Monday Night Irish Class, November 28, 2011

Irish Class, November 28, 2011

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Samhna 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Gaelscéal Haca

Belfast Giants ag Dul ó Neart go Neart

neart strength

“NUAIR a deir tú le himreoirí ó
Cheanada go bhfuil foireann haca
oighir in Éirinn, pléascann siad
amach ag gáire,” a deir Todd Kelman,
bainisteoir ginearálta ar an fhoireann
Belfast Giants i mBéal Feirste agus a
d’imir haca é féin leis an chlub sa tír
seo níos mó ná deich mbliana ó shin.

<!–

–>

foireann team f2
pléasc explode, burst
ag gáire laughing

“Tháinig mise anseo chun haca a
imirt in 2000 mar bhí mé ag imirt i
Sasana agus bhí deis agam bogadh
anseo. Ní rudaí maithe a bhí á rá faoi
Bhéal Feirste mar chathair ag an am
agus is cuimhin liom go raibh an-imní
ar mo thuismitheoirí fúm as a bheith
ag teacht anseo. Is as Calgaray i
gCeanada mé agus is cuimhin liom a
bheith ag caint le fear i dteach tábhairne
ansin a chaith tréimhse mar
shaighdiúir in arm Shasana i rith na
seachtóidí agus na n-ochtóidí i mBéal
Feirste agus a chonaic go leor foiréigin
agus buamaí sa cheantar. Rinne sé
a sheacht ndícheall é a chur ina luí
orm gan dul go Béal Feirste ach tá foiréigináthas orm anois nár éist mé leis.”

Tháinig mise I came p of tar
dhá mhíle 2000
bhí deis agam bogadh I had the opportunity to move
maithe goodness, good f4
cathair city
is cuimhin liom I remember
imní anxiety, concern, fretting
tuismitheoir parent
fúm about me
bheith being vn of
ag caint talking
tréimhse period, term
saighdiúir soldier
arm army
i rith na seachtóidí agus na n-ochtóidí during the 70’s and 80’s
foiréigin violence
buamaí bombs
ceantar district m1
dícheall effort
a sheacht ndícheall his best effort
luí lying (down), state of rest; inclination, tendency, pressure m4
áthas joy, gladness
éist le listen to

Rinne úinéirí na foirne go leor margaíochta
agus taighde chun teacht ar
ainm oiriúnach don chlub. Ní raibh
siad ag iarraidh go mbeadh aon
bhaint ag íomhá ná dathanna na
foirne le clubanna sacair nó CLG.
Theastaigh uathu go mbeadh gach
duine ábalta teacht chun féachaint ar
na himreoirí, ba chuma cén creideamh
a bhí acu nó cén ceantar arbh
as dóibh. Cuireadh ceist ar go leor
daoine as iarthar agus oirthear Bhéal
Feirste faoin rud is mó a thaitníonn
leo agus a sheasann amach dóibh faoi
Thuaisceart Éireann agus fuair an
club na freagraí céanna ó gach duine.
Sin é Clochán an Aifir (an Giant’s
Causeway). Dá bharr sin, roghnaigh
an club an t-ainm sin agus is é Fionn
Mac Cumhaill sonóg an chlub.

úinéir
margaíochta marketing
taighde research m4
oiriúnach suitable, filling
bheadh would be
íomhá image
na foirne teams
CLG GAA Cumann Lúthchleas Gael
teastaigh be wanted, needed
uathu from them ó
ábalta able
cuma all the same
cén creideamh what religion
dóibh to/from them :larr; do
Cuireadh were put p aut of cuir
iarthar agus oirthear west and east
rud is mó a thaitníonn leo the thing they most liked
seas stand v
céanna same
barr tip, point
Dá bharr sin as a result
roghnaigh choose
sonóg mascot f2

“Deich mbliana ó shin, b’as Ceanada
gach duine den 20 imreoir leis na
Giants. Ach má tá tú ag iarraidh an
spórt a fhorbairt agus a chur chun
cinn i measc an phobail, caithfidh tú
imreoirí áitiúla a mhealladh isteach.
Anois de réir na rialacha sa tSraith, níl
cead ag club ach deichniúr imreoir ón
iasacht a bheith ar an fhoireann agus
is as Tuaisceart na hÉireann, Sasana,
Albain agus an Bhreatain Bheag an
deichniúr eile,” a deir Todd.

