Monday Night Irish Class, November 26, 2012

Irish Class, November 26, 2012

Rang Gaeilge, 26 lá Mí na Samhna 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

‘Gaeilge-phobia’ sa Dáil

 1. THUAIRISCIGH an colún
  seo go minic faoin méid
  Gaeilge a labhraíonn
  Gerry Adams agus Enda
  Kenny sa Dáil le linn Ceisteanna
  na gCeannairí.

  tuairiscigh report v
  méid , quantity, extent, number
  ceannaire leader, guide

 2. Is é Adams a chur tús leis an nós
  nua radacach seo nuair a toghadh é
  anuraidh.

  tús start
  nós style, manner, custom m1
  radacach radical m1, a1
  nuair a toghadh é anuraidh. when he was elected last year. toghadh p aut

 3. Ní labhraíonn sé Gaeilge an t-am ar
  fad, ach is beag lá nach mbíonn
  Gaeilge le cloisteáil uaidh.

  an t-am ar fad all the time
  cloisteáil hearing, listening
  uaidh from him ó

 4. Níl gach duine sásta faoi seo, áfach.
  Chuala mé iriseoir raidió mé fhéin ag
  gearán faoi lá amháin toisc nach
  bhféadfaidís na míreanna Gaeilge a
  úsáid i dtuairiscí a bhí le craoladh,
  amhail is nach mbíonn go leor ráite as
  Béarla sa Dáil le tuairisc 30 soicind a
  dhéanamh.

  áfach however
  iriseoir journalist
  gearán complain
  féad be able to, ought to
  toisc expedition, journey, quest, errand, purpose, business
  féad be able to
  mir bit, portion f pl mireanna
  tuairiscigh report v
  craoladh broadcast
  amhail like, as
  ráite said abair

 5. Níl údar gearáin ar bith ag na
  hiriseoirí clóite a bhíonn ag freastal ar
  an Dáil, áfach. Tá cluaisíní ar fáil
  dóibh ar fad, mar atá ag na Teachtaí
  Dála. Ach ní chaitheann formhór na
  n-iriseoirí na cluaisíní. B’fhéidir go
  dtuigeann siad ceard atá á rá as
  Gaeilge nó b’fhéidir go bhfuil náire
  orthu a léiriú go poiblí nach dtuigeann
  siad an teanga.

  údar author, writer; origin, cause
  gearán complaint, grievance m1
  iriseoir journalist
  clóigh print v
  freastal attendance, service
  áfach however
  cluaisín tab, lobe
  dóibh
  Teachta Dála. Dáil deputy
  cait wear (out), spend, consume, throw, cast, shoot
  formhór greater part majority
  ceard atá á rá as Gaeilge what is said in Irish
  náire shame
  orthu on them ar
  éirigh make clear, explain, illustate vn léiriú
  poiblí public a

 6. Ar ndóigh, má admhaíonn
  siad go bhfuil fuath acu
  don Ghaeilge, ní acusan atá
  an fhadhb, is ar an teanga
  agus na daoine a
  labhraíonn í atá an locht
  don naimhdeas seo.

  admaigh acknowledge, admit, confess
  acu at them, they have ag
  acusan at them, they have emph ← ag
  locht fault m3
  naimhdeas hostility, malevolance, spite m

 7. Seans go gceapann siad nach féidir
  fiúntas ar bith a bheith le rud a
  deirtear i nGaeilge, nó gur ísliú céime
  de shaghas éigin a bheadh ann éisteacht
  le duine ag labhairt sa teanga
  aisteach seo le cluaisíní.

  ceap think, shape, invent
  nach féidir not possible
  fiúntas worth, merit
  ísliú lowering, depression
  saghas sort, kind
  éigin some
  éisteacht hearing
  aisteach peculiar, strange
  cluaisín tab, lobe

