Monday Night Irish Class, August 22, 2011

Irish Class, August 22, 2011

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Lúnasa 2011

Foyb
le Gwalegguh na kathruk? (Litir)

(Fadhb le Gaeilge na Cathrach?)

This is a letter to the editor. It is written in Irish spelled like an English speaker who did not know written Irish would write it. Our
assignment was to “correct” the Irish spelling. This was hard! I missed a lot. However, I am pleased that I could figure what “fuckul”
and “whorebirtch” meant :->

Original Corrected
 1. Dun chay lenna myinnin shay, Duh vee, loyk, coopla foyb agwUM lesh an alt a skreve Scott de BootLAYR, roysh? Jaydfaw uh raw gur baydir gur loyk rubbil shay suas sa truh mee-ceart may? Feckter dum go vwil soyas false consciousness i gesht? Air an gayd dull she-us, taw an rawtis ood fwee Hoosekirt Ayrin, gur loyk, cheer ella ataw i gesht? Well taw misha den toorim le fadda an law gur soyas cheer ella ay Blah Cleeuh faynig, uggus gur baydir go vwil bunOOS vweencher na kathruk ag loyk, liveil i mbubble oh heave na Gwaleguh je? Don té lena mbaineann sé, do bhí, loyk, cúpla fadhb
  agam leis an alt a scríobh Scott de BootLAYR, roysh? Déadhfá a rá gur b’fhéidir gur
  loyk rubbil sé suas sa treo míceart mé? Feictear dom go bhfuil soyas
  false consciousness Air an gayd dull síos, tá an ráiteas úd faoi
  Thuaisceart éireann, gur loyk, tír eile atá i gceist? Well tá mise den
  tuairim le fada an lá gur saghas tír eile é Baile átha Cliath feinig,
  agus gur b’fhéidir go bhfuil bunús muintir na cathrach ag loyk, liveil i mbubble
  o thaobh na Gaeilge de??
  Don té lena mbaineann sé To whom it may concerb
  tuairim opinion
  bunús basis
  míceart wrong
  feinig = fein self
  ráiteas statement

 2. Is cussOOL guh gappin Scott buckt go vwil moonchir na Gwayletukta ag, loyk, kaha anoose ar a cudge Gwaylegeh mar gur loyk, shower of snobby boggers eed? FAWreer taw misha den toorim nuk owly ataw. Nee air vlasanah na hOrdkuthutruk a vee Cullum OBrin ag cawnt, uk ar, loyk, kanOONT na kuthruk? Shay shin nuk vwil ayn, loyk, lanOONakas awn? Nee hah go will cudge ackuh ag lowert Gaoluinne is cudge ella ag lowert Gaeilge no Gaedhilice, uk go gapan sheed, kosOOL le cudge de Gwalegorey Vel Firstyeh, go vwil a ganOONT fayn ackuh, dyeeruk mar go vwil a mblas fayn ackuh? Is cosúil go gceapann Scott bocht go bhfuil muintir na Gaeltachta ag,
  loyk, caitheamh anuas ar a cuid Gaeilge mar gur loyk, shower of snobby boggers eed?
  Faraor tá mise den tuairim nach amhlaidh atá. Ní air
  blasanna na Ardcathrach a bhí Colm ó Broin ag caint,

  uk ar, loyk, kanOONT na cathrach? sé sin nach bhfuil ann, loyk, leannúnachas ann?
  Ní hea go bhfuil cuid ackuh ag labhairtGaoluinne is
  cuid eile ag labhairt Gaoluinne eile ag labhairt Gaeilge no Gaedhilice,ach go gceapann siad,
  cosúil le cuid de Gaeilgeoirí Bhéal Feirste, go bhfuil an gcanúint
  fein aige ackuh, direach mar go bhfuil a mblas fein aige?
  Faraor alas
  Ardcathair Metropolis gs Ardcathrach
  leannnachas continuity, attachment
  canúint dialect
  blas taste, accent

 3. Uk leh FEEReenyeh, roysh, kneel ayn bunOOSE lesh shin? Ore uthrEEun foomnoo na Gwaylugguh i mBlah Cleeuh, nee awaawhn oh cantshore go cantshore, uk o abbertch go habbertch, suh doy is gur loyk, prawshuk do-hig-heh ataw un? Cha dtig leofar, loyk, clee le reelacki gramaddy canOONT awawn no canOONT ella? Uggus credge oomseh ay a vic, tig lut duh vlas fayn a cwunYAWL UGGUS Gwalegeh suh-hig-heh a lowert! Taw cudge duh Gwalegeh Vlah Cleeuh is Vel Feerstyeh a yenneh Hannah. Nee hunnun canOONCH uggus BLAS. Looeh an tOOsul de BootLAYR freshin go vwil shay in awn Gwalegeh Gweedoor aggus Gwaleawn Corcka Givenyeh a hishcint bulla fir, maw shah, ore, foomNEEun cantchoorey Corka Givenyeh uggus Gweedoor na fuckul cayna ar an doy cayna, bugnuk hulla oor. Uk leh fírinne, roysh, Níl aon bunús leis sin?
  Ore athrionn fuaimnigh Gaeilge i mBaile átha Cliath, ní amhain o cainteoir go cainteoir,
  uk o abairt go habairt,, suh doy is gur loyk, praiseach do thuighte atá un?
  Cha dtig leofar, loyk, canúint cloí le rialachta gramadaí amhain canúint no canúint eile? Agus creidimse é a mhic, tig leat
  tigbhlas fein a coinneal agus Gaeilge so thuighte a labhairt! Tá cuid go Gaeilge Baile átha Cliath
  is Bhéal Feirste a dheannamh cheana. Ní hionann canúint agus blas.
  luaigh an tOOsul de BootLAYR freisin go bhfuil in awn Gaeilge Gaoth Dobhair
  agus Gwaleawn Corcka Givenyeh a thuiscint bulla fir, má sea, or foomNEEun
  cainteoirí Corka Givenyeh agus Gaoth Dobhair na feiceáil cayna ar an doy cayna, beagnach hulla oor.

