Monday Night Irish Class, June 30, 2014

Irish Class, June 30, 2014

Rang Gaeilge, 30ú lá Mí na Mheiteam 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

An Cine Gorm i Meiriceá [tuilleadh]

 • Iarsma na Plandála (a remnant of the plantation(s))

  Deir 8.8% de Mheiriceánaigh gur de bhunadh Afraiceach iad. Cé as a dtáinig na hAfraicigh seo go léir? Faraor,
  is é “sclábhaíocht” freagra na ceiste sin. Ón seachtú haois déag amach bhí sé ag éirí níos éasca taisteal
  idir an Eoraip, an Afraic, agus na Meiricí, agus thug baill den lucht gnó faoi deara go bhféadfaí daoine a thógáil ón Afraic go Meiriceá
  le cur ag obair sna plandálaithe ar bhairr mar thobac, rís, agus cadás . D’fhéadfaí sclábhaithe a dhéanamh
  de na neacha seo mar nár Shasanaigh iad agus nár Chríostaithe iad,
  rud a chiallaigh nár bhain cearta an ghnáth-Shasanaigh leo.

  Iarsma na Plandála a relic of the plantation
  bhunadh extraction
  táinig came var p of tar
  Faraor Alas
  sclábhaíocht slavery
  Ón seachtú haois déag amach From the 17th century on
  bhí sé ag éirí níos éasca taisteal It became easier to travel
  thug baill den lucht gnó faoi deara go bhféadfaí daoine a thógáil ón Afraic go Meiriceá members of the business community noticed that it was possible to take people from Africa to America
  plandálaithe plantations
  barr tip, top, crop m1
  cadás cotton
  D’fhéadfaí sclábhaithe a dhéanamh de na neacha seo slaves could be made of these people D’fhéadfaí cond.aut.
  rud a chiallaigh nár bhain cearta an ghnáth-Shasanaigh leo a thing that meant they did not have the rights of the usual English
  gnáth usually
 • Ceadaíodh (was allowed) sclábhaíocht i ngach ceann de na cóilíneachtaí Sasanacha i Meiriceá Thuaidh,
  ach ba shoiléire í sa deisceart in áiteanna mar South Carolina agus Virginia,
  áit a raibh níos mó ná a leathchuid den phobal ina sclábhaithe ag obair ar phlandálaithe móra.
  I ndiaidh Muirthéacht 1776 d’éirigh na stáit ó thuaidh as sclábhaíocht ar fad,
  ach cuireadh go mór leis ó dheas, áit ar leathnaigh sclábhaíocht amach i gcríochanua Alabama agus Mississippi.
  Faoi 1861, nuair a bhris Cogadh Cathardha Mheiriceá amach, bhí Meiriceá deighilte go maith idir na stáit ó thuaidh
  nár ceadaíodh sclábhaíocht iontu agus na stáit ó dheas, inár ceadaíodh sclábhaíocht go forleathan.
  Go dtí 1865 (nuair a cuireadh deireadh le sclábhaíocht sna Stáit Aontaithe i gcoitinne),
  allmhairíodh breis agus leathmhilliún sclábhaithe Afraiceacha go dtí ceantar na Stát Aontaithe.
  Agus is as an leathmhilliún sin a gineadh (were born) na 40 milliún “Afra-Mheiriceánaigh” atá i Meiriceá sa lá atá inniu ann.
  Níor athraigh cúrsaí mórán tar éis an Chogaidh Chathardha. Bhí na hiarsclábhaithe beo bocht,
  agus don chuid is mó d’fhanadar ar na plandálaithe ag obair mar oibrithe íoctha.
  Go deimhin is sna ceantair sin is mó a fhaightear Afra-Mheiriceánaigh go fóill i gcorrán mór leathan a shíneann
  ó oirthear Texas soir go Georgia agus ó thuaidh as sin go Virginia.
  Feirmeoirí beaga is ea na daoine seo, ina gcónaí i mbailte beag faoin tuaith.

