Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Mheán Fómhair 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XII: Fianaise Eilíse
Alice’s Testimony

 • “Anseo!” a ghlaoigh Eilís, agus í ag dearmad toisc a chorraithe is a bhí sí, cé chomh mór a d’fhás sí sna nóiméid deireanacha. Léim sí ina seasamh chomh tobann sin gur leag sí bosca an ghiúire le binn a gúna, rud a chaith na giúróirí anuas ar an slua thíos. D’fhan siad ina luí ansin ar a bhfad is ar a leithead, rud a chuir i gcuimhne di go baileach an babhla d’éisc órga a leag sí go tuaipliseach an tseachtain roimhe sin.

  “Here!” called Alice, and she had forgotten because she was excited how big she had grown in the last few minutes. She jumped to her feet so fast that she knocked over the jury box with the hem of her dress, which threw the jurors down onto the crowd below. They remained lying there far and wide, which reminded her of exactly the goldfish bowl that she had accidentally knocked over the week before.

  corraighmove, stir, agitate
  leagknock down; lay, set
  binnpeak, edge
  baileachexact
  babhlabowlm
  iascfishm gs npl éisc
  órgagolden
  tuaiplisblunderf

 • “Ó, gabhaim pardún agaibh!” a dúirt sí go láidir agus go brónach, agus thosaigh sí á bpiocadh suas arís chomh tapa agus ab fhéidir léi, mar bhí an timpiste leis na héisc órga ag rith trína cloigeann agus bhí sórt tuairime aici go gcaithfí [cond] iad a bhailiú gan mhoill agus a gcur ar ais i mbosca an ghiúiré nó go bhfaighidís bás.

  “O, I beg your pardon!” she said strongly and sorrowfully, and she started picking them up again as fast as she could, as the accident with the goldfish was running through her head and she had sort of a thought that they must be collected without delay and put back in the jury box or they would die.


 • “Ní féidir leanúint ar aghaidh leis an triail,” arsa an Rí go sollúnta dáiríre, “go mbeidh gach uile ghiúróir ar ais ina áit—gach uile ghiúróir,” a dúirt sé arís agus é ag féachaint ar Eilís le linne na cainte sin. [end p 123]

  “The trial cannot continue to go ahead,” said the King solemnly and earnestly, “until every juror will be back in his place — every juror,” he said again while looking at Alice during that speech.”


 • D’fhéach Eilís ar bhosca an ghiúiré agus chonaic sí go raibh an tEarc Luachra curtha isteach aici ann bunoscionn toisc an oiread sin deifre a bheith uirthi. Bhí an ruidín bocht ag croitheadh a eireabaill go brónach, toisc go raibh sé i bhfostú. Níorbh fhada gur bhain sí amach arís agus chuir isteach ceart é, “bíodh nach fiú mórán é sin,” a dúirt sí léi féin; “Ceapaimse go mbeidh sé chomh húsáideach céanna don triail ba chuma cén bealach a gcuirfear isteach é.”

  Alice looked at the jury box and she saw she had put the Newt in upside down because she was in such a hurry. The poor little thing was shaking its tail sadly because it was tangled up. It wasn’t long before she reached out again and put it in correctly, “even if it’s not worth much,” she said to herself; “I think it will be just as useful for the trial no matter which way it is put in.”

  Earc Luachranewtm
  bunoscionnUpside down
  croitheadhshakingm
  úsáideachuseful
  céannasame

 • Chomh luath agus a tháinig na giúróirí chucu féin beagán tar éis na turrainge a fuair siad, agus nuair a fuarthas agus [end p 124] a tugadh a slinnte agus a bpinn luaidhe arís dóibh, thosaigh siad go dícheallach ag scríobh amach stair na timpiste—gach duine díobh ach an tEarc Luachra. Baineadh siar as chomh dona sin nach bhféadfadh sé dada a dhéanamh ach suí ann lena bhéal leata agus é ag féachaint suas ar shíleáil na cúirte.

  As soon as the jurors recovered a little after the shock they had received, when their slates and pencils were recovered and given again to them, they began diligently writing out the history of the accident—everyone but the Newt. He was so taken aback he could do nothing but sit there with his mouth open looking up at the ceiling of the court.

  turraingRush, dash; attack, onslaught; Thrust, push; prop; shockf
  Tháinig mé chugam féin I came to, recovered
  slinnslatef pl slinnte
  fuarthaswas/were gotten, was/were obtainedpast aut of faigh
  tugadhwas/were givenpast aut of tabhair
  dícheallachDoing one’s best; earnest, diligent
  béal-leatagaping
  leathside, part; halff pl leata
  síleáilceilingf
  baineadb siar ashe was taken aback

 • “Cad atá ar eolas agat faoin ngnó seo?” a d’fhiafraigh an Rí d’Eilís.
  “Dada,” arsa Eilís.
  “Dada ar chor ar bith?” a dúirt an Rí.
  “Dada ar chor ar bith bith,” a dúirt Eilís.

