Monday Night Irish Class, October 13, 2014

Irish Class, October 13, 2014

Rang Gaeilge, an 13ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Need vs. Form

Two sentences (in English!) in each category:

 1. Translated by a sentence beginning with
  1. Science fiction conventions are fun, but also expensive.

  2. Science fiction fans are strange, but mostly harmless.

  3. My sister’s kitchen is clean.

 2. Translated, beginning with Is
  1. Convergence is the biggest science fiction convention in Minnesota.

  2. Mary is the best teacher at that school.

  3. My house is a mess.

  4. A Song of Ice and Fire (Game of Thrones) is the most impressive work of fantasy I have read since The Lord of the Rings.

 3. Uses habitual present
  1. We go to Irish class most Mondays.

  2. I restore databases from backup every week.

  3. I ride the bus to work every day.

  4. We eat beans after we go to science fiction conventions, since we are always out of money then.

 4. Uses past habitual
  1. I rode a bicycle between classes at Stanford.

  2. On New Year’s Eve we always listened to the “Midnight Special” on radio station WFMT.

  3. I used to run a lot, but my knees have gone bad.

 5. Requires a genitive
  1. She was singing hymns.

  2. I am sitting at a wooden desk.

  3. My sister’s kitchen is clean.

  4. I read A Game of Thrones.


Excerpt

8 Bealtaine
 • Níor chodail mé ach ar feadh cúpla uair an chloig agus, ó tharla an codladh a bheith imithe
  ar strae orm, d’éirigh mé. Bhí mo scáthán bearrtha crochta agam taobh leis an bhfuinneog agus chrom
  mé ar mé féin a bhearradh. Go tobann, bhraith mé lámh ar mo ghualainn agus chuala glór an Chunta,
  “Mora dhuit ar maidin.”

  cupla couple Conn.
  cúpla twins Conn.
  leathçhúpla a twin Conn. “half of twins”
  cúpla couple, twins Don., Mun., C.O.
  Níor chodail mé ach ar feadh cúpla uair an chloig agus I only slept a few hours ar feadh requires a genitive
  ar strae astray
  ó tharla an codladh a bheith imithe ar strae orm since sleep had gone astray from me
  Bhí mo scáthán bearrtha crochta agam taobh leis an bhfuinneog I had my shaving mirror hanging next to the window
  scáthán mirror m1
  chrom mé ar mé féin a bhearradh. I bent over shaving myself
  Go tobann suddenly
  bhraith mé lámh ar mo ghualainn agus chuala glór an Chunta I felt a hand on my shoulder and heard the voice of the Count
  Mora dhuit ar maidin. Top of the morning to you

 • Baineadh geit asam. B’ait liom nach raibh sé feicthe sa scáthán agam. Thug mé freagra béasach air,
  d’iompaigh mé an scáthán chun a íomhá a ghabháil – ach pioc dá scáil ní raibh ann. Ghearr mé mé féin,
  bhí preab chomh mór sin bainte asam. Bhí braonta fola le mo smig. Ar fheiceáil sin don Chunta tháinig
  fearg ina shúile agus rug sé greim ar mo scornach. Chúb mé uaidh agus theagmhaigh a lámh leis an
  gcros chéasta a bhí timpeall mo mhuiníl. I bhfaiteadh na súl d’athraigh sé agus níorbh é an fear céanna
  a thuilleadh é.

  Baineadh geit asam I was frightened “Fright was extracted from me”
  ait strange
  dofheichte invisible
  infheichte visible
  B’ait liom nach raibh sé feicthe sa scáthán agam. It was queer to me I had not seem him in the mirror.
  Thug mé freagra béasach air I responded to him politely
  d’iompaigh mé an scáthán chun a íomhá a ghabháil I turned the mirror to capture the image
  scáil shadow, reflection
  ach pioc dá scáil ní raibh ann nothing of his reflection was there
  Ghearr mé mé féin I cut myself
  bhí preab chomh mór sin bainte asam I had been startled so much “That so much start had been extracted from me”
  Bhí braonta fola le mo smig. There were drops of blood on my chin
  Ar fheiceáil sin don Chunta tháinig fearg ina shúile agus rug sé greim ar mo scornach. On seeing that anger came into the Count’s eyes and he gripped my throat
  teagmhaigh chance, happen, meet
  Chúb mé uaidh agus theagmhaigh a lámh leis an gcros chéasta a bhí timpeall mo mhuiníl. I shrank away from him and his hand met the crucifix that was around my neck
  I bhfaiteadh na súl d’athraigh sé In the blink of an eye he changed
  tuilleadh addition, increasem, more
  níorbh é an fear céanna a thuilleadh é. he was not the same man any more é an fear is a unit. The 2nd é is the subject in this copula construction.

 • “Aire duit, ná gearr tú féin arís,” ar sé, “d’fhéadfadh a leithéid a bheith dainséarach sa tír seo.” Cad a
  rinne sé ansin ach breith ar an scáthán agus é a chaitheamh amach an fhuinneog.

  Aire duit, ná gearr tú féin arís You take care you don’t cut yourself again
  ar sé he said
  leithéid like, counterpart, equal
  d’fhéadfadh that could be cond.
  d’fhéadfadh a leithéid a bheith dainséarach sa tír seo. the likes of that (that sort of thing) could be dangerous in this country
  Cad a rinne sé ansin ach breith ar an scáthán agus é a chaitheamh amach an fhuinneog What did he do then but take the mirror and throw it out the window

As an úrsceal Dracula, le Bram Stoker. Bhí an Cunta agus Jonathan Harker (dlíodóir óg ó Shasana) sa radharc seo.Mar a rá mé seachtain seo caite As I said last week
Tá ríomhaire glúine nua ag mo iníon altrama
Tá sé oibre go breá, i ndiaidh fhadhb an tseachtain seo caite/
Chonaic sí nuacht faoi Apple. She saw news about Apple
Fhógair Apple go mbeidh siad a dhíol ríomhairí nua Apple announced that they will sell new computers
Tá aici an ríomhaire déanaí agus is mó sa bhaile fós. She has the latest and greatest computer.
Beidh ríomhairí níos nua agus ríomhaire níos fearr ar fáil Newer and better computers will be available.
Bhí brón uirthi
Shilim mé go raibh sé seo greannmhar. I thought this was funny
ach dúirt mé rud ar bith but I did not say anything


Ní féasta go rósta Not a feast until a roast
Ní céasta go pósadh Not tormented until marrriage céasta “crucified”, “tormented”
fios knowledge m3 gs
Is doras feasa fiafraí The door of knowledge is a question
Cuir cluas ghéar ort féin “Put a sharp ear on yourself”
claí dike, wall [outdoors], fence m4 pl claíocha
Bíonn cluasa ar na claíocha The fences have ears
coill wood, forest f2
Bíonn cluasa ar an gcoill. The forest has ears
I gcluasa an bhaile mhóir In the suburbs “In the ears of the big town”
cluasa bioracha pointed ears
Bhioraigh sí a cluasa. She cocked her ears “She pointed her ears”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.