  Ceadaíodh Was alloweed
  ach ba shoiléire í sa deisceart in áiteanna mar South Carolina agus Virginia it was obvious in places in the south like South Caroline and Virginia
  níos mó ná a leathchuid more than half
  Muirthéacht revolution
  d’éirigh na stáit ó thuaidh as sclábhaíocht ar fad all the states of the north gave up from slavery éirias “give up”
  leathnaigh widen, extend
  críoch boundary, region territory f2
  deighilte spl;it
  ceadaíodh sclábhaíocht iontu agus na stáit ó dheas slavery was allowed in the southern states
  inár ceadaíodh sclábhaíocht go forleathan which allowed widespread slavery
  i gcoitinne generally
  allmhairíodh imported
  breis over, more
  a gineadh were born
  Níor athraigh cúrsaí mórán Matters did not change much
  Cogadh Chathardha Civil War
  hiarsclábhaithe ex-slaves
  beo life of poverty
  oibrithe íoctha paid workers
  Go deimhin Indeed
  go fóill still
  i gcorrán mór leathan a shíneann in a big arc which stretches
  oirthear east
  a fhaightear are found
  Feirmeoirí beaga is ea na daoine seo These people are small farmers
  ina gcónaí i mbailte beag faoin tuaith living in small towns in the countryside
 • Ach bhí cúrsaí ag athrú go tapa. Ó lár an 19ú haois bhí an Réabhlóid Tionsclaíoch ag claochlú na gcathracha.
  Bhí oibrithe ag teastáil go géar ar fud Mheiriceá, ach go háirithe sna cathracha ó thuaidh.
  Bhog an-chuid de phobal Afra-Mheiriceánach as an deisceart ó thuaidh chun postanna a thógáil in áiteanna
  mar Nua-Eabhrac agus Siceágó. Níos déanaí arís, le teacht an ghluaisteáin, bhogadar go háiteanna mar Detroit
  chun postanna a thógáil sna monarchana cairr. Ach níor lig don chiníochas,
  a bhí sách forleathan sna Stáit go fóill, dóibh cur fúthu áit ar bith ba mhian leo. B’éigean dóibh cur fúthu
  ina gceantair féin, mar dheisceart Siceágó agus deisceart Los Angeles.

  Ach bhí cúrsaí ag athrú go tapa But matters were changing fast
  Ó lár an 19ú haois from the middle of the 19th century
  Réabhlóid Tionsclaíoch Industrial Revolution
  ag claochlú na gcathracha altering the cities
  Bhí oibrithe ag teastáil go géar Workers were really needed
  ar fud throughout
  go háirithe particularly
  bog move
  an-chuid a lot
  an deisceart the south
  Níos déanaí arís Later still
  sna monarchana cairr in the auto factories
  Ach níor lig don chiníochas But not released from racism
  sách forleathan fairly common
  go fóill still, yet
  dóibh cur fúthu áit ar bith for them to settle down anywhere
  mian desire, thing desired
  ba mhian leo they wished to
  B’éigean dóibh cur fúthu They had to live
 • Bánú agus Gormú Ceantar

  Go híorónach, b’é teacht na ngluaisteán céanna a thug seans do lucht an Chine Ghil an pobal Gorm a fhágáil ina ndiaidh.
  Agus an Cine Gorm ag bogadh isteach sna cathracha, thosaigh an Cine Geal, go háirithe sa tréimhse i ndiaidh an dara chogadh domhanda,
  ag bogadh amach go dtí na fobhailte, a bhuíochas leis na gluaisteáin nua a cheannaíodar. Ní raibh an t-airgead ag an gCine Gorm
  an t-aistriú céanna a dhéanamh, agus d’fhanadar i lár na gcathracha. Ó na seascaidí amach thosaigh na monarchana,
  faoi bhrú ó dhéantúsóirí thar lear, ag dúnadh, agus fágadh an pobal Gorm in áit na leithphingine i lár cathracha ar fud Mheiriceá.

