agus freastalaithe a bhíonn cosa móra agus bróga fathaigh,’ ar seisean i leataoibh le hEleanor.

  ‘Take us to the police station nearest this place,’ Dineen said. ‘It is at the police, Christian brethren and attendants who have big feet and giant shoes,’ he said sideways to Eleanor.

  cóngarach Near, convenientcomp cóngaraí

 • Póilín óg in éide úrnua, ábhairín róbheag dó, a bhí ar diúité.
  ‘Maith mar a tháinig sibh,’ ar seisean nuair a lorg an Duinníneach Maria Godley. ‘Tá bean anseo istigh againn nach bhfuil sásta a rá linn cé hí féin. Níor chuireamar i gcillín í agus níl sí faoi choinneáil. Tá sí thuas in oifig an tSáirsint, cois tine, ag ól tae leis.’
  ‘Maria Godley faoi ghéibhinn ag an DMP!’ arsa Eleanor agus alltacht uirthi.

  A young policeman in a brand new uniform, a little too small for him, was on duty.
  ‘Well that you came,’ he said when Dineen asked after Maria Godley. ‘We have a woman in here who is not willing to tell us who she is. She is not in a cell and she is not in custody. She is upstairs in the Sergeant’s office, by the fire, drinking tea with him.’
  ‘Maria Godfrey in captivity at the DMP!’ said Eleanor with astonishment.

  éideClothes, clothing; garment(s); Distinctive dress; vestment(s), livery, uniformf
  úrnuaBrand-new; fresh
  ábhairínsomwhat
  cillíncell; nest-eggm
  géibheannBondage, captivity; strait, difficulty; distress, need; bond, fetterm gs npl géibhinn
  DMPDublin Metropolitan Police
  alltachtwildness; amazement; astonishmentf

 • ‘Ní raibh de rogha acu ach í a thabhairt isteach,’ arsa an Duinníneach agus meangadh gáirí air. ‘Mura bhfuil dul amú [end p 17] orm, a chonstábla, is mar seo a tharla. Glaodh amach oraibh mar go bhfacthas bean ag briseadh isteach in uimhir a 33, Plásóg Charlotte?’

  ‘They had no choice but to bring her in,’ Dineen said with a smile. ‘If I am not mistaken, constable, this is what happened. You were called out because a woman was seen breaking into number 33, Charlotte Green?’

  amúWasted, in vain; mistaken

 • ‘Tháinig an glaoch ag 9.00 ar maidin.’
  ‘Chuaigh beirt phóilín go dtí an teach agus fuair siad rompu bean a bhí báite fliuch, préachta fuar, neirbhíseach agus ar meisce.’
  ‘Ní ólann Maria.’
  ‘Bhí boladh branda ar an ngloine sa chistin. Thuig sí go mbeadh leigheas fuachta sa bhranda. Chaith sí siar iomarca de, de cheal taithí, agus tháinig meisce uirthi.’

  ‘The call came at 9AM.’
  ‘Two policemen went to the house and found in front of them a woman soaking wet, perished with cold, nervous and drunk.
  ‘Maria doesn’t drink.’
  ‘The glass in the kitchen smelled of brandy. She understood there would be cold medicine in the brandy. She threw back too much of it, from lack of experience, and she became drunk.

  báitedrowned
  fliuch báitesoaking wet
  préachperish (with cold)
  boladhSmell, scentm
  cealWant, lack; absence ofm
  taithíHabit; practice, experiencef

 • ‘Bhí sí ag cur di i dtaobh[??] Santa a bheith ag goid cat,’ arsa an póilín.
  ‘Nuair a d’iarr sibh uirthi teacht anseo libh chuig an stáisiún, thug sí buille sa tsróin do dhuine éigin.’
  ‘Chnag sí an Sáirsint, ach cá bhfios duit gur sa tsróin a chnag sí é?’
  ‘Srón chun fola, a bhuachaill. Bhí go leor de sa sneachta.’
  ‘Ar éigean gur féidir liom a chreidiúint go n-ionsódh Maria póilín,’ arsa Eleanor. ‘Ar mhiste leat fios a chur uirthi.’

