Monday Night Irish Class, August 11, 2014

Irish Class, August 11, 2014

Rang Gaeilge, 11ú lá Mí na Lúnasa 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Troid agus Todhchaí Beo.ie

 • Mar is eol do go leor faoin am seo, rinneadh cinneadh ar na mallaibh gan leanstan le tacaíocht
  airgeadais a thabhairt do Beo.ie. Tá Oideas Gael iontach bródúil as ar bhain muid amach
  le trí bliana déag anuas mar fhoilsitheoir Beo.ie agus tá muid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh todhchaí gheal ag an iris
  go fóill. Caithfidh muid, áfach, tacaíocht an phobail a fháil chun é seo a bhaint amach. Bheadh muid buíoch dá mbeifeá sásta Vóta na Míosa,
  ar an leathanach baile, a fhreagairt an mhí seo

  Mar is eol do go leor as many people know
  rinneadh cinneadh ar na mallaibh a decision was made recently
  leanstan, leanúint following, pursuit, continuation
  gan leanstan le tacaíocht without continuing with support
  Tá Oideas Gael iontach bródúil as ar bhain muid amach Oideas Gael is wonderfully proud of what we have achieved
  le trí bliana déag anuas for 13 years
  mar fhoilsitheoir as the publisher
  go mbeidh todhchaí gheal ag an iris the magazine shall have a bright future
  go fóill yet
  tacaíocht an phobail public support
  cinntiú making sure
  Caithfidh muid we have to
  a bhaint amach to achieve this
  a fhreagairt an mhí seo answer this month
  Bheadh muid buíoch We would be grateful
  dá mbeifeá sásta if you would be happy
 • Bua Beo.ie

  Rinneadh an cinneadh seo d’ainneoin go bhfuil sé léirithe gur baineadh amach na spriocanna uilig a chuir muid romhainn do Beo.ie.
  Le sé mhí anuas faigheann an suíomh 6-7,000 cuairteoir uathúil an t-eagrán agus féachtar ar bheagnach 30,000 leathanach gach mí.
  106,969 cuairt a fuair an suíomh anuraidh, méadú de bhreis is 3,000 ar an bhliain 2012. Is as Éirinn a thagann tuairim is 70% de na cuairteanna seo agus
  is as tíortha eile ar fud an domhain an 30% eile. Ó chuir muid córas na bhfreagraí i bhfeidhm
  i mí an Mheithimh 2010 tugadh 3,044 freagra ar ailt éagsúla: rud a chruthaíonn an pobal beo bríomhar léitheoirí atá againn.

  Bua Merit(s)
  Rinneadh an cinneadh seo this decision was made
  d’ainneoin despite
  léirithe shown
  baineadh amach na spriocanna uilig all the targets were reached
  a chuir muid romhainn do that we set for
  faigheann an suíomh the site gets
  cuairteoir uathúil an t-eagrán distinct visitors each issue
  féachtar ar are viewed
  beagnach almost
  anuraidh last year
  méadú de bhreis an increase of more than
  tuairim region
  cuairteanna visits
  as tíortha eile from other countries
  ar fud an domhain worldwide
  córas system
  na bhfreagraí i bhfeidhm answers/responses in place
  mí an Mheithimh the month of June
  ailt éagsúla various articles
  rud a chruthaíonn a matter which proves
  an pobal beo bríomhar léitheoirí atá againn The lively population readers we have
 • Foilsíodh 159 eagrán de Beo.ie gach mí, gan bhriseadh gan bhearna, ó mhí na Bealtaine 2001 i leith. Bhí triúr
  eagarthóirí géarchúiseacha ardoilte againn go dtí seo, mar atá Éamonn Ó Dónaill, Caoimhe Ní Laighin agus an Dr Seosamh Mac Muirí.
  Tá meitheal ardchaighdeáin scríbhneoirí ag an iris, idir iriseoirí gairmiúla agus scríbhneoirí den chéad scoth, agus iad ina gcónaí in Éirinn agus
  i dtíortha ar fud an domhain. I measc na ndaoine ar cuireadh agallamh orthu go dtí seo san iris tá Katie Taylor (M. Fómhair 2010),
  Mícheál Ó Conghaile, Kevin Myers, Dara Ó Sé, Maidhc Dainín Ó Sé, Clíona Ní Chíosáin, Linda Ervine (Aibr. 2013), Róisín Ní hEadhra, Donal Lunny,
  Nuala Ní Dhomhnaill, Des Bishop, Adi Roche, (cuid díobh siúd sular dhírigh na meáin Bhéarla orthu) mar aon le pearsana eile le scéalta tábhachtacha
  nach mbíonn cur amach ag an phobal orthu. Tá tuairim is 3,339 alt ar fáil ar iompú do bhoise i gcartlann ar líne na hirise.