  bánaigh whiten, clear out
  Bánú agus Gormú Ceantar Whitening and blackening of regions
  ina ndiaidh after note eclipsis from plural
  íorónach, íorónta ironic
  céanna same
  an Chine Ghil the white people
  ag bogadh moving
  an Cine Geal the White People
  go háirithe sa tréimhse especially in the period
  fobhailte suburbs
  a bhuíochas leis thanks to
  a cheannaíodar they bought
  an t-aistriú céanna the same move
  Ó na seascaidí amach thosaigh na monarchana From the 60s the factories began
  faoi bhrú ó dhéantúsóirí thar lear under pressure from overseas manufacturers
  in áit na leithphingine with next to nothing
 • Sin mar atá cúrsaí ó shin i leith. Is beag cathair tionsclaíoch a tháinig chuige féin go fóill,
  agus fágann sin áiteanna mar Paterson, Nua-Gheirsí, cathair bhríomhar Éireannach tráth, mar cheantair iarchogaidh.
  Gan obair iontu, níl airgead iontu, agus fágann sin na scoileanna ar caighdeán íseal, rud a chinntíonn
  nach mbeidh oideachas ag an gcéad ghlúin eile ach oiread. Gan dóchas ar bith, téann pobail na gceantar seo,
  Afra-Mheiriceanaigh a mórchuid, i muinín drugaí, deoch mheisciúil, agus foréigean sráide.

  Sin mar atá cúrsaí ó shin i leith So matters are since
  Is beag cathair tionsclaíoch a tháinig chuige féin go fóill few industrial cities recovered still
  fágann sin áiteanna mar Paterson That leaves places like Paterson
  cathair bhríomhar Éireannach tráth a lively Irish city once upon a time
  cheantair iarchogaidh pst war districts
  ar caighdeán íseal at a low standard
  rud a chinntíonn which ensures
  oideachas education
  an gcéad ghlúin eile the next generation
  ach oiread either
  Gan dóchas ar bith Having no hope
  a mórchuid most of them
  i muinín drugaí resort to drugs
  deoch mheisciúil alcohol “intoxicating drink”
  foréigean sráide street violence
 • Ní fios céard is féidir a dhéanamh chun an ghéarchéim seo a leigheas.
  Táthar ag déanamh tréaniarrachtaí cabhair a thabhairt do ghnónna agus d’oideachas sna ceantair Ghorma,
  ach faraor téann go leor den airgead amú mar gheall ar éillitheacht, neamhinniúlacht, agus gadaíocht.
  B’fhéidir go bhfeabhsóidh cúrsaí amach anseo, mar a tharla cheana fein i gcathracha athbheoite mar
  Pittsburgh, Pennsylvania, ach i ndáiríre tógfaidh sé roinnt glún eile sula bhfeicfear athrú ar bith.

  Ní fios No one knows
  céard is féidir a dhéanamh what can be done
  an ghéarchéim seo a leigheas to cure this crisis
  Táthar ag déanamh tréaniarrachtaí cabhair a thabhairt Intense efforts are being made to give help
  do ghnónna to businesses
  amú wasted
  mar gheall ar éillitheacht because of corruption
  neamhinniúlacht inability
  gadaíocht thieving
  B’fhéidir go bhfeabhsóidh cúrsaí Perhaps matters will improve
  amach anseo in the future
  mar a tharla cheana fein as has already happened
  cathracha athbheoite regenerated cities
  i ndáiríre really
  tógfaidh sé roinnt glún eile sula bhfeicfear athrú ar bith. it will take another few generations before any change is seen


An 24 Cineál Gaeilgeoirí Atá Ar Aithne Againn Ar Fad!

Agus an oíche stand-up Gaeilge GaelGÁIRÍ le bheith ann Dé Sathairn beag seo ó 20.30 i gClub Chonradh na Gaeilge
i mBÁC caithimid súil ar na cineálacha éagsúla Gaeilgeoirí atá ann.

Cuirfidh uimhir a 8 agus uimhir a 24 fearg ar go leor daoine! An aithníonn tú tú féin ann? Cén uimhir tú féin nó do chairde?

Atá Ar Aithne Againn Ar Fad! That we all have an acquaintance with
gáire laugh m4
i mBÁC caithimid súil ar na cineálacha éagsúla Gaeilgeoirí atá ann we take a look at the different types of Irish speakers that there are in Dublin
Cuirfidh uimhir a 8 agus uimhir a 24 fearg ar go leor daoine! The 8th and the 24th will make many people angry!
An aithníonn tú tú féin ann? Do you recognize yourself here?
Cén uimhir tú féin nó do chairde? What number are your or your friends?
 1. Gaeilgeoir TG4

  Ní dhéanann an bhean seo aon rud ach bheith ar TG4. Seó sport? Cinnte. Clár do dhaoine óga? Go dearbh. Clár staire? Go deimhin.
  Ros na Rún? Gan amhras. Tá saineolas aici ar gach aon ghné den saol, sin an fáth a bhfeicfidh tú í ag cur An Aimsir i láthair,
  clár cócaireachta ina dhiaidh agus ansin an Nuacht.

