Monday Night Irish Class, January 12, 2015

Irish Class, January 12, 2015

Rang Gaeilge, 12ú lá mí Eanáir 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Go dtí Lá San Dic Until the day of St. Dick (there is no St. Dick)
Lá nach dtig A day that never comes i.e., when hell freezes over

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú
Caibidil 2: Gnáthlá [tuilleadh]

Bhí sí ag méanfach agus ag tarraingt na gcos agus í ag dul síos
staighre leis an mbeart beag litreacha a bhí ar an urlár a bhailiú.
Chaith sí ar an mbord iad agus chuir an citeal ar siúl. Cupan

caifé. Sin a mbeadh an t-am aici do ar maidin. Fuair sí an muga salach a bhí fagtha ag Liam ar an mbord draenála agus
shruthlaigh [23] sa doirteal é. An citeal ag crónán. Chuir sí spúnóg caifé isteach sa mhuga agus d’fhág caite ann é,
an púdar donn ag dorchú is é á ghreamú féin de bhun an mhuga. D’fhéach sí trid na litreacha. Bille.
Ní osclódh sí é sin go dtí níos deanai. Bileog fhógraíochta ó dhream a bhí ag bailiú éadaí don Afraic.
Ceann ón ollmhargadh ag fógairt sladmhargaí ar mhaisiúcháin Nollag agus gan ann fós ach mí na Samhna.
Chaith sí an t-iomlán ar leataobh. Bruscar. D’fhéachfadh sí i gceart orthu anocht. A ríomhaire glúine isteach ina mála droma,
banana ina glaic le n-ithe ar an slí, fáinne na heochrach ar a hordóg aici, cóta ar a gualainn.
Phreab an cnagaire nuair a phlab sí an doras.

Bhí sí ag méanfach agus ag tarraingt na gcos agus í ag dul síos staighre She was yawning and dragging her feet down the stairs
eis an mbeart beag litreacha a bhí ar an urlár a bhailiú. to collect the bundle of letters that were on the floor
Chaith sí ar an mbord iad agus chuir an citeal ar siúl. She threw them on the table and put the kettle on [going
Cupan caifé. Cup of coffee
Sin a mbeadh an t-am aici do ar maidin. that would be all she had time for this morning.
Fuair sí an muga salach a bhí fagtha ag Liam ar an mbord draenála She got the dirty mug that was left by Liam on the drain board
shruthlaigh sa doirteal é. rinsed it in the sink
An citeal ag crónán. The kettle is humming
Chuir sí spúnóg caifé isteach sa mhuga She put a coffee spooninto the mug
d’fhág caite ann é left it thrown there ??
an púdar donn ag dorchú is é á ghreamú féin de bhun an mhuga. the brown powder darkening and sticking to the base of the mug (because the mug was wet
Ní osclódh sí é sin go dtí níos deanai. She would not open it until later
Bileog fhógraíochta ó dhream a bhí ag bailiú éadaí don Afraic. Advertising leaflet from a group collecting clothes for Africa
Ceann ón ollmhargadh ag fógairt sladmhargaí ar mhaisiúcháin Nollag One from a supermarket announcing bargains on Christmas decorations
gan ann fós ach mí na Samhna. although it was still November
Chaith sí an t-iomlán ar leataobh. She threw the whole [bunch] to one side
Bruscar Trash
D’fhéachfadh sí i gceart orthu anocht. She would look at them tonight properly
A ríomhaire glúine isteach ina mála droma Her laptop into a backpack
banana ina glaic le n-ithe ar an slí, banana in her hand to eat on the way,
fáinne na heochrach ar a hordóg aici, she had a keyring on her thumb,
cóta ar a gualairm coat on her shoulder
Phreab an cnagaire nuair a phlab sí an doras. The knocker banged when she slammed the door.