  ‘She was accusing Santa of stealing her cat,’ said the policeman.
  ‘When you asked her to come here with you to the station, she hit someone on the nose.’
  ‘She struck the sergeant, but how do you know she hit him in the nose?’
  ‘Bloody nose, lad. There was a lot of it in the snow.’
  ‘I can hardly believe Maria would attack a policeman,’ Eleanor said. ‘Would you mind letting her know/sending for her.’

  attack
  goidtake away; steal
  ionsaighv
  is misteit matters (to)miste %larr; measa de

 • ‘An gá daoibh í a thabhairt abhaile láithreach?’ a d’fhiafraigh an póilín óg agus luisne ina leicne.
  ‘Ar ndóigh, is gá,’ arsa Eleanor.
  ‘Thugas suas tae chucu[?] ar ball beag,’ ar seisean. ‘Bhí sí tagtha chuici féin agus bhí an Sáirsint ag insint di faoin gcaoi ar chaill sé a bhean Lá Nollag trí bliana ó shin. Togha fir an Sáirsint. Bhíos ag ceapadh . . .’
  ‘Cá bhfuil oifig an tSáirsint seo?’ a d’fhiafraigh Eleanor agus cuma chrosta uirthi. ‘Caithfidh Maria filleadh ar a cairde láithreach.’

  ‘Do you need to take her home immediately?’ the young policeman asked with cheeks blushing.
  ‘Of course, it is necessary,’ said Eleanor.
  ‘I gave them tea a little while ago,’ he said. ‘She has come to her senses and the Sergeant was telling her about how he lost his wife Christmas Day three years ago. The sergeant is a great man, I was thinking . . .
  ‘Where is the office of this Sergeant?’ Eleanor asked with a cross look. ‘Maria must return to her friends immediately.’

  Need, requirementm
  láithreachImmediately
  luisne ina leicneCheeks blushing
  Togha firA great man
  crostaFractious; troublesome, difficult

 • ‘Foighid ort, a thaisce,’ arsa an Duinníneach. ‘Is mó rud ait a tharlaíonn um Nollaig agus cé déarfadh nach raibh lámh sa scéal ag an gcinniúint.’
  ‘Speabhraíd éigin a bhuail Maria.’
  ‘Tuigeann tú an scéal ar fad anois is dócha, Eleanor. An tagairt sin do Santa.’
  ‘Ní thuigim agus dá thúisce agus is féidir Maria a thabhairt abhaile . . .’

  ‘Have patience, my dear,’ said Dineen. ‘Many strange things happen at Christmas and who would say that fate had no hand in the story.’
  ‘Some hallucination hit Maria’
  ‘You probably understand the whole story now, Eleanor. This reference to Santa’
  ‘I do not understand and the sooner Maria can be taken home. . .’/p>

  foighnepatiencef
  Foighid ortPatience
  taisceStore, treasure, hoardf
  a thaiscehave patience[term of endearment]
  cinniúintfate; Destiny; chance; Tragedy, misfortunef
  SpeabhraídHallucination f
  tagairtReference, allusionf
  túisceSooner, rather; first
  Dá thúiscethe sooner

 • ‘A Eleanor, a chroí, bhí réiteach na ceiste os comhair na súl againn ó thús ach nach bhfacamar[Mun] é. D’inis Penny dom ar maidin gur goideadh cat Mharia tamall ó shin . . . “fear le sacán ar a dhroim a ghoid é, ar mhaithe lena chraiceann, is baolach.” Ar maidin, d’fhéach Maria amach an fhuinneog agus chonaic sí Deaidí na Nollag ag teacht amach as an teach trasna an bhóthair uaithi. Tá dhá chat sa teach sin agus níl leanaí ann. Ar ndóigh, b’é a comharsa féin a bhí ann – é ar a bhealach chuig an ospidéal in éide na Nollag. Ach shíl Maria go raibh gadaí cruálach na gcat aimsithe aici. B’fhéidir – dá leanfadh sí é – go n-aimseodh sí a cat féin. Chaith sí uirthi a cóta. Cuimhnigh go raibh sé dorcha ag an am. Is istigh sa chóiste a thuig sí go raibh an lá ag gealadh agus go raibh sí gan airgead, gan eochair. Chuimhnigh sí ansin ar a col ceathar i bPlásóg Charlotte. Is cuimhin leat an grianghraf? Maria agus a col ceathar na leanaí sa phictiúir sin, ní foláir. Bhris sí isteach sa teach ar an tslí bhaineann – an modh díreach – cad eile a dhéanfadh sí, ón uair nach raibh a col ceathar sa bhaile? D’ól sí an branda a bhain dá bonnaibh[?] í. Táim den tuairim gur maith gur tháinig na póilíní uirthi nó b’fhéidir, faoin am seo, go mbeadh sí sioctha suas le hipiteirme.’

