Monday Night Irish Class, January 13, 2014

Irish Class, January 13, 2014

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Eanáir 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

rost roast v
goose
cleite feather m4 pl cleití
geir fat, soot f2
cócairáil cook v
taithí suimiúil interesting experience
fíona wine


Maidhc Dainín Ó Sé #3

The Radio

Maidhc is talking about the lack of conveniences in his little village. In particular, there were only two radios in town, one in his house, which gave rise to an amusing incident.

 • Na chéad bhlianta des na caogaidí is beag áis a bhí in aon tig amuigh faoin dtuaith. Tóg Paróiste Múrach,
  mar shampla. Bhí daonra timpeall trí chéad ann agus céad tig. Ní raibh solas aibhléise in aon tig ná aon chaint air.
  Lampa íle a bhíodh crochta ar thaobh an fhalla. Tine mhóna is croch iarainn le corcán mór dubh ag crochadh os cionn chroí na tine.
  Prátaí dá bheiriú sa chorcán faoi bhráid cránta. Dá bhfeicfeadh duine teilifís an uair sin bheadh sé mar scéal nua aige
  go bhfeaca sé púcaí! Dhá raidió a bhí sa pharóiste. Bhí ceann acu san againne agus
  an ceann eile ag múinteoir thuas i mbarr an pharóiste. Cadhnraí a bhíodh á n-oibriú, ceann fliuch agus ceann tirim.
  Ní bheinn ag insint bhréige dhuit dá ndéarfainn leat go raibh an raidió a bhí againn chomh mór leis an teilifís atá ann anois.
  Is beag spéis a bhíodh ag éinne sa tig i gcuid des na cláracha mar is as Béarla a bhídís.
  D’éistíodh m’athair agus mo mháthair leis an nuacht gach tráthnóna agus ansin chastaí amach é.
  Bhíodh sé an-áisiúil nuair a bhíodh an chaid ar siúl air, go mór mhór an All-Ireland.
  Bhíodh an tig lán go barr ar fad de dhaoine lá an All-Ireland. Is minic a bhí ar m’athair ceann des na fuinneoga
  a oscailt d’fhonn is go gcloisfeadh daoine a bhí amuigh sa ghairdín agus ná raibh aon tslí istigh dhóibh an cluiche.
  Ní raibh cead ag aon duine sa tig barr méire a chur ar aon chnaipe a bhí ar an raidió ar eagla go gcasfaí ceann éigin
  des na cnaipí go neamhcheart.

  <!–

  –>

  caogaid fifty
  áis convenience, facility
  tuath people, tribe
  Tóg Paróiste Múrach, Take Múrach Parish
  daonra population m4
  Ní raibh solas aibhléise in aon tig ná aon chaint air. There was no electric light in any house or any speech about it.
  Lampa íle a bhíodh crochta ar thaobh an fhalla. Oil lamps were hanging on the side of the wall,
  crochadh hanging
  Tine mhóna is croch iarainn le corcán mór dubh ag crochadh os cionn chroí na tine. A peat fire and a large
  black iron pot was hanging above the heart of the fire.
  beiriú boiling
  Prátaí dá bheiriú sa chorcán potatoes were being boiled in the pot
  bráid neck
  sow f var pl cránta
  Dá bhfeicfeadh duine teilifís an uair sin bheadh sé mar scéal nua aige If a person would see a television at that
  time as he had a new story like he had seen pookas.
  Bhí ceann acu san againne agus an ceann eile ag múinteoir thuas i mbarr an pharóiste. We had one and a teacher up at the top of the parish had the other.
  Cadhnraí a bhíodh á n-oibriú, ceann fliuch agus ceann tirim. Batteries were used, one wet and one dry.
  Ní bheinn ag insint bhréige dhuit dá ndéarfainn leat go raibh an raidió a bhí againn chomh mór leis an teilifís atá ann anois. I would not telling you a lie to say that the radio that we had was as big as a television now.
  spéis interest, affection f2
  D’éistíodh m’athair agus mo mháthair leis an nuacht gach tráthnóna agus ansin chastaí amach é. My father and my mother would listen to the news every evening then turned it off.
  Bhíodh sé an-áisiúil nuair a bhíodh an chaid ar siúl air, go mór mhór an All-Ireland. It was very convenient when there was a football game, especially the All-Ireland go mór mhór
  Bhíodh an tig lán go barr ar fad de dhaoine lá an All-Ireland. The house was full to the top with people the day of the All-Ireland.
  Is minic a bhí ar m’athair ceann des na fuinneoga
  a oscailt d’fhonn is go gcloisfeadh daoine a bhí amuigh sa ghairdín agus ná raibh aon tslí istigh dhóibh an cluiche.
  Often my father would open one of the windows so that people outside in the garden could hear and there was no way inside for them for the game.
  d’fhonn in order
  Ní raibh cead ag aon duine sa tig barr méire a chur ar aon chnaipe a bhí ar an raidió ar eagla go gcasfaí ceann éigin
  des na cnaipí go neamhcheart.
  He did not allow anyone in the house to put a fingertip on any button of the radio
  for fear someone would turn the button incorrectly.
 • ——–Maidhc writes about the types of programs they listened to, and then … ——