  Ní dhéanann an bhean seo aon rud ach bheith ar TG4. This woman only does what is on TG$
  seó show, spectacle, fun m4
  Go dearbh absolutely
  Go deimhin Indeed
  amhras doubt
  Tá saineolas aici ar gach aon ghné den saol She has expertise in all aspects of life
  sin an fáth a bhfeicfidh tú í ag cur An Aimsir i láthair that is why you see her taking the weather at present
  clár cócaireachta ina dhiaidh agus ansin an Nuacht. a cooking program after and then the news
 2. An coisteoir

  Suíonn an coisteoir ar gach uile choiste Gaeilge faoin spéir is suíonn ar a thóin ar na coistí céanna. Is breá leo ceisteanna a chur isteach,
  rúin a mholadh agus tacú le moltaí. Ar an drochuair níor tháinig fiúntas as aon cheann de na rudaí seo riamh.

  Coisteoir juror, member of a committee
  Suíonn an coisteoir ar gach uile choiste Gaeilge faoin spéir is suíonn ar a thóin ar na coistí céanna. The committee member sits on every Irish committee under the sky and sits on his ass on the same committees
  Is breá leo ceisteanna a chur isteach they love to ask questions
  rúin a mholadh agus tacú le moltaí to propose resolutions and support resolutions
  Ar an drochuair níor tháinig fiúntas as aon cheann de na rudaí seo riamh. Sadly no value ever came of these things
 3. Gaeilgeoir na Jailtachta

  Duine a d’fhóghlaim a chuid Gaeilg ar an Cheis Fhada. Cloisfidh tú frásaí ar nós ‘mo juine’ ‘caidé mar?’ agus ‘Níor hinteruptáil mise thusa,
  ná hinteruptáil thusa mise’ Díreach ná hiarr orthu cad a thug sa phríosún iad…

  Duine a d’fhóghlaim a chuid Gaeilg ar an Cheis Fhada. Person learning his Irish on the long Causeway
  Cloisfidh tú frásaí ar nós You will hear phrases like
  caidé mar What is a
  iarr orthu cad a thug sa phríosún iad ask them what they did in prison
 4. An Gaeilgeoir Speaker, Like

  An Gaeilgeoir seo like talks Irish loads of the time and is really iontach ar fad!!
  Ní féidir sentence iomlán a labhairt gan mixing a dhéanamh ar na words ar fad! Dáiríriously? Dochreidable!

  iontach wonderful
  Dochreidte incredible
 5. An File

  Gael go smior is ealaíontóir go smúsach an file, conas mar a dhéanann sé a ghairm bheatha níl fhios ag éinne é.
  Bíonn sé i gcónaí ag teacht as áit eigin nó ar a bhealach chuig áit éigin eile. Smaointeoir, scríbhneoir agus agus spiorad saor.

  go smior to the marror, pith, quintessence
  ealaíontóir artitst
  smúsach marror, pith, pulp
  gairm call occupation
  conas mar a dhéanann sé a ghairm bheatha níl fhios ag éinne é no one knows how to make it his career
  Bíonn sé i gcónaí ag teacht as áit eigin nó ar a bhealach chuig áit éigin eile. He is always coming from some place or going to some place else
  Smaointeoir, scríbhneoir agus agus spiorad saor. Thinker, writer, and free spirit
 6. An D4 Gaelgóir

  Tá, like, annnnnn-spéis ag an duine seo sa tonga, tá sé like chomh hálainn? Ach níl an mocha frappuccino sin thar moladh beirte a Fhiachra an bhfuil?

  spéis interest
  chomh hálainn so beautiful
  moladh praise, recommendation, proposal
  fiachach = fiachóir debtor
 7. An (Mí)Cheartaitheoir

  Is breá leis an duine seo daoine a cheartú, séimithe a mholadh, uruithe a bhaint is iolraí a athrú.
  Cuireann sé nó sí as do gach éinne a labhraíonn is a fhoghlaimíonn an teanga. An rud is measa ar fad ná go bhfuil an mícheart acu leath den am.

