Monday Night Irish Class, April 1, 2013

Irish Class, April 1, 2013

Rang Gaeilge, 1ú lá mí Aibreáin 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Will was sick, so our class did not meet. However, I had done the reading and made notes
on the homework.

Cuir deireadh leis an náire a bhaineann le bronnadh seamróige

bain le touch, interfere with, concerning
bronnadh grant, bestowal
 1. Tá moladh agam duit, a
  léitheora, maidir leis an
  gcéad bhreithlá eile a
  bheidh agat. Molaim duit
  bronntanas a cheannach
  don chara is saibhre atá agat agus é
  a bhronnadh orthu ar an lá mór.

  moladh praise, recommendation, proposal
  léitheora reader
  maidir as for, as regards; like, as well as
  an gcéad bhreithlá eile a bheidh agat the next birthday you will have
  Molaim duit I recommend to you
  bronnadh grant, bestowal
  orthu on them ar

 2. Tá seans ann, áfach, nach mbeidh
  do chara in ann glacadh le do
  chuairt ar do bhreithlá, óir bíonn
  daoine saibhre thar a bheith
  gnóthach, tá a fhios agat. B’fhéidir
  go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt
  orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá
  nó mar sin.

  áfach however
  nach mbeidh do chara in ann glacadh le do chuairt ar do bhreithlá your friend will not be able to take a visit on your birthday
  óir bíonn daoine saibhre thar a bheith gnóthach because very [thar = over] rich people are busy
  B’fhéidir go mbeidh tú ábalta cuairt a tabhairt orthu cúpla lá tar éis do bhreithlá nó mar sin. Perhaps you will be able to visit a couple days after your birthday or so

 3. Tá baol ann chomh maith go
  rachaidh an bronntanas a cheannóidh
  tú don duine seo isteach sa
  bhosca bruscar chomh luath is atá
  tú imithe ón áit –ach ná bí róbhuartha,
  beidh an-áthas orthu glacadh
  leis sa chéad dul síos.

  baol risk
  rachaidh will go fut. of téigh
  cheannóidh will buy why lenited?
  bruscar trash
  chomh luath is atá tú imithe ón áit as soon as you have left the place
  buartha sorry, sorrowfull
  áthas joy, gladness, happiness
  dul going, occasion, instance

 4. An bhfuil mórán daoine ann a
  ghlacadh leis an moladh seo? Níl ná
  baol air, ach tá tír a dhéanann an
  méid céanna chuile bhliain, Éire.

  glac take, accept
  moladh praise, recommendation, proposal, suggestion
  baol risk
  tá tír a dhéanann an méid céanna chuile bhliain the country does the same [amount] every year

 5. Ar Lá Náisiúnta na hÉireann, Lá
  ‘le Pádraig, tugann ceannaire tofa
  na tíre seo cuairt ar Uachtarán Stáit
  Aontaithe Mheiriceá chun bronntanas
  a thabhairt dó – babhla lán le
  seamróga.

  ‘le ???
  tugann … cuairt visits
  ceannaire leader
  tofa
  to him/it
  babhla lán bowl m4

 6. Ní raibh an t-am ag Barack Obama
  glacadh leis an mbronntanas seo ar
  Lá ‘le Pádraig anuraidh, áfach, bhí
  Enda Kenny ag fanacht thart go dtí
  20 Márta chun umhlóid a thabhairt
  dó.

  Ní raibh an t-am ag Barack Obama glacadh leis an mbronntanas seo ar Lá ‘le Pádraig anuraidh, Barack Obama did not have the time to accept this give on St. Patrick’s Day last year
  áfach however
  umhlóid submission, lowly service; suppleness

 7. Déantar cur síos ar an mbronnadh
  seo mar an ‘tradtional bowl of
  shamrock’. De réir an Dr Michael
  Kennedy, eagarthóir feidhmeach
  leis an Documents on Irish Foreign
  Policy, chuir Ambasadóir na hÉireann,
  John Joseph Hearne, tús leis an
  nós seo in 1952. Dúirt sé leis an
  Journal.ie gur iarracht bhí ann an
  mhíshástacht i SAM faoi neodracht
  na hÉireann le linn an Dara Cogaidh
  Dhomhanda a mhaolú.

  bronnadh grant, bestowal
  De réir according to
  eagarthóir editor
  feidhmeach applied
  nós began
  iarracht attempt
  míshástacht dissatisfaction
  neodracht neutrality
  maolaigh make, become, blunt, lower, decrease

 8. Ní ambasadóirí a bhronnann an
  tseamróg ar Uachtarán Mheiriceá na
  laethanta seo, déanann an
  Taoiseach é sin.

  bronn grant, bestow

 9. Dála an scéil, caitear an tseamróg
  sa bhosca bruscar díreach tar éis an
  tsearmanais.

  Dála an scéil by the way
  searmanas ceremony m1

 10. De réir dealraimh, déanann ceannaire
  na hÉireann ceiliúradh ar lá
  náisiúnta na hÉireann i dtír eile ar
  mhaithe le ‘rochtain’ a fháil ar
  Uachtarán Mheiriceá. Tá éad ar
  thíortha eile faoin nós seo de réir
  tráchtairí in Éirinn.