  Ar a shon is ná bímis i gcónaí ag éisteacht leis an raidió inár dtigne is dócha mar sin féin
  go raibh cláracha air a bhí ag dul i bhfeidhm orainn, go mór mhór cláracha ceoil. Bhíodh an fo-dhráma Gaelainne leis air,
  agus leis sin ciallaím a dó nó a trí d’uaireanta sa bhliain. Bhuel an rud is- annamh is iontach.
  Anois is arís thiocfadh duine des na comharsain isteach ag éisteacht le clár éigin go raibh trácht déanta air ins na nuachtáin.
  Is cuimhin liom an oíche áirithe seo gur tháinig bean chomharsan ar cuairt chugainn.
  Ní raibh aon chur amach faoin spéir aici ar raidió ná aon ní a bhain leis.
  Mheall mo mháthair í chun fanacht ar feadh tamaill agus go n-éisteodh sí le dráma a bhí ar an raidió an oíche sin.

  feidhm function, use, duty; need
  Ar a shon is ná bímis i gcónaí ag éisteacht leis an raidió inár dtigne is dócha mar sin féin
  go raibh cláracha air a bhí ag dul i bhfeidhm orainn
  For the sake of listening at home in our house however
  there were programs on it that were going to be used for us.
  i bhfeidhm in operation, in the capacity of …
  go mór mhór cláracha ceoil especially music programs
  Bhíodh an fo-dhráma Gaelainne leis air There used to be an odd Irish drama on it
  ciallaigh mean, signify
  leis sin ciallaím a dó nó a trí d’uaireanta sa bhliain by that I mean 2 or 3 times in the year
  annamh rare, infrequent
  iontach wonderful, surprising
  trácht discourse, comment
  Anois is arís thiocfadh duine des na comharsain isteach Now and then one of the neighbors would come in
  ag éisteacht le clár éigin go raibh trácht déanta air ins na nuachtáin listening to some program that was commented about in the newspaper.
  Is cuimhin liom an oíche áirithe seo gur tháinig bean chomharsan ar cuairt chugainn. I remember this particular night a neighbor lady came to visit us.
  cuir amach publish “put out”
  bain le touch, interfere with
  Ní raibh aon chur amach faoin spéir aici ar raidió ná aon ní a bhain leis She did not put outside on the radio or touch the it
  maill charm, entice
  Mheall mo mháthair í chun fanacht ar feadh tamaill My mother enticed her to stay for a while
  go n-éisteodh sí le dráma a bhí ar an raidió an oíche sin she would listen to the drama on the radio that night
 • ‘Cad é an chabhair dráma a chloisint mura mbeadh ar chumas dhuine é d’fheiscint agus
  na haisteoirí a bheith os do chomhair amach?’