forbairt development, growth
a chur chun to promote
i measc in the midst of, amoung
áitiúla local
mealladh alurement, enticement, deception
de réir in accordance with
na rialacha the rules
cead permission
deichniúr ten people
iasacht loan, lending
bheith being
Breatain Bheag Wales

Imríonn na Giants san Elite League
ina bhfuil deich bhfoireann san
iomaíocht fá choinne na Sraithe. Is as
Sasana agus Albain na foirne, Béal
Feirste ina measc. Tá an tSraith buaite
ag na Giants faoi thrí ó 2000 agus
chríochnaigh siad sa dara háit anuraidh
agus arú anuraidh ach faoi
láthair tá siad ar bharr an tábla agus
iad ar cheann de na foirne is mó sa
tSraith.

iomaíocht competition
about [??]
coinne appointment, expectatopm
ina measc including
buaite win
faoi dhó twice
faoi thrí three times
críochnaigh finish, complete
anuraidh last year
arú anuraidh the year before last
faoi láthair at present
tábla table m4
ar cheann de na foirne is mó sa tSraith. one of the best teams in the league

“Tar éis gach cluiche, tagann ar a
laghad beirt nó triúr imreoir ó fhoirne
eile chugam ag iarraidh tuilleadh
eolais a fháil faoin gclub agus chun a
chur in iúl dom go bhfuil spéis acu
imirt anseo nuair a thiocfas críoch
lena gconradh. Is iad na Giants, Nottingham agus Sheffield na foirne is
mó sa tSraith agus ní bhíonn mórán
deacrachta imreoirí a mhealladh go
dtí na foirne seo.”

ar a laghad at least
chugam to me chuig
iarraidh request, demant
tuilleadh more
in iúl dom let me know
spéis interest
thiocfas will come thiocfaid. fut. of tar in direct relative clauses
críoch limit, boundary, regiopon
conradh contract
deacracht difficulty, distress
mealladh alurement, enticement, deception

Ach cé hiad na himreoirí agus cé
chomh maith is atá siad? “De ghnáth
tagann imreoirí as Ceanada, imreoirí
a d’imir sa tSraith Náisiúnta Haca
thall ansin agus iad ag teacht i dtreo
dheireadh a saoil imeartha nó
imreoirí óga nár éirigh leo imirt sa
tSraith. Níl ach 600 imreoir in ann
imirt gach séasúr i gCeanada san NHL
agus ciallaíonn sé sin go mbíonn go
leor imreoirí thar a bheith maith
fágtha agus atá ag iarraidh imirt san Eoraip.”

Ach cé hiad na himreoirí agus cé chomh maith is atá siad? Who are the players and how good are they?
gnath custom, usage
De ghnáth as a rule
thall over, beyond
treo direction, way
i dtreo towards
imeartha playing
nár éirigh leo unsuccessful
séasúr season
ceallaigh mean, signify; explain, interpret
bíonn are pres hab of
thar over, across
fágtha left, remaining, forsaken
iarraidh request, demand, attempt

Is é Brock McBrien an t-imreoir is
mó le rá sa tSraith faoi láthair. Is as
Ceanada dó agus d’imir sé haca i
Meiriceá sular tháinig sé go hÉirinn i
mbliana. Níl sé ach 24 bliain d’aois
ach tá luas aisteach aige ar an oighear
agus mar thosaí tá sé iontach maith
ag aimsiú cúl. Tá Stephen Murphy as
Albain iontach sna cúil agus tá feabhas
mór tagtha ar Graham Walton,
duine de na himreoirí “dúchasacha”
sa bhaile.

faoi láthair at prese
sular before
i mbliana this year
luas speed
aisteach strange, surprising
tosaí forward m4
iontach wonderful
iontach maith = an mhaith very good Don.
aimsiú aim, hit [on mark]; attack m4
cúl back, reserve, support, goal
feabhas excellence, improvement
tagtha has come tar
dúchasach native m1