  De réir dealraimh apparently
  ceannaire leader
  ceiliúradh celebration
  ar mhaithe le for the good of
  rochtain reaching, attaining
  éad jealousy, envy
  tráchtaire commentator m4

 11. Táim lánchinnte de go bhféadadh
  tíortha eile an rochtain chéanna a
  fháil ar Uachtarán Mheiriceá dá
  mbeadh siad sásta feacadh os
  comhar an duine is cumhachtaí ar
  domhan ar lá náisiúnta a dtír
  dhúchais.

  Táim lánchinnte I am absolutely certain
  céanna sane
  feacadh bend, bent posture
  comhar cooperation
  cumhacht force, power f3
  tír dhúchais native land

 12. Má bhaineann Albain neamhspleáchas
  amach in 2014 d’fhéadfadh
  Alex Salmond babhla
  feochadán a thabhairt do Barack
  Obama ar Lá Aindrias. D’fhéadfadh
  Francois Hollande babhla gairleoige
  a thabhairt dó ar Lá an Bastille.
  D’fhéadadh SAM an nós a thosú iad
  féin amach anseo de réir mar a
  mhéadaíonn an chumhacht atá ag
  tíortha eile. D’fhéadadh Obama
  pióg úll a bhronnadh ar Uachtarán
  na Síne i mBéising ar 4 Iúil, mar
  shampla.

  neamhspleáchas independence
  feochadán thistle
  méadaigh increase, enlarge

 13. Agus cén mhaitheas a dhéanann
  an rochtain seo i ndeireadh na dála?
  An bhfuil geilleagar na hÉireann
  mórán níos láidre ná tíortha eile
  nach bhfaighean uair an chloig sa
  Teach Bán gach bliain?

  rochtain reaching, attaining
  i ndeireadh na dála when all is said and done
  geilleagar economy
  mórán many
  níos láidre stronger
  uair an chloig hours

 14. Meallann Éire sciar mór den
  infheistíocht a dhéanann comhlachtaí
  Meiriceánacha san Eoraip.
  Ceapann muid go léiríonn sé seo na
  buanna atá ag geilleagar na tíre seo
  ach an rud a léiríonn sé ná cé
  chomh lag is atá sí.

  meall charm, entice
  sciar share
  comhlacht company, firm
  léirigh clarify, illustrate, explain; reflect
  bua victory; talent pl buanna
  lag weak

 15. Aisteach go leor, ach tá geilleagair
  níos láidre agus níos inmharthana
  ag go leor tíortha beaga eile in ainneoin
  nach bhfuil an ‘rochtain’ ollluachmhar
  nó an méid céanna
  infheistíocht eachtrannach acu.

  aisteach strange, curious
  geilleagar economy
  níos láidre agus níos inmharthana stronger and more viable
  in ainneoin not withstanding, in spite of
  rochtain reaching, attaining
  luachmhar valuable, precious
  an méid céanna infheistíocht eachtrannach acu they have the same amount of foreign investment

 16. An fhírinne lom ná gur aonad eacnamaíoch atá teipthe í Poblacht na hÉireann. Níor éirigh linn an rud is
  bunúsaí a dhéanamh, a chinntiú gur féidir le gach duine a bheirtear in Éirinn slí bheatha a bhaint amach in
  Éirinn. Seachas dornán de bhlianta sna 1960í agus sna 1990í is tubaist a bhí i ngeilleagar na tíre ó 1921-2013.
  Ard-dífhostaíocht agus ard-imirce,sin na tréithe is láidre a bhí ann don chuid is mó den tréimhse.

  fírinne truth, reality f4
  lom bare, stark
  aonad unit m1
  eacnamaíoch economic
  teip fail
  Poblacht Republic
  éirigh le rise by/along with/with the aid of
  cinntigh make certain, confirm assure
  seachas besides; other than; rather than; compared to
  dornán handful
  míle naoi gcéad seasca 1960
  míle naoi gcéad nócha
  tubaiste calamity, disaster f4
  míle naoi gcéad fiche a haon
  dhá mhíle a trí déag
  geilleagar economy
  fostaíocht employment
  imirce emigration, migration f4
  tréith trait, quality, characteristic
  is láidre strongest
  tréimhse period, term f4