  Foilsíodh were published
  eagrán issue
  gan bhearna without a gap
  i leith up to the present
  eagarthóirí editors
  géarchúiseacha ardoilte sharp and highly skilled
  Tá meitheal ardchaighdeáin scríbhneoirí ag an iris The magazine has a high quality team of writers
  iriseoirí gairmiúla professional journalists
  den chéad scoth pf the first class
  ar cuireadh agallamh orthu who were interviewed
  cuid díobh siúd sular dhírigh na meáin Bhéarla orthu some of these before English media focused on them
  mar aon le as well as
  ar fáil ar iompú do bhoise available immediately/”at the turn of your palm”
  i gcartlann ar líne na hirise in the magazine’s online archive
  tuairim opinion, estimate

Tomhais

 1. Trí cos i n-airde
  Dá chos ar tálamh
  Ceann an duine beo
  i mbéul an duine márbh

  Freagra – Fear agus pota ar a cheann

 2. D’éirigh mé ‘mách
  Maidin lá ceo
  Chonnaic mé an márbh
  Ag iompar an beo.

  ceo fog, haze m4
  iompar carriage, transport, load, endurance, bearing, conduct m1

  Freagra – Bád ar an fhairrge
  A boat on the sea

 3. Tá se comh cruinn lé do cheann
  Agus comh fada lé cead [le céad] lóng.

  cruinn round, exact, accurate
  leaning, partiality

  Freagra – Ceárclín snáth
  Ball of yarn

  Ceárclí = Ciorcal circle
  snáth yarn
 4. Taobh dubh agus taobh ban
  Seacht súil agus gan aon bhéal.

  A dark side and a white side
  7 eyes and no mouth

  Freagra – Préata rosta

  Préata = Práta potato
 5. Chuaidh dubh ‘s bán isteach sa nead,
  Dhfan an bán istigh agus thainig an dubh amách.

  Chuaidh dubh ‘s bán isteach sa nead black and white went into the nest

  Freagra – Cearc dubh ag bréith uibhe

  Cearc dubh ag bréith uibhe black chicken bearing an egg
 6. Ríth mé agus fuair mé
  D’amharc mé agus ní bhfuair mé
  Dá bhfaigheann caithfinn uaim é
  ‘S nuair bhfuair thug mé liom é

  Ríth mé agus fuair mé I ran and I got [it]
  D’amharc mé agus ní bhfuair mé I looked and I did not get [it]
  Dá bhfaigheann caithfinn uaim é If I get it I would wear/spend/throw it from me
  ‘S nuair bhfuair thug mé liom é And when I got it I took it with me

  Freagra – Deaíg in mó chos
  A thorn in my foot

 7. Rud nach rabh is nach mbíonn,
  Sín amách do lámh agus teichfidh tú.

  Rud nach rabh is nach mbíonn Thing was not and is not
  Sín amách do lámh agus teichfidh tú. Stretch out you hand and you will see

  Freagra – Na méura ar aon fhad
  The fingers of the same length

  méar finger f pl méara
 8. An fear a Rinn í
  Níor chaith sé ariamh í,
  Agus an fear a chaith í,
  Ní fhaca sé ariamh í.

  rinn point, tip, apex f2
  rinn star, planet m3
  An fear a Rinn í the man who made it
  Níor chaith sé ariamh í He did not ever wear it
  an fear a chaith í the man who wore it
  Ní fhaca sé ariamh í did not ever see it

  Freagra – Cómhnair

  Cómhnair = Conra coffin
 9. Tá sé amuigh agus tá sé istigh
  Agus níl sé ‘muigh na istigh

  Tá sé amuigh agus tá sé istigh It is inside and it is outside
  Agus níl sé ‘muigh na istigh and it is not outside nor inside

  Freagra – Cása an dorais

  Cása an dorais case [frame] of the door
 10. Caide fhliucas leis an teas?

  Caide fhliucas leis an teas? What gets wet with heat?

  Freagra – Im

  im butter

Rudaí eile

fógra sign, notice m4
éasca easy
tábhachtach important
seachas besides, other than, rather than, compared to

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.