  cabhair help, assitance f
  Cad é an chabhair dráma a chloisint What’s the use of hearing to a play
  cumas capability, power
  mura if not, unless
  os do chomhair in front of you
  mura mbeadh ar chumas dhuine é d’fheiscint agus
  na haisteoirí a bheith os do chomhair amach?
  If a person cannot see the actors in front of them?
 • Ar deireadh thiar thall dúirt sí go bhfanfadh sí chun an’ machine ait seo, dar léi, a fheiscint ag obair.
  Bhí m’athair imithe ag iascach agus má bhí is ina chathaoir siúd a cuireadh an bhean seo ina’ suí chun go gcloisfeadh sí an raidió.
  Chas mo mháthair ar siúl an raidió cúpla nóimint sula raibh an dráma le tosnú. Dráma Béarla ab ea é.
  Nuair a thosnaigh an dráma d’éirigh gach éinne as a bheith ag caint. De réir mar a bhí an dráma ag dul
  ar aghaidh bhí suim na mná seo á múscailt. Bhí sí ansiúd agus í ag druidim a cluaise níos cóngaraí
  don raidió ar eagla ná cloisfeadh sí i gceart é. Is mó an sult a bhíomairne ag baint as an mbean bhocht seo ná as an ndráma féin.
  Go hobann bhí stop sa chaint ar an raidió. Do sháigh sí siúd a ceann níos cóngaraí fós don ngléas mar cheap sí
  go raibh rud éigin imithe air. ‘ You are near enough now,’ an chéad líne eile a bhí ag an aisteoir.
  Dúirt an t-aisteoir amach os ard é agus ar ndóigh is páirt den ndráma a bhí ann.
  Dhein an bhean bhocht aon léim amháin amach as an gcathaoir.

  <!–

  –>

  ait strange
  thiar west, back
  thall over, beyond
  dar léi, a fheiscint ag obair it seemed to her, to see [it] working
  Bhí m’athair imithe ag iascach My father had gone fishing
  má bhí is ina chathaoir siúd a cuireadh an bhean seo ina’ suí in his chair the woman would sit
  chun go gcloisfeadh sí an raidió so she would listen to the radio
  Chas mo mháthair ar siúl an raidió cúpla nóimint sula raibh an dráma le tosnú My mother turned on the radio a couple moments before the beginning of the play
  Dráma Béarla ab ea é. It was an English play
  éirigh as give up
  Nuair a thosnaigh an dráma d’éirigh gach éinne as a bheith ag caint. When the play began everyone gave up talking
  De réir mar a bhí According to what was [?]
  ag dul ar aghaidh progressing
  suim sum, amount, extent, regard, interest
  múscailt awakening, state of being awake f2
  í ag druidim a cluaise níos cóngaraí
  don raidió ar eagla ná cloisfeadh sí i gceart é.
  Moving her ear closer to the radio from fear she could hear it correctly
  Is mó an sult a bhíomairne ag baint as an mbean bhocht seo ná as an ndráma féin. I got more enjoyment
  from this poor woman as from the play itself
  sáigh push, thrust
  Do sháigh pushed
  níos cóngaraí fós don ngléas closer yet to the apparatus
  mar cheap sí go raibh rud éigin imithe air. as she thought something was gone from heq
  Dúirt an t-aisteoir amach os ard é the actor said out loud
  ar ndóigh is páirt den ndráma a bhí ann of course this was part of the play
  Dhein an bhean bhocht aon léim amháin amach as an gcathaoir. the poor woman jumped out of the chair
 • ‘O a Iosa Críost – moladh go deo leis – conas a chonaic sé amach as an raidió mé?’

  moladh go deo leis praise forever to him
  conas a chonaic sé amach as an raidió mé? how did he see me out of the radio?
 • Rug sí ar a seál a bhí fágtha ar dhroim na cathaoireach aici agus seo léi i dtreo an dorais.

  <

  Rug sí ar a seál a bhí fágtha ar dhroim na cathaoireach aici She took her shawl that was leaving the back of her chair
 • ‘Ní haon rud fónta an gléas san, tá sé ins na púcaí.’

  fónta serviceable, useful, good
  gléas arrangement, facilities, apparatus. m1

Gaelainn Chonamara
 • Maidhc goes to technical school, where they get up a football team. Here’s what he says about the referee ———————–

