Monday night Irish Class, September 11, 2017

Irish Class, September 11, 2017

Rang Gaeilge, 11ú lá Mí na Mheán Fómhair 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

<!–

–>

Obair gan sos gan scíth, Inchinn mhaol gan bhrí. Work without rest dulls the brain
I ndiaidh a aimhlis a fheictear a leas don Éireannach. After the harm the good is seem by the Irish person


Ba
[Copula cond.]thairbhí duit teanga eile seachas an Ghaeilge? Seafóid, a deir Antonella Sorace…

Ba thairbhí duit teanga eile seachas an Ghaeilge? Would it be beneficial for you to learn a language other than Irish?
Seafóid Nonsense
Labhair Tuairisc.ie le Antonella Sorace bunaitheoir Bilingualism Matters faoina ‘smaointe contúirteacha’ faoin dátheangachas

bunaitheoir founder
smaointe contúirteacha dangerous ideas
dátheangachas bilingualism

 1. Cén tairbhe duit an Ghaeilge a fhoghlaim?

  Cén tairbhe duit an Ghaeilge a fhoghlaim? What is the benefit to you to learn Irish?
  Cén What implicit copula
 2. Nárbh [Copula neg.dep.cond.] fhearr duit a bheith ag foghlaim Sínise nó Fraincis?

  Nárbh fhearr duit a bheith ag foghlaim Sínise nó Fraincis? Wouldn’t it be better for you to learn Chinese or French?
 3. Is [Copula] minic a leithéid cloiste againn.

  Is minic a leithéid cloiste againn. We have often heard the like. fronting
 4. Ag Féile Imeallach Dhún Éideann an tseachtain seo, thug Antonella Sorace freagra cuimsitheach ar a leithéid de cheisteanna agus
  í ag caint ag an ‘Cabaret of Dangerous Ideas’, mar ar chuir sí ‘smaoineamh contúirteach’ dá cuid féin i láthair:
  go bhfuil teangacha mionlaigh chomh ‘húsáideach’ céanna le teangacha móra.

  Imeallach Bordering, Marginal
  Féile Imeallach Fringe Festival
  thug Antonella Sorace freagra cuimsitheach ar a leithéid de cheisteanna AS gave comprehensive answers to these questions
  mar atá sé as he is direct
  mar a bhfuil sé where he is indirect
  >mar ar chuir s where she put ar past indirect marker
  i láthair at present
  mionlach minority
  úsáideach useful
 5. Is [copula] í is fearr fios.

  Is í is fearr fios. it is she who knows best
 6. Bhunaigh Antonella Sorace Bilingualism Matters in 2008 mar sheirbhís do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí i nDún Éideann,
  áit a bhfuil sí ag obair san Ollscoil mar Ollamh le Teangeolaíocht Fhorásach.

  Forásach Teangeolaíocht developmental linguistics
 7. Mar thuismitheoir atá ag tógáil mo chuid páistí le Béarla agus le hIodáilis,
  chuir sé iontas orm a laghad a thuig daoine faoin dátheangachas.

  tógáil raising
  chuir sé iontas orm a laghad a thuig daoine faoin dátheangachas. I was surprised how little people understood about bilingualism
 8. **** “Mar thaighdeoir, shíl mé go raibh dualgas speisialta orainn teagmháil a dhéanamh le daoine taobh amuigh den aos léinn a bhí ag plé leis na ceisteanna teangeolaíochta ar bhonn laethúil,” a deir sí.

  <!–

  –>

  Mar as sort of like copula is
 9. **** Le naoi mbliana anuas, tá Bilingualism Matters aitheanta mar lárionad feabhais in Ollscoil Dhún Éideann agus gréasán de 19 craobh aige ar fud na hEorpa agus i SAM.

  <!–

  –>

 10. “Creideann daoine nach bhfuil teangacha úsáideach mura bhfuil cumhacht pholaitiúil nó eacnamaíochta acu.
  Déantar beag is fiú de theangacha mionlaigh dá bharr, ach léiríonn an taighde rud eile ar fad.