  “What do you know about this business?” the King asked Alice.
  “Nothing,” Alice said.
  “Nothing at all?” the King said.
  “Nothing at all at all,” Alice said.


 • “Is rud an-tábhachtach é sin,” a dúirt an Rí agus é ag casadh ar na giúróirí. Bhí siad uile ar tí é a scríobh síos ar a slinnte, nuair a tháinig an Coinín Bán roimh an Rí agus “Neamhthábhachtach, atá i gceist ag do Mhórgacht, ar ndóigh,” a dúirt sé leis an Rí go han-ómósach, cé go raibh míshásamh air agus chuir sé strainceanna air féin leis an Rí le linn na cainte dó.

  “That is a very important thing,”the King said turning to the jurors. They were all about to write it down on their slates, when the White Rabbit came before the King and “Unimportant, That is what your Majesty means, of course,” he said to the King very respectfully, though he was unhappy and made grimaces during the speech to the king..

  ar tí on the track of, in pursuit of; on the point of, about to
  neamhthábhachtachUnimportant, insignificant
  ómósachReverential, respectful, dutifully obedient
  straincGrimace; contortion of face.f pl strainceanna

 • “Neamhthábhachtach a bhí i gceist agam, deile?” a dúirt an Rí go sciobtha, agus lean air faoina anáil leis féin “tábhachtach— neamhthábhachtach—neamhthábhachtach—tábhachtach—” amhail is dá mbeadh sé ag féachaint cén ceann ab fhearr fuaim.

  “Unimportant was what I meant, what else?” the King said quickly, and continued under is breath to himself “important—unimportant—unimportant—important—” as if looking at which of them had the best sound.

  deile = cad eilewhat else
  sciobthaFast, rapid, prompt
  amhaillike, as
  fuaimsoundf

 • “Tábhachtach” a scríobh roinnt de na giúróirí, agus “neamh-thábhachtach” an chuid eile. Chonaic Eilís é sin mar bhí sách cóngarach dóibh le breathnú thar a nguaillí; “ach is cuma sa tsioc faoi,” a dúirt sí léi féin.

  Some of the jurors wrote “important,” and the rest wrote “unimportant.” Alice saw that as she was close enough to to look over their shoulders; “but it does not matter in the frost/at all,” she said to herself.

  cóngarachnear, convenient
  sáchFull, sated, satisfied; Sufficiently, enough
  gualainnshoulderf pl guaillí
  siocfrostm gs sioc

 • Bhí an Rí an-ghnóthach ag scríobh ina leabhrán nótaí ach ghlaoigh sé amach ag an bpointe sin “Ciúnas!” agus léigh amach mar seo, “Riail Daichead is a Dó: Ní mór do gach duine a bheidh níos mó ná míle ar airde imeacht as an gcúirt.

  The King was very busy writing in his notebook but at that point he called out “Silence!” and read aloud like this “Rule 42: Everyone over a mile in height must leave the court.

  RiailRule; regulation, principlf

 • D’fhéach gach duine ar Eilís.
  “Nílimse míle ar airde,” a dúirt Eilís.
  “Tá,” a dúirt an Rí.
  “Tá tú dhá mhíle ar airde nach mór,” a dúirt an Bhanríon.
  [end p 125]

  Everyone looked at Alice.
  “I am not a mile in height,” Alice said.
  “Yes,” the King said.
  “You are almost two miles high,” the Queen said.


 • “Bhuel, ní imeod[h] cibé ar bith,” a dúirt Eilís: “agus ar aon chuma, ní riail cheart í sin: cheap tú ar ball beag í.”
  “Is í an riail is sine sa leabhar í,” arsa an Rí.
  “Ansin ba chóir gurbh í Riail Uimhir a hAon í,” a dúirt Eilís.
  Tháinig dath geal bán ar an Rí, dhún sé a leabhrán faoi dheifir go ndúirt de ghlór creathach, “Déanaigí machnamh ar bhur bhfíorasc.”

  “Well, whatever, I would not go away,” Alice said: “and anyway, that is not a correct rule: you thought of it a little while ago.
  “It is the oldest rule in the book,” the King said.
  “Then it should be Rule Number One,” Alice said.
  A bright white color came over the King, he closed his booklet in a hurry and said in a trembling voice, “Reflect on your verdict.”

  cibéwhoever, whatever
  ar ball beaga little while ago
  creathachtrembling
  machnamhReflection, contemplationm
  fíorascverdictm

 • “Tá tuilleadh fianaise le teacht go fóill, le do thoil, a Rí,” a dúirt an Coinín Bán agus é ag preabadh aníos faoi dheifir mhór: “thángthas ar an bpáipéar seo anois díreach.”
  “Cad atá ann?” a d’fhiafraigh an Bhanríon.
  “Níor oscail mé fós é,” a dúirt an Coinín Bán, “ach dealraíonn sé gur litir atá ann, a scríobh an príosúnach— chuig duine éigin.”