  Is é Micheál O hlarnáin, an múinteoir adhmadóireachta, a bhíodh mar mholtóir agus ar a shon
  gurbh ón nGaillimh é bhí ana-dhul amach aige ar chúrsaí caide. Gaelainn Chonamara a bhí aige agus
  toisc gan aon chur amach a bheith againne ar an gcanúint sin bhainimis ana-shult agus sásamh as fhocail áirithe.
  Ní raibh Raidió na Gaeltachta ar an saol an uair sin ná aon tagairt á dhéanamh dó.
  B’ábhar iontais dúinn go raibh áit eile in Eirinn agus Gaelainn inti ná raibh cosúil leis an nGaelainn a bhí againne.

  moltóir referee
  ar a shon for the sake of
  ádhúil lucky, fortunate
  a bhíodh mar mholtóir agus ar a shon
  gurbh ón nGaillimh é bhí ana-dhul amach aige ar chúrsaí caide
  He had been a referee for Galway and he went on greatly about football matters.
  ar chúrsaí caide. on football matters
  toisc errand, purpose, circumstance f2
  Gaelainn = Gaeilge Irish [language] Mun.
  bhainimis ana-shult I enjoyed
  sásamh satisfaction
  áirithe certain, particular
  toisc gan aon chur amach a bheith againne ar an gcanúint sin bhainimis ana-shult agus sásamh as fhocail áirithe. because we were not at all put off [out] by the accent and would take great enjoyment and satisfaction from certain words
  Ní raibh Raidió na Gaeltachta ar an saol an uair sin ná aon tagairt á dhéanamh dó. Raidió na Gaeltachta was not about the life of the time, and made no reference to it.
  ábhar matter, material
  B’ábhar iontais dúinn go raibh áit eile in Eirinn It was a surprising matter to us that it was elsewhere in Ireland.

The Tale (Tail) of the Shirt

In his young teenage years, Maidhc starts going to (and playing for) dances. This is a story from one night when he was out with his friend Seán Mór

 • ‘Téanam ort, b’fhearr sá isteach. Tá an banna ag tosnú ag seinm.’

  Téanam ort Come along
  b’fhearr sá isteach better inside
  Tá an banna ag tosnú ag seinm. The band is beginning to play
 • Ní raibh aon seinm le déanamh agamsa an oíche sin toisc gur céilí mór a bhí ann agus
  d’fhéadfainn an oíche ar fad a thabhairt ag rince ar mo thoil. Chaitheas mo shúil timpeall ó bhéal an dorais. Sea ambaist,
  bhí Eibhlín agus a comrádaí suite thuas in aice leis an siopá.

  Ní raibh aon seinm le déanamh agamsa an oíche sin We did not have any playing that night
  toisc gur céilí mór a bhí ann agus because there was a big céili.
  d’fhéadfainn an oíche ar fad a thabhairt ag rince ar mo thoil. I could dance all night at my will.
  Chaitheas mo shúil timpeall ó bhéal an dorais. I cast my eye around the opening of the door.
  Sea ambaist Yes indeed
  bhí Eibhlín agus a comrádaí suite thuas in aice leis an siopá. Evelyn and a mate were located up next to the shop.
 • ‘Tá mo bhádsa anseo thuas,’ arsa Seán agus é ag tabhairt a aghaidh suas cliathán an halla.
  Thosnaigh an banna ag seinm waltz deas síodúil agus siúd amach ag rince scata againn.
  Ba é seo an chéad rince a bhí riamh agam le hEibhlín.

  Tá mo bhádsa anseo thuas My ship has come in “My boat is up here”
  é ag tabhairt a aghaidh suas cliathán an halla. Looking [“giving his face”] up the side of the hall
  síodúil silky; smooth, gentle
  siúd that, yon
  scata crowd, group
  Ba é seo an chéad rince a bhí riamh agam le hEibhlín. This was the first dance I ever had with Evelyn.
 • Tar éis cúpla rince b’éigean dom mo chasóig a bhaint díom mar bhí sruthán allais ag rith síos ar chnámha mo dhroma.
  Tar éis gach rince d’imíodh na cailíní uainn ina dtreo féin ar eagla go dtógfadh an múinteoir aon cheann díobh agus
  iad ag comhrá leis na buachaillí. Bhíos suite in aice le Seán Mór.