  ‘Eleanor, my heart, we had the solution of the question before our eyes from the beginning but we did not see it. Penny told me this morning that Maria’s cat had been stolen some time ago . . . “a man with a sack on his back … stealing a cat, for the sake of fur, is to be feared.” In the morning, Maria looked out the window and saw Santa coming out of the house across the road from her. This house has two cats and no children. Of course, it was her own neighbor — on his way to the hospital in Christmas uniform. But Maria thought it was the cruel thief that attacked her cat. Maybe – if she followed him – she would find her own cat. She wore her coat. Remember it was dark at the time. It was inside the coach that she realized that the day was dawning and that she was without money, without a key. She then remembered her cousin in Charlotte Green. Do you remember the photograph? Maria and her cousin are the children in those pictures, of course. She broke into the house the female way — the direct mode — what else would she do, since her cousin wasn’t home? She drank the brandy that took away her footing. I think that it is good the police came to her or maybe, by this time, she would have frozen up with hypothermia.

  comharsaneighborf
  éideClothes, clothing; garment(s); Distinctive dress; vestment(s), livery, uniformf
  gadaí thiefm
  cruálach/i>cruel; stingy
  aimsighaim; hit; find; attack
  gealadhDawning, dawnm
  ní foláirIt is necessary
  bonnaibhFooting
  Ar an tslí bhaineannthe female way
  siocthafrozen

 • Chas sé chun cainte leis an bpóilín óg.
  ‘Tá tú ag rá linn go bhfuil sí tagtha chuici féin agus ag réiteach go maith leis an Sáirsint?’
  ‘Is geall le míorúilt é,’ arsa an fear óg.

  He turned to speak to the young policeman. ‘Are you telling us that she has recovered and is getting along well with the Sergeant?’
  ‘It is like a miracle,’ said the young man.

  geallPledge, security; Wager, bet; promisem
  Is geall leIt is like
  míorúiltmiraclef

 • ‘Is mian liom buíochas a ghabháil leis as a bheith discréideach agus cineálta,’ arsa Eleanor. ‘Abair tusa leis an searbhaí, a Athair, go mbeimid chuige i gceann[?] dhá nóiméad. Rachaidh mise chun cainte le Maria.’
  Rug an Duinníneach greim láimhe uirthi.
  ‘An náireofá os comhair an tsaoil í, á tabhairt amach ar an mbóthar i lár an lae ina cuid ceaileacó? B’fhearr go mór fada go n-éalóimis linn anois agus dinnéar a bheith againn agus Maria a fhágáil faoin Sáirsint.’

  ‘I want to thank him for being discreet and kind,’ Eleanor said, ‘Speak with the driver, Father, that we will be with him in two minutes. I’ll go talk to Maria.’
  Dineen grabbed her hand.
  ‘Would you embarass her in front of the world, being brought out on the road in the middle of the day in her calico clothes? It would be much better for us to slip away now and have dinner and leave Maria with the Sergeant.’

  miandesiref
  gabhtake
  discréideachdiscrete
  cineáltakind
  náirigh
  éalaighescape; evade; slip away

 • ‘Ach . . .’
  ‘Garraíodóir nó Sáirsint?’
  ‘Ó!’
  D’íoc an Duinníneach go daor as an gcóiste . . . scilling agus deich bpingin don turas amach, réal don turas abhaile agus réal mar shíneadh láimhe . . . Is maith nach mbeidh orm bia a cheannach go ceann seachtaine, ar seisean leis féin, ag cuimhneamh ar an gciseán lán bídh ba nós le Penny a thabhairt dó i gcónaí agus é ag filleadh abhaile.