  “More evidence is yet to come, please, Sire,” the White Rabbit said jumping up in a great hurry: “This paper has just been come upon/been discovered [??].”
  “What is it?” the Queen asked.
  “I haven’t opened it yet,” the White Rabbit said, “but it appears to be a letter, the prisoner wrote — to someone.”

  fianaiseWitness, testimony, evidencef pl fianaisí
  preabadhJump, start; throb; Kickm
  deifirhurryf
  tarcomepast aut thángthas
  dealraighShine forth; illuminate; Appear; Judge (by appearance)

 • “Sin atá ann, ní foláir,” a dúirt an Rí, “murar scríobhadh chuig aon duine é, agus is rud neamhghnách é sin.”
  “Cén seoladh atá air?” a d’fhiafraigh duine de na giúróirí.
  “Níl seoladh ar bith air,” a dúirt an Coinín Bán: “leis[part of set phrase] an bhfírinne a dhéanamh, níl dada scríofa air taobh amuigh.” D’oscail sé amach an páipéar le linn na cainte dó agus dúirt “Ní litir atá ann i ndeireadh na dála[set phrase]; is sraith de véarsaí filíochta atá ann.”

  “That is necessary,” the King said, “if it was not written to anyone, that would be an extraordinary thing.”
  “Who was it addressed to?” asked one of the jurors.
  “Not addressed at all,” said the White Rabbit, “to tell the truth, nothing is written on it on the outside.” He opened the paper during the talk and said “When all is said and done it is not a letter, it is a series of verses of poetry.”

  Ní foláirit is necessary
  scríobhwritepast aut scríobhadh
  neamhghnáchUnusual, extraordinary
  seolsail, send, addressv p aut seoladh
  fírinnetruthf
  dáilmeeting, assembly, matterf gs, alt pl dála

 • “An i lámh an phríosúnaigh atá siad?” a d’fhiafraigh duine eile de na giúróirí.
  “Ní hea, ní ina lámh seisean atá siad,” a dúirt an Coinín Bán, “agus sin é an rud is aistí uile faoin scéal.” (Bhí cuma mhearaithe ar an ngiúiré.)
  “Ní foláir nó i lámh duine eile a scríobh sé é,” a dúirt an Rí. (Gheal ar aghaidheanna an ghiúiré arís.)
  “Le toil do Mhórgachta,” arsa an Cuileata, “ní mise a scríobh é, agus ní féidir leo a chruthú gur mé: níor síníodh ainm ar bith ag an deireadh.”
  [copula present tense] [end p 126]

  “Are they in the hand of the prisoner?” [copula q and a] asked another one of the jurors.
  “No, they are not in his hand,” the White Rabbit said, “and that’s the strangest thing about the story. (the jury looked confused).
  “It must have been written in the hand of someone else,” the King said. (the faces of the jury brightened again.)
  “May it please your majesty,” said the Jack, “I did not write it, and they cannot prove it was me: no name was signed at the end.”

  aisteachPeculiar, queer; Wonderful, surprisingcomp aistí
  mearaighDerange, distract; bewilder, confuse; Become distracted, bewildered; become infuriated
  cruthúcreation; proof, testimonyh
  Ní foláirit is necessary
  sínighsign; Signify, indicatepast aut síníodh

 • “Murar shínigh tú é,” a dúirt an Rí, “is measa an chuma atá ar chúrsaí. Bhí urchóid éigin ar intinn agat, nó shíneofá é mar a dhéanfadh fear macánta.”
  Bhí bualadh bos ó gach uile dhuine ansin: ba é an chéad rud fíorchliste a bhí ráite ag an Rí an lá sin é.
  “Cruthaíonn sé sin gurb eisean atá ciontach ar ndóigh,” a dúirt an Bhanríon, “Mar sin baintear an—”
  “Ní chruthaíonn sé dada dá shórt!” a dúirt Eilís. “Féach, níl a fhios agat fiú amháin cad faoi a bhfuil na rainn!”

  “If you did not sign it,” the King said, “matters look worse. You had some evil in mind, or you would sign it as an honest man would.
  There was applause from everyone there: it was the first truly clever thing the King had said that day.
  “That proves that he is guilty, of course,” the Queen said, “So to be removed is the—”
  “It proves nothing of the sort!” Alice said. “Look, you don’t even know what the verses are about!”

  urchóidHarm, iniquityf
  macántaChildlike; gentle, meek, mild; honest
  cruthaighcreate; form; prove
  ciontachguilty
  rannstanza, verse; party, side [in dispute]m

 • “Léigh amach iad,” a dúirt an Rí.
  Chuir an Coinín Bán a spéaclaí air. “Cá dtosóidh me[mé], le toil do Mhórgachta?” a d’fhiafraigh sé.
  “Tosaigh ag an tús,” a dúirt an rí go han-sollúnta, “agus lean ort go dtiocfaidh tú chuig an deireadh. Stad ansin.”
  Bhí ciúnas sa chúirt fad a léigh an Coinín Bán amach na rainn seo a leanas:—

  “Read them out,” the Kind said. “The White Rabbit put on his glasses. “Where shall I begin, may it please Your Majesty?” he asked.
  “Start at the beginning,” the King said very solemnly, “and continue until you come to the end. Stop there”
  There was silence in court while the White Rabbit read out the verses that follow.”


