Monday Night Irish Class, August 20, 2012

Irish Class, August 20, 2012

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Lúnasa 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Tá m’iníon ag tosu a thiomáint inniu.

[This provoked considerable discussion and sympathy :-)> ]

Dá mbeadh slaitín draíochta againn!

 1. SAMHLAIGH dá mbeadh an
  domhan ina maireann muid
  iomlán difriúil. Samhlaigh dá
  mbeadh an chumhacht agat
  do dhomhan fhéin a chruthú
  agus d’amlíne fhéin a leagan
  amach!

  Imagine if the whole world we live in is completely different.
  Imagine if you have the power to create your own world and lay out your own timeline!

  mair live
  cumhacht power
  crutaigh create, form vn cruthú
 2. Seo comhrá spraoiúil a thagann aníos go minic idir mé
  fhéin agus mo chairde agus is
  éagsúil na smaointe a bhíonn
  againn ar fad.

  Here is a fun conversation that often comes up between myself and my friends
  and all the various ideas we have.

  comhrá conversation
  spraoi fun, sport, spree m4
  spraoiúil amusing, playful
  éagsúil unlike, different, various
 3. Seo meascán de na bealaí a
  n-athródh muide ár saol féin
  agus roinnt de na hathruithe a
  dhéanfadh muid ar an
  domhan.

  This [is a] mixt of the ways to change our own lives
  and some of the changes we would make to the world.

 4. • Stopfadh an próiseas
  aosaithe ag fiche a cúig. Piocadh an uimhir sin mar go
  mbeadh muid sách sean lenár
  gcuid cinntí féin a dhéanamh
  ach fós sách óg chun go maithfí dúinn na rudaí amaideacha a
  dhéanann muid.

  he aging process would be stopped at twenty-five.
  That number would be picked because we would be old enough to make our own decisions
  but still young enough that we would forgiven for the foolish things we do.

  sách full, sated, enough
  cinneadh decision
 5. • Bheadh dragúin againn ar
  fad ionas go mbeadh muid in
  ann a bheith in aon áit ar
  domhan taobh istigh de chú-
  pla nóiméad agus nach
  bheadh orainn a bheith
  imníoch faoi rialacha bagáiste
  Ryanair go brách arís.

  We would all have Dragons so that we could be anywhere in the world within a couple minutes
  and we would never again be anxious about Ryanair’s baggage rules.

  imníoch anxious
  go brách arís never again
 6. • Bheadh samhradh ceart
  againn in Éirinn, mar gurb í an
  tír is fearr ar domhan í nuair a
  bhíonn an ghriain ag scalladh.

  We would have a proper summer in Ireland,
  because it is the best country in the world when the sun is scorching.

  scalladh scalding
 7. • Bheadh an Rás Aigéin
  Volvo i nGaillimh chuile bhliain! Tuigeann muid ar fad cén
  fáth. Seo í an fhéile is fearr
  riamh.

  The Volvo Ocean Race would be in Galway every year! We all understand why.
  This is the best festival ever.

  aigéin ocean
 8. • Bheadh sé riachtanach go mbeadh ar a laghad
  leathchéad péire bróg Christian Louboutin ag chuile bhean.

  Every woman would need to have at least 50 pairs of Christian Louboutin shoes.

  riachtanach necessary
  ar a laghad
 9. • Ní rithfeadh an domhan
  amach as airgead go deo mar
  go mbeadh rialtais chliste ag
  gach tír agus bheadh cosc ar
  dhaoine a bheith santach. (Níl
  sé santach go mbeadh
  leathchéad péire bróg
  Louboutin ag gach bean!)
  The world does not run out of money ever since every country has a smart government
  that each country and would prevent people from being selfish. (It’s not selfish for every woman to have 50 pairs of
  Louboutin shoes !)

  go deo forever
  cosc prevention
  santach selfish
 10. • Ní chuirfeadh siúcra meáchan ar bith ort.
  Sugar would not put any weight on you.

  <!–

  –>

  meáchan weight

 11. • Is ag na fir a bheadh na
  páistí. (Is linne, na mná, an domhan agus sin mar a
  bheadh sé,)

  The men would have the children. (This is ours, [from] the women, as the world would be)

 12. • Bheadh muid uilig in ann gach teanga ar domhan a labhairt
  We would all be able to speak every language on earth.

 13. • An t-aon uair a bheadh
  beagánín teannais idir dhá
  thír, ná nuair a bheadh an
  Chraobh Domhanda Iománaíochta á himirt.

  The only time that would be few tensions between two countries,
  when the Hurling World Championship/Cup would be played.

  teannas tension
  craobh branch, bough, championship
  iomáin hurling
 14. • Bheadh Dé Luain mar
  chuid den deireadh seachtaine. Ceithre lá a bheadh i
  ngach seachtain oibre.

  Monday would be part of the weekend. There would be four days each work week.

  <!–

  –>

 15. • Thiocfadh an mhaidin
  beagánín níos deireanaí sa lá
  agus bheadh ´siestas´ i ngach
  tír.

  The morning would come a little later in the day and there would be ‘siestas’ in every country.

  <!–

  –>

 16. • Ní bheadh tíogair fiáin.
  Bheadh siad againn mar
  pheataí in éineacht lenár
  madraí agus na dragúin.

  Tigers would not be wild. We would have them as pets along with our dogs and the Dragons.

  tiogar tiger m1
  fiáin wild, lawless
 17. • Bheadh gach bean in ann
  cócaráil ar nós Nigella Lawson
  agus labhairt cosúil léi freisin
  agus muid ag cócaireacht?! (Ná
  fir a tháinig suas leis an gceann
  sin!)

  All women would be able to cook like Nigella Lawson and talk like her too and while we’re cooking?!
  (Men [did not] who came up with that one!)

  <!–

  –>

 18. • Agus ar deireadh bheadh
  Elvis, Marlyn Monroe agus
  Frank Sinatra fós beo! Ag
  casadh ar stáitse go minic in
  éineacht leis na Saw Doctors!

  And finally Elvis, Marlyn Monroe and Frank Sinatra would still be alive!
  On stage often together with the Saw Doctors!

  ag casadh ar stáitse [coming] on stage
  éineacht at the same time, together

Nuair a léigh mé an scéal seo cuimhne mé radharc sa scannán “Miss Congeniality.” Bhí comórtas áilleachta ann.
Iarradh ar gach na mná óga cad mhian leo chun. Dúirt siad go léir “Síochána Domhanda.”

Bh

When I read this story I remembered a scene in the movie “Miss Congeniality.” There was a beauty contest.
All the young women were asked what they wished for. They all said “World Peace.”


Blianta ó shin léigh mé an t-úrscéal “Cáisc Dubh”, scríofa le James Blish. Bhí roinnt draoidoirí/draothe sa scéal.
Bhí cuid acu ealíona speisialta. Bhí draoidoir amhain in ann a bhaint as na scamaill an intinn na polaiteoirí.

Years ago I read the novel “Black Easter”, written by James Blish. There were several magicians in the story.
Some of them had special skills. One magician was able to remove the clouds from the minds of politicians.

<!–

–>

ealain art, science, skill f2 npl ealíona gpl ealíon
sona happy

<!–


 • –>

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.