  ‘But . . .’
  ‘Gardener or Sergeant?’
  ‘Ó!’
  Dineen paid dearly for the coach . . . shillings and ten pence for the trip out, Sixpence for the trip home and sixpence as a tip. It is good that I don’t have to buy food for a week, he said to himself, remembering the basket full of food Penny always gave him when he returned home.

  sínStretch; Make taut, straighten
  Síneadh láimhetip“extending of a hand”
  ciseán(Wicker) basketm
  biadh = biafood m gs bídh

 • ‘Neosfaimid [← inis] dóibh sa bhaile go bhfuil tinneas cinn agus slaghdán ar Mharia,’ ar seisean le hEleanor. ‘Mura bhfuil inniu, beidh amáireach.’
  Bhí Hetty, Penny agus Belinda ag feitheamh leo, ag faire cois fuinneoige. Bhrostaigh siad amach chucu agus sceitimíní orthu. Níorbh é an dinnéir róchócáilte ba chás leo ach Maria. ‘Maria, cá bhfuil Maria?’
  ‘A leithéid de scéal atá againn do Mharia.’
  ‘Beidh sí chomh ríméadach le leanbh.’
  ‘Ní bheidh Maria chugainn inniu,’ arsa Ellen agus faobhar ar a glór. ‘Níl sí ar fónamh.’

  ‘We tell them at home that there is a headache and that Maria had a cold,’ he said to Eleanor. ‘If not today, then tomorrow.’
  Hetty, Penny and Belinda were waiting for them, watching by a window. They hurried out to them excitedly. Not the overcooked dinner, as was the case with them, but Maria.
  ‘Maria, where is Maria?
  ‘ ‘Such a story we have of Maria.
  ‘She will be as happy as a child.’
  ‘Maria will not be with us today,’ Eleanor said with an edge in her voice. ‘She is not well.’

  neosfaidhwill tellvar fut of inis
  feitheamhWatch, look-out, guardm
  fairewatch, vigilf
  BrostaighHasten, urge; hurry
  sceitimíníRapturous excitement, raptures, ecstasies
  leithéidLike, counterpart, equal; suchf
  ríméadachGlad; jubilant, proud
  Chomh ríméadach le leanbhAs happy as a child
  faobharsharp edge; edgem

 • ‘Ach tá Pussykins slán! Bhí sé sna wars agus níl ach leathchluais aige ach beidh Maria chomh sásta leis! Tháinig comharsa le Maria leis an dea-scéal ón uair gur shíl sí go mbeadh Maria anseo. Tá Pussykins cois tine aici.’

  ‘But Pussykins is safe! He was in the wars and only has one ear but Maria will be so happy with him! A neighbor of Maria came with the good news since she thought Maria would be here. She has Pussykins at the fireplace.’

  comharsaneighbor

 • ‘Céard a dhéanfaimid leis an bpiscín cait a fuaireamar mar bhronntanas do Mharia?’ arsa Ellen. ‘Ar ndóigh, ní féidir linn féin é a choinneáil mar go dtagann plúchadh ormsa. Ní dócha gur féidir le Hetty ná Belinda é a thógáil ach oiread i ngeall ar an madra atá acu, agus d’íosfadh Pussykins é. A Athair Pádraig, nach dóigh leat? . . .’

  ‘What will we do with the kitten we got as a gift for Maria?’ said Ellen. ‘Of course, we can’t keep it to ourselves because I get asthma. Neither Hetty nor Belinda can take him on account of the dog they have, and Pussykins would eat it. Fr. Patrick, don’t you think? . . .’

  PlúchadhAsthma
  geallPledge, security; Wager, bet; Wager, bet; promisem
  i ngeall aron account of
  ach oireadeither, no more than

 • Bhí lasair ina súile agus bagairt. Ba bhagairt chneasta í ach ba bhagairt mar sin féin í. Thuig an Duinníneach go mbeadh air íoc as míorúiltí na Nollag.
  ‘Tabhair i leith é,’ ar seisean.

  There was a flame in her eyes and a threat. It was a mild threat but it was a threat anyway. Dineen understood there would be payment from him for the miracles of Christmas.
  ‘Give it here.’ he said.

  lasairflame, blazef
  bagairtthreatf
  cneastaHonest, sincere; Decent, seemly; Mild-mannered
  íocPaymentm
  míorúiltmiraclef

 • ‘Pangur Dubh is ainm di,’ arsa Belinda agus ruidín beag dubh le fiacla bána, teanga bhándearg agus ingne gríofacha á bhronnadh aici air.
  ‘Ní hea,’ ar seisean. ‘Féirín is ainm dó.’
  ‘Baineannach í,’ arsa Ellen go sásta. ‘Anois suímis chun boird. Go mbeirimid beo ar an am seo arís.’