 8. Tá sé ina raic idir Adams agus
  tuairisceoir an Irish Times, Miriam
  Lord, faoin gceist seo. Dar léi, níl
  Adams ag labhairt sa Dáil, tá sé ag
  “cleachtadh” a chuid Gaeilge ann. Is
  féidir leis é sin a dhéanamh i gConradh
  na Gaeilge, dar léi. Rinneadh
  comparáid idir Gaeilge a labhairt sa
  Dáil agus an cláirnéid a sheinm ann.
  Ní hé go rabhthas a rá go raibh tuin na
  Gaeilge cosúil le ceol binn, áfach.
  Dóibh siúd gan Ghaeilge[,] is ionann an
  dá rud is cosúil – ní ciall go Béarla
  (mar a tharlaíonn sé, is faoi chúrsaí
  sláinte a bhí Adams agus Kenny ag
  caint).

  raic uproar, wreck
  Dar léi According to her
  cleachtadh habit, practise, experience
  Is féidir leis é sin a dhéanamh they can do so
  Conradh na Gaeilge Gaelic league
  comparáid comparison
  cláirnéid clarinet f2
  seinm playing [musical instruments]
  rabhthas was p dep aut of
  binn sweet, melodious
  siúd that, yon, those
  ionann same, identical
  an dá rud both
  ciall sense, meaning
  mar a tharlaíonn sé as it happens
  cúrsa course, round, career, affair

 9. Táthar ann a mhaíonn go bhfuil
  dearcadh fuarchúiseach ag muintir
  na hÉireann i leith na Gaeilge, go
  bhfuil cinneadh stuama tógtha acu
  nach bhfuil maitheas eacnamaíochta
  ag baint léi agus gurbh é sin an fáth
  gur tugadh bata agus bóthair di.

  Táthar Is pres aut of
  Táthar ann There are those
  maígh state, claim, boast v
  dearcadh look, outlook, consideration m1
  fuarchúiseach cool, imperturbable; chilly, frigid; apathetic, indifferent
  leith in regard to
  cinn fix, deterimine, decree vn cinneadh
  stuama sensible, level-headed
  maitheas goodmess
  eacnamaíochta economic
  bata stick
  di to her do

 10. Léiríonn an ‘Gaeilge-phobia’ seo sa
  Dáil go bhfuil an scéal i bhfad níos
  casta ná sin. Tá daoine in Éirinn agus
  tá fadhb ar leith acu leis an teanga,
  beag beann ar chúrsaí eacnamaíochta.

  Léirígh clarify, explain
  casta twisted, wound, intricate, complicated
  tá fadhb ar leith acu leis an teanga they have a particular
  beann regard
  beag beann regardless

 11. An bundearcadh atá ann ná go
  bhfuil an Ghaeilge lochtach ar
  bhealach éigin, nó gur rud olc í, fiú.
  An dara céim sa phróiseas ná fianaise
  a lorg chun é seo a chruthú. Ó thaobh
  na ndaoine a labhraíonn an teanga,
  dúradh fadó gur
  ‘savages’ agus ‘barbarians’
  a bhí iontu. Sa lá atá inniu
  ann deirtear gur
  ‘extremists’, ‘terrorists’,
  ‘peasants’, ‘elitists’, srl. muid.

  bun base
  dearcadh look, gaze, vision
  bundearcadh basic vision
  lochtach ar bhealach éigin faulty/defective in some way
  nó gur rud olc í or event be a bad thing
  fiú even, worth
  An dara céim sa phróiseas The second step in the process
  is copula with “fronting”
  fianaise witness, testimony, evidence
  lorg seek
  cruthú creation
  dúradh fadó told in the past
  a bhí iontu they were “are in their”

 12. Ar ndóigh is cuma má bhíonn ráitis
  ag teacht salach ar a chéile (is
  bochtáin agus daoine saibhre muid,
  de réir dealraimh), an príomhrud ná
  go gcaithfear cur in éadan na teanga i
  ngach comhthéacs, dar leis na daoine
  sin.

  is cuma regardless
  ráiteas statement m1
  ag teacht salach ar coming afoul of
  is bochtáin agus daoine saibhre muid, we are poor and rich people
  de réir according to
  dealraimh appearance
  caithfear one must aut
  in éadan against
  dar seem, it seems

 13. Mura bhfuiltear ag rá nach
  labhraíonn éinne í, bítear ag gearán
  faoi na daoine a labhraíonn í, go
  bhfuil siad ag déanamh a mhór astu
  féin, go bhfuil siad ag iarraidh scoilt a
  chothú le daoine gan Gaeilge, nó sa
  chás seo, go bhfuil siad ag “cleachtadh”
  Gaeilge seachas ag labhairt na
  fíortheanga – Béarla.