 17. Is é an earnáil onnmhairithe an
  tuar dóchais is tábhachtaí atá ag an
  ngeilleagar faoi láthair. Tá borradh
  faoin méid táirgí a dhéantar in
  Éirinn agus a dhíoltar thar lear. Ach
  is comhlachtaí iasachta a
  tháirgeann 90% d’onnmhairí na
  hÉireann; déanann comhlachtaí
  dúchasacha an 10% eile.

  earnáil sector f3
  onnmhairithe export
  tuar sign, omen
  dóchas hope, expectation m1
  tábhachtach important
  faoi láthair at present
  borradh growth, expansion, swelling m
  táirge product m4
  thar lear overseas, abroad
  comhlacht company, firm m3
  iasachta foreign iasacht “lending, borrowing, loan”

 18. Tá teachtaireacht láidir á chur
  amach ag na figiúirí seo – ní féidir
  linn saibhreas a chothú dúinn féin,
  caithfidh muid daoine ón iasacht a
  mhealladh anseo chun é sin a
  dhéanamh dúinn.

  teachtaireacht message f3
  cothaigh feed, nourish, promote, maintaint
  dúinn to us do
  caithfidh muid daoine ón iasacht a mhealladh We need to attract people from abroad
  anseo chun é sin a dhéanamh dúinn to do this for us

 19. Níl an rialtas ag breathnú ar an
  gceist seo ar chor ar bith, tá siad ag
  treabhadh ar aghaidh leis an
  bpríomhpholasaí eacnamaíochta
  atá acu – infheistíocht eachtrannach
  a mhealladh.

  Níl an rialtas ag breathnú ar an gceist seo ar chor ar bith The government is not looking at this question at all
  treabhadh plowing
  ar aghaidh facing, forward
  príomh- principal, prime, major
  infheistíocht eachtrannach a mhealladh to attract foreign investment

 20. Ba cheart go mbeadh muid ag
  déanamh iniúchadh cuimsitheach
  ar na fáthanna go bhfuil teipthe ar
  gheilleagar le 90 bliain anuas
  seachas a bheith ag bronnadh bronntanas
  ar thír eile ar Lá Náisiúnta na
  tíre seo.

  iniúchadh audit, scrutiny m
  cuimsitheach comprehensive
  fáth cause, reason m3
  teip fail
  seachas besides; other than; rather than; compared to
  bronnadh grant, bestowal
  bronntanas gift, present m1

 21. Agus tá an tubaist seo tite amach
  ainneoin go bhfuil ceann de na
  ‘buntáistí’ eacnamaíochta is mó dá
  bhfuil ann againn – Béarla.

  tubaiste calamity, disaster f4
  ainneoin notwithstanding, in spite of
  buntáiste advantage
  na ‘buntáistí’ eacnamaíochta is mó dá bhfuil ann againn however/of those the greatest economic ‘advantages’ that we have “however”, “of those” ??

 22. Tá muid suite béal doras le ceann
  de na geilleagair is láidre ar
  domhan, labhraíonn formhór an
  phobail in Éirinn teanga na tíre sin
  agus teanga na tíre is saibhre ar
  domhain, SAM – ach ina ainneoin
  sin tá praiseach déanta againn den
  gheilleagar.

  Tá muid suite béal doras le ceann de na geilleagair is láidre ar domhan We are located next door to one of the strongest economies of the world
  labhair speaks
  formhór majority
  pobal people, popuation
  ainneoin notwithstanding, in spite of
  praiseach pottage, (thin) porridge
  praiseach déanta made a mess

 23. Aisteach go leor, ach tá tíortha ar domhan atá saibhir nach labhraíonn Béarla. Tá sé deacair a
  chreidmheáil go bhféadfadh cúrsaí
  a bheith níos measa dá mba rud é
  gur fhan muintir na tíre seo dílis
  don Ghaeilge. Is é an rud atá déanta
  againn ná gur dhíol formhór na
  ndaoine in Éirinn ár máthairtheanga
  ar mhaithe le 30 píosa de
  bhréagór.

  aisteach strange, curious
  creid believe, suppose
  cúrsa course, career m4
  níos measa worse
  fan wait, stay, remain
  dílis own, genuine, loyal
  formhór majority
  ar mhaithe le for the sake of
  bréagór fool’s gold, iron pyrite m1

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.