Monday Night Irish Class, March 19, 2012

Irish Class, March 19, 2012

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Márta 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

cearrbhach gambler
bonn tire m1 pl boinn
ionchlannán implant m1
máinliacht surgery f3
An slua is mó feicthe agam riamh i Minnesota The biggest crowd I have ever seen in Minnesota
An slua is mó ar meisce. The drunkest crowd
sluaite móra big crowds
beagán deacair dom a little difficult for me
Tá codlata apnea ar mo bhean chéile. My wife has sleep apnea.
Bhí sí faoi scian ar an Déardaoin. She had surgery on Thursday.
Tá sí níos fearr anois. She is better now
ionchlannán implant m1
Cuideoidh sé a anáil nuair a bhíonn sí ina chodladh It will help her breathe when she is asleep.

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

fásta grown, adult
fan wait, stay, remain
glúin knee
súil eye f2 gs,npl súile. gpl súl
go géar sharply
end p. 20
timpeall round, roundabout n m1, adj
ar nós like
liathróid ball f2
faighte gotten vn of faigh
creidiúnt credit, credence, honor f3
in ann a chreidiúnt able to believe
creid believe, suppose v
ba é an bás é it would be death
istigh ina in the note repitition of “in”.
Also istigh i,
istigh sa, 7rl
tit fall
tithe houses pl of teach m
i ndán in store
sona happy, fortunate
Ach bhí uirthi dul leis But she had to go with him
fág leave vn fágail
trom heavy
luigh lie, settle, lean
rud éigin something
folamh empty
sceon terror
banóstach hostess
barr tip, point, top m1
pasáiste passage, corridor
chuici to her, towards her chuig
leithreas toilet
glór voice
ólta drunk
feadh extent, duration, distance
fuisce whiskey
end p. 21
náire embarrassment
timpeall around
éadrom light
gealgháirech happy
lean follow, continued
cúl back, reserve, support m1
rud éigin something
linn with us le
ach oiread either
custam customs m1
neirbhíseach nervous
ag siúl walking
taistil travel
duisigh wake, awake, waken, route
bríste pants
bhí a aghaidh chomh bán lena bhríste his face was as white as his pants
trasna
end p. 22
óstán hotel
dath color
bac hindrance m1
tar come va taghta
Fuist ???
fógra notice, warning, summons, sign m4
ag éisteacht listening
sásar saucer m1
páistiúil childish
féachaint look, aspect
day m gs lae. pl laethanta
saor free
laethanta saoire vacation “free days”
smaoinigh think
las light, blush, inflame
tiománaí driver
to him do
chomh as, so
ag glaoch calling
insint narration, version vn of inis
end p. 23
éist listen, hear
méid amount, quantity, extent
Go deo forever
scoláire scholar, school-child
mar sin so, like that
callaire crier, loudspeaker m4
cuma appearance f4
Cad faoi? What about?
tarlaigh happen, occur
ó shin ago
Néamh heaven
pleidhce simpleton, fool m4
glaoigh cry out, shout, call for
fiú amháin even once [?]
ar siúl going on, in progress
anocht tonight
an chéad uair eile the next time
féach look
end p. 25
seó show
iontas surprise
clois hear va cloiste
iontu in them i
dáta date
tábhachtach important
bínse bench
roinnt division, dealing, distribution f
leathanach page, sheet m1
roinnt leathanach some pages gp here
Déardaoin Thursday
róbail rob, robbery v, f3
taitin le like
chun to, towards
go fóill yet, still
nuacht news
to him do
a chéad uair eile the next time
beo alive
mura if not
linn with us le
teacht coming vn of tar
go luath soon
cloch stone f2
rúnaí secretary
láthair place, spot, site f
as láthair absent

time
am time m3 pl amanna. Time as a concept (past, present, future
uair time f2 pl uaireanta, uaire (with numbers).
Time
as in an event.
aimsir weather, time, tense (grammatical)
scaitheamh while, spell pl scaití

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.