 • “Chuaigh tú, a dúirt siad, chuici siúd,
  is leisean rinnis orm trácht.
  Níorbh olc an méid a cheap sí fúm
  cé nach raibh agam snámh.

  “You went, they said, to her yonder
  with him ran to mention me.
  She did not think anything bad of me
  even though I couldn’t swim.

  rinnpoint, tip; topf
  tráchtmention; sole; travelm

 • Chuir sé scéal nár imíos[??] féin
  (is léir dúinn é bheith fíor).
  Dá mbrostódh sí ar aghaidh an scéal,
  an athródh sé sin do chaoi?

  He told a story I had not gone
  (it is clear to us that it is true)
  If she would hurry the story forward,
  would that change your way?

  brostaighHasten, urge; hurry

 • Ceann di a thug mé, dhá cheann dó,
  thug tusa ceathair nó cúig.
  D’fhill siad chughatsa uaidh faoi dheoidh,
  gidh gur liomsa iad ar dtús.
  [end p 127]

  One I gave her, two for him,
  gave you four or five.
  They returned to you from him in the end,
  although they were mine at first

  Faoi dheoidhin the end, at last
  gidhalthough

 • Agam dá mbeadh nó aici féin
  aon bhaint mhór leis an gcás,
  bheadh muinín aige as do scéim
  lena scaoileadh as an ngábh.

  I would have it or she herself
  no great connection with the case,
  he would have trust in your scheme
  for his release from danger.

  muinínTrust, confidence; resort, recourse; Dependencef
  scéimschemef
  scaoileadhLoosening, undoing; release, dischargem
  gábhdanger, perilm

 • Ba é mo mheas gur chonstaic thú
  (sular bhuail an taom seo í)
  ’s gur tháinig tú (is beag is fiú)
  eadrainn is an rud sin thíos.

  I thought you were an obstacle
  (before this fit hit her)
  and that you came (is of little worth)
  between us is that thing below.

  constaicobstaclef
  measEstimation, judgment; estimate, opinionm
  taomFit, paroxysmm

 • Ná hinis dó na rudaí is fearr
  dar léi ach bíodh faoi cheilt
  gan fhios do chách an rún go brách
  idir mise is tusa beirt.”

  Don’t tell him the best things
  It seems to her but under concealment
  no one knows the secret forever
  between the two of you and me.

  ceiltconcealment; withholding, denial
  cácheveryone

 • “Is é sin an píosa fianaise is tábhachtaí dár chualamar go dtí seo,” a dúirt an Rí, agus é ag cuimilt a lámh, “mar sin déanadh an giúiré—”

  “That is the most important piece of evidence we have heard so far,” the King said, and rubbing his hands, “so the the jury would do—”


 • “Más féidir le duine ar bith díobh an rud a mhíniú,” a dúirt Eilís, (bhí sí tar éis fás chomh mór sin le cúpla nóiméad anuas[time], nach raibh faitíos ar bith uirthi teacht roimhe,) “tabharfaidh mé fiche pingin dó. Ní dóigh liomsa go bhfuil oiread is gráinnín amháin céille ann.”

  “If any person can explain the thing to them,” Alice said, (she had grown so large for those few minutes, she had no fear of coming before/forward,) “I will give him 20 pennies. I don’t think there is as much as one grain of sense there.”

  gráinnínGranule, tiny particledim of Granule, tiny particle
  ciallsense, sanityf gs céille
  le cúpla nóiméad anuasfor those few minutes

 • Scríobh na giúróirí síos ar a slinnte, “Ní chreideann sí go bhfuil oiread is gráinnín amháin céille ann,” ach níor bhac aon duine díobh leis an bpáipéar féin a mhíniú.