  Creideann daoine nach bhfuil teangacha úsáideach mura bhfuil cumhacht pholaitiúil nó eacnamaíochta acu People believe that languages are not useful if they do not have political or economic power
  Déantar beag is fiú de theangacha mionlaigh dá bharr Little worth is made of minority languages consequently
  ach léiríonn an taighde rud eile ar fad but the reasearch shows something very different.
 11. “An dátheangachas de chineál ar bith, léiríonn sé go bhfuil teanga ar bith úsáideach cionn is [copula] go gcruthaíonn sí buntáistí don intinn,
  is cuma cá haois an duine. Is
  [copula] é an dara teanga a bheith san intinn an rud is tábhachtaí agus
  [copula, since followed by a noun] líon na ndaoine a labhraíonn na teangacha.”

  An dátheangachas de chineál ar bith Bilingualism of any sort at all
  léiríonn sé go bhfuil teanga ar bith úsáideach cionn it shows any language is useful to one
  is gcruthaíonn sí buntáistí don intinn creates benefits to the mind
  is cuma cá haois an duine. no matter the age of the person
  Is é an dara teanga a bheith san intinn an rud is tábhachtaí The second language in the mind is the most important thing
  agus ní líon na ndaoine a labhraíonn na teangacha. and not the number of people who speak the languages
 12. **** Ach nach bhfuil sé intuigthe sa gheilleagar éiginnte domhanda ina bhfuil muid go mbeadh tuismitheoirí ag iarraidh go mbeadh a gcuid páistí ag foghlaim teangacha a thabharfadh buntáiste dóibh sa mhargadh idirnáisiúnta fostaíochta?

  <!–

  –>

 13. **** Tugann Antonella ‘the instrumental view of bilingualism’ air sin.

  <!–

  –>

 14. **** “Sin an fáth go bhfuil teaghlaigh ar fud na hEorpa ag iarraidh go bhfoghlaimeodh a gcuid páistí Béarla agus
  go bhfuil borradh faoin tSínis mar gheall ar fhás eacnamaíochta na Síne.
  Ní féidir na forbairtí seo a shéanadh ach tá argóint eile ann nach bhfuil chomh haitheanta sin.

  <!–

  –>

  mar gheall because
 15. “Má tá buntáistí teangeolaíochta agus intinne ag baint leis an dátheangachas de chineál ar bith,
  ciallaíonn sé sin gur [copula] cheart go bhfeicfeadh daoine teangacha mionlaigh mar áiseanna agus mar dheiseanna d’óg agus d’aosta.”

  Má tá buntáistí teangeolaíochta agus intinne ag baint leis an dátheangachas de chineál ar bith If there area any linguistic or mental benefits to be gained from bilingualism of any sort at all
  ciallaíonn sé sin gur cheart go bhfeicfeadh daoine teangacha mionlaigh mar áiseanna It is right that people would see minority languages as aids mar “as” here
  agus mar dheiseanna d’óg agus d’aosta. and as opportunities for young and old
 16. **** “Tá a fhios againn ón taighde, a deir sí, nach gcuireann dhá theanga páistí fríd a chéile agus má bhíonn dhá theanga acu
  gur [copula dep] fusa leo tuilleadh teangacha a fhoghlaim.

  <!–

  –>

 17. **** “Tá a fhios againn go bhfuil tuigse níos fearr ag páistí dátheangacha ar an dóigh a n-oibríonn teangacha, go dtagann an léamh níos fusa le cuid acu, go mbíonn tuiscint níos fearr acu ar dhearcadh daoine eile, go bhfuil smacht níos fearr acu ar aird – iad seo uilig chomh maith leis na buntáistí a bhaineann le haithne a bheith acu ar níos mó ná cultúr amháin.”