  casóg cassock, coat, jacket
  Tar éis cúpla rince b’éigean dom mo chasóig a bhaint díom After a couple dances I was forced to take off my jacket
  sruthán stream, rivulet m
  allas sweat, perspiration
  ar bhí sruthán allais ag rith síos ar chnámha mo dhroma. because streams of sweat were running down the bones of my back
  Tar éis gach rince d’imíodh na cailíní uainn ina dtreo féin ar eagla go dtógfadh an múinteoir aon cheann díobh agus
  iad ag comhrá leis na buachaillí.
  After every dance would leave [from] us in their own direction from fear
  the teacher would catch [“take”] any of them in conversation with the boys
  Bhíos suite in aice le Seán Mór I was [located] next to big Sean
 • ”On diabhal’ ar sé, ‘nach bog atá sé.’

  nach bog atá sé It isn’t easy bog “soft”, “tender”
 • ‘Cad ina thaobh ná beadh,’ a dúrtsa ag pointeáil mo mhéire go dtí an gcasóig a bhí fós air.

  Cad ina thaobh ná beadh Why wouldn’t it be
  a dúrtsa ag pointeáil mo mhéire go dtí an gcasóig a bhí fós air He said pointing my finger to the jacket that was still on him
 • ‘O sin scéal fada, ach caithfidh an chasóig fanacht ag sileadh leis na cnámha anocht ach go háirithe.
  Téanam ort suas go dtí an leithreas agus neosfad mo scéal duit.’

  caithfidh an chasóig fanacht ag sileadh leis na cnámha anocht ach go háirithe the jacket must particularly remain dripping to the bones tonight
  neosfad = inseoidh mé I will tell
 • Shiúlaíomair suas go dtí an leithreas. Nuair a fuaireamair sinn féin laistigh den ndoras d’ardaigh Seán
  in airde eireaball na casóige. Bhí an droim ar fad imithe as an léine a bhí laistigh den gcasóig.
  Tháinig fáscadh gáire orm féin.

  Shiúlaíomair we walked
  laistigh within, on the inside
  eireaball tail m1
  Bhí an droim ar fad imithe as an léine a bhí laistigh den gcasóig. The back was all gone out of the shirt was within the
  fáscadh squeeze, pressure
  Tháinig fáscadh gáire orm féin. A press of laughter came on me myself
 • ‘O i gcuntas Dé! Cá bhfuil an chuid eile di?’

  cuntas count, account, reckoning m1
  Cá bhfuil an chuid eile di? Where is the rest of it?
 • ‘Ní haon gháirí in aon chor é seo. Seo an t-aon léine amháin bán atá agam sa tsaol.
  Níos inniu í agus chuireas amach ar an dtor í laistiar den dtig chun go dtriomódh sí. Tháinig straip de ghamhain aníos thar claí agus
  pén méid féir ghlais a bhí ag fás sa ghairdín thosnaigh sí ag ithe mo léine. Fuaireas rámhainn a bhí ina seasamh i gcúinne an gharraí agus
  mise dá rá leat ach go raibh tochas uirthi siúd ag gabháil an baile síos. Dá mbeinn neomat níos déanaí ní bheadh an bóna féin agam
  le cur orm féin. Is dócha go bhfuil dosaen biorán á coimeád lena chéile ar mo dhroim. Anois a dhiabhail, an dtuigeann tú mo chás?’

  <!–

  –>

  Ní haon gháirí in aon chor é seo This is not any laughing matter at all
  Seo an t-aon léine amháin bán atá agam sa tsaol. This is the only white shirt I have in my life.
  Níos inniu í agus chuireas amach ar an dtor í laistiar den dtig chun go dtriomódh sí. I washed it today and put it out on a bush behind the house in order to dry it nigh “wash” v
  straip harlot, vixen
  gamhain calf
  claí dike, wall, fence
  pén méid féir ghlais a bhí ag fás sa ghairdín thosnaigh sí ag ithe mo léine pen size green grass growing in the garden she started eating my shirt
  Fuaireas rámhainn a bhí ina seasamh i gcúinne an gharraí I got a spade standing in the corner of the garden
  tochas itch
  gabh take, capture, undertake
  siúd that, yon, those
  Dá mbeinn neomat níos déanaí ní bheadh an bóna féin agam
  le cur orm féin
  If I were minutes later I would have had only a collar to myself
  Is dócha go bhfuil dosaen biorán á coimeád lena chéile ar mo dhroim. There are probably a dozen pins keeping it together on my back.
  an dtuigeann tú mo chás? do you understand my situation?