  The jurors wrote down on their slates, “She does not believe there is as much as one grain of sense there,” but none of them bothered to explain the paper itself.

  bacbalk, hinder, botherv & m

 • “Mura bhfuil ciall ar bith leis,” a dúirt an Rí, “sábhálann sé sin mórán trioblóide, tá a fhios agaibh, mar ní gá dúinn féachaint le ciall a bhaint as. Ach níl a fhios agam féin,” a dúirt sé agus é a leathnú na rann amach ar leathghlúin leis agus ag breathnú orthu le leathshúil; “feictear dom go bhfuil ciall éigin iontu i ndiaidh an iomláin. ‘—cé nach raibh agam snámh—’ níl snámh agat, a bhfuil?” a d’fhiafraigh sé ag casadh ar an gCuileata. [end p 128]

  “If it makes no sense at all,” the King said,”it saves a lot of trouble, you know, because we don’t have to be looking, to make sense of it. I don’t know myself,” he said and extending the verses out on one knee and looking at them with one eye; “It is seen by me there is some sense in them after all. —even though I couldn’t swim— you can’t swim, can you?” he asked turning to the Jack.

  leathnúWidening, expansion, extensionm
  rannversem
  glúinkneef
  iomlánAll, the whole; total, aggregatem

 • Chroith an Cuileata a cheann go brónach, “An bhfuil an chuma sin orm?” a dúirt sé. (Is cinnte nach raibh an chuma sin air, mar is as cairtchlár ar fad a bhí sé déanta.)

  The Jack shook his head sorrowfully, “Does that seem like me?” He said. (It certainly didn’t look like that,as he was entirely made of cardboard.

  cairtchlárCardboardm

 • “Tá go maith agus níl go holc,” a dúirt an Rí; agus lean sé leis ag monabhar leis féin faoi na rainn: “‘is léir dúinn é bheith fíor’—sin é an giúiré, ar ndóigh—‘Dá mbrostódh sí ar aghaidh an scéal’—caithfidh gurb í sin an Bhanríon—‘an athródh sin do chaoi?’—an athródh, go deimhin?—‘Ceann di a thug mé, dhá cheann dó’—féach, b’shin é a ndearna sé leis na cácaí, tá a fhios agat—”

  “Good and not bad,” the King said, and he continued murmuring to himself about the verses” ‘it is clear to us that it is true’—that is the jury, of course— ‘If she would hurry the story forward’—that must be the Queen— ‘would that change your way?’—would it really change?— One I gave her, two for him—see, that was what he did with the cakes, you know—”

  monabharmurmuring, murmurm

 • “Ach leanann sé leis agus deir ‘D’fhill siad chughatsa uaidh faoi dheoidh’,” a dúirt Eilís.
  “Ach féach, tá siad ansin,” a dúirt an Rí go buach agus é ag taispeáint na gcácaí ar an mbord. “Ní féidir le rud ar bith a bheith ní ba shoiléire ná é sin. Ach ansin—‘sular bhuail an taom seo í’—níor bhuail taomanna riamh thú, is dóigh liom, a stór?” a dúirt sé leis an mBanríon.

  “But he continues and says ‘They returned to you from him in the end’,” Alice said.
  “But look, there they are,” the King said victoriously and showing the cakes on the table. “Nothing can be clearer than that. But then— ‘before this fit hit her’—you have never had seizures, I think, dear?” he said to the Queen.

  buachVictorious
  soiléirClear, distinct; plain, obvious; easy

 • “Níor bhuail riamh!” a dúirt an Bhanríon agus í ag caitheamh seas[?] dúcháin go fíochmhar leis [end p 129] an Earc Luachra le linn na cainte di. (Bhí Liam bocht tar éis éirí as scríobh ar a shlinn lena mhéar; mar fuair sé amach nach bhfágadh sí aon rian; ach thosaigh sé ag scríobh go deifreach arís, agus é ag baint feidhm as an dúch a bhí ag sileadh anuas a aghaidh, chomh fada agus a bhí a dhóthain dúigh aige chuige sin.)

  “Never a seizure!” said the Queen and she was throwing an ink-well furiously at the Newt during her talk. (Poor Liam had stopped writing on his slate with his finger; since he found out it left no mark; but he began to write hurriedly again, while getting use out of the ink that was dripping down his face, as long as he had enough ink for that.)

  seasStand; Stop, stay
  dúchánInkholder, ink-wellm
  fíochmharFurious, ferocious
  riancourse, pathm
  feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
  sileadhDrip, discharge; pus
  dóthainEnough, sufficiencyf
  dúchinkm gs npl dúigh

 • “Taom na focail sin amach, mar sin!” a dúirt an Rí leis an gCoinín Bán agus d’fhéach sé timpeall na cúirte le meangadh gáire ar a bheola. Ní raibh focal as aon duine.
  “Is imeartas focal atá ann!” a dúirt an Rí go feargach, agus rinne gach uile dhuine gáire. “Déanadh an giúiré machnamh ar a bhfíorasc,” a dúirt an Rí den fhichiú huair nó mar sin an lá céanna.