  Ceartaitheoir corrector, rectifier
  Is breá leis an duine seo daoine a cheartú This person loves correcting people
  séimithe a mholadh recommend lenition
  uruithe a bhaint is iolraí a athrú extracts eclipses and changes plurals
  Cuireann sé nó sí as do gach éinne a labhraíonn is a fhoghlaimíonn an teanga. He or she offers them to everyone who is speaking or learning the language.
  An rud is measa ar fad ná go bhfuil an mícheart acu leath den am. The worst thing is that they are wrong half the time.
 8. An ‘Gníomhaí Teanga’ Gairmiúil

  Féach a chuntas twitter; gníomhaí teanga a deir sé, rud céanna fíor faoi facebook, síníonn sé gach feachtas Gaeilge ar facebook,
  léann leabhair Ghaeilge, oibríonn le Foras Chonradh na nGael. Labhraíonn Béarla lena pháistí.

  Oibríonn le heagraíocht Gheeilge, feargach leis an rialtas as easpa seirbhísí Geailge. Labhraíonn Béarla lena pháistí.

  An ‘Gníomhaí Teanga’ Gairmiúil The ‘active language’ professional
  Féach a chuntas twitter see his Twitter account
  gníomhaí teanga a deir sé It says active language
  rud céanna fíor faoi facebook the same thing is true about Facebook
  síníonn sé gach feachtas Gaeilge ar facebook he holds out/extends every Irish campaign on Facebook
  léann leabhair Ghaeilge reads Irish books
  oibríonn le Foras Chonradh na nGael works on the institute of the Gaelic leage
  Labhraíonn Béarla lena pháistí Speak English with their children
  Oibríonn le heagraíocht Gheeilge works with the Irish organizations
  feargach leis an rialtas as easpa seirbhísí Geailge angry with the government for lack of Irish services
 9. An Gaeilgeoir Coimeádach

  Aifreann, Gaeilge, pápa, Gaeilge, ná bíodh ginmhilleadh agat, Gaeilge, an bhfaca tú na rudaí a bhíonn ar bun ag an Miley Cyrus céanna?
  Gaeilge, bíodh paidir bhreá againn, Gaeilge, bain díot an coiscín sin, Gaeilge, ná ceap go nglacfaidh mé anois leis!

  Coimeádach Conservative
  ná bíodh ginmhilleadh agat you did not have an abortion
  an bhfaca tú na rudaí a bhíonn ar bun ag an Miley Cyrus céanna? did you see the thing that are fundamentally the same as Miley Cyrus?
  bíodh paidir bhreá againn we used to have fine prayer
  bain díot an coiscín sin so if you take off the condom
  ná ceap go nglacfaidh mé anois leis! I don’t think I accept this now
 10. An Múinteoir Gaeilge gan Ghaeilge

  Conas go bhfuil an duine seo ar an liosta? Conas gur múinteoir iad? Níor chóir go mbeadh an duine seo ar an liosta in aon chor! (sea,
  sin an pointe ar bhealach!)

  Conas go bhfuil an duine seo ar an liosta? How is this person on the liest
  Conas gur múinteoir iad? How are they a teacher?
  Níor chóir go mbeadh an duine seo ar an liosta in aon chor! No right for this person to be on the list at all!
  sin an pointe ar bhealach! That is the point on way
 11. Gaeilgeoir Dhún na nGall

  Deir siad rudaí mar ‘faoi dtaobh de’ nó ‘fadúda’ nó ‘%$£&&^^&^’ Ní thuigeann daoine iad go ginearálta agus
  is maith sin mar go bhfuil siad fós ag caint faoin gcaoi ar bhuadar craobh na hÉireann sa pheil.

  Ní thuigeann daoine iad go ginearálta People do not understand them generally
  is maith sin mar go bhfuil siad fós ag caint faoin gcaoi ar bhuadar craobh na hÉireann sa pheil. and that is good because they are still talking about how they won the football championship of Ireland
 12. An Sinn Féiní ToghchánGhaelach

  GaelOscar Óg Mac Ruadháin Ghaelaigh is ainm dó, imríonn sé peil, iomáint, camógaíocht, peil na mban, liathróid láimhe is seineann an fheadóg stáin,
  an fheadóg mhór agus an fheadóg Ghaelach. Níl ach fadhb amháin ann, níl focal Gaeilge aige.