  <!–

  –>

 18. **** Mar sin féin, dar le Antonella, ní bhaineann gach duine atá dátheangach na buntáistí as cionn is go gcuireann dearcadh diúltach agus cúinsí eile bac ar an fhoghlaim in amanna.

  <!–

  –>

 19. **** Deir sí gur [copula dep] beag taighde atá déanta in Albain ar an Ghàidhlig, ach gur [copula dep] léir
  go bhfuil na buntáistí céanna le Gàidhlig agus Béarla a bheith ag duine is [agus] atá le haon dá theanga eile.

  <!–

  –>

 20. **** “Tá sé léirithe nach gcuireann an Ghàidhlig bac ar an Bhéarla, ceann de na míthuiscintí coitianta faoi mhionteangacha.

  <!–

  –>

 21. “Agus tá staidéir déanta a léiríonn go leanann buntáistí an dátheangachais ar feadh saol iomlán an duine. Ina measc,
  tá taighde déanta a thugann le fios go gcuidíonn an dátheangachas leis an tsláinte agus fad saoil an duine.”

  Agus tá staidéir déanta a léiríonn go leanann buntáistí an dátheangachais ar feadh saol iomlán an duine And there are studies that show the benefits of bilingualism continue through the whole life of the person
  Ina measc Amongst
  tá taighde déanta a thugann le fios go gcuidíonn an dátheangachas leis an tsláinte agus fad saoil an duine. Research has been done that reveals that bilingualism helps human health and longevity.
 22. **** Sin ráite, admhaíonn sí go bhfuil sé deacair dul i bhfeidhm ar an aos acadúil faoi thábhacht teangacha “mar gheall ar easpa eolais”.

  <!–

  –>

  mar gheall because
 23. “Anseo sa Ríocht Aontaithe, is rud breise é foghlaim teangacha. Dá mbeadh tuismitheoirí,
  múinteoirí agus na daoine atá ag obair sna seirbhísí sláinte ar an eolas faoi bhuntáistí an dátheangachais,
  d’fheicfidís an rath a bheadh ar mhaoiniú a thabhairt dó. Sin an fáth gur bhunaigh mé Multilingual Matters in 2008.”

  Anseo sa Ríocht Aontaithe Here in the UK
  is rud breise é foghlaim teangacha. Learning languages is an extra thing
  múinteoirí agus na daoine atá ag obair sna seirbhísí sláinte ar an eolas faoi bhuntáistí an dátheangachais Teachers and people working in health services know about the benefits of bilingualism
  rath bestowal, grant, prosperity, abundance, usefulness
  d’fheicfidís an rath a bheadh ar mhaoiniú a thabhairt dó. They would see the usefulness of funding it.
 24. <!–

 25. –>


grúdlann brewery f
banaisteoir actress
bainisteoir manager
Tá sí go hiontach she is wonderful
It iontach í mar mhuinteoir She is wonderful as a teacher
Is iontach an muinteoir í She is the wonderful teacher

Notaí Scéil
Tá post páirtaimseartha ag Mia
Tá sí ag obair ag siopa deochra
Díolann sí beoir, fíon, uisce beatha, agus araile
Ceannaíonn sí roinnt deochanna dúinn
Ceannaíonn sí iad níos tapúla ná ís féidir linn iad a ól
oibríonn sí den chuid is mó tráthnóna.
Thagadh sí abhaile tar éis naoi a chlog
is í an bainisteoir tráthnóna Uaireanta anois í
Faigheann sí níos mó airgid na hoícheanta sin
caitheann sí an si an siopa a dhúnadh
Fanann sí go dtí a deich a chlog. tiomáineann sí abhaile ansin
Nuair a thagann sí abhaile, táim uaim uaireanta ina chodladh.
Táim ag obair sa lá
dúisím thart ar seacht ar maidin.
tá sí fós ina chodladh
Tosaíonn sí ag obair sula dtéann mé abhaile
Ní labhairt muid ach ar fón ar na laethanta sin
Rachaidh an fhadhb seo ar shiúl go luath

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.