  “A fit of words, so!” the King said to the White Rabbit and looked around the court with a smile on his lips. There was no word from anyone.
  “It is a word game! the King said angrily, and everyone laughed. “The jury would consider its verdict,” the King said for the 20th time or so the same day.

  taomFit, paroxysmm
  taompour off, emptyv
  meangadhsmile
  gáirelaughm
  beolalips
  imeartasPlay, playfulness; machination, trickerym
  imeartas focalword-play; quibble, quirk; pun
  feargachangry
  machnamhReflection, contemplationm
  fíorascverdictm
  fichiúTwentieth

 • “Ní hea, ní hea!” arsa an Bhanríon, “An phianbhreith ar dtús—an fíorasc ina dhiaidh sin.”
  “Seafóid agus deargsheafóid!” a dúirt Eilís go hard.
  “Éist do bhéal!” a dúirt an Bhanríon agus í dúdhearg le teann feirge.
  “Ní éistfead!” a dúirt Eilís.
  “Baintear an cloigeann di!” a ghlaoigh an Bhanríon in ard a gutha. Níor chorraigh aon duine.
  “Nach cuma le gach duine fúibhse,” a dúirt Eilís. (Bhí sí fásta go dtí a gnáthmhéid faoin am sin.) “Níl ionaibhse ach paca cártaí!”

  “No, no!” the Queen said, “The sentence first—the verdict after that.
  “Nonsense and red nonsense!” Alice said loudly.
  “Shut your mouth!” the Queen said dark red with intense anger.
  “I won’t!” Alice said.
  “Let her head be removed!” the Queen called in a loud voice. Nobody moved.
  “Nobody cares about you,” Alice said. (She had grown to normal size about then)”You’re just a pack of cards!”

  pianbhreithsentencef
  dúdheargdark red
  teannstrength, forcem
  corraighmove, stir
  Is cuma liom faoi sinI don’t care about that

 • Is ansin a d’éirigh an paca uile in airde san aer agus tháinig ag eitilt anuas uirthi; lig sí scréach bheag aisti, leath le heagla agus leath le fearg, agus rinne iarracht í féin a chosaint orthu, ach fuair sí í féin ina luí ar an mbruach, a ceann in ucht a deirféar, agus bhí sí sin ag scuabadh roinnt duilleog marbh go séimh d’aghaidh Eilíse, mar bhí siad tite anuas de na crainn uirthi.
  “Dúisigh, a Eilís, a chroí,” a dúirt a deirfiúr. “Nach fada an codladh a bhí agat!”
  [end p 130]

  It was then that the whole pack rose into the air and came flying down on her; she let out a small scream, half with fear and half with anger, and she tried to defend herself against them, but she found herself lying on the bank, her head in the lap of her sister, and she was gently brushing some dead leaves from Alice’s face, as they had fallen from the trees on her.
  “Wake up, Alice, dear,” her sister said, “Haven’t you slept long!”

  cosaintDefense, protectionf
  bruachbank, brink
  uchtChest; breast, bosom; lapm
  scuabadhSweeping, sweepm
  duilleogleaff
  séimhThin, slender; fine; gentle

 • “Ó, is iontach an bhrionglóid a bhí agam!” a dúirt Eilís. Agus d’inis sí dá deirfiúr chomh fada is a chuimhnigh sí orthu faoi na heachtraí aisteacha uile a bhí aici agus a bhfuil léite agat fúthu sa leabhar seo; nuair a chríochnaigh sí, phóg a deirfiúr í go ndúirt “Is aisteach an bhrionglóid a bhí ann go cinnte, a chroí; ach rith leat chuig do chuid tae anois, mar is ag éirí déanach atá an t-am.” D’éirigh Eilís mar sin agus rith léi agus í ag smaoineamh sa rith di, agus b’fhíor di é, gurb iontach an bhrionglóid a bhí ann gan aon amhras. [end p 131]

  “O, what a strange dream I had!” Alice said. And she told her sister as much as she could remember all the strange adventures she had and that you have read about in this book; when she finished, her sister kissed her and said “That was certainly a strange dream, my heart; but run to your tea now, because the time is getting late.” So Alice got up and ran, and thinking while running, and she was right, that was a strange dream beyond any doubt.


 • Ach d’fhan a deirfiúr ina suí mar bhí sí nuair a d’imigh Eilís, a ceann ina lámh aici agus í ag breathnú ar luí na gréine agus ag smaoineamh ar Eilís bheag agus a heachtraí iontacha, go dtí gur thosaigh sí féin ag brionglóid ar bhealach agus ba é seo an bhrionglóid a bhí aici:—

  But her sister remained sitting as she was when Alice left, her head in her hand as she watched the sunset and thought of little Alice and her wonderful adventures until she began in a way to dream herself and this was the dream she had:—

  ar bhealachin a way

 • Ar dtús rinne sí brionglóid faoi Eilís bheag féin; uair amháin eile bhí na lámha beaga bídeacha ag breith ar a glúin, agus na súile díograiseacha glé ag féachaint aníos ina súile sise—chloiseadh sí a glór agus d’fheiceadh sí croitheadh saoithiúil a cloiginn a dhéanadh sí chun an ghruaig fáin a choinneáil siar, mar bhíodh ribí i gcónaí ag titim thar a dhá súil—agus fad is a bhí sí ag éisteacht, nó a bhí cuma uirthi gur ag éisteacht a bhí sí, tháinig beocht san áit máguaird i ngeall ar chréatúir aisteacha na brionglóide a bhí ag a deirfiúr.