Bhí an láithreoir raidió ina ghuth beag tanaí sna cluasáin aici agus é ag trácht ar fhógraíocht Nollag,
go raibh sé imithe as lámh ar fad. Stracfhéachaint ar dheis, ansin ar chlé. Trasna. Bhí sé i siopa sa chathair inné a dúirt sé agus
bhí sé maisithe acu cheana féin – áiféiseach [24]. D’aontaigh Siobhán leis. Shiúil sí síos an lána agus trasna na faiche,
an tslí ba thapúla agus ba dhírí chun na hoibre de shiúl na gcos. Bhí sí díreach ag an taobhgheata nuair a chuir an láithreoir
tuairisceoir nuachta i láthair. Bhí an tuairisc ba dhéanaí aige ar eachtra éigin a tharla thuas fán dtír déanach aréir.
D’fhéach sí ar an gclog ar a fón póca. Nóiméad tar éis. Ba cheart di an rang a bheith tosaithe aici ar a naoi agus
thógfadh sé trí nóiméad eile an staighre a chur di nuair a raghadh sí isteach sa bhfoirgneamh. Sa donas leis.
Ní fhéadfadh sí éisteacht anois. Bhain sí seac na gcluasán [25]

as an bpoillín bídeach i mbun a fóin póca, mhúch an fón agus d’fhill sreang na gcluasán go cúramach
mar fhigiúr a hocht timpeall ar a méar isteach i mbas a láimhe. Isteach ina póca leo.

Bhí an láithreoir raidió ina ghuth beag tanaí sna cluasáin aici The radio host was a thin little voice in her earphones
é ag trácht ar fhógraíocht Nollag discussing Christmas advertising é ?
go raibh sé imithe as lámh ar fad it had gone far out of hand
Stracfhéachaint = Sracfhéachaint cursory glance
Trasna across
Bhí sé i siopa sa chathair inné a dúirt sé It was in a shop in the city yesterday he said
bhí sé maisithe acu cheana féin It was already decorated by them acuféin ?
áiféiseach ridiculous
D’aontaigh Siobhán leis S agreed with him
Shiúil sí síos an lána She walked down the lane
trasna na faiche across the green gen. b/c trasna
an tslí ba thapúla the fastest way
ba dhírí chun na hoibre de shiúl na gcos was the most direct way to work on foot ba dhírí “was the most direct”
Superlative uses copula, past tense here
Bhí sí díreach ag an taobhgheata nuair a chuir an láithreoir tuairisceoir nuachta i láthair. She was
just at the side gate when the news reporter began
Bhí an tuairisc ba dhéanaí aige ar eachtra éigin a tharla thuas fán dtír déanach aréir. The latest report on some incident that happened up wandering in the country late last night
D’fhéach sí ar an gclog ar a fón póca. She looked at the clock on her cell phone
Nóiméad tar éis Minute after
Ba cheart di an rang a bheith tosaithe aici ar a naoi She should have started her class at nine
thógfadh sé trí nóiméad eile an staighre a chur di It would take her another 3 minutes to take the stairs
nuair a raghadh sí isteach sa bhfoirgneamh when she would go into the building raghadh = rachadh “would go”
Sa donas leis Too bad leis ?
Ní fhéadfadh sí éisteacht anois. She could not listen now
Bhain sí seac na gcluasán as an bpoillín bídeach i mbun a fóin póca She removed the earphone jack from the little hole in the base of her cell phone
d’fhill sreang na gcluasán go cúramach mar fhigiúr a hocht timpeall ar a méar isteach i mbas a láimhe. She carefully bent the wire of the earphones into a figure eight around her fingers in the palm of her hand.

Nuair a shuigh sí síos ag an mbord sa seomra foirne ag am lóin bhí an comhrá faoi lán seol. Bhí sí deanach ag teacht isteach
mar go raibh uirthi labhairt le beirt leads óga as a rang ríomhaireachta.

Nuair a shuigh sí síos ag an mbord sa seomra foirne ag am lóin bhí an comhrá faoi lán seol. When she sat down at the table in the staff room at lunchtime conversation was under full sail.
Bhí sí deanach ag teacht isteach mar go raibh uirthi labhairt le beirt leads óga as a rang ríomhaireachta. She was late coming in as she had to talk with two young lads from her computer class. uirthi “had to”


iomarca excess, too many, too much f4
dóthain enough, sufficiency f4
trína chéile confused, upset
ina phraiseach in a mess lit. “in a porridge”
gol weeping m1
seachas besides, other than
glic clever
níos glice cleverer
is glice cleverest
poll pole, pit, burrow, shaft m1
poillín little hole
mhúch an fón turned off the phone lit. “extinguished”

Weather
báistigh rain v
brádán drizzle m1
teocht temperature f3
a teocht is airde highest temperature ard
a teocht is ísle lowest termperature íseal
sioc frost gs seaca
baol seaca danger of frost
gaoth mheasartha moderate wind
anoir from the east
aneas from the south
aduaidh from the north
aniar from the west

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.