  fírinne truth
  athraigh change, alter, mover
  fuaimnigh sound, pronunciation
  praiseach mess lit. “porridge”
  cha not Don.,S.G. negative
  tig house = teach
  do thuighte not understood
  rialachta gramadaí rules of grammar
  creidimse I believe
  cheana already
  luaigh mention v
  cloí stick to, adhere

 4. Taw COREas awn, rud a chintEEunn guh jig lat, loyk, taHEE a l air blas an hain- TYEORA taw soyas patrOON cantcheh ackuh ah
  athNOas too oh vay ag ayschtukt le cantshorey ella own teeve cayna cheera. Shin lanOONakus. Mar fuckul score, duh vee gitta bug beef ahGWUM lesh an mwee gur loyk, dram tubushtyuk shanashinteh mweencher na Gwaletuktuh nuk vweel loyk, sawsta glacka le dull hun chin na teangeh uggus lesh na hathreeheh ataw a yenneh ag na plain people of Blah Cleeuh?

  Tá córas ann, rud a cinnte, go tig leat, loyk,
  taithí a l air blas an hain- TYEORA tá saghas patrOON cantcheh aige
  ah athNOas oh bheidh ag aisteacht le cainteoirí eile ón taobh céanna tíre.
  Sin leanúnachas. Mar feiceail
  score, duh bhí giote beag beef agam leis
  an mwee gur loyk, dream tubaisteach seanfhaiseanta muintir na Gaeltachta nach bhfuil loyk,
  sásta glacadh le dul chun chin na teanga agus leis na athraigh atá a dheanamh ag na
  plain people of Baile tha Cliath?

  córas system m1
  aisteacht peculiar, strange
  feiceail shown
  taithí experience
  giote small
  céanna same, in like manner
  dream crowd
  tubaisteach calamitous
  seanfhaiseanta old fashioned
  leanúnachas continuity, attachment
  glacadh acceptance, reception
  athrach change, alteration gs athraigh

 5. The rest of the letter was not reviewed in class on 8/22.

  Shay an foyb ataw agWUMseh lesh sin, roysh, naw go mee-un ayn athREEheh a yennen
  mweencher VLAH CLEEUH dun tyangeh, loyk, totally bunnyheh air an Vayrla? Kurrin shay stink air Scott nuk vwil shay de hyart eggeh an tyangah a aharoo mar nuk cantshore dookas ay. Credge ay no naw credge ay, lowreen mweenter na Gwayletuktah an Gwaleguh ar vun, loyk, layhool, mar tyangeh, ya know, cummarsoydyeh, uggus n, loyk, ornament?
  Sé an fadhb atá agamsa leis sin, roysh, naw go mee-un ayn athREEheh a yennen
  muintir Bhaile átha Cliath dun teanga, loyk, totally bunnyheh ar an Bhearla? Cuireann sé stink ar Scott
  nach bhfuil sé de hyart aige an tyangah a aharoo mar nuk cainteoir duchas é. Creid é no ná creid é,, lowreen
  muintir na Gaeltachta an Gaeilge ar bhun, loyk, layhool, mar teanga, ya know, cummarsoydyeh, agus n, loyk, ornament?

  bun base, bottom

 6. Is daw vree shin a mayeen neese sawstee glacka leh duh hudge toorimee fwee whorebirtch na Frunkisha naw na Gwaleguh, le bheith honest.
  Guh jee an law go may dyereh leis an bpidgin dothuigthe ataw aw lowert go forelachan i mBC, kanoonch a nyennen nowaird den toosil
  ginnydyuk uggus deh shayvoo air-ayn, nee vayg Gwaleguh is Gaeilge air ayn graddum leh cayleh ih mo hoorimseh, roysh?

  Is daw bhrí sin a mayeen níos sásta glacka leh duh hudge toorimee faoi thabhairt na Fraincis ná na Gaeilge, le bheith, honest. Go dtí an lá go mé go may dyereh leis an bpidgin dothuigthe
  atá á labhairt go forelachan i mBC, kanoonch a nyennen nowaird den toosil ginnydyuk uggus deh séimhiú air-ayn,
  vayg Gaeilge is Gaeilge ar aon air ayn graddum le ceile i mo hoorimseh, roysh?

  brí strength, vigor
  tabhairt grant, delivery

 7. Misha le maws,
  Rossa ó Cearbhaill-ó Ceallaigh
  Cainteoir dúchais Thír Chonaill
  a thuigeann achan chanúint seachas Gwalegguh
  Mise le meas,
  Rossa Cearbhaill- Ceallaigh
  Cainteoir dchais Thr Chonaill
  a thuigeann achan chanúint seachas Gaeilge

  <!–

  –>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.