  At first she dreamed of little Alice herself; once more the tiny little hands were grabbing her knee, her bright loving eyes looking up into her eyes—she used to hear her voice and see the funny shaking of her head to keep the stray hair back, as hairs were always falling over her eyes— and while she was listening, or it seemed to her that she was listening, the strange creatures of the dream of her sister came to life in the surrounding area.

  bídeachtiny
  glúinkneef
  díograiseachFervent, zealous; devoted, loving
  gléClear, bright
  croitheadhshakingm
  saoithiúilLearned, wise; skilled, accomplished; Humorous, entertaining; pleasant, agreeable; funny, peculiar
  fán Straying, wandering, vagrancym gs fáin
  ribe(single) hairm pl ribí
  beochtLife, animationf
  máguairdAround, about, on every side
  i ngeallOn account of

 • Dhéanadh an féar fada siosarnach ag a cosa fad is a bhí an Coinín Bán ag deifriú thart—bhí an Luch eaglach ag stealladh a bealaigh tríd an linn in aice láimhe—chloiseadh sí gliogaíl na gcupán tae fad is a bhí an Giorria Márta agus a chairde i mbun a mbéile gan chríoch, agus glór géar na Banríona agus í ag ordú go gcuirfí a haíonna mí-ámharacha chun báis—bhí an leanbh muice arís ag sraothartaíl ar leathghlúin an Bhandiúic, fad is a bhí plátaí agus miasa ag pléascadh ina thimpeall—líonadh an t-aer arís le scréach na Gríbhe, le díoscán pheann luaidhe an Earc Luachra agus le tachtadh na muc guine nuair a cuireadh faoi thoirmeasc iad; agus arna mheascadh tríd sin bhí tocht bróin an Turtair Bhréige i bhfad uaithi.

  The long grass rustled at her feet while the White Rabbit hurried around— the frightened Mouse was splashing its way through the nearby pool— she heard the clicking of the cups of tea while the March Hare and his friends were attending to their endless meal, and the Queen’s sharp voice as she ordered her unlucky guests to be put to death— the baby pig was again sneezing on the knee of the Duchess, while plates and dishes were exploding around him— the air filling again with the scream of the Griffin, the choking of the guinea pigs when they were hindered; mixed through that was the Mock Turtle’s deep sorrow far from her.

  siosarnachhissing; whispering, rustling
  eaglachFearful, afraid; apprehensive, timid
  stealladhOutpouring; downpour; splashijg
  gliogaíl = gliogaireacht(Act of) clicking, clacking; jingling, rattling; prating, prattlingf
  aoiguest, lodgerm pl aíonna
  ámharachLucky, fortunate
  sraothartachsneezing; sneeze
  glúinkneef
  miasdishf npl miasa
  pléascadhexplosionm
  díoscáncreaking, grating, grinding; squeak
  tachtadhchoking, stranglingm
  toirmeascProhibition; prevention, hindrance;
  arna On his, her, its, their, having been
  meascadhMixture, admixture; confusionm
  tochtStoppage, obstruction; Emotional catch; deep emotion

 • D’fhan sí ina suí fós a súile leathdhúnta, agus is beag nár chreid sí go raibh sí féin i dTír na nIontas, cé go raibh a fhios aici nár ghá di ach iad a oscailt arís agus nach mbeadh ann ach leimhe an ghnáthshaoil—ní bheadh ann ach an féar ag siosarnaíl leis an ngaoth, agus an linn ag lapadaíl le luascadh na ngiolcach—d’athródh gliogaíl na gcupán go bualadh [end p 132] chloigíní na gcaorach, agus in áit screadaíl ghéar na Banríona ní bheadh ann ach glao an aoire óig—agus bhí a fhios aici go n-athródh sraothartaíl an linbh, scréach na Gríbhe agus na fuaimeanna aisteacha eile go rí rá is cling cleaing chlós na feirme, fad is go nglacfadh géimneach na mbó i bhfad uaithi áit snagaíl thochtmhar an Turtair Bhréige.

  She stayed sitting with her eyes half closed, and she believed a lttile that she herself was in Wonderland, though she knew she only needed to open them again and that would be nothing but the boredom of ordinary life—there would be only the rustling of the grass with the wind, the pool splashing with the swaying of the reeds— the clicking of the cups would change to the ringing of the sheep’s bells, and instead of the Queen’s sharp screaming it would be nothing but the call of the young shepherd—and she knew that the child’s sneezing would change, the scream of the griffin and other strange sounds to the hubbub and ringing of the farmyard, while the lowing of the cows would take her far from the Mock Turtle’s emotional sobbing.