To America

I’m skipping over a big chunk. At a little over fifteen years of age, Maidhc heads off to England, where his older brother Dónall is working, to find a job. He tells his parents he’s going to a concert in Dublin and staying the rest of the week with his cousin!

Although his work adventures in England are interesting enough, they don’t lend themselves to short excerpts very well. And besides, I’m hoping to wrap this up in a couple more handouts with some insights into his life in America.

So here is his first sight of America, flying in with his brother Dónall. They get to the airport where they are looking for siblings who have already emigrated to Chicago

 • Oitleán cheithre hinnill le Pan Am a thug trasna go Meiriceá sinn. Bhíomair tuairim is dhá uair an chloig déag
  san aer ach níor mhothaíomair é mar nuair ná rabhamair ag ithe bhíomair ag faire ar scannán. Sea, a bhuachaill,
  cinema in airde sa spéir. Os cionn na sciathán a bhíomair suite agus níor chabhraigh sin rómhór le cúrsaí.
  Thóg Dónall a phaidrín amach cúpla babhta leis an scanradh a bhí air. Nuair a bhíomair san aer chúig uaire an chloig
  nó mar sin chuamair isteach i bpaiste drochaimsire. ‘Turbulence’ a thug an píolóta air.
  Ar m’anam ná rabhas-sa i bhfad am chaitheamh féin isteach sa tsuíochán nuair a thosnaigh an suathadh.

  Oitleán cheithre hinnill le Pan Am a thug trasna go Meiriceá sinn. A four-engined Pan Am airplane brought us across to America.
  Bhíomair tuairim is dhá uair an chloig déag san aer We were about 12 hours in the air.
  ach níor mhothaíomair é but did not feel it
  rabhamair ag ithe we were eating raibh
  fair watch v vn faire
  Os cionn na sciathán a bhíomair suite agus níor chabhraigh sin rómhór le cúrsaí. We were seated over the wings and that did not help matters too much.
  Thóg Dónall a phaidrín amach cúpla babhta leis an scanradh a bhí air. Donall took out his rosary a
  couple times as he was scared.
  Nuair a bhíomair san aer chúig uaire an chloig nó mar sin chuamair isteach i bpaiste drochaimsire. When we were 5 hours in the air we came into a patch of bad weather.
  ‘Turbulence’ a thug an píolóta air. The pilot called it ‘Turbulence.’
  Ar m’anam On my soul
  rabhas ← raibh [???]
  suíochán seat
  suathadh = suaitheadh mix, shaking, disturbance m
 • ‘We hit an airpochet,’ a dúirt duine éigin.

 • Ar deireadh thiar thall bhreac an lá. Fúinn thíos bhí talamh. Smaoiníos ar an bhfile a scrígh an t-amhrán.

  thiar west, back
  thall over, beyond
  breac speckle, dapple v
  Ar deireadh thiar thall bhreac an lá. Eventually the day lightened.
  Fúinn under us faoi
  Smaoinigh think, consider
  file poet m
  amhrán song
 • ‘Chun Meiriceá siar sea do rachas ag sealg i dtús mo shaoil,

  Chun Meiriceá siar West to America
  rachas = rachmas [???] wealth, abundance m1
  scealg = sceilg steep rock, crag
  i dtús mo shaoil, in the beginning of my life
 • Ag cuardach an óir úd faoi thalamh cois sleasa agus ciúis an tslí.’

  cuardach searching
  úd yon, yonder, that
  cos foot, leg f gs coise, f ds cois, npl cosa
  slios side; slope; bent gs, pl sleasa
  cos sleasa base of a slope
  ciúin silent, quiet, still
  cúis cause, reason; case, charge
  slí way; road, track
 • Ní fheadarsa sa domhan an dtiocfadh aon chuid den ór sin i mo threosa. Is mó mac máthar a thrasnaigh
  an tAtlantach ag cuardach an óir chéanna agus b’fhearr do chuid acu go bhfanfaidís sa bhaile mar nár dheineadar
  a leas féin ná leas aon duine eile ach an oiread.

  tiocfadh would come tar
  treo direction
  Is mó mac máthar a thrasnaigh an tAtlantach ag cuardach an óir chéanna Many a mother’s son crossed the Atlantic in search of the same gold
  b’fhearr do chuid acu go bhfanfaidís sa bhaile Some of them would prefer to stay at home
  dheineadar they did not
  leas interest, benefit, well-being m
  ach [an] oiread either, no more than
 • ‘Braithim i bhfad níos fearr,’ arsa Dónall, ‘mar go bhfuilimid os cionn talún.’