“Tá a fhios agam nach mbeidh an
spórt seo chomh mór go deo le CLG,
rugbaí nó sacar sa tír seo agus níl
muid ag iarraidh dul in iomaíocht leo
ach an oiread. Seo spórt siamsaíochta
agus tagann go leor clann gach
deireadh seachtaine chun muid a fheiceáil
ag imirt. Tá na Junior Giants
againn a bhunaigh muid cúig bliana ó
shin chun seans a thabhairt do pháistí
haca ar an oighear a thriail agus anois
tá 150 páiste ag glacadh páirte ann,” a
deir Todd. Tá lucht tacaíochta mór ag
na Giants san Odyssey i mBéal Feirste
le 4,000 ag teacht chun breathnú
orthu do gach cluiche. Imríonn an
fhoireann idir 30 agus 32 cluiche gach
séasúr agus bíonn siad ag traenáil ceithre
huaire in aghaidh na seachtaine
le dhá chluiche de ghnáth ag an
deireadh seachtaine ach faigheann
siad an Luan saor. Ach cosúil le gach
spórt eile, níl an t-airgead fairsing
agus iad i gcónaí ag lorg bealaí chun
airgead a dhéanamh agus níos mó
daoine a mhealladh chun féachaint
orthu. Beidh siad sa bhaile an
deireadh seachtaine seo ar an Aoine
in aghaidh na Flyers agus ar an
Satharn casfaidh siad leis na Cardiff
Devils. Tuilleadh eolais ar an fhoireann
le fáil ag an suíomh idirlín
http://www.belfastgiants.com

nach mbeidh will not be
nach mbeidh … go deo will not ever be
go deo forever, always
CLG
iomaíocht
Níl … ach only
oiread amount, quantity, much
siamsaíocht entertainment
bunaigh found, establish
triail trial, test
glac take, accept
páirt part, portion
tacaíocht support, backing f3
orthu on them ar
traenáil training/train f3/verb
De ghnáth as a rule
fairsing wide, extensive
lorg track, trace v/m1
bealach way pl bealaí
meall charm, entice, deceive
cas le meet [someone]


Scéal
altaithe Thanksgiving
Is lá decair an lá altaithe i mo chlann. Thanksgiving is a difficult day in my family.
siondróm syndrome
Tá siondróm Asperger ar Seamas, mo mhac is sine.
uathachas autism
Tá uathachas trom ar Tomas, mo mhac is óige.
Tá sé dhá bhliain is fiche d’aois He is twenty years old
Tá sé in ann ach a labhairt beagán he can only speak a little
ailléirge allergy pl ailléirgí
Tá aillérgí bia orm freisin
glútan gluten m1
próitéin protein f2 gs próitéine
cruithneacht wheat f3
cáiséin casein f2 gs cáiséine
Tá glútan i ngach áit i mbia
Ní féidir linn dul amach ar an Altaithe.
Bheadh ​​sé ró-deacair do na hóstach.
annamh rarely
aoi guest m4 pl aíonna
linn with us l3
Bíonn orainn a ár n-aird a thabhairt do Tom We have to give our attention to Tom.
Bhí againn fós dinnéar go maith
turcaí turkey m4
oidhreacht heritage f3 oidhreacht
margadh feirmeoirí farmers’ market
Níl sé cosuil le turcaí as ollmhargadh
níos tanaí agus níos lú thinner and smaller
éan gnáth normal bird
Nuair a bhí sé beo b’fhéidir go raibh sé in ann eitilt. When it was alive perhaps it could fly.
Bhí sé an-úr agus an-bhlasta It was very fresh and very tasty
Mar nach féidir le Tom ithe aran as cruithneacht
Úsáid againn arán gan glútan le oisrí agus ispíní Chorizo We used gluten-free bread
with oysters and Chorizo sausage.
oisre oyster pl oisrí
prátaí potatoes
im butter
shoiléiriú clarified
Baineadh an cáiséin as ghee. The casein was removed from ghee.
Tá an cáiséin bainte as ghee. The casein has been removed from ghee.
mónóg cranberry
anlann sauce
milseog dessert
píog pie
Ba é píog pecan an milseog.
crústa crust


ór gold m1 gs óir
airgead silver m1 gs airgid
cré clay f4 gs cré. npl gpl créanna
cré-umha, umha bronze m4 gs cré-umhaí, umhaí
náire shame

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.