  Toghchán election
  iomáint, camógaíocht, hurling, camogie,
  feadóg whistle
  stán tin
  Níl ach fadhb amháin ann Only one problem there
 13. Géilgeoir Bhailya Áha Clía

  Labhraíonn sé Géilge Bhaile Átha Cliath, ar son na cúise, tuigeann tú, ní thuigeann sé Gaeilge na Gaeltachta is ní thuigeann
  Gaeilgeoirí na Gaeltachta é ach nach cuma. BÁC abú!

  ar son na cúise for the sake of the cause
  ach nach cuma but no matter
 14. Gaeilgeoir Lurgan

  Aistríonn sí amhrán Lady Gaga agus One Direction go Gaeilge, faigheann 33 milliun buille ar a físeán Youtube. Fós i mbliain a trí.

  lorga club
  Aistríonn sí amhrán Lady Gaga She translates a Lady Gaga song
  físeán video
  Fós i mbliain a trí. Still in year 3
 15. An Conamarach Cumtha

  Blas láidir Chonamara? Tic. Damhsa ar an seannós le scuab Chonamarúil? Tic. Amhráníocht chráite Chonamara? Tic.
  Agus cad as duit a Sheáin? Ó Cill Chainnigh, an ceantar Gaeltachta ann ní foláir.

  Cumtha Shaped
  láidir strong
  scuab broom
  Amhráníocht Singing
  cráite agonized
  cad as duit a Sheáin? What for you John
  an ceantar Gaeltachta ann ní foláir must be a Gealtacht region there
 16. Gaeilgeoir na Dochtúireachta

  Tá an duine seo ag déanamh staidéir ar PHD faoi fhilíocht Ghaeilge Ros Comáin a bhaineann le rothair sa séú aus sa seachtú haois déag.
  Níl an oiread sin cairde aici seo ach ar a laghad beidh post aici i Rannóg na Filíochta Rotharbhunaithe amach anseo.

  Dochtúireacht Doctorate
  Tá an duine seo ag déanamh staidéir ar PHD faoi fhilíocht Ghaeilge Ros Comáin a bhaineann le rothair sa séú aus sa seachtú haois déag. This person is studying for a Ph.D. about the Irish poetry of Roscommon of the bicycle in the 16th and 17th centuries.
  Níl an oiread sin cairde aici seo ach ar a laghad beidh post aici i Rannóg na Filíochta Rotharbhunaithe amach anseo. She does not have many friend but at least she will have a job in the future section of Bicycle Foundation poetry.
 17. An Hipí Gaelach

  Seineann sí i mbanna ceoil Gaeilge Reggae, crochann amach le poncanna agus ainrialaithe eile ag caitheamh toitíní lán le ‘raithneach’.

  Seineann sí i mbanna ceoil Gaeilge She plays in an Irish Reggae band
  croch hang
  ponc point, dot m pl poncanna
  ainrialta undisciplined, disorderly, anarchical
  ag caitheamh toitíní lán le ‘raithneach’ smoking cigarettes filled with ‘fern’
 18. Gaeilgeoir an Idirlín

  As pé agus gach áit, caitheann siad seo a gcuid ama ar fad ar twitter, facebook, reddit/ga, politics/ga ag cur is
  ag cúiteamh faoi gach aon mhionscéal agus mórscéal ó bhun go barr na cruinne. Tá blag acu, pobchraoltaí, glacann siad páirt ar chláracha raidió.
  De bharr nach bhfaca éinne ariamh iad, áfach, tá tú beagán den tuairim nach ann dóibh!

  Ceartaíonn Gaeilge duine. Déanann botún.

  As pé agus gach áit From whatever and everywhere
  cúiteamh repaying/compensating/debating
  ó bhun go barr na cruinne from the bottom to the top of the globe
  craol announce, proclaim
  glacann siad páirt ar chláracha raidió they take part in radio programs
  De bharr nach bhfaca éinne ariamh iad, áfach, Because nobody ever sees them, howerver
  tá tú beagán den tuairim nach ann dóibh! You have little opinion of them
 19. An Máthair-Ghaeilgeoir

  Breathnaíonn an bhean seo uirthi féin mar inneall ginte ar son na cúise, 33 leanabh faoi bhun 4 bliana aici anois agus
  iad ar fad ag Gaeilgeoireacht leo. Molaim go deo léi!