  Mura bhfuiltear ag rá nach labhraíonn éinne í, If it is not saying that no one speaks it,
  bítear ag gearán faoi na daoine a labhraíonn í It is complaining about the people who speak it
  astu from them as
  scoilt split, crack
  cothú nourishment, sustenance, maintenance
  cás case
  cleachtadh practise, habit, experience m1
  seachas besides, other than
  fíortheanga true language

 14. Prionsabail eile ná nach féidir cúis
  mhaith a bheith ag duine chun
  Gaeilge a labhairt – caithfidh go
  bhfuil uisce faoi thalamh ar siúl, go
  bhfuil siad ag lorg deontais nó poist
  sa státchóras.

  Prionsabal Principle
  is copula with “fronting”
  cúis cause, reason, casxe
  uisce faoi thalamh hidden agenda “water underground”
  ar siúl happening
  ag lorg deontais nó poist sa státchóras. seeking grants or jobs in the state system.

 15. Ní féidir cúis mhaith a bheith ag
  daoine atá ag iarraidh go mbeadh
  Gaeilge ag a bpáistí ach an oiread –
  caithfidh go bhfuil scothroghnachas
  nó ciníochas mar bhonn leis na
  Gaelscoileanna, mar shampla.

  cúis cause, reason, casxe
  Ní féidir cúis mhaith There can be no good reason
  oiread amount, quantity, number
  scoth- semi-, medium, fairly, elite
  roghnachas choice
  ciníochas racism

 16. Tá na Gaeilge-phobes go tréan in
  éadan Gaeilge éigeantach don
  Ardteist; leatrom uafásach atá ann
  atá á bhrú orthu ag faisistí cultúrtha.

  tréan strong, intense
  in éadan against
  éigeantach compulsory
  leatrom uafásach terrible oppression
  brú press, pressure, shove m4

 17. Tá siad chomh láidir céanna ar son
  Béarla éigeantach do chách ó bhreith
  go bás, áfach, ach cur amú airgid atá
  ann seirbhís ar bith ar chur ar fáil do
  na ‘Gaelgores’. Ar ndóigh, má
  admhaíonn siad go bhfuil fuath acu
  don Ghaeilge, ní acusan atá an fhadhb,
  is ar an teanga agus na daoine a
  labhraíonn í atá an locht don
  naimhdeas seo.

  Tá siad chomh láidir céanna ar son
  Béarla éigeantach
  They are as strong in the same way for the sake of compulsory English
  do chách ó bhreith go bás for everyone from birth to death
  cuir put vn cuir
  amú wasted, in vain
  cur amú airgid wasting money
  admhaigh acknowledge, accept, confess
  locht fault
  naimhdeas hostility

 18. Maidir leis na cúiseanna don
  naimhdeas seo, bhuel, nuair a dúirt
  Freud nach raibh aon mhaitheas sa
  síocanailís do mhuintir na hÉireann,
  ní dóigh liom go raibh sé ag rá go
  raibh sláinte mheabhrach na tíre
  chomh iontach sin nach raibh cabhair
  ar bith uainn.

  Maidir leis na cúiseanna don
  naimhdeas seo
  Regarding the reasons for this hostility
  nach raibh aon mhaitheas sa
  síocanailís,
  there was no good in psychoanalyzing
  ní dóigh liom I am not of the opinion
  sláinte mheabhrach mental health
  chomh iontach so wonderful
  cabhair help

 19. Is maith an rud é gur labhair
  Adams amach faoin gceist seo; ní
  mór cur in éadan iarrachtaí an méid
  Gaeilge a labhraítear sa Dáil nó áit ar
  bith eile a laghdú.

  Is maith an rud é gur labhair
  Adams amach faoin gceist seo
  It is a good thing for Adams to speak out on this question
  in éadan against
  méid amount, quantity
  laghdaigh lessen, decrease, diminish vn laghdú


dáiríre seriousness [n], earnest, serious, really [a] m4, a3

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.