Monday Night Irish Class, June 20, 2011


Irish Class, June 20, 2011

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí na Mheiteamh 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

An bhfuil an Ollainnis ar leaba a báis?

Alex Hijmans

féad be able to
D’féadfaí one could be
mearbhall bewilderment, confusion m1
maitheamh forgiveness, abatement
whoever also “tea” (!)
tuirling descend, alight
tar come pres. tagann
amrhas doubt, suspicion
ceart right
… an bhfuil sé sa tír cheart … whether he is in the right country
comharta sign
oiread amount, quantity, number, so much

cinneadh decision
gnó business /gru:/
bunaithe based
tuiscint understanding
an Ísiltír the Netherlands
pointe point
imeacht going, departure
scríbe destination
mórchuid greater numbertabhair give, take pres. tugann
taistealaí traveller m4
céanna in like manner, same
cuairt circuit, round, visie
ina dhiaidh later
mórchomhlachtaí major companies
labhraítear spoken
tugtar given
oiliúint upbringing, training, nmurture
meán middle
ceap think, invent
go gceapfaidh sé that he will think

taistealaí traveller m4
buairt sorrow, vexation, concern
iúl knowledge, attention, direction
cuir … in iúl inform
muintir people, folk
ardófar raised [??]
gualainn shoulder f2 pl guallí
súil eye gs, npl súile. gpl súl
mala brow, eyebrow, slope, incline
gáire laugh
comhfhiosach conscious
fo- sub-, under-
whoever, whatever, whichever
pé scéal é anyhow, it may be
teangeolaí linguist
mar ní sochtheangeolaí gach uile dhuine as not everyone is a sociolinguist
gnáth custom, usage, customary thing
as an gnáth out of the ordinary
ag tarlú happening

tír country pl tíortha dim tírín
bídeach tiny
sáinnigh corner, trap v
cumhacht power, authority f3
riamh ever, never
anall hither, from the far side
riamh anall for a long time, from long ago
comharsa neighbor
saothar work, labor m1
le go saothróidís in order that they would make their living
trádálach commercial

fealsúnacht philosophy f3
saothar work, labor m1ionann same, identical, equal
cumhacht power, authority f3
coilíneacht colony f3
brúigh press, shove, push
pobal people
brú presses
is mó ar domhan largest in the world
criól creole
fiú worth
sclábhaite enslaved
thug gave, take tabhair
muir sea
trádáil trade
tógáil construction
riamh ever, never
sprioc mark, target
anall hither, from the far side
riamh anall for a long time, from long ago

siúd that, those, yon
inimirceach imigrant
na boird siúd ag a bhfuil Turcais, Arabais, nó teanga inimirceach eile á labhairt except tables at which Turkish, Arabic, or other imigrant languages are spoken
áireamh account
teallach fireplace, hearth
An é nach bhfuil san Ollainnis ach teanga tellaigh…? Is Dutch to be only the language of the kitchen…?rialtas government
riarachán administration
go domhanda globally
dúchas heritage
cainteoir dúchais native speakers
6 mhilliún acu sin 6 million of which
foilsigh publish
in aghaidh na bliana per year
naoú ninth
ó thaobh
líon full number, fill
bréag coax, cajole, sooth
alt article
tuairim opinion f2

saoraigh free v
trúpa troop
ansmacht tyranny
ar leith distinct, special, separate (?)
stádas status
críoch limit, boundary
tagtha came va of tar
labhraítear spoken
sna críocha in labhraítear an Ollainnis within the boudaries where Dutch is spoken

rabharta flood m4
áfach however
athrú change
taoide tide
tréimhse period, term f4
anaíl breathe
chomh as, so
éagsúil unlike, different, various
ionann same, identical, equal

méad amount
sa mhéad sin in so many
déarfadh would say
tomhais measure, weigh, estimate
céad first, hundred
riamh ever, never

gaol relationship, relative
gairid short, near
gaol gairid close relationship
seachas besides, other than, compared to
Freaslainnis Frisian
mionteanga minority language [?]
tuaisceart north, northern part
cosúil le like, resembles
réitigh settle, level, smooth
bealach way, road, manner
iasacht lending, borrowing, loand
iarraidh attempt, request

líon net, web, full number, fill
is beag líon few are the number
aistear journey m1
inniu today
siar to the west
soir to the east
trasna across
seachas besides, other than, compared to, rather
pioc bit, jot
formhór majority, greater part m1. d’fhormhórdo/de + fhormhór
spúinse sponge m4
Tá a fhios acu gur spúinse í a dteanga They know that their language is a sponge
gléas instrument, arrangement, facilities
thar over
praiticiúil practical, practicable


díth loss, need, deprivation
oifigeach officer
forbairt development, growth
lánaimseartha full-time
scéim scheme, plan, design
pobal people, community

critéir criteria
riachtanach necessary
cumas capability, power
taithí experience
cumarsáid communication
éifeachtach effective
clár program, board, table
tionscnamh origin, initiation, institution m1
earnáil sector

inmhianaithe desirable
maoin wealth, property
maoinigh finance, endow
maoiniú funding
freagrach answrable, accountable
buiséad budget
tuairisc information
cion influence ….
ar dhul i gcion ar dhaoine in influencing people

conradh contract, treaty
iarratas application
seol sail, send

spriocdháta deadline [?] fixed date
agallamh interview, discourse
foras foundation
fostoir employer
deis opportunity
comhdheiseanna equal opportunity

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.