  Need, requirementm
  leimheTastelessness, insipidity; silliness; futilityf
  gnáthshaolOrdinary, everyday, lifem
  siosarnachhissing; whispering, rustling
  lapadaílpaddling, splashing, wading
  luascadhswinging, swaying, rockingm
  giolcachreeds
  gliogaíl = gliogaireacht(Act of) clicking, clacking; jingling, rattling; prating, prattlingf
  caorasheep, ewef gs gpl caorach
  cloigínbellm
  glaoCall, shoutm
  aoireShepherdm
  fuaimsoundf pl fuaimeanna
  rí ráHubbub, uproar
  clingClink; tinkle, ringf
  géimneachLowing, bellowing; shouting, roaring; trumpetingf
  snagaíl = snagaireachtgasping, sobbing; hiccupingf
  tochtmharDeeply emotional

 • Shamhlaigh sí ar deireadh thiar conas a bheadh an deirfiúr bheag seo léi le himeacht aimsir ina bean fhásta; agus go gcoinneodh sí trí bhlianta a haibíochta, croí grámhar simplí a hóige, agus go mbaileodh sí ina timpeall páistí beaga eile, agus go gcuirfeadh sí solas agus díograis ina súile leis an iomad scéal aisteach a d’inseodh sí dóibh, b’fhéidir fiú amháin go n-inseodh sí dóibh brionglóid Thír na nIontas a tharla fadó fadó; agus shamhlaigh sí go mbraithfeadh sí a mbrón simplí, agus go mbainfeadh sí sult as a bpléisiúir shimplí, agus í ag cuimhneamh siar ar a hóige féin agus laethanta sona an tsamhraidh. [end p 133]

  She finally imagined how this little sister of hers would be as a grown woman with the passage of time; how she would maintain through her adult years [???], the simple loving heart of her youth, and that she would gather around her other small children, that she would bring light and devotion into her/their eyes with the many strange stories she would tell them, maybe even tell them the dream of Wonderland that happened a long, long time ago; and she imagined that she would feel their simple sorrows, and that she would enjoy their simple pleasures, recalling her own youth, and happy summer days.

  Samhlaighimagine
  imeachtGoing, departurem
  Le himeacht aimsirewith the passage of time
  aibíocht Ripeness, maturity; Quickness, cleverness, livelinessf
  grámharLoving, tender, affectionate
  bailighCollect, gather
  díograiseachFervent, zealous; devoted, loving
  iomadgreat number or quantity; abundance, excess • “An bealach sin,” a dúirt an Cat agus é ag bagairt a lapa dheis, “tá cónaí ar Haitéir: agus an bealach sin,” agus é ag bagairt an lapa eile, “tá cónaí ar Ghiorria Márta. Tabhair cuairt ar cibé duine acu is mian leat: tá siad as a meabhair beirt.”

  “That way,” said the Cat beckoning with his right paw, “the Hatter lives: and that way,” he beckoned with the other paw, “the March Hare lives. Visit whichever of them you desire: they are both crazy.”

  bagairtthreat, beckoningf
  lapapawm
  miandesiref

 • “Ach nílim ag iarraidh dul i measc daoine atá as a meabhair,” a dúirt Eilís.
  “Níl leigheas agat air sin, arú,” a dúirt an Cat. “Táimid go léir as ár meabhair anseo. Tá mise as mo mheabhair. Tá tusa as do mheabhair.”

  “But I don’t want to go among people who are crazy,” Alice said.
  “You have no cure for that, ah,” The Cat said. “We are all crazy here. I am crazy. Your are crazy.”


 • “Conas atá a fhios agat go bhfuil mise as mo mheabhair?” a d’fhiafraigh Eilís.
  “Caithfidh go bhfuil tú as do mheabhair,” a dúirt an Cat, “nó ní thiocfá anseo sa chéad áit.”

  “How do you know I’m crazy?” asked Alice
  “You must be crazy,” the Cat said, “or you wouldn’t come here in the first place.”Classification sentences (English)

 1. These were freight tunnels….
 2. “[Thomas] Digges was one of the leading astronomers in 16th century England….”
 3. Cleopatra was not an Egyptian.
 4. Hayhoe is one of the top climate scientists in the world
 5. …the guan daois a Chinese edged weapon, similar to a glaive or a halberd….
 6. Rigg was a venerable figure in Britain’s entertainment industry
 7. She was a beautiful kind and generous human being
 8. Rigg was a member of the Royal Shakespeare Company from 1959-64,
 9. The Nazis were also huge fans of organic farming
 10. He was an enthusiastic reader of texts on magic and the occult
 11. Hitler was a malignant narcissist
 12. he was a functionary in an occupied country
 13. Many were careerists,
 14. Birthler was one of a very small number of active dissidents in East Germany
 15. the president was not a patriot

Nótaí faoi scéalta

Táimid go léir fós sláintiúil
Bhog mo mhac Nicholas faoi dheireadh go dtí a árasán féin
Tá carn mór rudaí fós aige anseo
ascaillavenue