  Braithim i bhfad níos fearr I feel much better [finally]
  go bhfuilimid os cionn talún we are above ground
 • Gan dabht ní rabhas-sa meáite ar aon fheabhas a chur ar an scéal. ‘Ní fheadar,’ arsa mise,
  ‘má tá an t-eitleán chun titim b’fhearr liomsa titim sa bhfarraige ná mo cheann a bhí sáite troigh sa talamh istigh i lár Ohio.’

  meáigh weigh, balance v va meáite
  feabhas excellence, improvement m1
  Ní fheadar they were not able to
  má tá an t-eitíeán chun titim b’fhearr liomsa titim sa bhfarraige If the airplane were to fall I would prefer it fall into the sea
  sáigh thrust, stab, push va sáite
  troigh foot
  ná mo cheann a bhí sáite troigh sa talamh istigh i lár Ohio. than my head was stuck a foot in the ground in the middle of Ohio.
 • Ní raibh Dónall róshásta leis seo.

 • ‘Dhera, caith uait an saghas sin cainte. Ar chualais gur minic a tháinig an magadh go leaba an dáiríre.’

  Dhera really
  throw from you this kind of talk
  chualais you heard
  Ar chualais gur minic Weren’t you heard often
  magadh mocking, joking
  dáiríre really
 • Deich chun a haon a labhair an píolóta tríd an ngléas cainte. ‘Táimid deich nóimintí ó aerfort Midway.
  Bíodh gach éinne ag ullmhú chun tuirlingte.’

  Deich chun a haon Ten to one
  a labhair an píolóta tríd an ngléas cainte the pilot spoke through the loudspeaker
  áimid deich nóimintí ó aerfort Midway We are 10 minutes from Midway airport
  Bíodh gach éinne ag ullmhú chun tuirlingte. Let everyone be preparing for landing.
 • Bhíos ag féachaint uaim síos ar an gcathair mhór fhairsing faoinár mbun. Sráideanna ag rith chomh díreach
  le riail ón dtaobh ó thuaidh go dtí an dtaobh ó dheas agus mar an gcéanna siar agus aniar. Ar an dtaobh thoir den gcathair
  faid do radhairce uait bhí loch mór. B’in í Lake Michigan gan dabht, faoi mar a fuaireas amach gan mhoill ina dhiaidh sin.
  Ní raibh mórán moille orainn ag dul trís na custaim mar ná raibh an oiread sin bagáiste againn.
  Bhí radharc amach tríd an bpána gloine ar dhaoine a bhí ag feitheamh amuigh.

  Bhíos ag féachaint uaim síos ar an gcathair mhór fhairsing faoinár mbun. I was looking down at the great wide city under our base
  Sráideanna ag rith chomh díreach
  le riail ón dtaobh ó thuaidh go dtí an dtaobh ó dheas agus mar an gcéanna siar agus aniar.
  Streets running straight from the north side to the south side and the same west and east
  Ar an dtaobh thoir den gcathair faid do radhairce uait bhí loch mór. On the east side of the city distant in your view was a big lake
  B’in í Lake Michigan gan dabht That was Lake Michigan without doubt
  faoi mar a fuaireas amach gan mhoill ina dhiaidh sin as I found out shortly [“without delay”] after that
  moille slowness, lateness f
  Ní raibh mórán moille orainn ag dul trís na custaim mar ná raibh an oiread sin bagáiste againn. We did not have much delay going through customs as we did not have much baggage.
  Bhí radharc amach tríd an bpána gloine Was a view out through the glass pane
  ar dhaoine a bhí ag feitheamh amuigh. of people that were waiting outside.
 • <!–

 • –>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.