  ‘Pangur Black is her name, said Belinda and she bestowed on him a little black thing with white teeth, a pink tongue, and sharp nails.
  ‘No,’ he said, ‘his name is Gift.’
  ‘She is female,’said Ellen happily. ‘Now let’s sit at the table. May we live to see this time next year.’

  Ingne gríofachasharp nails
  bronnadhGrant, bestowalm
  Go mbeirimid beo ar an am seo arísmay we live to see this time next year


Classification sentences (English)

 1. These were freight tunnels….
 2. “[Thomas] Digges was one of the leading astronomers in 16th century England….”
 3. Cleopatra was not an Egyptian.
  Nach Éigipteach Cleopatra. Ba Macadónach i. Ghlac a sinsear Ptolemy an Éigipt nuair a fuair Alastar Mór bás. Is focal Gréigise an t-aimn Cleopatra.
 4. Hayhoe is one of the top climate scientists in the world
 5. …the guan daois a Chinese edged weapon, similar to a glaive or a halberd….
 6. Rigg was a venerable figure in Britain’s entertainment industry
 7. She was a beautiful kind and generous human being
 8. Rigg was a member of the Royal Shakespeare Company from 1959-64,
 9. The Nazis were also huge fans of organic farming
 10. He was an enthusiastic reader of texts on magic and the occult
 11. Hitler was a malignant narcissist.
  Ba naircisíoch mailíseach Hitler.
 12. he was a functionary in an occupied country
 13. Many were careerists,
 14. Birthler was one of a very small number of active dissidents in East Germany
 15. the president is not a patriot.
  Ní tírghráthóir é an t-uachtarán.
 16. Stanford and Hoover: We are not them.
  Stanford agus Hoover: Ní muidne iad.
 17. Belgian priest a big part of big scientific debates.
  Ba sagart na Beilgecuid mhór dhíospóireachtaí eolaíochta.
 18. “His view is interesting and important not because he is a Catholic priest, not because he is one of the leading mathematical physicists of our time, but because he is both.”
 19. In the 1950s, experimental test flying was one of the most dangerous jobs on the planet.
 20. “James Bond is more than a (sexist) secret agent. He is a fertility god, a Dionysus of the modern era”
  Is dia torthúlachta é.
 21. “Falling sales have been a reliable predictor of price drops in previous housing crashes.”

Nótaí faoi scéalta

Tá Scéal ó nuacht pholaitiúil agam. ach baint pearsanta agam freisin.
B’fhéidir gur chuala sibh faoin Dochtúir Scott Atlas
Is dochtúir é a oibríonn do Trump.
Tugann sé comhairle do Trump faoi Covid.
Tá an chomhairle go dona.
Deir na nuachtáin agus an teilifís gur as Ollscoil Stanford é.
Ba mhac léinn iarchéime mé ag Ollscoil Stanford blianta fada ó shin
Léigh mé nuacht ó Stanford fós
Ní maith le muintir Stanford an Dochtúir Atlas
Ní úsáideann an Ollscoil a chomhairle.
Úsáideann sí comhairle eolaíoch mhaith faoi mhaisc, 7rl.
Seo an scéal: Oibríonn Atlas don Hoover Institution
Tá Institiúid Hoover ag Stanford, ach b’fhéidir nach cuid de Stanford é i ndáiríre.
** meithealworking party
** machnamh Wonder. Reflection, contemplation
Is think tank coimeádach é. Institiúid eite dheis
Tá an chuid is mó de mhuintir Stanford liobrálach go polaitiúil.
Tá cuid acu an-chlé
Tá sé seo cosúil le hollscoileanna eile, mar Ollscoil Minnesota
** castacomplicated
tá an baint idir an institiúid agus an ollscoil casta agus deacair
Is minic a bhíonn sí míshásta
Bhí sé mar sin daichead ocht mbliana ó shin, le linn chogadh Vítneam.
Nuair a tháinig mé bhí a lán fuinneoga san institiúid clúdaithe le boird
** agoidobjection, protest, demonstrationf
Bhí siad briste i gcíréibeacha an t-earrach roimhe seo
An bhliain naoi gcéad déag seachtó a dó1972
Níl aon rud athraithe
Lá an AltaitheThanksgiving day

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.