  Breathnaíonn an bhean seo uirthi féin mar inneall ginte ar son na cúise This woman sees herself as a generating engine for the cause
  33 leanabh faoi bhun 4 bliana aici anois agus iad ar fad ag Gaeilgeoireacht leo. she has 33 children in under 4 years and all of them are Irish learners
  Molaim go deo léi! I recommend it forever
 20. An Gaeilgeoir Gearmánach

  Níor chaith sí lá in Éirinn riamh ach tá blas láidir Chiarraí ar a cuid Gaeilge. Déanann sí an-leagan de An Poc ar Buile de réir gach tuairisce.

  Gearmánach German
  Níor chaith sí lá in Éirinn riamh ach tá blas láidir Chiarraí ar a cuid Gaeilge. Never spent a day in Ireland, but his Irish has a strong Kerry acent.
  Déanann sí an-leagan de An Poc ar Buile de réir gach tuairisce. She does a great version of the Mad Billy Goat by every report.
 21. Gaeilgeoir na Polaitíochta

  Fear mór Gaeilge, beidh athrú ann cinnte, tuilleadh seirbhísí, tacaíochta, spreagtha ach bhuel anois, feiceann tú agus cúrsaí mar atá,
  i rith am seo na lagtrá geilleagraí, ní thig, ní féidir, níl cead, ní dhéanfar, laghdófar, scaoilfear chun bealaigh, roinnfear, dúnfar, druidfear.
  Ó toghchán? Scaipfear, feabhasófar, bréagfar!

  beidh athrú ann cinnte There will certainly be change
  tacaíochta support
  spreagtha ach bhuel anois well but inspired now
  feiceann tú agus cúrsaí mar atá you can see in the matters that are there
  i rith am seo na lagtrá geilleagraí during this time of economic weakness
  ní cead not permitted
  laghdófar will be weakened
  scaoilfear chun bealaigh, roinnfear, dúnfar, druidfear. will be released away, divided, closed, shut
  toghchán election
  Scaipfear, feabhasófar, bréagfar will be scattered, improved, lied/cajoled
 22. An Gaeilgeoir Aerach

  Tá an duine seo aerach, tá Gaeilge acu, mar sin caithfidh go mbeidh siad ag iarraidh bheith le do chara eile aerach.
  Tá tóir ar leith orthu toisc go bhfuil líon beag acu ann ach ná déan iarracht iad a chur le do chara,
  beagnach cinnte gur baineadh triail as sin cheana!

  aerach gay, airy, flgith
  mar sin caithfidh go mbeidh siad ag iarraidh bheith le do chara eile aerach. so that they must be looking for another gay friend
  tóir pursuit, chase f3
  leithead breadth, width
  toisc errand, purpose, circumstance, because
  go bhfuil líon beag acu ann they are few in number
  beagnach cinnte gur baineadh triail as sin cheana! almost certainly been already tried
 23. An Gaeilgeoir Aontachtach

  Céard? Aontachtach le Gaeilge? Wow, ba chóir dúinn go leor poiblíochta a dhéanamh faoin duine seo.
  Ní féidir argóint na polaitíochta a úsáid ina c(h)oinne seo!

  Aontachtach Unionist
  cóir justice, equity f3
  ba chóir dúinn go leor poiblíochta a dhéanamh faoin duine seo. We should make a lot of publicity about this person
  Ní féidir argóint na polaitíochta a úsáid ina c(h)oinne seo! The political argument cannot be used against this.
 24. Gaeilgeoir na Dea-aimsire/an Ólacháin

  Agus iad ólta beartaíonn an duine seo gur seo an lá le Gaeilge a labhairt arís
  (tar éis an 7ú pionta Guinness beartóidh siad a nGaeilge mheirgeach a úsáid go deo. Fonn orm í a fhoghlaim i gceart anois,
  ba chóir dúinn í a labhairt le chéile i gcónaí. ‘Oh god it was heavy night last’ uathu ar maidin áfach.

  Ólacháin Drinking
  beartaigh poise, brandish
  gur seo an lá le Gaeilge a labhairt arís that he will speak Irish again
  meirgeach rusty
  fonn desire, wish
  i gceart anois right now
  ba chóir dúinn í a labhairt le chéile i gcónaí We should speak it together at all times
  uathu ar maidin áfach on them in the morning however

<!–

–>

foirgneamh building m1 gs foirgnimh

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.